Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

TO HSINWIN-TING

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

o Tu-ti-lang

chantan-ho-nan

Lu-sheng-duos

KAD-TINLING *CNI-TAO-LING

YANG-FU-LING

Pertiu tzu

[ocr errors]

Ho

Suneutsuitila

H.

Ha-mutang

O Sunr-mu.pu

Herkout

Shi-li-ho

Wanyi putzung

H5120-tien-tzu

Erh-tai-tzu Chuu-thai-hatzù oshen-tan.py

(San.de-pu) Hanchiso piu

oSantiaowa machen Santar-tzu o

Coing toucheling

TU-MINING

Yentai

amlin-tin

Edinburgh magazine

Blackwood's

Kupao-tru

Changtar

Panwotzig

Chltalt zu

Huan-pie
pal Mines

NUALING

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »