Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

fcilicet fidei, antequam urbem ingrederentur , & al-
verum profequendi, Decretis Apoßolicae Sedis , ante-
quam im communionem, utique laicam, recipere*
tur. Omnis quaeßio erat de hoc pofteriori libello:
Etenim illum Romæ tunc profeffi non poterant
nunc Nicolai Pontificis Decreta fine manifefta !
prævaricatione refutare . Hìnc Legatos denuò,
percunâatus eft Patricius Bahanes: Quid circum- ]
ferebat libellus ? Et Legati : Ut fecundùm Ecclefiam |
catbolicam teneant , & defemdamt veritatem , & per
omnia fequantur judicium fan&ae Romanæ Ecclefe.
Erant non folummodò convi&i , fed & confeß
beri ita fuerant in $ecretariis Ecclefiæ, coram Ba-
hane Patricio, qui & ipfum illis in faciem co-
tam plena Synodo improperavit . Hìnc ipfos
tamquam perjuros in fchifma relapfosjudicari vo-
luerunt Legati, ad Senatum interlocuti: Inter-
vogate praevaricatores, utrùm faciant Romanum li
άellum, nec me ? Et illum facere rogati repofue-
re: Nec audire illum volumus. Ità tamquam in-
corrigibiles funt extra Synodum eje&i. Et Baha-
nes Patricius agnovit audientiam ac defenfionis
locum fuiffe illis fruftrà indultum.
Addidit de Zacharia Tauromeniæ Epifcopo:
caufam Zacbarie mom quaeßvimus , beri enim con-
feffus eff , quia obligatur à Bemedi&o Papa tertio,
ut mom baberet poteßatem Pomtificium peragere , do-
mee vemiret & defcemderet iterùm cum iis , qui fe
abfciderant à fan&iffimo Patriarcha Ignatio , & fu-
meremt judicium, & boc mom cuffodivit , meque de-
fcemdit illuc. Zacharias, qui fe à Nicolao Ponti-
fice admiffüm ja&abat ad Epifcopalem commu-
nionem, faffus fuerat fe per ejus Antecefforem
Benedi&urn tertium fuiffe ab officio Pontificali
fufpenfum, quin & ejus mandatis contumacem;
Haec duo invicem adverfà noluit Bahanes dimitti
indifcuffa . Refponderunt Apoftolici Legati:
?artem habet cum iir , qui mom concordant cum Ec-
clefía , & comparticeps eorum e/?, qui fecerunt com-
tra Ecclefiam conffamtimopoleor, & contra $an&iffi-
mum Patriarcbam Ignatium . Sed quoniam bora
tarda eff, non poffumus hodie hoc requirere , in alia
verò examinatione id faciemur . Rursùm laudant
antiquam Chriftianitatis Regulam : Qui cum Ro-
mana Ecclefia mom concordat, Catbolicur mom babea.
tur. Bahanes autem Patricius laudavit appella-
tionem & evocationem Romanam, confuetam
etiam ex Patriarchatu Conftantinopolitano. Ejus
ex verbis liquet eam ufque ad Photianum fchifma
liberrimè per omnem Orientalem Ecclefiam am-
bulaffe. Et hinc fchifma iftud in Florentina Sy-
nodo compofiturus Eugenius quartus Pontifex
Graecis poftulantibus, Ut fi quis putet fe ab aliquo
Aatriarcbarum pati injuriam , & veniat qui imter-
pofuit appellationem, me Patriarchae ipff fefe ßìamt
judicandos , fed Papa mittat im provinciam quam-
que inquifitores , & ibi per eo, praefentibus negotii;
impartibus injuriam paffju* fuum obtimeant, meri-
tò refpondit fe velle omnia Ecclefie fuae privilegia,
velleque ad fe fieri appellationes, nec mom regere &
pafcere univerfam cbriffi Ecclefiam, & omnes Pa-
triarcbav parere ejus voluntati.

A c T I o V.

Uintam A&ionem, decimo tertio Calendas Novembres celebratam , & plures pedetentim habentem Epifcopos , Bafilius ' Auguftus accedere denuò juffit Zachariam Tauromeniæ Epifcopum, audiendum rursùs de memorauis ejus contradi&oriis adfertionibus, nec non & ipfum fchifmatis caput Photium, cum |grandifonis ubique querimoniis ebuccinantem fefe à Romana Ecclefia damnatum inauditum , Eum Princeps voluit coram plena Synodo convinci, atque ità coram omni fub coelo Ecclefia confundi. Hinc igitur ad confidentem Synodum dixit Paulus Ecclefiae Conftantinopolitanae Carthophylax: $ecumdùm praecedentem A&ionem, ut juffit $an&itas veßra , praefens efi hic iterùm Zacbarias folur , utique fine collega Theophilo, fed & Cbriffiamiffimus Imperator moffer mißt ad $ymodum Pbotium. An hic intrare & audiri vellet, nefcierunt Legati Apoftolici , ideóque funt interlocuti : Interrogetur , ß defideret vemire in fam• &am & umiverfalem $ymodum hanc . Hominem jam tertiò à Romana Ecclefia damnarum noluerunt citatum ac denuò auditum, fed ad importunas Principis preces dumtaxàt permifere pœnitentia & meliori mente tentandum. Et eidem Paulo roganti, Quem jubet $an&itat vefira ire, & interrogare eum , repofuerunt : Laici vadant. Eum nequaquam ut Epifcopum aut Patriarcham, fed ut faecularem laicum, & quidem à Romana Ecclefia anathematizatum , voluere traétari, ideòque vocari non per Epifcopos , fed per laicos . Miffi funt quinque laici , . d quos ille : | Me in Jynodo mumquam altquamdo advocafiir , & mo| miror, quia boc feciffi* & advoca/ti/ me. Vej rumtamem fpomte mom venio. Nunquam emim imter| rogante, me de Synodo hac , quam dici;is , quomodò me im eam trabitis ? Dixi, G {J ST O D I A M VIAS MEAS , UT NON DELINQUAM IN LlNGUA MEA : POSUI ORI M E Q CUSTODIAM. Ad quae fibi relata indignati | funt Legati Apoftolici, & dixere : Nos mon comvocavimus eum , ut difcamus aliquid ab eo, fed ut j laborem, quem habuit fam&a Romana Ecclefia , /. [mul & Orientales Ecclefiae propter eum, munc terminemur eodem ipfo praefente. Et Elias Ecclefiae Hierofolymitanæ Presbyter ac Legatus: Concluf fiome tacita peccatores banc à Deo ele&am Jynodum promunciavit. Etenim poft adduéta à Photio verba, Pofui ori meo cußodiam, fequitur in Pfalmo : Cùm conßßeret peccator adverfùm me . Hìnc de illo intromittendo rursùs difceptatum eft inter Patres: eft tandem intromiffus, eoque vifo Romani Legati dixere : Ille eff Pbotius, propter quem fan&a Romama Ecclefia per feptem ammos & ampliùs fuffimuit labores multor ? Quibus ex verbis colligi videtur hominem fuiffe abje&ae ftaturae. Perrexerunt Legati ad ipfum : Recipit comffituta fam&orum Romamorum Pontificum ? At ille à variis idipfum rogatus nec verbum reddere dignatus eft, oßentans fe ßare ante Synodum, quomodò Do£I\1IMUS

minus nofter Jefus Chrißus ftetit ante Caypham Pontificem, aut Praefidem Pilatum. Eis minantibus , Tacendo mom effugie* damnationem , hoc unum repofuit: Nec Jefu* tacemdo dammationem evafit . Vocem meam , etiam me tacemte , Deus audit. Quare poft multam iteratæ frequenter interrogationis patientiam Legati pronunciarunt: Ecce bomo, qui obturavit aurer fuar fícut afpidis fùrde, & mom audit vocem, quam ei fan&a $ynodus objicit, fed vult par flentium effugere hanc comdemmatiomem , quam fan&a Romama Ecclefia amte multor ammor promulgavit adverjùm eum . Verùm legamtur Epiftolae, quae de eo miffae funt à famâa Romama Ecclefia. Et mox per Stephanum Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconum ac Notarium le&tae funt variae San&i Nicolai Pontificis EpiftoIae, quibusjam pridem reftituerat Sanélum Ignatium, & Photium damnarat. Quibus ille an acquiefceret, frequenter rogatus & fuafusoppofuit altiffimum filentium , atque ifto contemptu dmnem Synodum graviffimè offendit , Quapropter Elias Ecclefiae Hierofolymitanæ Legatus, quo ab omni Synodo plenè intelligeretur, ex fede fua loqui noluit, fed confcenfo ambone eft in Photium acerrimè concionatus, oftendens eum, uti à Romana , ità & ab Antiochena ac Hierofolymitana Ecclefia nequaquam fuiffe in Epifcopatu receptum, fed ab omnibus damnatum & anathematizatum, tandemque illum ad poenitentiam , laicamque faltem communionem & -vitae futurae fpem recuperandam exhortatus eft , proteftatus fe fine affeétu humano loquijuxta adjurationem Bafilii Augufli, qui fuo & collegæ fui Thomæ, Tyriorum Metropolitae, in Regiam civitatem venientium col1o Encolpium fuum impofuerat, dicens: Ecce, judicium Eccleffe exigat Deus à cervicibus vefiris im die judicii, ut mibi! faciatis per favorem, meque per gratiam , vel odium. Quid fit Encolpion, exponit in fcholio marginali Anaftafius : * Emcolpiom eff , quod im finu portatur. Rex res enim graecè,

