Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Primates , aut Metropolitas: Hos omnes pro

creatos à magno Conftantino & Nicaena Synodo, |

ideoque Papalia privilegia per pofteriores Principes ac Synodos potuifie contrahi , ampliari , transferri, exftingui , & jam Romae per haerefim effe penitus exftinéta. Et haec funt, licet hinc indè varient , hodierna fchifmaticorum fomnia. Ex his Provinciales Epifcopi fuis Metropolitis , aut etiam Patriarchis vix dignantur obedire. Ita error femper praecipitat in errorem , & miferandam omnium rerum confufionem. Et ex hifce deviis principiis praecipitatus etiam fuit Marcus Antonius de Dominis , Archiepifcopus Spalatenfis. Ex eodem fonte fecundus occupatæ à Francis Antiochiae Latinus Patriarcha Radulphus bibit j^ud venenum , de quo fcribit in facri belli Hifìoria Guilielmus Metropolita Tyriorum: Radulpbuj , non ab Epifcopis , fed à folo populo eleaus, Ecclefiam & Palatium occupans , fatim fine „o,., P.illium de altari beati Petri , nulla ad Ecclcfiam Romanam babita reverentia , fbi adfumpfft . Erat audaciffimum facinus . Etenim de Sancti petri corpore aut altari fumere , ac fibi ipfi pallium imponere, eft fupremae majeflatis chara&ter , proprius foli Romano Pontifici. Hinc Romam êvoçatus fuit Radulphus à Pafchali fecundo Papa, pergitque laudatus Metropolita Guilielmus: RaäJp}ì, Rom.tm perveniens , prima facie diffcile; /,„,.i, ad Dominum Papam introituf , tamquam Ro „„».e Ecclefi.e perfecutor , & qui fngularem fedi* Apoßolicae Primitum comminuere & infringere volue,i,, f.dem aemulam contrà Romanam erigen* & pa: ,.£.j, Ecclefìm , tamquam lefe Majeftatis reus ab argrcffi, facri arcetur Palatii, & à Domini Papae colloquio fufpenditur. Porrò tàm Dominus Papa , quàm „,;,., fíE.clefia erant procliviores ad hoc , ut Do„„„ Patriarcham fumpta qualibet honeffa occaffone gravarent , «jufque adverfirii, plurimum exhibebant j;rorem. Sufpeéfus enim ei; habebatur admodum , .3 quod vir diver effet & magnificur , & fedem cui præerat , Antiochenam videlicet , Romamae fubjace,.„.£gjabatur , fed ei candem in omnibus parifiça,. ..,j.„.bat, dicem, utramque effe Petri Catbedram , eamque qiiaf Primogenitae infígnem præroga,;,,,. Haud dubiè haec à Schifmaticis Graecis doans aut fuafus fuerat Radulphus, qui cunótos patriarchas afïirmant pares , & nullum alteri praeeffe aut fubeffe. Et hinc de illo ad meliora çonverfo pergit Guilielmus: Radulphu* refignato Pallio, qiiod de altari Antiochcnae Eccleff.e fua fíbi fùmpferat au&oritate , in injuriam ** dicebatur, Apoflo!icae fedir , & cardinalibus tradito, aliud ei , fùmptum de corpore beati Petri , mor* folemni per Priorem Diaconorum traditur. Devia principia in tractatu adverfus Acacii Conßantifiopolitani Epifcopi audaciam infigniter præfocavit San&us Papa Gelafius. Alexanafft. Ecclefiæ intrufum invaforem Petrum Mogum , quem fub pœnitentiae fuco reconeííum in throno ftabilire tentaverat Acacius • „lós oßendit non nifi à Romana Ecclefia po„$$e vel damnari vel abfolvi , & dat rationem: s.....,a.e f.di, Antffitem mec expellere quifpiam , nec revocare fine primæ fædis affenfu vel potuit vehd. 3uit ,

miffortè confufo jam ordine rerum atque turbato, nec prima , mec fecunda, mec tertia $edes debeat obfervari , vel fufcipi fecundùm antiqua $tatuta Majorum, & fublato capite , ut videmus , ommia membra vario imter fe compugnent certamime , fiatque illud, quod de populo fcriptum eff Ifrael ; In illo tempore non erat Dux in Ifrael , unufquifque quod placitum erat in oculis fuis faciebat. Qua ewim ratione vel confequentia aliis fedibus defèndendum eff , ff primae Beatiffimi Petri Jedi antiqua & vetuffa reveremtia mom defertur , per quam omnium Sacerdotum digmitaj femper eff roborata atque firmata , trecentorumque decem & o&o Patrum invié7o & fíngulari judicio vetuffiffimus judicatur eft honor ? Affirmat Alexandriæ & Antiochiae Patriarchales cathedras Romanae omninò coordinari , nequaquam folo praeceffus , fed etiam Praefeéturae ac fubjeétionis ordine , ideoque plenè fubjici ac fubordinari. Demonflrat hoc ex antiquiffima, quam & Apoftoli , & Patres , & ipfa etiam Nicæna Syodus firmavit , confuetudine , quae Alexandrinum fecundæ fedis Antiftitem non nifi à Romano Pontifice , aut ex ejus ad fàçtam Relationem Refcripto femper permifit judicari. Quod ipfum Gelafius conftanter inculcat in Jitteris ad Dardaniae Epifcopos , ac in litteris ad omnes Orientales , exftantibus apud Jacobum Sirmondum poft appendicem codicis Theodofiani . Et adverfus iftius confuetudinis prævaricatorem Acacium pergit : An duæ funt Eccleffe, & duo Paffore ; ? Abfit: Unur eff emim qui fecit utraque umum, tollem de medio imimicitiarum parietem im corpore fuo. Et hic non folummodò fe fupremum, fed & fuum Vicarium Paftorem fanxit eße unum. Hinc fingularia San&to Petro per Evangelium faéta promiffa enumerat idem Pontifex, atque profequitur : Quare ad Petrum tam frequens Domini fermo dirigitur ? Numquidnam re!, qui $anái ac beati Apofloli mom erant fímili virtute

[ocr errors]

com/?ituto, fchifmatis tolleretur occafo, & una monflraretur compago corporis Chriffi, quae ad umum caput glorioffma dileéìiomir focietate concurreret, ut una eJet Ecclefit , cui fiáeliter crederetur , unaque | Domus unius Domini , & umius Redemptoris , in ' qua de uno Pane & de uno Calice nutriremur. Sine uno Epifcopali capite non poffe effe unam Ecclefiam , & in ißam dignitatem San&to Petro Apofìolo femper fucceflìffe & fucceffuros Romanos Epifcopos , pluribus illic oftendit Gelafius. Et iftam fuifse perpetuam atque immobilem omnium olim Græcorum Patrum fidem » fuo loco demonftrabitur. Quapropter Eufebiana fa&io, quae Chriftianorum Hierarchiam fecuit in trium Patriarcharum Ariftocratiam , & illius fe&tatores hodierni Græcorum fchifmatici » qui ipfàm in quinque Patriarcharum & aliquot Primátum Exarchorum æqualem ac ultrò citroque independentem Autocephaliam dividunt , Écclefiae unitatem manifeftè lacerant , inducunt Acephaliam , & Conftantinopolitanum prævaricantur fymbolum , in quo profitemur umam Eccleffam.

Conflantinopolitanus tamen Patriarcha du[dum habuit aliquos univerfàlis fuper alios Græ

COIum

[ocr errors]
[ocr errors]

corum Patriarchas, ac ipforum Dioecefes poteftatis chara&eres, quos Photius & Michael Cerularius plurimùm firmaverunt . Primum chara&terem, utique ipfum titulum univerfali, Epißopu* addúcit in opufculo de Patriarcharum juribus Theodorus Balfamon . Romano & Alexandrino Papae feu Avi , Conftantinopolitano & Hierofo]yiìitano Archiepifcopi, foli Antiocheng affiriìat propriè attribui titulum Patriarchae. Mediorum? ecùlorum Grgci diftinguunt Archiepifcopos & Metropolitas. Archiepifcopi apud illos funt folo honore& titulo Metropolitæ, qui fine potefate nomen habeant, & nullum fibi fubditum {uffraganeum: Qui paffim nomen iftud adepti fint {eaioíe ProvincÌE. Nihil rei dabat titulus nifi exemptionem à vero provinciæ Metropolita . Porrô Conftantinopolitanus ab Heracleenfi , Hierofolymitanus fuit ita exemptus à Metropolita Cæfareenfi. Hinc in Patriarchas evecti titulum retinuerunt . Uterque nullum unquàm habuit fu£raganeum , nifi pofterior fub Latinis Regigibus. Pergit Balfamon : Volebam dicere, quam9: Èrem Papa Romamus appelletur univerfalis Papa , ß militerque confantinopolis Archiepifcopus , univerfali, Patriarcba, cum reliqui Patriarchae , licet ejufdem fint ordinis , appellationis , & bonoris , ita proclamari non foleant. $ed quando Papam Romanum malu, ille ambitionis genius à reliquorum fanéfiffimorum Patriarcbarum cætu avulfit , & in Occidentem dumtaxat coar&avit, cum interim videam Cor/fartimopolitanum mullo fe Papae privilegio ormam:em , ideoque fiant pede, ejus in reâitudine . Ne fubfcriptiones quidem fuat magnificas facit tanquàm Pater univerfali,, licet à nobis ita vocetur & celebretur. AffirAmat olim folos Romanum & Conftantinopolitanum fuiße titulatos univerfales Epifcopos ac Patriarchas, nunc autem illum excidiffe ob fchifma & hærefim , ideoque titulum manfiffe foli Conftantinopolitano. Aliis Patriarchis numquam competifTe. Hinc etiam in opere de matrimonialibus quaeftionibus fcribit Matthaeus Monachus : Hac de re traéfatum fuit tempore Imperii Ifaaci Angeli, tribus Patriarcbir im Concilio præfenribur, Univerfali, Antiocheno, & Hierofo!ymitamo. Per antonomafticè pofitum univerfalem intelligit Conftantinopolitanum. Et in formularum, quibus Conflantinopolitanus folet ad alios Patriarchas aut Epifcopos fcribere , notitia ille femper folus titulatur univerfalis. Et reverà foli , quibus Joannes fecundus dedit exordium , Regiae civitatis Patriarchæ pro ifto fuperbiae titulo cum Romana Ecclefia litigarunt. Et de profeéto Hieroglymam , ac alios tres Patriarchas ibidem reperiente' Hieremia habet defcripta per Emmanuelem; Malaxum Hißoria : In unum colleéfi quatuor Patriarcb.e liturgiam celebrarunt. Deinde diebur aliquot apud ®cumenicum Patriarcham Hieremiam comfumptis , finguli tbronor fuor repetiverunt . Solum Hieremiam appellat (Bcumenicum. Exftat in Turco-Græcia. Ibidem habes Joachimi Alexandrini , Joachimi Antiocheni , & Germani Hierofolymitani Patriarchae litteras , qui omnes fibi figunt altos titulos , at nullus aut feipfum aut futurm collegam , nifi folum Conftantinopofitanum , titulat®cumenicum. Attamen Ale

xandrinus Joachimus in datis Alberto Comiti Leuvvenftenio teftimonialibus litteris fe titulat Judicem orbis terrae. Et in memorato opufculo Nilus Theffalonicenfis Epifcopus omnes generatim Patriarchas affiduè vocat Epifcopos univerfales. Nempè per fuas dioecefes. Et hoc dumtaxat fenfu Joannes fecundus affumpfit, Joannes quartus refumpfit titulum , & ipforum fucceffores continuarunt; ufque ad Photium. Et iterum à proximo hujus fucceffore Stephano , ufque ad Michaelem Cerularium . Hi duo effe praetenderunt totius Chriftianitatis univerfales Epifcopi . Et licet rem apud fuos etiam fchifmaticos amiferint, titulum tamen fucceffores pertinaciter retinuerunt . Porrò dum ab ipfis titulum iftum non quaeri affirmat Theodorus Balfamon, infigniter imponit. Multa ipforum pro ifto titulo adversùs Romanam Ecclefiam contumacia longè aliud altiflimè clamat. Alterum memoratæ poteftatis chara&terem adducit idem Theodorus in opufculo de ChartophyJace & magno Defenfore Conftantinopolitanae Ecclefiae : cbartophylax defcribit & dat Patriarcbalia $tauropegia per univerfum propè terrarum orbem, ac multarum urbium Ecclefiaflica capita tram , fert im primi capitis Regiam. Et in compendiario Legum dele&u Imperator Leo fapiens: Omnium Metropoleon, Epifcopatuum, Monafteriorum & Eccleftrum cura & judicium ad proprium Patriarcbam fpe&at , comffamtimopolitamo autem licet etiam im aliarum fedium territoriis , in quibus hæc praerogativa mom eff , crucium fixiones im templis concedere. Stauropegia feu crucium in Ecclefiis aut Monafteriis fixiones funt figilla exemptionis , quam apud Graecos facere poflunt foli Patriarchae. Lucet ex lite , quam adversùs Naupa&ti Metropolitam , aufum in fuffraganeis Parochiis cruces figere , movit Artenfis Epifcopus . Etenim à Germano fecundo Patriarcha obtinuit hanc fententiam : £tauropcgiorum , quae fumt per diœcefim , foli Patriarchali Amplitudini reliéfum eff privilegium , Metropolitanorum autem memini . Exftat in Jure Graeco-Romano . Et quia iftud Patriarchæ privilegium laudatur à Leone Philofopho, certum eft non dumtaxat Michaele Cerulario , fed etiam Photio efse antiquius , ideoque vetuftiffimam confuetudinem, non fchifmaticam ufurpationem. Eft avitae Monafticae libertatis fuperftes veftigium . Quod enim olim Monachi ad fuum Dioecefanum non adftringerentur, fed pofsent quemvis fibi eligere Epifcopum , fuo loco oftendetur . Ita fuit ufque ad Chalcedonenfem Synodum. Haec ad impediendas, quas tunc ab Eutychianiftis Monachis pafli fuerant Syrorum Epifcopi , barbaras violentias fanxit omnia deinceps Monafteria fuo dioecefano Epifcopo in omnibus fubefse . Conftantinopolitanus Patriarchatus infigniter ibidem eft firmatus & augmentatus, atque ita videtur ejus Patriarcha fefe excepifse ab obfervantia iftius Canonis , & perrexi(se in Epifcopum eligi à quibu£cumque per Orientem Monafteriis. Et quia femper phylaéteria fua ampliare ftuduit , tandem cæpit femetipfum illis etiam obtrudere atque præficere. Et à Monafteriis perrexit ad Ecclefias. - Prae

[merged small][ocr errors]

Praefertim quod omnia hæc exempta loca Patriarchae penderent Canonica, feu annuas penfione. Et hinc Epifcopi frequenter ac potenter intercefserunt adverfum has exemptiones, adeo ut præfatus Patriarcha Germanus tandem emiferit hoc Edi&um : Mediocrita* mofra Regionum Antiffitibur talium jure cedit. Omnia , praeter peregrinorum , exempta monafteria reddidit Epifcopis. Habes Ediélum in tertio libro juris Græco. Romani. Et de Ephefiorum Archiepif. copo, lmperatoris Michaelis Palaeologi Confe£ fario , & magno Patriarchae Joanni Vecci adverfario Ifaac fcribit Georgius Pachymeres: Ifaac fìuduit fuo juri fubjugare loca jurifdiéìiomi Patriarchae refervata in cun?ij per Orientem Diaecefibus , ita ut ea tantum facra loca, quae inträ umam urbem Confiantinopo!im fita effemt, ordinariae poteftati Patriarchae fubje&a remamerent , quæ extrâ urbem effent , fubjacerent au&oritati illorum Præfulum, qui Diaecefe r , ubi erant illa pofita , Epifcopali au&oritate gubernarint. Et pergit : Prodiit Imperatoria Nove* 7a, qua decernebatur, ut quæ ubicumque vel cujufjue modi loca ve! momaferia Patriarchae umi fubjeéfa eatenu, cenfebantur, ea deinceps Epifcopis , quorum ille propriæ Diœcefe , effemt , jure ordimario fubjacercnt. Addebatur Decreti ratio : Per abufum videra , ©* contra ftcrorum Canonum auéforitatem attentatum ia, quod ex longo haéìemus tempore frátatum fuerat, ut nempè Patriarcbae Conflantinopolitano ultrà fine, Dircefi, propriae jus competeret. Exemptio eft revera fupremus poteftatis a&tus, qui proinde extrà territorium non valet exerceri. Et omninò adverfatur Chalcedonenfi Canoni. Ifaac fola urb;ca Monaßeria volebat manere Patriarchae. E. tenim Conftantinopolitana , uti & Romana , Parochia concluditur civitatis muro : Foris nulIam habet Parochialem Ecclefiam , fed fola quae dam vicina Caemeteria aut Monafteria . Ifaac volebat etiam intra Patriarchalem Dioecefim nul1a eße exempta Monafteria. Et eft omninò confecutus . Quod verò ex proprii quaeftus cupiditate haec ille moverit , difertè fcribit Pachymeres, & pergit: Quod qui dicebat , non imtelligebat eripere fe P.itriarchæ titulum (Bcumenici , quippe quem concluderet urbe Comffantinopoli, mec faltem ei concederet Diœcefim , quanta & quali* cui%i, etiam vulgari tribuitur Epifcopo. Quod nempè vulgares pafîim Epifcopi praeter civitatem ha* Beaít forenfe territorium. Uerùm id tum quidem „ihil penfi habem faac, & in lucri parte numeram! •blatam occafionem gratificandi quomodocumque amici, fuit Epifçopis , quor multo; offendebant iffae in proj, ii, Diœcefibus exceptiones locorum fubtra?orum propriae ipforum poteffati, ac Patriarchae au&oritati fubjeâorum , & paffim comtemdebant mom plu* ju%i, confantinopolitano in aliema* Diœcefe* , quàm cuique ipforum effe im conflantinopolitanam. Cum collegis Epifcopis Ifaac fectabatur fupra memoratam à Theodoro Balfamone fententiam , quæ omnes Epifcopos affirmat effe jure Divino pares per omnia ac fupremos , ideoque nulium {ubëße alteri; at verò Georgius Pachymeres, ut potè magnae Conftantinopolitanæ Ecclefiæ Cru&iger & maghus Defenfor, vidit ab ifto errore peßimo induci Acephaliam , & cum om

ni Hierarchia everti cun&tam dignitatem fui Patriarchae, qui fine aliqua faltem per omnesOrientis Ecclefias poteftate nullatenùs poffit dici QEcumenicus feu univerfalis. Ita per fchifma in ftatres Cadmaeos demutati Graeci fefe mutuo. roferunt , momorderunt , ac tandem abfumpferu nt • Tertiam univerfalem Conflantinopolitani Epifcopi poteftatem adducit in laudato Legum compendio Leo Philofophus : Sede , Conßantimopolitama , quam Regia exormat , Synodorum fuffragiis Praerogativam obtinet , quibus divinae Leger fuffragamter , controverfa , in alii, fedibus motar ad hujus motionem referri præcipiunt. Laudat ejus circa Stauropegia univerfalem poteftatem , & adjungit : Neque hoc folùm , fed & comtroverfa* im aliis fedibuj exortar dirimere ac dijudicare poteff. Videtur loqui ex nono & decimo feptimo Chalcedonenfibus Canonibus , qui cunétas Clericalium apud Epifcopum , cunctas Epifcopalium caufarum primas inftantias mandant agi apud Metropo!itae Synodum, atque adjungunt: Quod adverjùs Provinciae Metropolitam Epifcopur vel Clericus Babet querelam , petat aut Primatem Diarcefeor , aut Sedem Regiae urbi, conftantinopolitamæ , & apud ipfam judicetur. Nicolaus primus Papa per Dioecefeos Primatem intellexit Romanum Pontificem , atque ita ab iftis Canonibus {tabiliri credidit Romanas appellationes. Alii intelligunt quemvis Orientalem Exarchum aut Patriarcham : Cenfent cunétis Orientalibus Epifcopis & Clericis permitti alternativam , qua vel ad fuum Exarchum aut Patriarcham, vel certè ad Epifcopum Conftantinopolitanum poffint appellare . Verùm hæc opinio caret fundamento. Quòd enim Alexandrini aut Antiocheni Patriarchatus Clericos aut Epifcopos ad Conftantinopolitanum Patriarcham provocare permiferit Antiquitas, nulla oftendit confuetudo , nullus Canon , nullum exemplum. Proindè per Dioecefeos Primatem intelliguntur tres Autocephali Primates, quibus omnem avitam au&oritatem circumfcribere, & Conftantinopolitani Epifcopi plenum jugum injicere nolens Synodus introduxit iftam appellandi alternativam. A fuo Epifcopo Clericum, aut à fua Synodo degradatum Epifcopum duodecimus Antiochiæ Canon mandat non efse moleftum Augufto Principi, fed refugere ad majorem Synodum. Sui prævaricatorem immobiliter firmat in infli&ta degradatione, & praefcribit ab omni audientia . Sextus Conftantinopolitani Concilii Canon rigorem eft moderatus . A Provinciæ Synodo damnatum Epifcopum mandat non ad Principem, nec ad Generalem totius Chriftianitatis , fed ad fui Patriarchæ aut Exarchi Sy• nodum appellare : Ab hac damnatis permittit recurri ad Principem, & generalem ab ipfo Synodum poftulari. Nempè pro iniquæ damnationis auxilio confugientes ad fe quofcumque Epifcopos folebat admittere Princeps , & ipforum caufas Regiæ civitatis Antiftiti ac per ipfum ex advenis Epifcopis colle&tae Synodo delegare. Indignum & Ecclefiafticae Hierarchiae adverfum judicarunt hoc laudatæ Synodi . Reverà enim

indi

[ocr errors][ocr errors]

indignum erat omnium non dumtaxat Provincia!ium, fed etiam Patriarchalium Synodorum de gravioribus caufis judicia fubmitti uni Conftantinopolitano Epifcopo , per ipfum ac variarum gentium paucos illi affidentes Epifcopos retraétari, & quandoque etiam reformari. Hinc damnatum à fui Patriarchæ aut Exarchi Synodo Epifcopum Conftantinopolitani Patres permiferunt quidem recurrere ad Principem, attamen non ut Conftantinopolitani , licet infigniter exalraffent, Antiftitis, fed generalis Synodi imploraret Judicium. Verùm hanc claufulam non obtinuerunt. Etenim Augufti Principes perrexerunt damnatorum Epifcoporum admittere querelas, & Regiæ civitatis Epifcopo ac ejus ex advenis Collegis Synodo delegare. Ita Gabadii & Agapii, de Boftrenfi apud Arabes Metropolitano Epifcopatu contendentium , caufam Arcadius Augußus delegavit Ne&tario , qui laudatæ Synodo adfuerat, Conftantinopolitano Epifcopo, & hic ipfàm, haud dubiè judicatam anteà à Flaviano Anticchiae Patriarcha , retra&tavit. Et licet non tantùm hic Flavianus, fed etiam Alexandrinorum Patriarcha Theophilus adeffèt , Synodo praefedit. Quòd Photii Tyrii & Euftatii Berytenfis Epifcopi , de Metropolitica per primam Phæniciam poteftate contendentium , caufam Imperator Theodofius delegarit Anatolio Conftantinopolitano Antif}iti , & hic cum modica ex advenis Epifcopis Synodo retraétarit, demonftrat quarta aétio Chalcedonenfis . Nullo Canone fulciebantur, & à variis Metropolitis, praefertim Patriarchis, improbabantur iftiufmodi Synodi , ideoque ab his moti gloriofiffimi Judices quaefierunt: Am $ymodum appellare oporteat Convemtum Epifcoporum , qui im Regia civitate diverfamtur ? Et poft varia variorum Epifcoporum Ref. ponfa Anatolius novit hoc unum adducere : Temuit confuetudo. Et hæc adeò permanfit, ut de fimili , in qua profanum univerfalis Epifcopi titulum fibi affumpferat Joannes Jejunator, Synodo ad Eufebium Theffalonicenfem ac alios Illyrici Epifcopos fcripferit magnus Gregorius : Pelagius Deceffor moffer ommia Geffa iflius Synodi, praeter illa quae illic de caufa Gregorii Epifcopi Antiochemi fumt babita, valida ommimò diffri&ione caffavit. Criminalem iftius Gregorii caufam latiùs exponit Evagrius Epiphanienfis. Datum de ipfa à tali Joannis Conftantinopolitani Synodo Judicium magnus Gregorius affirmat à Pelagio fecundo fuiffe probatum. Quare ipfos etiam Patriarchas permifit Pelagius per iftas Synodos judicari . Et de damnatis à Romana Ecclefia , ac ad Imperatorem Theodofium provocantibus Pelagianis fcribit ad Neftorium Conftantinopolitanum Epifcopum Sanétus Pontifex Celeftinus: Atticur tuur Anteceffor eos ita perfecutur eff pro Rege communi, ut eir mec famdi quidem illic copia tribueretur. Quod ipfum addit fa&tum ab Attici fucceffore Sifinnio. Exponit in tertio adversùs Julianum Pelagiani. ftam libro San&us Auguftinus : Chrifti exercitur debellavit celeffium apud conffantinopolim , tam longè à regionibus Africanis. Et in carmine de Ingratis Sanétus Profper : Quid loquar & curam , ?magna quamgeffit in urbe Conftantinopoli do&obamur

ore Sacerdor Atticur, antiqua Legator baereticorum confutamdo fide ? De qua tunc impia corda , quamvis fe obdu&ae tegerent velamime formae , Judicii & tacitae tuleramt tormemta repulfae. A Romanis Pontificibus damnatae, Italia ejeétæ, & generalem Synodum poftulantis fa&tionis caufam ex Principis delegatione retra&avit in fua Synodo Atticus, firmavit Romanum Judicium, & ab omni ulterioris audientiae fpe ad perpetuam pœnitentiam profcripfit. Ex quo lucet, quòd non folas Orientalium Patriarcharum, fed etiam Romani Pontificis fententias Conftantinopolitanus Epifcopus retra&taret. Verùm facris Canonibus adeò adverfabatur haec confuetudo, ut de delegata fibi per Imperatorem Arcadium caufa Alexandrini Patriarchæ Theophili fcripferit ad San&um Innocentium Pontificem San&us Joannes Chryfoftomus : Nor fcienter Lege , Patrum , & Theophilo bonorem babenter , et iam fuper bac re ejus litteras , oportere in quibufque Provimcii , fua megotia traéìari , tranfmontamofque ad moffrajudicia mom trabemdor fortiter detreéfavimur , me caufam fufciperemur judicamdam. Et ipfe & Theophilus proteftati funt fimiles delegationes adverfari Nicænis Canonibus. Interim Principum vio'entia firmavit morem : Et ipfum in fuo Legum compendio laudat Leo Philofophus. Non ipfum, fed ipfius dumtaxat fidelem ufum in Attico & Syfinnio probarunt San&tus Celeftinus Pontifex , Profper & Auguftinus. Ipfum Romana Ecclefia diffimulanter ac difpenfatoriè toleravit. Et ex ipfo non probari aut firmari univerfalem Conftantinopolitani Patriarchae fuper alios Patriarchas poteftatem, reétè affirmat, & non penitùs malè demonftrat Nilus Cabafilas Archiepifcopus Theffalonicenfis.

[blocks in formation]
[ocr errors]

dericum

' burgenfis : Fredericus , frater Godefridi AA. ,., ,.

[ocr errors]
[ocr errors]

dericum quoque feptimum Levitam & Camcel/arium, dirigit conflamtinopolim ad confutandat Græcorum baerefe* . Enumerat Michaelis Cerularii errores, ac inter ipfum ponit & hunc: Romanam Ecclefiam im filii, fwir amathematizabat , eique Eccleßam confamtimopolitamam præponebat. Quod nempè cum Photio Michael garriret fimul cum Imperialibus Papa!ia privilegia migraffe Roma Conftantinopolim , ideoque fe jam efle QBcumenicum caput & Epifcopum totius Chriftianitatis. Et hinc de illo, quòd Primatus fui majeftatem vindicans nollet obedire Romanis Legatis, affirmat laudatus Lambertus. Pergit Sigebertus : Ab Imperatore benigne b.ibiti Legati , Nicetam Momacbum ante cum vicerunt , adeò ut librum , quem contra Roma. mor fçripfèrat , amathematizarit & imcemderit. Mi. a baele Patriarcha molcnte eij colloqui , Charta excommunicationis coram Clero & populo fuper altare Jam&ae $ophiae pofita recedumt. Michael chartam ipfam corrumpemr , populoque legem r , illor ab Imperatore revocato, ad $ymodum abfente Imperatore comvocavit ut à populo lapiditrcmtur. Quod Imperatore probibemte , Mich.tc/ commovit populum contra eum. $ed convi&fu* chartam excommunicationi , falfiffeMichael, omnefque fui ab Imperatorij gratia remoti funt. Humbertur verò Epifçopus $ylvae camdid.e baec defcripfit, «& $cripta Nicetae Monachi , & Leomi* Acridami Bul. garorum Archiepifcopu confutavit. Quae de Latimo im Græcum tram slata juffu Imperatorij Conffamtimi à 4ræci, recepta funt. £onfonat in Caflinenfis Monaßerii Chronico Leo Oßíenfis Epifcopus : Eodem ammo, utique quinquagefimo quarto poft millefimum , gratia concordandi Romamam & Comffamtimopolitamam Ecclefiam Leo Papa viror prudemtiffìmo , ad Imperatorem comffamtimum , cognomemto Monomachum , Apocrifario* mifit , Fredericum fifi:et cancellarium fùum , & Humbertum Epifcopum Jylvæ Candidæ, & Petrum Archiepifcopum Amalphitanum . Qui ad C. f. fmemfe Monafferium primitus advenientes , ac fra. tribus devotè commemdamte* , ita demum viam fuam profe&i fumt . Eor Imperator homorifîè fufceptor ali.yuamdiu fecum in Palatio tenuit. Quo tempore plerafque Graecorum haerefer corrigere ßudentes , Patriarcham ttmdem Mich.;elem,& Leonem Acridamum Epifcopum, omnefque illorum ccmplices auéìoritate Apofolica damnarunt , $ed cùm intra hor dies defumάo jam Papa redire difpomerent, Regiis illo, donij fecutus Imperator, beato quoque Petro mumera per eor haud parva tramfmifit. Illorum im fuper precibur bimas auri libra* buic Monafferio ex reditibus regiis dari fingulis ammis inftituit. Nempè plures tunc per utramque Siciliam Regiones adhuc parebantGraecis,& varias Caffinenfis Monafterii poßeßiones invaferant Nortmanni , atque ita ipfum depauperaverant : Hinc iftam illi eleemofynam à Conftantino Apoftolici Legati impetrarunt. Magnificentiffimam enim Conftantini liberalitatem praedicant omnes paffim Graeci Scriptores, vereque fcribit Conftantinus Manafses : Mumificar Comffamtimi mamur expertæ fumt Nationes integrae, templa , pauperer. Erat enim fluvius ubique fe effundem , & munera copioffìmè diffribuebat in aerummofor , tamquàm im tubulor & camales baud perfoffor. Erat & plenè Orthodoxus. -

Hofce Legatos in {Litteris ad Petrum Antiochiae Patriarcham defcribit Patriarcha Michael ; Unus eff , qui ut audivimur , Amalpbitanorum Eccleffae aliquamdo praefuit , deindè verò ab eadem Eccleft eje&u* rationabilibus de cauffx , peregrimur vagatur. Alter verò momine tamtùm Archiepifcopus , re autem omninò aliemur , cùm mulli Metropoli præfuiffe umquàm reperiatur. Tertio perfomam, quae illi placuerit , Papa tribuemr, Camcellarii videlicet , idque coram Romama dignitate , pro imfgmi quadam verfutia , ut talem fe diceret , abduxit. Ut poffet per eum quæ macbimabatur , obtimere , illo quafi quodam forti clypeo ufur. Eft calumniofiffima defcriptio. Petro Amalphitano Archiepifcopo impa&tam calumniam elucidat in litteris ad Imperatorem Conflantinum nofter nonus & San&tus Leo: Ex Amalpbitamo Epifcopo mulla tibi fuboriatur fufpicio, quia Romamur ef? omninò, & ab Amalpbitanij difcedemj , familiariter mobifcum vivit jam penè anno imtegro. Per Romanum Pontifex intelligit addi&tum & fidelem Imperio Græco, quod erat reverà Romanum. Luitprandus Cremonenfis Epifcopus, ac Joannis duodecimi Pontificis ad Imperatorem Nicephorum Phocam Legatus, durè fuit exceptus Conftantinopoli , & nullum fecit fru&tum : Quòd Papales litterae diâum Principem titularint Imperatorem , non Romanorum, fed Graecorum . Et omnes Graecorum hiftorici fefe femper titulant Romanos. Graecos à nobis titulari efl illis durifIima contumelia : Videre id poffis etiam in quarto libro Joannis Cinnami de Geftis Imperatoris Manuelis Comnefi . Hinc fuam Legationem ab hifce quifquiliis lædi aut impediri nolens nofter Leo, ufus eft phrafi graeca. Ad Conftantinopolitanum , uti Imperium , ita &c Patriarchatum ex Imperatoris Leonis Ifauri violentia fpe&abat tunc Amalphis , ideoque ejus Epifcopum Laurentium fuiffe & Græcè & La* tinè peritum fcribit in San&i Odilonis Abbatis vita San&us Petrus Damiani. Addit fuiffe infigniter San&tum , corufcafie miraculis, &c Romæ defun&um. Quod nempè fe noffet per Apoflolicos Canones pertinere non ad Confèântinopolitanum Patriarchatum, fed ad Romanum. EjufJem mentis credo fuiffe Petrum. Hinc dum Michael Cerularius coepit fui fchifmatis violentas nugas , quòd plures Calabrorum & Apulorum Epifcopi ipfis circumfcripti adhærerent, illum abiiffe in fpontaneum exi* lium , & apud San&um Petrum Apoftolum quæfiiffè afylum , ac inveniffe. Quòd calumniofas fuas adversùs Romanam & omnem Latinam Ecclefiam litteras Michael Apuliæ & |Calabriæ Epifcopis infcripferit, difertè teftatur | in fuo ad illum Refcripto nofter Sanétus Leo. Et Conßantinopoli apud Patres Praedicatores repertus fchifmaticus Scriptor habet: Romamur Pont* fèx , & omnes Occidentalium partium Chriftiami , sacerdote, & Laici, praeter Calabror ante multa tempora extra Ecclefiam Catbolicam pervagantur • Eos affirmat impios in Deum apoftatas , & adjungit de Calabris : Apoftolicæ & nofirae Eccleffe alujìmi fumt, ejus moribus informati. Et qualis fuerit joannesTranenfis Epifcopus eft fùprà

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »