Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

சக அககினியைப் பூமியினமேற்போடவ நதேன. அது இப்பொழுதே பற்றியெரியுமபடிக்கு விருமபுகிறேன.

ரும் அதற்குமுனனே நான அடைய வேண்டிய ஒரு ஸ்நா ன்முண்டு. அது முடியும்ளவும் நான் மிகவும் நெருக்கப்படுகி றேன.

ருக நான பூமிக்குச் சமாதானத்தைத் தரும்படிக்கேவந் தேனெனறா நினைக்கிறீர்கள. அதையலலப் பிரிவினையைத் தரும் -டிக்கு வநதேனென றுங்களுக்குச்சொல்லுகிறேன.

டூஉ எபபடியெனில, இதுமுதற ஏாேகுடுமபததிலே ஐந துபேர் பிரிந திரு பபார்கள, மூன றுபேர் இரண்டுபேருககும இரண்டுபேர் மூனறுபேருக்கு மவிரோதமாயிருப்பார்கள.

ருங தகப்பன மகனுக்கும் மகன தகப்பனுக்கு ந தாய் மகளுக்கும் மகள் தாய்க்கும் மாமி தனமருமகளுக்கும் மரு மகள் தன மாமிக்கும் விரோதமாகப் பிரிந்து போவார்களெ

னறார்.

ருச பினபு அவர் சனஙகளுடனேசொனனது, நீங்கள் ஒருமேகம மேற்கலேயெழுமபுக ததைக காண்கிறவுடனே ருமழைவருமெனறுசொலலுக றீர்கள. அந்தபபடியேயு

மாகும.

ரு அலலாமலு ந தெனறல அடிக்கிறரை

நீ

ஙகளகாண் கிறபொ பாழுது, காஙகையுணடாகுமெனகிறீர்கள். அந்தப் படியோ மாகும்.

ருசு ஆ, வஞ்சகரே! பூமியி னுருவ ததையுமவான ததினு ருவததையு மவகையறுக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள. இக்காலத தைமாததிரம நீங்கள வகையறாமலிருககிறதெப்படி.

உங்க

ரு எ அலலாமலும நியாயமினனதெனறு நீங

ஙகள் ளாலேயெணணிக கொள

காளளாமலிருக்கிறதெனன?

ரு அ நீ உன எதிராளியுடனே கூடத் துரையினிடத்திற் குப்போகற பொழுது, அவனை விட்டு நீங்கும்படிக்கு வழியி லேபிரயாசப்படுவாயாக. இல்லாவிட்டால் , அவன உன்னை நியாயாதிபதிக்கு முனபாகக் கொண்டுபோவது மல்லாமல், நியாயாதிபதியன்னைச் சேவகனுக்கு ஒப்புக்கொடுப்பான. சேவகன உன்னைக காவலற்போடுவான.

ருகூ நீ ஒருகாசாகிலுங்குறையாமற்செலுத்துகிறவரைக் ம அவவிடத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படமாட்டாயெ

CHAPTER XIII.

1 Christ preacheth repentance upon the punishment

of the Galileans, and others. 6 The fruitless fiy tree may not stand. 11 He healeth the crooked woman : 18 sheweth the powerful working of the word in the hearts of his chosen, by the parable of the grain of mustard seed, and of leaven: 24 exhorteth to enter in at the straight gate, 31 and reproveth Herod and Jerusalem.

THERE were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.

2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things?

3 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.

4 Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem ?

5 I tell you, Nav: but, except ye repent, ye shall all likewise perish;

6 He spake also this parable; A certain man had a "fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none.

7 Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none: cut it down ; why cumbereth it the ground?

. 8 And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it:

யங. அதிகாரம். ((க) கலிலேயர் முதலானவர்கள கெட்டுப்போனதுபோலக கெட்டுப்போகாதபடிக்கு மற்றப்பாவிகளை மன நதிருப்ப வேண்டுமெனபதைக் குறித்துச் சொல்லியது. (கூ) கனி கொடாத அத்திமர மரததை உவமையாகக்காட்டியது.

(ய) பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரியை அவர் குணமாககினது. (யச) ஓ ய்வு நாளைககுறிததுசசொலலியது. (அ) மோட்சாராச சிய ததைககுறிதது உவமைகளைசசொல்லியது. (உங)

1. (உங)மோ ட்ச இராசசியததிலே பிரவேசிக்கிறதறகுப்புத்திகளைச சொலலியது. (நக) ஏரோதைககுறிததுப் பரிசேயருக்கு உத்தரவு சொல்லியது. (நச) எருசலேமுககுச்சாபத்தை அறிவித்தது.) பிலாததெனபவன சிலகலிலேயருடைய இரத்தத்தை அவ ர்களுடைய பலிகளுடனே கல நதிருநதான. அநதககலிலேய ரைக்குறித்து அவவேளையிலே அங்கேயிருக்கிற சிலர் அவரு டனேபேசிககொணடார்கள.

உ அவர்களுக்குப் பிரததியுத்தரமாக இயேசுவானவர் சொனனதாவது, அந்தககலிலேயர் அப்படிப்பட்டவைக ளையனு வித்ததினாலே மறறெலலாாகலிலேயரிலும (அதிக) பாவிகளாயிருநதார்களென்றா நினைக்கிறீர்கள.

க அப்படியில்லையெனறுங்களுககுசசொலலுகிறேன. நீங் கள மன நதிருபபாவிட்டால் , எல்லாரும் அப்படிக கெட்டுப் போவீர்கள்.

ச அலலாமலுஞ சீலோவாமிலே கோபுரமவிழுந்து ப னெட்டுப்போைககொனறதே. எருசலேமிற் குடியிருக்கிற மனிதரெலலாரிலும் அந்த பதினெட்டுப்பேரும் அதிக்குற றவாளிகளாயிருந்தார்களென்றா நினைக்கிறீர்கள்.

ரு அப்படியில்லையென றுங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன. நீங் கள மன நதிருபபாவிடடால, எல்லாரும் அப்படிப்போலக கெடுவீர்களென்றார். கா அலலாமலும அவர் சொனன

வமையாவது. ஒருவன திராட்சத்தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமர ததை நாட்டியிருந தான.

எ பினபு அவனவநது அதிலே கனியை, தேடின பொழு து ஒன றுங்காணவில்லை. உடனே அவனதோ டடககாரனை நோக்கி, இதோ, மூன்று வருஷமாய இந்த அத்திமரத்திலே கனியை ததேடிவருகிறேன் ஒன றுங்காணவில்லை. இதைவெ டடிப்போடு. நிலததையும் இது எனனத்திற்குககெடுககிற தென்றான.

அ அதற்கவனசொனனது, ஐயா, நான இதைசசுற்றிக குத்தி எருப்போடுவேன. ஒருவேளை இது கனிகொடுக்கும்.

[l

[ocr errors]

9 And if it bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down.

10 And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11 And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

12 And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13 And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people. There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

15 The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose bis ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?

16 And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day

17 And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

18 | Then said he, Unto what is the kingdom of God"like? and whereunto shall I resemble it?

19 It is like a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.

20 And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

க கனிகொடாதிருநதால, நீர் இனிமேவ இதைவெடடிப போடலாமென றுசொனனானெனறார்.

ய ஒரோய்வு நாளில் அவர் ஒரு செப ஆலயத் திறபோத கமபணணிககொணடிருநதபொழுது,

யக பதினெட்டுவருஷமாயப்பெல் ஈனமாகசசெயகிற ஆவியையுடைய ஒரு ஸ்திரி அங்கேயிருந்தாள் . அவள எவ வளவும நிமிரக் கூடாத கூனியாயிருநதாள.

லஉ இயேசுவானவர் அவளைக்கண்டு தமமிடத்தில் அழை தது ஸ்திரியே, உன பெல் ஈனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப் படடாயென றுசொலலி, அவளமேலே தம கைகளைவைத்

தார்.

ன.

யக உடனே யவள நிமிர்ந்துபராபரனைத்துதிசெயதாள. யச இயேசுவானவர் ஓய்வு நாளிலே குணமாக கினதைச செப் ஆலயத் தலைவனகண்டு விசனம அடைந்து சனங்களை நோக்கி, வேலைசெய்யுமபடிக்கான ஆறு நாளுண்டு. அவை களிலே நீங்களவந்து குணமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் . ஓயவு நா ளிலே அப்படிச் செய்யக் கூடாதென

யரு அவனுக்கு மா றுத்தரமாகக்கர்த்தர் சொன்னது , வஞ்சகனே, உங்களிலெவனானாலுந்தன எருதை அல்லது த னகழுதையை ஒயவு நாளிலேதொழுவிலிருந்து அவிழ்த்து ககொண்டுபோய அதற்குத் தண்ணீர்காட்டுகிறதில்லையா.

யசு (அதுபோல) ஆபிரகாமின சநததியிற், பதினெட்டு வருஷஞசாததானாலே கட்டப்பட்டிருக்கிற இவளை ஓயவு நாளிலே அநதசசங்கிலியிலிருந்து அவிழதது விடவேண்டி யதிலலையாவெனறார்.

எ அப்படி யவர்சொனனபொழுது அவரைவிரோதித திருந்த அனைவருமவெட்கப்பட்டார்கள். அல்லாமலுஞ்சன ஙகளயாவரும் அவர் செய்த மகிமையான செயகைகளைக் குறி ததுசசநதோஷபபடடார்கள.

அ பினபு அவர் சொனனது, பராபரனுடைய இராச்சி யம எ தற்கொபபாயிருக்கின்றது. அதை எதற்கு நிகர் சொ லவேன.

யக அது ஒருகடுகு விதைககொபபாயிருககினறது. (எப்ப டியெனில் ) ஒருகடுகை ஒருமனிதன எடுத்துத்தன தோட்ட ததிறபோட்டான. அதுவளர்ந்து பெரிய செடியாயிற்று. அப் பொழுது ஆகாசத்துப் பறவைகள் அதின் கிளைகளிற கூடுகட டின் வென்றார்.

உய அனறியும் அவர் சொனனது, பாாபர னுடைய இரா

« VorigeDoorgaan »