latimè finus dicitur. Moris emim Græcorum eff crucem cum pretiofò ligmo, vel cum reliquiis $am&orum amte pe&u* geftare fufpemfam ad collum , & hoc eff quod vocamt Emcolpiom. Pietatem effe antiquiffimam liquet ex fynodali Epiftola Conventiculi Philippopolitani. Eamdem viguiffe apud Latinos docent plures Epiftolæ San&i Gregorii Magni . Legenda eft integrè jam di&a concio, cui fubnexuit Bahanes Patricius: Et mor boc commonemus Pbotium , & comfliamur. * . • • ; Similem ex eodem ambone concionem per interpretem Theodorum à Secretis habuere Legati Apoftolici, commendantes Romanarum in Photium fententiarum juftitiam, acclamavitque univerfa Synodus: Recipimus ommia, valdè quippe difcreta fumt, & congrua & comfona Ecclefiafficis regulis atque legibus. Hìnc proprio etiam ore Legati funt Photium allocuti: Admonemur eum , ut procidat faméfae huic $ymodo , & inclinet cervicem fuam $an&iffmo Patriarcbae Igmatio fuo ad pœnitemdum, & efficiemdum membrum fan&ae Ecclefiae, ac fe fòciamdum fam&ae Chriftianorum communioni, uti mor eff fidelium laicorum. Et Bahanes Patricius: Loquere , Domine Photi , quodcumque habcr juffitiae

- - -

opu* , dic homo Dei, quam haber juffificationem ? At ille Dominum Jefum Chriftum coram Caypha aut Pilato ßantem agere pergens repofuit : Meae juffificatiome* mom funt im hoc mundo; fim mua4e hoc effent , inde videretir. Papatum Roma Conftantinopolim migrafTe, & fe efTe primum ibidem Papam etiamnùm infaniebat, ideóque à nulla Synodo , fed à folo Deo poße judicari. Quare meritò reddidit Patricius Bahanes : No, tememur , quia confùfione & metu depreffu, defipir, nefcien* quid dicat , propter quod comcedit tibi fan&a & univerfalis $ynodus fpatium ad meditamdum falutem tuam , & rursùs tibi jubet venire buc. Sanctè fpopondit Synodum fine affe&u judicare: Ejus verbum confirmavit plena Synodus, dicens ad Photium: Vadat , & perpemdat quia fibi convemiem fit. Quinta A&tio fic eft finita.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

A C T I O VI. , '. » A$? fexta , omnium celeberrima , fà&ta o&tavo Calendas Novembres, præfentem ac praefidentem habuit Bafilium Auguftum. Ad eam intromiffi quivis Photiani Epifcopi pro fuo adversùs Romanam Ecclefiam malevòlo fpiritu. omnes ingenii nervos exeruerunt . Sermonis, exordium fecit in medio Patrum flans Metrophanes Metropolita Smyrnenfis , fanétam Synodum, cui quatuor Patriarchales fedes aderant, tamquam quatuor fluminum fontem paradifum laudans, &: Bafilium Auguftum tamquam Noe novi teftamenti, qui Synodum hanc , novam Chriflianorum arcam , adversùs concitatum in univerfo orbe à Photio fchifmatis diluvium ad omnium ele&torum fàlutem ex Divino inftin&u fabricarit. Similem Epanagnofticon fermonem per Leonem, à Secretis dixere Legati Romani , inculcantcs. Photium nec à Romana, nec ab ulla Patriarchali Ecclefia fuiße unquam in Patriarchatu receptum aut confirmatum ,• ideòque à præfente. Principe expoftulantes Romanorum de hac caufa Decretorum tandem aliquando fieri plenam executionem. . Et mox à Principe juffus Theophilus ProtoSpatharius imtroduxit im faméam $ynodum eor , qui Epifcopi Pbotii dicebantur. Eis in medio ftantibus Stephanus Ecclefiæ Conftantinopolitanæ Diaconus ac, Notarius relegit omnes huc ufque le&as Nicolai Pontificis Epiflolas, ac tunc fuum fermonem Epanagnofticon: inchoavit etiam Elias TheodoGi Patriarchæ Hierofolymitani Presbyter ac Legatus , • apologum agens pro Nicolai & Adriani Pontificum Decretis , adversùm Photianos contradi&tionis ip{a arguentes, utpotè quæ damnarent Photium, & Petrum Sardenfem ac Eulampium Apameenfem Epifcopum , ejus cum Gregorio Syracufano confecratores nulla fa&a ipforum mentione dimitterent impunes. Eum , qui leprofo capiti Ecclefiaflicæ Ordinationis manum imponit, ex Apoftolo dixerunt communicare peccatis alienis , & fibi ipfis adfricare eamdem lepram, adeòque Romana Decreta , dam

[ocr errors]
[ocr errors]

fiantia Photium, & ejus Confecratores dimitten-
cia impunes, effe Ecclefiafticae Regulæ palàm
prævaricatoria , & fibi ipfis non cohaerere.
Refpondet verò Elias Photium Maximo Cyni-
co, in fedem Conftantinopolitanam olim etiam
intrufo, ac per primam Synodum Conftantino-
politanam damnato , effe per omnia fimilem ,
ideóque & utriufque confecratores in omnibus
aequiparari. Maximus , inquit, Cymicus , & om-
mis mamus ejus impofitio repulfa eff, qui autem pro-
movit eum ad Praefulatum deje&ur mom eff à forte fua
Timotbeus Alexamdrinorum Epifcopus. Nom folùm
autem ipfe minimè eff repulfur , fed nec quifquam
Epifcoporum Timotbei, qui pariter imvemti , & im
AMaximi ordimationem & promotionem cooperati fumt,
damnatus eff , quim potiù* bonorer & praemia me-
ruerunt , quomiam Timotheus primur faéfus ef?
Conftantinopolitanæ fam&ae $ynodi Praefidem r ,
utpotè Alexandriae Patriarcha. Hìnc intulit etiam
Eulampiam ac Petrum non debuiffè damnari,
utpotè ad Gregorio cooperandum violenter à Mi-
chaele Augufto compulfos, proindèque Timo-
theo Alexandrino, qui proprio motu citra vim
operatus fuerat, longè juftiores. Pergit de Gre-
gorio Syracufano : Ille folu* , qui amteà depoßius
& amatbematizatus , Gregorius $yracufamur dam-
matur & depofitu, eff. Docet Gregorium non ob
folam & nudam Photii confècrationem fuiffe
damnatum, fed quod eam attentaffet jam ob alia
crimina canonicè degradatus , atque ità palàm
impegiffet in quartum Canonem Antiochenum.
Verùm enim verò manifeftum eft Eliam in
quibufdam fuiffe hallucinatum . Primò falfum
eft , quod vitiofae feu irregularis perfonæ in Epi-
fcopum Confecratores feu intrufores non debeant
degradatione puniri . Etenim tres Epifcopos,
Novatiani in Romanam Cathedram intrufores,
fuiffe degradatos, & eorum unum poenitentem
in laicam dumtaxàt communionem receptum {cri-
bit apud Eufebium Caefareenfem San&us Corne-
lius Papa. Et ad Synodum Toletanam Innocen-
tius primus : Qui poft baec adverfùs forma, camo-
mum vel ad Ecclefiafficum ordinem , vel ad ipfum
Sacerdotium vemire temtaverit , unà cum Creatoribus
fuis ipfo , im quo inventi fuerunt , ordine & bonore
privemtur . Et de Pfeudo-Epifcopo Daniele ad
Viennenfis ac Narbonenfis Provinciæ Epifcopos
fcribit Celeftinus primus : Facilius eff , ut banc
digmitatem tali damdo amiferit ipfe Ordimator, quam
eam obtimeat Ordimatur. Cui comvi&u, fociabitur,
qui eum fibi credidit largiendo Pomtificium faciamdum.
Eft fuprà laudatus Canon Apoftolicus, definiens
omnem Epifcopum , qui indigno manus impo-
nit , quoad culpam & poenam communicare pec-
catis alienis.
Secundò falfum eft Maximum Cynicum à Tj.
motheo Patriarcha Alexandrino fuifTe confecra-
tum. Confecratus fuit à frumentariis, id eß ,
ve&tigale Ægypti frumentum Conftantinopolim
deportantibus Ægyptiacae dioecefeos Epifcopis,
non Timothei juffu , fed proximi ejus Decefforis
Petri , quem jam defun&um damnare omninò
potuiffet Conftantinopolitana Synodus, verùm
Epifcoporum in Ecclefiae pace defun&orum dam-
natio tunc necdum erat in Ecclefiarum ufu, &

Petrus fuerat magnorum meritorum Epifcopus, atque ità unicus hic exceffus in ipfo erat venia & oblivione dignus. · Tertiò falfum eft Petrum Sardenfem ac Eulampium Apameenfem Epifcopum à Nicolao primo Pontifice non fuiffe damnatos. Dum Gregorium Syracufae Archi-Epifcopum , Principalem Photii confecratorem , Nicolaus damnavit, damnavit omninò & ejus adfiftentes atque cooperatores, licèt non nominatos. Iftum folum in damnationis fententia exprimere eft antiqua Ecclefiae confuetudo. Ità Donatiftae, Caeciliani Carthaginenfis Archi-Epifcopi confecrationem ex confecrantium fcabie maculare conati, accufarunt folum principalem confecratorem, Felicem Epifcopum Aptungenfem. Eifdem in Carthaginenfi collatione de Sanéto Auguftino quaerentibus, A quo ordinatus eff , repofuit Auguftinus folum Megalium Calamenfem Epifcopum, tunc Numidiæ Primatem. Et de primi Anti-Papae Novatiani , quem à tribus Epifcopis ordinatum conftat , intrufione agens in San&ti Cornelii vita liber Pontificalis nominat folummodò unum : Novatur Novatiamum extra Ecclefíam ordinavit. Eamdem fecutus regulam Sanétus Pontifex Nicolaus in Photianæ Ordinationis damnatione folum Gregorium Syracufanum expreffit. Exindè ad præfentes Photianos Epifcopos Bafilius Auguftus eft interlocutus: Ecce audiffi, femfum Patriarcbarum , tam Romami, quàm Hierofolymitami & Amtiocbemi, quid vobi* videtur ad baec ? Eos , quod fuas latrocinales Synodos quafi coeleftia confiftoria praedicarent, & hanc noftram veraciter oecumenicam fpernerent , & praefentibus quatuor Patriarchalibus fedibus non crederent, durè increpavit . Refpondit verò Zacharias à Photio confecratus Metropolita Chalcedonenfis : Et Papae Nicolai & caeterorum Patriarcharum Camom primceps e/? , & fecumdùm illum agenter mon faciunt id, quod extrâ docetur. Cùm verò extra bumc faciunt , five Papa Nicolaus , fve quis aliur , mom acquiefcimus. Canones effe dicit Papa & Patriarchis fuperiores , & hofce obligari ad iftorum obfervantiam , ideòque ipforum his adverfàntia Conftituta effe habenda, non ut Patriarchalia aut Papalia Decreta , fed tamquam prævaricatoria attentata. Et probavit exemplis: Marccllum» Ancyranum Juliu 1 Romamur fufcepit, & $arducemff* $ymodus trecemtor Epifcopor babem juffifícavit eum ; fed ufque im præfem , ut haereticus anatbemati fubjicitur . Et lugendum Apiarium juffificatum à Romamir Praefulibur Africama Synodur mom juffificavit, fed repulit , mittemr ut propria curaret , & extra fine r fuos mom excederet. Et alia dema millia paradigmata babemus bujufmodi. Hujufmodi effe dixit Nicolai Pontificis in Photium ac Photianos Decreta, ad fingula illorum fundamenta refpondere conatus , Primum eorum fundamentum erat Canon Sardicenfis ve

tans ex laicis ftatim creari Epifcopos, refpondit verò Zacharias: Confecrante , is camom cautou reddit , confecratum autem mom damnat , & confuetudo illum exfuperavit. Etenim San&us Tbarafur Patriarcha Conftantinopolitanus ità confecratur eff, & Nicepborur proximus illius fucceffor , & Ne

[ocr errors]
[ocr errors]

Jarium , & Tbalaffus €aefareae Cappadociae , & ejus PrædecefTor Eufebius , & Ambrofus Mediolamenfis, atque alii mille. Si ergo funt illi obnoxii , & bic ; quod filIi immoxii , & ille utique. Alterum Nicolai Pontificis fundamentum erat, quòd Photius à depofitis ac degradatis Epifcopis effet confecratus. Refpondit Zacharias; Arimùm mom opimamur boc verum effe. Neque emim pro criminibus iffi depofiti fuerunt, fed pro eo quod veffiterunt Ecclefiae: Uwiti autem rurjùr , & apoffafam illam reprobamter, fufçipiendi confijfunt. Vevumfamem licèt Gregoriu, Syracufanus fit depofftur , qui eum confecravit, mon efi Pbotius obnoxiu: , fed ii , qui illum promoverunt , ob ioxii comprobaatur. Verumtamem licèt Gregorius fit depofituj , poffum; 3* promovemtes eum nulla r p *naj perpcii. Dicit non omnes Photii confectatores fu:ffe degradatos, fed fo!um Gregorium Syracufanum : Petrum Sardenfem atque Euiaimpium Apameenfem fuifie reos folius parafynagogæ , quam poenitenti ad Ecclefiam reditu piend purgari fcribit in Canonicis ad San&um Amphilochium litteris Sanétus Bafilius Magnus. Et Gregorii Syracufani vitium , non confecratum Photium , fed folos ejus cooperatores Petrum ac Eulampium maculare potuit: Potuit & non maculare. Etemim Flaviamus depofuit Eutycbem , & Anatolius fufcepit eum. Et Epifcopi, qui quartam fecerunt $ymodum, Comminiftrum eum habuerumt, & nequaquam damnati funt. Sed & Petrus Mogus depofitus eft à Proterio, quod effet baereticus , & quartam non fufciperet $ynodum, deindè cooperatus eff im mortem ejufdem Proterij , & pofieà poff Timotbeum fa&us eff Patriarcha , fed sullus eorum , qui ab eo confecrati funt, condemnatu eff. $ed & Acacius Comffantinopolitamur damnatus eft à Papa Romano, quod cum baereticir haberet communionem , & ille quidem damnationis fermomem mullum fecit : At verò poff eum Patriarcbae Flavitas , Eufemiur , & Macedomiur , recipientes eum , fùfcepti ab Ëcclefia & fumt & putantur. Ana. tolius Conftantinopolitanus Epifcopus , Eutychianae faétioni in Ephefino latrocinio cooperatus, & ibidem à Diofcoro Patriarcha fuo in Epifcopum confecratus ex Archi-Diacono, à San&o Leone Pontifice damnatus fuerat, & tamen poftmodùm illi in cun&is fuis a&ionibus communicavit fan&a Synodus Chalcedonenfis. Etiam Petrus Mogus, Patriarcha Alexandrinus , & de

hærefi & de vario facinore damnatus fuit à Ro

mana Ecclefia , quae tamen omnes ejus & communicatotes & confecratos Epifcopos & Clericos in fuis gradibus fufcepit. Acacii item Conftantinopolitani Epifcopi damnato per Romanam Ecclefiam nomini ac memoriæ communicarunt fuccefíores Flavitas, Euphemius, ac Macedonius, neque exinde fuerunt maculati. Ex hifce fundamentis etiam Petrum &c Eulampium, ipfumque unà Photium à Gregorii Syracufani fcabie potuiffe non maculari conclufit Zacharias, & addidit: $i ßt camom, qui deponit mor , depofitionem recipimus ; fi verò mon eß, mequaquam. Etenim Flaviassm Antiocbiae Patriarcbam Romami mo* receperuwt , ad eum canon nullatemès condemnavit. Hoc eft , icolai Pontificis adversùm nos decreta & fententias non curamus, fcd eorum juftitiam per

[ocr errors]

Canones demonftrari cupimus, imitati paffum à Romanis fimilia Flavianum Patriarcham Antiochenum. Militarium, quam Ecclefiafticarum rerum pe* ritior erat Bafilius Auguftus , ad hafce tamen nugas repofuit: Non adduximur vor latrare, & fine ordine facere verba : omnia emim veßra mendacia funt & fedu&io , Anatolii , Acacii , Petri Mogi, ac aliorum Epifcoporum memoratos lapfus, aut certè nata ex illis vitia dixit per Romanam Eccleliam fuiffe reparata, atque ita ad rem non facere; Photii autem fuperftites Confecrato| res in nequitiæ fuae tumulo mortuos etiamnum faetere , ideòque Photium ab illis non potuiffe nifi leprosè confecrari. Eorum unum adftantem Eulampium Apameeufem addidit Theophili ProtoSpatharii , dum coram Michaele Augufto Scaenicum Patriarcham agens tremenda Chriftianitatis myfteria blafphemabat, fuiffè fpe&atorem, proindeque effe non folummodò degradatum, fed & nova degradatione ex ifto crimine digniffimum, Negavit iftud , & quidem cum execratorio juramento, Eulampius , conatufque tunc eft producendi cum Principe fermonis & fefe expurgandi anfam arripere ; verùm Legati Romani intercefferunt: Iffe eff qui depo/ius eff & amatbematizatur à faméfa Romana Ecclefia , & quomodo talia praefumpfit loqui in confpe&u imperii tui ? Nos cum depofito & anatbematizato loqui mom patimur. Etenim Pater moffer /piritualis Adriamur Papa Romamus Samάo Imperio tuo demonffravit legem & judicium, quod fan&a Romama Ecclefia de mefamdis & praevaricatoribus defmivit. Et nor cum eis colloqui te nom patimur, quòd fcriptum fit : CONTRADICTIONES EXCITAT OMNIS MALUS. Ex quo liquet lapfum fuiffe Eliam Ecclefiae Hierofolymitanæ legatum, dum folùm Gregorium Syracufanum , non Eulampium hunc aut Petrum Sardenfem dixit fuiffe à Nicolao Pontifice damnatum. Reliquis Photianæ confecrationis adftantibus Epifcopis pœnitentiam ac Romani libelli profef* fionem fuadere, laicamque communionem promittere perrexerunt Legati Apoftolici , addidit* que Bafilius Auguftus: Ego crebrò & multò rogavi, me perirent , & ideô eos dimi/ buc ; f nolint concurrere ad Ecclefiam, quidquid judicaverint Pamriarcbae, etiamfi noluerint, confirmamur. At illi manferunt faxo duriores. Hinc Legati ad Joan* nem Heracleenfem , nec non ad Metropolitas Cretenfem & Celerderenfem converfi dixere: Juxta libellum, qui à fan&a Romana Ecclefia expoAtur eff , facitis , am mom ? Et illi æquè duri : Ne fiat, Deus. Hinc Zachariae Chalcedonenfi , & ejus pro Photio & Photiana parte argumentis refpondere coepit Metrophanes Metropolita Smyrnenfis: Leges fanciumt , tam Ecclefafficæ quàm civiler , omnem, qui elegerit aliquem Judicem , modis ommibus fequi ac obedire praecepti, ejus , & mequaquam refutare penitùs ac repellere prolatas ab eo & depromptas definitiones & leger. Cùm itàque par* vafra petierit ac popofcerit Judicem beatiffimum Papam Micolaum , quomodò vor extra pofitas Ecclefiae ac Reipublicae leget aut reguJat eum redargurre & judicar?

care praefumpfffis , adferemter mom fecundùm Camomem egiffe, meque fecumdùm juftitiae ac veritatis ratiomem decreviffe , quae fibi vifa fumt definiendo ? Imvemimimi ergò im parte bac & Ecclefiafficar & civiler reprobare leger pro eo, quod quem elegiffis & praetuliffi* judicem , mumc abjiciatir. Nemo enim eleéìum à fe judicem ex propria optione , vice verfa judicare vel condemmare pemitùs debet. Etenim Photius & in prima fua adversùs Sanétum Ignatium inftantia , & per varias appellationes in Judicem omninò elegerat Sanétum Pontificem Nicolaum, ideòque licet ille, non fupremus omnium Ecclefiarum Judex, fed eleétus tantummodò in hac caufa fuiffet arbiter, non poterat Photiana fa&tio ejus judicium refutare, aut ad Canones provocare. Verùm æmulabatur Photius fuum in invadenda Conftantinopolitana cathedra Antecefforem Eufebium Nicomedienfem , qui etiam in San&i Athanafii caufa Julium Pontificem Judicem elegerat, & cujus poftmodùm in conventiculo Philippopolitano faétio ab ejus Judicio ad Canones provocans fupremum Sanéti Petri Apoftoli Primatum evertere, & Romanum Epifcopum in communem Patriarcharum ordinem redigere tentavit . Ab Eufebio ad Acacium , ab Acacio ad Photium haec iniquitas manavit. Secundò dixit Metrophanes Sardicenfem adversùs Neophytorum promotiones Canonem omninò adhuc effe in Eccclefiarum ufu : Etenim Ambrofii , Ne&tarii , Eufebii, Thalaffii, Tharafii, Nicephori , & aliae paucae Neophytorum promotiones , quæ rarò fiunt, pofitas leger mom fubvertumt , meque particularia univerfalibus & gemeralibus dominantur, & maximè cum plurima effe différentia reperiatur, im Pbotio & praecedentibus, qui ex Laico prove&i fumt. Omnes enim praecedentes, quòd legitimè eleéti effent, ex caufis praeviè difpenfavit, aut jam promotos toleravit, laica autem violentia in vivi Ignatii fedem intrufum Photium conftantiflimè femper abjecit Ecclefia Romana . Idque ex Zachariæ Chalcedonenfis commentario in adduétum Canonem Sardicenfem : Comfecramtes Canom cautor reddit . Cautum reddit etiam confirmantem, ideòque Photii confecrationem confirmare meritò noluit Pontifex INicolaus. Tertiò exempla, quibus Romanam Ecclefiam in fu9 de perfonisjudicio errafTe, ideòque ipfum ab aliis Ecclefiis refutari pofTe Zacharias offénde. re tentarat, adgreditur Metrophanes, & dicit: Falfum eff , & procul à veritate. Antè omnia refpondet ad exemplum Marcelli Metropolitæ Ancyrani. Marcellum amatbematizantem ommem baere. fim , & eam maximè quam habere dicebatur , juffè <c regulariter Julius Papa Romamur & saraicemff, $*odu* recepit . $imiliter enim eum facientem & 4tbamafius Magnur , & Paulu, Confeffor, turrer & columnæ Ortbodoxæ fidei, & acceptavcrunt & com. mimifrum habuerunt: Noviffimè autem ad proprium vomitum reverfum, & deprehenfum baereticum À1, qui circa Sylvanum erant , amatbematizaverunt » qui£u* & Liberius per litteras fua;, qui pofiJulium fuit , concordat, dicem : MARCELLUM DE. NLIO IMPIE DOGMATIZANTEM. Ha- „„. *em mom eff reprobatio judicii Julii vel sardicenff, s,Cbriff. Lupi Oper. Tom. III

modi, ob faéfam Marcello memtis mutationem. Mar. celli caufam difcuffi abundè fuperiùs ad Synodum Sardicenfem. Laudatus à Metrophanepaulus Confeffor videtur effe Sanétus Paulus Conftantinopolitanus Epifcopus , à Philippopolitano Eufebianae faétionis conventiculo damnatus, poftmodùm ab eifdem Eufebianis fuffocatus in balneo, qui unà cum Marcello & San&o Athanafio appellarat ad Julium Pontificem, Romam accefferat , ac per laudatum Pontificem fuerat Ecclefiae fuae reftitutus . Labitur tamen Metrophanes Marcelli damnationem fuiffe à Liberio Pontifice receptam ac probatam. Etenim San&tus Bafilius Magnus, Liberio coevus, ac omnes ejus ad Synodum Thyanenfem litteras optimè callens, poft ejus mortem fub fuccefToris Damafi Pontificatu fcribit ad Sanélum Athanafium de Marcello, deque Romana Ecclefia & omnibus Latinis: Marcellum mequaquam reprobare vifi funt, & per boc culpamdi vemiumt , ut qui ab initio illum per ignorantiam veritatis in Ecclefiafticam, id eft, Epifcopalem , etiam commumionem receperimt. Perpetuò ufque ad mortem eft ifta Bafilius de Romanis & cunétis Occidentalibus conqueßus. Quocirca Marcelli damnationem priùs poft Synodum Conftantinopolitanam recepit Romana Ecclefia , dum recepit ejufdem Synodi Symbolum, in quo profitemur : cujut Regmi mom erit finit. Hoc enim infertum fuiffe adversùs Marcellum teftatur difertè, qui Synodo interfuit, in quinta decima Catechefi Sanétus Cyrillus Epifcopus Hierofolymitanus. Quartò exponit Metrophanes caufam Apiarii Presbyteri. Apiarium , cùm effet Presbyter Ecclefiae $iccemf£ , Africamae Provinciae, Mauritaniæ Sitifenfis , propter aliquam caufam fegregavit proprius Epifcopus Urbamur , poffeà verò depofuit ommimodis Synodur , quae ibidem co//e&a eff; Zozimus autem Aapa recurremtem ad fefe, & femet imfomtem exbibemtem juftificavit,& ad Africamam Jymodum mittens cum litteris , ut iterum fufciperetur egit. Oßendit eum ab Africanis Epifcopis fuiffe omninò receptum, ac Zozymi mandatis obeditum, & pergit: invemitur igitur Africama Synodur paruiffe potiùs Judicio Zozymi Romani Papae, ac per boc propriam reprobaffe femtemtiam , & juffificaffe Apiarium , mom refitiffe voto Romamorum Pontificum. Apiarius Romam appellans egerat contra vetuftiffimam Ecclefiae Africanæ confuetudinem, caufamque dedit multæ inter hanc & Romanam fedem contentionis . Africanæ Ecclefiæ Clerus inferior Romam appellare non poterat : Primus id attentavit Apiarius. Hinc omnis illa cum Zozymo Pontifice & ejus fuccefforibus longa & dura de Romana appellatione lis, per fextam Carthaginenfem Synodum memorata, per Bonifacium fecundum Pontificem & Juftinianum Auguftum tandem exftinéta, ac per Marcum Antonium de Dominis ad Romanum Primatum arietandum imperitè aut nequiter adfumpta. Etenim etiamnùm hodie ex Adriani quarti Pontificis per Innocentium tertium roborato indulto inferior Siciliæ Clerus Romam appellare non poteft , & tamen non dubitat de Primatu Romano . Et quidem Zozymi de Apiario gratiofum judicium C c c quafi

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »