Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

clerici . Numc verò adeff quidem tua Beatitudo , multi etiam alii ex Italia Epifçopi praefo fumt, funt etiam ex Africa Epifcopi , & ab Illyrico, & nihil eff 4uod probibeat tomrvenire vos umâ mobifcum fecumdùm ea , quae imter mor im fcripti* fa&a funt , & meliùs ef? tum charitate decemte Jacerdoter convenire , & unam pro caufa femtentiam fatuere , ut tumc quæftio tommunem im fcriptis definitionem fufcipiat. Quod in quatuor prioribus Synodis fuerint pauciffimi Latini Epifcopi , eft omninò verùm : Sed & verum eft , quod ob Eutychianae duce Diofcoro fà&tionis turbas in Synodum Chalcedonenfem noluerit confentire Sanétus Leo Pontifex , nifi ftipulatus aequalem cum Graecis Latinorum Epifco. porum numerum, folaque Martiani Augufti & Auguftae Pulcheriae notiffima pietas eum induxit à ftipulatu refilire. At verò in hac noftra Synodo Juftinianus Diocletianum ac Theodori Cappadocis fatellitem induerat , ejus affe&ibus fer. viebant omnes Graecorum Epifcopi , atque ità meritò Vigilius à pa&tis condicionibus nolebat recedere. Propofitis tamen à Principe quæftionibus refpondit, longo & erudito Conftituto fexaginta articulos ex Theodoro Mopfueftienfi defumptos damnans ut haereticos atque blafphe»mos , tria verò Capitula definiens non damnanda propter Synodi Chalcedonenfi reverentiam , & Romanae Ecclefiae perpetuum morem non damnandi Epifcopos in Ecclefiae pace defun&tos. De fenfu per Theodorum in di&tis propofitioniBus intento nihil volebat ftatuere . Et hocce fuum Conftitutum , pro fynodali fuffragio arripi nolens, non Græcorum Epifcopis, fed Principi infcripfit. Quæ omnia videntes Itali , Afri, £atque Illyricani Epifcopi etiam fefe retraxere à

[blocks in formation]

nianus Auguftus, per Conftantinum facri Pala

tii Quaeftqrem fignificans. Capitula jam pridem
damnata à Vigilii Judicato , primamque hanc
ejus fententiam omni pofteriori tergiverfationi
praeferendam.
Quocircà errorem continent haec verba Eufta.
tii Presbyteri in vita Sancti Eutychii Patriarchas
Conftantinopolitani . Cum multa diverfis Jocir
atque temporibur faméfa Concilia celebrata fint, memo
umquam , miffanái Eutycbii tempore, quatuor fimu/
Patriarcbat conveniffè memimit. Conveniße dicit
Vigilium Romanum , Eutychium Conftantino-
politanum , Apollinarium Alexandrinum , &
Domninum Patriarcham Antiochenum, omnia-
que peraéta fine violemtia , meceffîtate , partium
ftudio , affeâione . Graeca fides loquitur . Vigi-
lius Pontifex non adfuit , & Apollinarium non
pro Patriarcha , fed pro invafore habuit , da-
mnans Theodorum Cappadocem, quod illum,
expunéto Zoilo , fàcris dyptichis intrufifTet , Eu-
ftochius Hierofolymitanus adfuit per Legatos;
Onuphrius Panuinus adfuifïè dicit Epifcopos,
centum fexaginta quinque . A&a fynodalia præ*
fixum habent annum Juftiniani Augufti vigefi-
mum feptimum, duodecimum poft Confulatum
Bafilii : At credendum Vi&ori Tonnonenfi,
dicenti fuiffe decimum tertium, Chrifti Domi-
ni quingentefimum quinquagefimum quartum,
in quem omninò incidit vigefimus feptimus Ju-
ftiniani. (a) Prima Collatio faéta eft quarto no-
- * * JnaS , ,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nas Majas, pridie Idus Majas Pontifex Principi

mifit fuum de tribus Capitulis Conftitutum , 1

quarto Nonas Junias fuit conclufa Synodus , {cribitque Vi&or Tonnonenfis : Hir itaque gefiis terræ motus urbem Regiam à fumdamemtis concutien* aedificia plurima , porticufque dejecit , & bafilicis conffentjbus altaria penè cum&a proffravit . Majores poftmodùm turbas excitavit Juftinianus pro errore de incorruptibili Chrifti Domini corpore, atque ità, tefte Evagrio Epiphanienfi , cùm omnia omninò turba & tumultu compleviffet , mercedemque bis rebus debitam in extremo vitae fuae tempore reportaffet , ad fupplicia juffo Dei Judicio apud inferor luemda eff profeéfus . Reftant aliquot quaeftiones. Prima eft, An quinta haec Synodus à Vigilio Pontifice fuerit tandem confirmata ? Refpondeo fuiffe. Hodiernis diebus prodiit è diuturnis latebris Epiftola confirmatoria, ad Eutychium Patriarcham Conftantinopolitanum dire&ta , ac in faéti fuijuftitiam adducens Sanétum Auguftinum , in facris Scripturis Doétorem clariffimum , ac Romanae eloquentiae magiftrum, qui etiam fcripta fua retraétavit . Habet hanc Subfcriptionem : Amte fextum Idus Decembres lmperii Domini moffri Juffimiani, aetermi Auguffi, ammo vigefimo feptimo , poff comfulatum Bafilii viri clariffimi duodecimo. At longè aliter Viétor Tonnonenfis, teftis oculatus. IPoff comfulatam Bafilii ammo decimo feptimo Vigilius Romamur im Imfula $icilia moritur. Omnes quintae Synodo refragantes Latinos Epifcopos in varias regiones profcripfit Juftinianus, atque adeò etiam Vigilium , qui ærumnis laffus , & libertatis ac fedis recuperandae amore vi&us tandem confenfit in Synodum, atque ità eft ad propria remiffus. Quocircà exiftimo diétum confenfum non nifi decimo feptimo (a) poft Bafilii Confulatum anno fuiffe extortum. Et quidem Pelagio Vigilii Archi-Diacono reclamante , de quo idem Viótor ad annum fequentem. Pelagius Romamus Arcbi-Diaconus , trium defenfor Capitulorum, Jufumiami Primcipir perfuafione, de exilio redit , & condemnam, ea , quae dudùm conffamtiffimè defende. bat, Romamae Ecclefíae Epifcopur à praevaricatori#us ordimatur , Romani Epifcopatus amore ad

recipiendam Synodum eft inflexus.

De ejus ordinatione fcribit liber Pontificalis . Dum non effemt Epifcopi, qui eum ordinaremt, imventi funt duo Epifcopi , Joammer de Perufio , & Bonur de Ferentimo, & Andrea , Presbyter de Offia, & ordinaverunt eum Pomtificem. Omnis ltalia fe ab ejus, quafi Synodum Chalcedonenfem praevaricati, communione abftinuit, adeò ut Thu

[ocr errors]

nomen ad altare non recitarent, atque ità tertius ad ei manum imponendam Epifcopus nequiit reperiri. De Dacio Mediolanenfi Epifcopo , fècundo Italiæ Metropolita, fcribit Vi&or Tonnonenfis ad annum quartum decimum poft Confulatum Bafilii : Comffamtimopolim venit , & dammatiomi trium Capitulorum confemtiem, eo die percuffus occubuit. De viro fan&o temerè judicat homo fchifmaticus, attamen ejus fucceffor Honoratus perftitit pertinax Capitula propugnare. Adjunxit fe tertius Italiae Metropolita , Paulinus Aquilejenfis Epifcopus, à cujus duritia fchifma vocatum eft fchifma Hiftrium, & ipfe ejus Patriarcha. Haec funt vera exordia & natales Patriarchatus Aquilejenfis. Etiam Childebertus Francorum Rex & Galliarum Epifcopi communicare noluerunt Pelagio, nifi profeffo fidem Chalcedonenfem & Tomum San&i Leonis. Duras undique tempeftates paffus eft , rebelles Italiæ Epifcopos per Narfeten Comitem & Principis Juftiniani arma conatus compefcere, at trium Capitulorum zelus omnia fprevit. Secunda quæftio eft , Quanta fit hujus Synodi au&oritas ? Refpondeo effe fummam . Etenim Gregorius Magnus in litteris ad Sabinum Subdiaconum quatuor prima Concilia laudat & profitetur tamquam quatuor Dei Evangelia, & in litteris ad Joannem Conftantinopolitanum, Eulogium Alexandrinum , Anaftafium Antiochenum , & Joannem Patriarcham Hierofolymitanum, eadem effe dicit quatuor Ecclefiae lapides fundamentales, & addit. Quintum quoque comcilium pariter veneror: Quifquis aliter fapit , amathema fit . Ibae Epiftolam dicit effe plenam erroris , & Theodorum de divifa Domini perfona convi&tum. Et in litteris ad Epifcopos (a) In

(a) Hic Lupus mendum fubfcriptioni irrepfiffe putat , reponendumquc annum poft Bafilii Confulatum XVII. Id probat ex Victore Tunoncnfi, qui ait co afino à Vigilio tandem" ab Imperatore Romam,

redcundi facultatem conceffam, eumque in itinere mortuum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

jberiæ (a). In Synodo, im qua de tribus capitulir a&um eff, apertò}iquet mubil de fide effe comvulfum,vel aliquatenùs immutatum , fed de quibufdam folummodô perfomir gf? illie a&itatum , quarum uma , tuju* fcripta evidenter à re&itudine catholicae fidei deviabant, mom imiufiè dammata eß. Et in litteris ad Secundinum monachum . Symodum , quae poß cbalcedomemfem gemeraliter faéfa eff, idcircò à mobis recipitur, quia ejufdem $ynodi im omnibus fequax honorem illius , auäoritatemque cuffodit. Ejufmodi encomiis noftræ Synodi fcatent ejus Epi* ftolae. Tertia quæftio eft, An hæc Synodus habeat parem cum aliis quatuor auétoritatem ? Refpondeo non habere. Etenim in laudata ad Secundinum Epiftola pergit San&us Gregorius. Quoties im quatuor praecipui, fedibus Amtiffiter ordinantur, Synodales fibi Epifvla , viciffim mittunt, in quibus fe fan&am chalcedonemfem Synodum cum alii generalibus $ynodi* cuffodire fatentur. Exponit Apologus Gregorii feptimi. Comfuetudo olim erat, ut quilibet im aliqua Patriarcbalium Sedium moviter ordimatus fe prima, quatuor Jynodor cuffodire , reliquis fedibus tranfmiffa Epiffola profiteretur, amtequam momen ejus apud reliqua* fede* im dypticbi* fcribi mereretur , momem videlicet Prædeceffori, ejus, Iicèt defum&i, reliquae fedej computabamt inter vi. wenter , domec ipfur moviter imtbromizati Præfuli* Synodieam reciperemt Epiffolam : Quae quia eumdem jEpiféopum quatuor $ynodor recepiffe demotavit , boc fibi momem SYNODICAM ab eifdem $ynodi, non incongruè videtur mutuaffe. Hanc autem confuetudinem illius temporis fuiffe fam&iffimus Papa Gregorius im Epffola ad $ecumdimum fervum Dei inclufum aeffatur , quam & ufque ad beati Papae Adriami tempora , quippè ad Carolum Regem , perduraffe oammes Romanæ Ecclefie Diacomus afferit , qui viram $an&i Gregorii ex praecepto Joanmis Papae fideliter fcripfit. Sed utrùm adbuc eadem confuetudo perduret, ignoro, quam praefatis temporibus fuiffe mom wubito. Et hinc intelliges hanc populi Conftantinopolitani , Acacianum fchifma exftin&um volentis, acclamationem ad Joannem fuum Patriarcham, laudatam in Synodo Conßantinopolitana fub Menna illius fuccefTore : Jynodica Romana modò valeamt . Hoc eft , Patriarcharum Synodica modò contineant profeffionem quatuor Synodorum, quomodò mandat Ecclefia Romana. Acaciani enim omiferant Synodum Chalcedonenfem. Deindè, non quintum , fed fola quatuor prima Concilia , tamquam Dei Evangelia veneratur Sanétus Gregorius : Ea item fola fàcris Ecclefiae dyptichis infcripfit Auguftus Juftinianus. Qgae omnia funt lucida & firma argumenta diffimilis dignitatis. Rationem edicit laudatus Gregorius in litteris ad Conftantium Epifcopum Mediolanenfem.

[ocr errors]

| faâa eff , quae à multis quinta momimatur , fcire vos | volo, quia mibil contra quatuor fam&iffimas $ynodo, | conftituerit vel femferit, quippè quia im ea ae perfé| mi* tantummodò, mom autem de fide aliquid geffum, | eß, & de bis perfomir, de quibus im cbalcedonenß | Concilio mibi continetur , fed poff expreffa, canone, ffaéfa comtemtio, & extrema a&io de perfomi, vemti| lata eff . Utique poft Canones editos A&ione fexta. Quis autem nefciat inter Ecclefiaftica de fide ac de perfonis judicia effe firmatum grande chaos , plurimamque dignitatis atque auéìoritatis diverfitatem ? Huic diverfitati innititur ejufdem Pontificis difpenfatio in litteris ad eumdem Conftantium. AQuod fcripfffi* , quia Epiftolam meam Regimæ Theodelindæ minimè tranfmittere voluiffis, pro eo quea quinta Synodur in ea mominabatur, f eam exindè fcandalizari poffe credidißir , re&è fa&um eff , ut mimimè tranfmitteretur : Undè munc ità facimus, ßcut vobis placuit , ut quatuor $ynodor folummodò laudaremus , & quintæ $ymodi mullam memoriam faceremur. Theodelindam Longobardorum Reginam piiffimam , utpotè Gariberti Ducis Bavariæ filiam , à tribus Epifcopis fedu&am extra communionem Ecclefiae, conatus eft reducere Gregorius miffis litteris quintæ Synodi Apologeticis; at eas Conftantius fuppreffit , ratus obfuturas apud fæminam à Synodo illa alieniffimam, roganfque mitti alias oftendentes fimpliciter Romanam Ecclefiam nullatenùs receffiffè à quatuor Synodorum fide, fèd Synodi praefertim Chalcedonenfis effe omninò obfervantiffimam : Judicavit de quinta Synodo penitùs tacendum . Per pravum ac erroneum de illa judicium exiftimavit non perdi Chriftianitatem, ideòque difpenfatoriè poffe ad tempus tolerari: Et Gregorius comprobavit. Reginam ad Ecclefiae communionem reduxit , & tum meliora pedetentim docuit, ac tandem Synodi noftræ Aéta tranfmifit, oftendens à vagantibus per Ecclefiam criminationibus effe plenè immaculata. Nempè de folis perfonis ftatuit Synodus: Nam circa fidei decreta difpenfatoriè diffimulari non poffe oftendit adversùm Monothelitas Imperialem E&hefin ità purgare

conatos Martinus primus Pontifex in litteris ad Epift.3.

Conftantem Auguftum. Quin immò Sanétus Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus in catalogo de viris illuftribus fcribit de Theodoro Mopfuefteno. Humc Acepbalorum Epifcopi in præjudicio Cbalcedonenfi, concilii, Jufiimiamo Primcipe compellente, damnare poft mortem cum

Iba & Tbeodoro Epifcopi, cenfurrunt : Dum confet

| eum laudabilium virorum tefimoniis clariffimum Ec

clefiae Do&orem fuiffe. Facundi Hermianenfis li

bros pro eifdem tribus Epifcopis apologeticos

ftrenuè laudat, ac perverfi in illos fludii culpat jufti

Ka) Ad ETEOROS Ibcriae fcriptam hanc à D. Gregorio Epiftolam cenfet hic Lupus. Sed hoc vero non

confonat; nam Iberi, feu

ifpani Gregorio Ecclefiam regente non erant divifi ab unitate Ecclefiae ;

imò in Synodis Toleti an. 589. Hifpali 59o. Romanam Apoftolicam fidem cum Rege Reccaredo fufceperant, quod ad quaeftionem tertiam hoc eodem capite fatetur 1 upus. At illi Epifcopi , quibus fcribit Gregorius, crant Schifmatici, ut ex datis verbis Gregorii patet, quod & in fine Epiftolae repetit inquiens: Tanto citius ad matrem veßram , quæ filios fuos expeéfat , €” invitat, Ecclefiam redeatis, quamto vos ab ea quotidie expeétari cognofcetis. Quare Hifpani Epifcopi haud cas litteras accepere. Ex his tam mihi ccrtum cft Epiftolam illam fcriptam effe ad Epifçopos Iftriae, nam & illi fchifmiatici erant, & eo ipfo tcmpore à Gregorio pati fe perfecutioncm conqucrcbantur. Noris Differt. de J/. Synodo cap. 9. §. 5.

[ocr errors]

Juftinianum. Haud dubiè loquitur ex inftitutione germani fratris & proximi fui antecefforis San&ti Leandri. Et hinc ab eodem Leandro converfus Richaredus Hifpaniae Rex in fidei profeffione ad tertiam Synodum Toletanam dire&ta , ipfaque haec tertia Synodus laudant folas quatuor primas generales Synodos , altiffimèque filent de noftra quinta. Eodem modo apud oétavam To. letanam profitetur Rex Receffuintus. Et Synodus quarta decima difcutit Acta fextae generalis, probat , & addit. Habebunt ergò fui ordinis locum, quae fublimatiomi* babemt & meritum . Undè bis conciliir ea ipfa fubme&emda decermimur , . quorum & au&oritate fulta probamur. Poft Cbalcedomemfe igitur comcilium baec debito homore, loco , & ordine collocamda fumt , ut cujus gloriofo tbemate fulgemt , ei & loci & ordimir coaptemtur bomore. Sexta generalis Synodus eft Hifpanis quinta, quod nempe quintam nunquam recipiendam duxerint, utpotè faélam im praejudicio 3ynodi Cbalcedomemff, . Et hocce in illis judicium haud dubiè culparunt San&tus Gregorius, ac ejus fucceffores, nequaquam tamen ipfos damnavere : Quod catholicam communionem non lacerarent . Sanétus Cyprianus Carthaginenfis , & Sanétus Firmilianus in Cappadocia Archi-Epifcopus Caefareenfis eumdem tenuerunt de dato apud hæreticos baptifmo errorem , folum tamen Firmilianum communione privavit Sanétus Stephanus Pontifex : Quod ille Romanam Ecclefiam praevaricationis & pravi dogmatis ream ageret & averfàretur ; pacíficus verò Cyprianus uteretur hac affidua proteftatio. ne , Neminem judicamte r , aut a jure commumioni r aliquem , f? diverfum femferit , amovemter . Ex eadem regula pacificos Hifpanos traétavit San&tus Gregorius. / Quarta quaeftio eft , An verè dicat laudatus Gregorius in quinta Synodo non effe a&um de fide , fed de folis perfonis ? Ratio dubitandi eft au&toritas Martini primi Pontificis, qui in Synodo fua Lateranenfi poft Nicænum & Conf}antipolitanum Symbolum , poft duodecim San&i Cyrilli Capitula & Synodi Chalcedonenfis de fide definitionem adducit etiam quatuordecim hu. jus Synodi Capitula, eifque praefigit hanc Epigraphen : Definitio faméfae quintæ $ynodi. Et San&tus Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus in litteris Synodicis ad Sergium Patriarcham Conftantinopolitanum poft quatuor Synodorum pro. feffionem pergit: $uper bi* & quintam Synodum honoro , atque bonorifico, & vcncror, & cum&a corum libenter fufcipio, tam im dogmatibu, & diverfi, doéìrini* , quam hæreticorum amatbematibus & defi. mitionibus. v '

[ocr errors][merged small][merged small]

firmat. Nam & Origenis dogmata erant jam pridem per Ecclefiam profcripta. Er San&tus Sophronius difertè ait hocce Concilium non ad novas quaeftiones, fed ad confirmationem folummodò nominatiffìmi. Cbalcedonemfi, Concilii fuiffe congregatum. Quatuor primos conventus dicit efle magnos, univerfales, venerandos , fanétorum Patrum honore coæquandos, & ab illis ftabilitum mathema feu Symbolum fidei , & hocce noftrum Concilium , non cum illis, fed poft illos fufcipit, & veneratur: Atque ità palàm adferit ab ipfo nihil aétum de fide , , ideóque non effe paris cum illis loci & auétoritatis. Neque aliud vult Martinus Pontifex: , Laudat ejus quatuordecim Capitula, videlicet tamquam confirmatoria Synodi & fidei Chalcedonenfis. 3 Quinta quæftio eft, Quomodò in litteris ad Sabinum Subdiaconum fcribat Sanétus Gregorius : De perfonis , de quibus poff termimum Jynodi Cbalcedonemffi aliquid aéîum fuerat , Juffimiani temporibus eft ventilatum, ità tamem ut nec fide, in aliquo violaretur, mec de eifdem perfomi* aliquid aliud ageretur, quam apud eamdem famé?am $ymodum Cbalcedonemfem fuerat comfiitutum ? . Etenim longè aliud Cbalcedone, aliud in præfenti Synodo eft de tribus Capitulis decretum . Item quomodò idem Gregorius in Jitteris ad Secundinum monachum dicat: Epißolam revercm diffimus Iba* im Synodo Cbalcedomenff denegat effe fuam ? Ejufmodi namque negationis veftigium nullum eft in Synodo Chalcedonenfi . Ad primum ref. pondeo Gregorii diétum effe longè veriffimum. De tribus namque Capitulis nihil ftatotum eß à Synodo Chalcedonenfi , fed dumtaxàt pof} illam ab Acephalo Epifcoporum conventu , ideòque quinta Synodus nihil egit diverfum à Chalcedonenfi . Et quidem etiam à conventu illo, nihil aétum eft de primo Capitulo feu perfona Theodori , fed dumtaxàt audita ejus laus in Epißola Ibae. Ad fecundum refpondet D. Cardinalis Baronius Gregorium loqui ex Synodi noftræ collatione fexta , idipfum adfirmante, eamque efîè falfatam • Malim ego dicere ità ad Epiftolæ facilitandam damnationem fuiße Synodo ab Acephalis perfuafum. ' Synodorum falfatio nequit fine firmo fundamento praefumi , & fingula hujus Synodi A&ta & verba non pofïùnt plenè defendi. Sexta quaeftio efl , quæ Hiftriorum , Afrorum , Hifpanorum, ac aliorum Latinorum fuerint fundamenta , ex quibus adeò pertinaciter praefentem Synodum funt averfati ? Refpondeo fuiffe praefertium duo. Primum erat anterior Ecclefiae mos neminem in orthodoxæ communionis pace defun&tum damnandi poft mortem , nec non auétoritas Theodori Mopfueflienfis Epifcopi, qui celeberrimus olim Diœcefeos Orientalis magifter cernebatur effutiifìe multas locutiones quoad verborum fonum Neflorianas, at credi à plurimis non poterat prava fenfißè. Necdùm exorto , inquit Facundus, Nefforio fecura fímplicitas loquebatur. Erat fundamentum caducum , fufpeótum , hæreticis familiare . Etenim in ipfà Nicæna Synodo Symbolum ac fidei definitionem receperunt aut recipere fimularunt Eufebius Nicomedienfis & Theogius Epifcopus Nicænus , aft Arii damnationem fuerunt penitùs averfàti , dicen

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

A. 1378.

dicentes eum folis vocibus, non fenfu deviafTe. Et de Marcello Ancyrae Epifcopo, non pravorum dumtaxàt verborum , fed & fenfuum reo {cribit San&us Hieronymus in catalogo : Ille defendit fe nom effe ejus dogmati* , cujus accufatur. Et de Prifcilliano: Defemduat quida m mom ità eum fenffe , ut arguitur. Eadem via Joannes Hiero

folymae Epifcopus errores fuos conatus eft fuca

re . Etiam Joannes Wicleffus , ideòque ejus conclufioner & propofítiomer , de bonis operibur & de malè fentiemter , Gregorius Papa undecimus damnavit hac adje&a claufula: Licèt ea, propomenter fub quadam verborum feu terminorum curiofa amplicatione comentur defendere. Eodem modo in caufa fimili locutus eft Pius quintus : Quamquam aliquo pa&o fuffineri poffum. Et hinc de Academia Oxonienfi & laudati Gregorii in Wicleffum diplomate , miffo per Magiftrum Edmundum Staffdorp,re&è fcribit Thomas Walfinghamenfis. Univerfitatis moderni Re&ore , quamtùm degeneraverimt à prudentia feu fapientia amtiquorum , per hoc ftcilè comiici poterit, quod audita caufa adventur Papalis Nuntii diu im pendulo baerebamt , utrùm Tapalem Bullam deberent cum bonore recipere , am ommimò cum dedecore refutare. Oxomiemfe f?udium gemerale quam gravi lapfu à fapientiae & fciemtiae culmime decidiffi , quod quondam inextricabilia atque dubia toti mumdo declarare confueffi, jam igmo*.tmtiae mubilo obfufcatum dubitare mom vereris , quae quemlibet è laicir cbrjffiami, dubitare mom decet ! Rem tandem compofuit Guilielmns Archi-Epifcopus Cantuarienfis , omnem Angliam inducens ad Wicleffi articulos ut haereticor & erroneor damnandos , intelligendo prout verba fonant. Eodem tramite adversùs Theodorum proceffit noflra Synodus, ideòque reétè ad Hiberiae Epifcopos fcribit Gregorius Magnus illum mom inju

[ocr errors]
[ocr errors]

tudine Catholicae fidei deviaremt. Et in litteris ad quatuor Patriarchas Orientis : Tbeodorur perfomam Mediatoris Dei & bomimum jm duabu* fubffam tii, feparam ad impietatis perfidiam cecidiffe comvincitur. Proindè non minùs de Theodori, quam Neftorii , Eutychetis , Arii , aut Prifcilliani perverfo fenfu dubitemus : Nam & ejus damnationem non fuiffe caufam lacerandae Catholicæ communioni fufficientem faffus eft coram Vigilio Pontifice in conventu Conftantinopolitano Facundus. Et qui hodie pro Tertulliano, Origene , Lucifero Sardorum Epifcopo , Joanne Hierofolymitano Apologias in Ecclefiam fpargunt, lavant Æthiopes, compefcendique funt ut ingenia libertina & noxia, nifi brevi etiam pro Martino Luthero & Joanne Calvino velimus Apologias videre. Alterum & principale fundamentum erat Chalcedonenfis & omnium in ipfo generalium Conciliorum auâoritas, quam Latini Epifcopi dolofa Acephalorum immiffione credebant retra&tari & exufflari . Erat fundamentum erroneum . Eft enim longè certiffimum ac lucidiffimum , quod Synodus Chalcedonenfis in fexta A&tione fuerit finita, quodque Sanétus Leo Magnus folam fidei definitionem in ipfa confirmarit : Eodem errore dudùm laboravit etiam Vigilius Pontifex , ejufque longè doéìifimi Diaconi Anatolius, Pela

gius, ac Stephanus : Redarguere autem coepit Gregorius Magnus , Ecclefiae Romanae adhuc Diaconus, in litteris fub Pelagii fecundi Pontificis nomine fcriptis ad Eliam Archi-Epifcopum Aquilejenfem. Quocircà Facundus Hermianenfis , aliique plurimi & nobiliffimi Epifcopi, carceres & exilia pro tribus Capitulis pa£ fi , habuere Dei & Synodi Chalcedonenfis zelum , at non fecundùm fcientiam . Vanè fefe palparunt de Martyrii gloria: Martyrem enim non facit pœna , fed caufa. Sine caufa Ecclefiam lacerarunt.

Septima quaeftio eft , A quo tandem hoc fchifma fuerit plenè exftin&um ? Refpondeo à clementia ac prudentia San&i Gregorii Magni. Etenim Romanæ Ecclefiae Diaconus do&iffimam illam Epiftolam jam laudatam edidit, oßendens tria Capitula ad Synodum Chalcedonenfem & San&i Leonis confirmationem non pertinere, ideòque liberrimè potuiffe retra&ari ac reformari. Faétus Pontifex eamdem Epiftolam mifit ad omnem Ecclefiam , atque ità ad Apoftolicæ Sedis communionem reduxit Gallos, Italos, Iberos: In fchifmate perftiterunt foli quidam Hiftriæ ac Venetiæ Epifcopi cum fuo Metropolita Aquilejenfi Severo, Eliæ fùcceffore, quod Mauritii Augufti Officiales , pecunia corrupti , optimi Pontificis conatum facris , id eft , execrandis juffionibus impedirent. Haefit iftic malum ufque Sergium primum Pontificem , de quo liber Pontificalis . . Hujus temporibus Aquilejemfi, Ecclefie Archi-Epifcopus , & $ymodur , quae fub eo congregata eff, qui fanâum quintum umiverfale concilium, utpote erramter , fufcipere diffidebamt, ejufdem beatiffimi Papae monitis atque do&rimis inffru&i, comverf funt, idemque vemerabile Concilium cum fitiffa&iome fufceperunt. Et qui priùs fub errori, vitio temebamtur , do&rina Apoßolicae Sedis illumimati, cum pace comfomamter veritati, ad propria relaxat* fumt. Etiam Hifpania jam pridem eft ejufdem mentis . Quocircà compefci oportet hodiernos Synodi criminatores.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »