Pagina-afbeeldingen
PDF

con.Cham, Nor pro ßudio pacis & fidei, extra confenfum RoEpift. • i- mamae civitatis Epifcopi , caufas fidei audire mom

ejus conftantia adversùm violentias Bardæ Caefa- , ris & Michaelis Augufti. Hinc quid de imagi-; naria Synodo, ac ejus fubfcriptoribus aut coope- i ratoribus Epifcopis definiri placeret, rogavit Sy- j nodum, fefe pro lege Dei, paternis Canonibus, ! privilegiis Apoftolicæ Sedis, nec non Nicolai ; pontificis veneranda memoria atque Decretis profeffus paratum mom folùm varia imcommoda perpeti , verùm etiam more fam&orum Praedecefforum fuorum Pontificum im promptu habere , fi meceffe fuerit, martir fuffimere difcrimem. De Romanis Sedis Apoftolicæ Synodis fcribit ad Bythiniae Provinciæ & urbis Conftantinopolitanae Clerum FeJix tertius : Quatier intra Italiano propter Ecclefiaficat caufar , praecipuè fidei , colliguntur Domimi $acerdotes , confuetudo retinetur, ut $ucceffor Præfulum Apoßolicae Sedis ex perfona cumάorum totius Italiæ Sacerdotum cun&a conßituat , qui caput eff emmium. Hac poteftate, quod de fui etiam ipfius injuria vindicandam ageretur, uti noluit Pontifex, fed fynodaliter adfidentium Epifcoporum & Cleri judicium expoftulavit. Verùm Synodus antiquam confuetudinem , & avitam Apoftolicae Cathedrae dignitatem etiam in hoc articulo duxit retinendam . Imitata eft San&um Petrum Chryfologum, Ravennæ Metropolitam, qui ab Eutychete Hærefiarcha de nata tunc quaeftione judicium rogatus refpondit:

poffumus. Eadem humilitate noluit hæc Synodus ante auditum Pontificem quidquam definire. Ejus in Decefforis Nicolai Decreta obfervantiae £git gratias, ab ipfo memorata Photii crimina arepetivit, & fupplicando conclufit: Oramur te, IDomine Coangelice Papa , ut eumdem babemr fpirisum fidei , eumdemque zelum pietatis , quem & Pa*re* tui ferventiffimi Praefules , conciliabulum cum geffis fuis ità femtemtiae veßrae falce fuccidatur, ut mullum de eo monumentum, mullum remaneat ommiveftigium , fed ad fui dammationem vel execrationem Ariminenß Synodo vel Epbefimo latrocimio fit modi, omnibus comparandum . Illi verò , qui vel interfuiffe vel fubfcripfijfe im eo mofcumtur, mec mom €* ii , qui vel ipfius confcripta profami comciliabuli gefta defemdumt, vel quoquo modo celare comatur, dteratò vinculis amatbematis immodentur , & mif? propria voce & fubfcriptione illa , quae im eodem latrocinio fetidis è faucibus eru&ata funt, amatbeamatizaverimt , mullatenùs faltem inter laicos commu•mione Catbolicae atque Apoßolicae Ecclefiae recipi ?^^/€¢ntA/*. Synodi in Apoftolicam Sedem reverentia Pontifici placuit, ideòque in fecunda A&ione adversùs Conftantinopoli allatum imaginariae Synodi codicem pronunciavit : Quia nibil ab Hæreticorum vel Scbifmaticorum pravitatum commentis co dex iffe diffentit , nimirùm qui & à Scbifmatico, Diofcorum in hoc imitante, & totus mendacii, & perverfir dogmatibus fabricatur exiffit , bimc æquè vt illa perpetuo amatbemati duco fubdemdum , & comtemplantibus cum&is , & praecipuè Graecorum Legatir , igni traditum in cimerer quoque conjicio redigemdum , quatemù mec fimpliciorum puritar illiur contagiome polluatur, mec fidelium memter bujufmodi collu

viome quoquo modo faucientur. 4 planta quippè pedi* , ut ità dixerim , ufque ad verticem ejus mulla eft in eo famitas. Et per Formofum Portuenfem Epifcopum Synodus repofuit : Pia confideratio fummi Pontificit, juffa fententia univerfali, EcclePræfulis omnibus placet , omnes ità dicimur, omnes ità volumus , omnes boc rogamur , omnes boc totis praecordiis comfemtimus : Ità fædus iße Codex fuit publicè exuftus. Michaelis Augufti blafphemas in Romanam Ecclefiam litteras, quas ignibus dignas jam pridem Nicolaus Pontifex judicarat, ei fuiffe infertas, atque ità fimul combuftas, non vane conje&urat Cardinalis Baronius. In tertia A&tione Photii Romanum Epifcopum damnare & degradare aufi intolerabilem audaciam admodùm exaggeravit Pontifex, & avitae omnium fub cœlo Ecclefiarum traditioni ac pietati adverfam oftendit ex tribus partim au&oritatibus , partim exemplis . Primum exemplum fuit Honorii Pontificis , quem non dogmatizatae , fed negligenter dumtaxàt non extin&ae haerefeos accufatum nullus unquam Patriarcha , nec ipfa fexta generalis Synodus jam mortuum damnare praefumpfiffet, miß ejufalem primae fedis Pomtificis comfemfu* praeceffiffet au&oritar. Alterum fuit Symmachi Pontificis, quem criminaliter accufatum damnare non præfumpfit totius Italiae ac vicinarum Infularum Synodus, profeffa fefe fine fui difcrimine non poffe in proprium Caput manus extendere , fed omnem ejus caufam Divino refervavit judicio , quoniam prima fedes ab hominum nullo, fed à folo Jefu Chrifto judicatur. Tertium exemplum fuit Joannis Patriarchae Antiocheni , de quo San&um Cyrillum Alexandriae Patriarcham in Ephefino fuo conventiculo de* gradare aufo fcripfit ad Celeftinum Pontificem fan&a Ephefina Synodus: Indignetur tua Religioftar competemter pro biw , quæ fa&a fuat. Ji emim» data fuerit volemtibus licemtia & majore* fedeu injuria afficere & comtra camomer proferre femtentiar, ibunt ad ultimam confufionem Ecclefiae rer. A minori ad majus ratiocinans Pontifex ait fine grandi facinore fecundam fedem Alexandrinam judicari non potuiffe à tertia Antiochena, adeòque longè minùs primam à fecunda, aut quavis alia: Quod iftic folus Nicænus, hic verò Divinus Ca- . non , ipfumque fanétum Jefu Chrifti Evangelium laedantur & conculcentur. Exindè rogavit Pontifex per Synodum adduci & alia exempla. Repofuit illa nullis hìc opus effe Canonibus aut exemplis , quod qui iftam Photii temeritatem non extrema damnatione dignam judicet, nec Evangelium legerit, nec Apoftolum prorsùs audiverit. Etenim Dominus difcipulum difertè afferit non effe fupra magiftrum , & omnia fecundùm ordinem fieri Apoftolus praecipit , atque ità ambo adfeverant Romanum Epifcopum à nemine poffe judicari . Canonum codice habemus: Unufquifque moAerum ordimem ßbi decretum à Deo cognofcat , ut Pofferiores Anterioribur deferamt , mec eis incomfultis aliquid agere praefumamt. Ex hac Regula San&us Cyrillus Alexandrinus adfirmat fe judicari non potuiffe à Joanne Patriarcha Antiocheno. Ex eadem Diofcorum Alexandrinum , aufum latrare in San

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

&um Leonem Pontificem, damnavit magna Synodus Chalcedonenfis . Et ad Rufum ArchiEpifcopum Theffalonicenfem , eique fubje&tos univerfi Illyrici Epifcopos fcribit San&us Pontifex Bonifacius primus. Apud Romanum Epifcopum chrifu, moffer Sacerdotii fummam locavit, in cujus contumeliam quiJquis infurgit , babitator caeleftium mom poterit effe Regmorum , in quae mullur fine gratia jamitoris intrabit. Et inferiùs in eadem Epißola : Nemo umquam Apoftolico culmini, de cujur judicio mom licet retraéfari, manus obvias auda&er imtulit, memo im hoc rebellis exßitit , miff qui de fe voluit judicari. Latuit huc ufque ifta per San&um Pontificem Nicolaum etiam laudata Epiftola, magno nuper Ecclefiafticae eruditionis bono per illuftriffimum Lucam Holftenium Romae vulgata. Ex hifce fundamentis Photium temerarii fchifmatis auélorem damnari , & fine reparationis fpe degradari longè digniffimum judicavit Synodus, pro Epifcopis & Clericis ab ipfo ordinatis, feduétis, aut quovis modo in ejus fchifma delapfis fupplicans : Domine beatiffime Papa , & Apofolice fumme Praefu/ & Pomtifex, omnes pro bi, rogamur , omnes umamimiter obfecramus , fubvemi miferir, erige lapfor , & refipifcentibus concede veziam & miferationem , quam mom meremtur adbibe medicinam , quatenùs erroris au&ore Photio amputato, caeteri Sedi Apoßolicae circa fe patula reperiamt more folito vifcera pietatir , ità ut f re&è mota fit $edis Apoßolicae au&oritas , vel fe recognoverimt , vel ad fatisfaéfiomi* plenitudinem concurremter omnia, quae ab bis malè fumtgeffa , viva voce & prae

fenti fubfcriptione dammaverint , mom f: erga eo, |

inflexibili* miferatio , fed fit bumama tamtae fedi, per ommia moderatio. Antiquum Ecclefiae Canonem , ù San&to Athanafio laudatum, qui folos Hære£iarchas aut Schifmatum au&tores damnari mandat, eorum feduétos aut fequaces reparari gratiosè indulgens, etiam in Photianos Epifcopos & Clericos fervari fupplicavit Synodus, addèns Joannem Antiochenum , licèt adversùs San&um Cyrillum & fanäam Ephefinam Synodum temeritatis & fchifmatis auétorem ac ducem, fuiße tamen à Romana Ecclefia reparatum, reli&umque in throno Patriarchali . Et de Eutychete Hærefiarcha ad San&tum Flavianum Conftantinopolitanum Epifcopum fcripfitSan&us Leo Magnus: Domimus moffer , bonus & verus Paffor , qui amimam fuam pro ovibus fui, pofuit, & qui venit amimaj bominum falvare, mon perdere, imitatores mo* vult effe fuae pietatis , ut peccamter quidem juffitia coerceat, comverfos autem mifericordia mom repellat. Poenitenti Haerefiarchæ etiam fui Prefbyteratus atque Archi-Mandritici Ordinis communionem voluit do&tiffimus atque juftiffimus Pontifex per fecundam Ephefinam Synodum reparari. Ejus imitatorem in hac caufa Photianorum fieri Adrianum fecundum füpplicavit Synodus , & coram Ecclefiae Conftantinopolitanæ Legatis edi regulas , quibus lamentabile hoc fchifma tandem extinguatur. Et ftatim edixit Pontifex quinque Regulas. Prima imaginariam Photii & Michaelis Augufti adversùs Sanétum Nicolaum Pontificem Syno

$um definivit effe concilium vanitátis, Apoßo. licae Sedis reverentiae ac privilegio adverfumi, veritati inimicum, omni falfitate repletum, ideòque Ephefino latrocinio comparandum. Addidit ejus omnia gefta & exemplaria penitùs abolenda, voranda ignibus & perpetuo anathemate percellenda , eodemque rigore traâanda quævis diaorum Michaelis & Photii adversùs Sedem Apoßolicam fcripta , ac proindè etiam fuprà memoratam Epiftolam Michaelis. Secundus Canon eamdem habet fententiam in duas Photii Synodos adversùs San&um Ignatium fa&iosè colle&as : Eas ut parricidales damnavit. Tertius Photiumjam pridem à Sanéto Nicolao Pontifice damnatum atque anathematizatum denuò ob imaginariæ Synodi nequitiam damnavit atque anathematizavit, addito hoc gratiae moderamine : sanè fi viva voce & proprio fcripto nobis in omnibus, quae rüm per no* » tum per Decefforem mofirum fatuta fumt, obedire fpoponderit, & praedi&i profami Comciliabuli , ad fatisfaäionem pænitentiae motùs , geffa damnaverit » laicae communionis gratiam ei mom demegamur. Quartus Canon omnibus imaginariae Synodi cooperatoribus, confentientibus,& fubfcriptoribus ex animo pœnitentibus eamdem facit gratiam, & Bafilium Auguftum, cujus nomen füerat dolosè fubfcriptum , liberat & immunem declarat ab 9mni complicitatis fufpicione atque infamia, illum laudans orthodoxiffimum & diligentiffimum Sedis Apoftolicae conftitutionum obfervatorem, atque ideò recipiens inter piorum & Catholicorum Imperatorum numerum , ftatuenfque, fi ità perfeverarit , femper recipiendum . Sic omnia ejus, quod Bafilius Spatharius obnixè rogarat, de San&to Ignatio & Photio A&a Pontifex confirmavit. Quintus Canon omnem illum , qui imaginariae Synodi exemplaria retinuerit, celaverit , defenderit , non revelarit, aut non cremarit, damnat laicum anathemate, Clericum degradatione. Etiam illum , qui baec occultare putatur, & ipfe binc impetitur mec refpohdere, mec Decretis Apoftolicae Sedis im bac parte parere comfemferit. Et adjungit: Quae mom folùm de comffamtimopolitamir , fed & Alexandrimis , 4mtiochemir, Hierofolymis amis, atque de ommibus ommimò fidelibus Apoßolica famé}ione decermimur. Huic Synodo poft Pontificem fubfcripfere triginta & unus Epifcopi, novem Presbyteri, & quinque Diaconi Cardinales. Epifcoporum primus fuit Joannes Arcbi-Epifcopus Perge , Pamphyliae , Apocrifarius $an&iffimi Ignatii Patriarcbae Conffamtinopoleor , locum & perfomam ejus retinemr , & totius fanâae Synodi, quae fub ipfo eff. Ex quo rursùm vides Ignatium à Pontifice agnitum fuiffè ut Patriarcham , omniaque pro ipfo à Bafilio Augufto A&ta firmata : Joannes verò Pergenfium in Pamphylia Archi-Epifcopus eft idem ille fuprà laudatus Metropolita Sylæi : Etenim Sylaeum & & Pergen fuiffè varia ejufdem Metropoleos nomina, liquet ex Metropoleon & Epifcopatuum Orientalium notitia, confe&a fub Leone & Andronico Auguftis, quam ex Nilo Doxopatrio in

feruit fuae Occidentalis ac Orientalis Ecclefiarum L. i.c.z4.

concordiae vir eruditus Leo Allatius . Donatus Oftienfis, Formofus Portuenfis , Sergius Sabinenfis,

[ocr errors]

nenfis, ac Paulus Albanenfis Epifcopi Cardinalesfederunt & fubfcripferunt aliis permixti juxta fuae confecrationis ætatem : Quod nempe tunc cardinales Epifcopi necdum gauderent leci & dignitatis prærogativa. Non dudum poft gaudere coeperunt. Etenim ad Cadaloum Parmenfem Epifcopum, Romani Pontificatus fchifmaticum arnbitorem , fcribit San&us Petrus Damiani: <2uia tibi videtur de cardinalibus Epifcopis ? 2ui videlicet Romamum Pontificem primcipaliter eligunt » & quibufdam alii, praerogativir, mom modò quorumiibet epif:oporum, fed & Patriarcbarum atque Pri•matum jura tranfcendumt. Eos effe dicit feptem Romanæ Ecclefiae oculos, candelabra , lucernas, perZachariam Prophetam & San&i Joannis Apgcalypfin laudata, atque ità datam illis effe di&tam prærogativam falvo univerfalis Ecclefe Jacramemto, id eft, citra omnem injuriam Ecclefiafticæ Hierarchiae. Quis Pontifex, & quae occafio dederit, ignoro. Eadem poftmodùm etiam ad Presbyteros ac Diaconos Cardinales eft extenfa. Νeque id mirandum . Etenim de Patriarchæ Conftantinopolitanæ Syncellis, fimplicibus quandoque monachls, fcribit ad Romani Argyri imperium Georgius Cedrenus: Die Pentecoffer tumultuatum eff obfèffiomem im fam&o officio, Metropofiait non ferentibus fuperiore loco $yncellor federe. Contentionis fucceffum & finem non edicit Cedrenus : Liquet interim iftam loci eminentiam fuiffe ipfis, idque non ità pridem, à Patriarchis indultam. Eandem, & fine omni contentione , ihabuere feptem ejufdem Ecclefiæ Cruciferi , quos fcimus dumtaxàt Diaconos fuiße. Haec Decreta per Theognoftum Archi-Mandritam & Euthymium Spatharium Bafilio Augufto & San&o Ignatio Patriarchæ tranfmifit Adrianus Pontifex , proteftatus fefe à fui Decefforis Nicolai pro Ignatio & ejus fidelibus adversùs Photium Decretis nec receffiffe unquam, nec receffurum. Tantò, inquit, volumus illius Decretis concordare, quantò ipfe , dùm baec ageret , Divinis praeceptis concordare ßudebat. Nam & boc meceffarium eff , ut cuffodiemr Praedecefforum meorum Decreta doceam poff deceffum meum & mea quoque ab iir » qui poff me fuerimt , mullo modo violamda. De fpretis San&i Nicolai Decretis fufpe&us, & fefe tam apud Latinos quàm Graecos folenniter expurgare coa&us fuerat, ideòque tam zelofo verborum impetu eadem apud Ecclefiam Conftantinopolitanam commendat. Bafilio Augußo de fa&a eorumdem executione laudes & gratias dixit, Patriarchae Ignatio eft reftitutionem adgratulatus. Et quoniam non folùm Ignatium, fed & cmnes ejus caufa eje&os Epifcopos, Abbates, Clericos, & monachos Bafilius reftituerat, in Mandram fuam feu Abbatialem dignitatem reftitui voluit ac rogavit etiam Hegumenum, cujus laudes & pro Sanéto Ignatio & omni Conftantinopolitana Ecclefia conftantes labores fuprà audivimus, Theognoftum. Datæ funt hae Epiftolae Calendis Augufti , indi&ione prima, anno Domini o&ingentefimo fexagefimo o&avo.

€briff. Lupi oper. Tom. III.

[ocr errors][merged small]

Oannem Pergenfium Metropolitam ac Bafilium Spatharium adhuc apud fe detinuit, de poftulata per ipfos generali Synodo deliberavit, tandem quartò idus Junias indi&ione fecunda in ipfam confenfit , ac iftos dimifit Adrianus Pontifex , adjungens eis Donatum Oftienfem , ac Stephanum Nepefinum Epifcopum, nec non Marinum Romanae Ecclefiae Cardinalem Diaconum, futuros in Synodo Praefides ac fuos Vicarios Legatos , de quibus Guilielmus Romanæ Ecclefiae Bibliothecarius : Eir praecepit Pontifex , ut fcamdalum Ecclefi.e conffantimopolitamae folerter fopk. remt , confecratifque à Metbodio & Ignatio Epifcopis & Clericis fub fatisfa&iome libelli , quem de $crimio fufceperant , propriar Ecclefias redderant ; Pbotiamir verò fub eadem ac diffimáiori fatisfa&ione communicarent quidem , fed Sacerdotum judicium , ufque ad Sedit Apoßolicae fententiam, mamemte fan&fiffimi Papæ Nicolai judicio , protelaremt. Confonat Anaftafius Bibliothecarius in Synodi noftrae praefatione alloquens Pontificem Adrianum : Miffi, cum au&oritate Apoftolica Vicariis , ac Epiffoli* Decretalibus , juffiffi fieri comfamtinopoli Synodum» pro multir quidem meceffitatibus Eccleffae, fed pro bir praecipuè, quae buc ufque adnotata fumt , quaeque im bujus $ymodi geffir inveniumtur , im qua fcilicet ?botius ob id etiam fpecialiter comaemnatur, quomiam depoMtiomem ve! amatbema praefumpff* im famάae memoriae Pontificem Nicolaum wommare. Ejus prima decretalis Epiftola fuit infcripta Bafilio Augufto , habuitque varia capita, Primùm laudato Principi , tamquam Regi pacificq. & novo Ecclefiae Salomoni , de executioni mandatis Papæ Nicolai Decretis egit gratias , agique dixit à tota Occidentali Ecclefia , praefertim à jam expofita Synodo Romana. Secundò, Photianorum Epifcoporum lapfus & caufas refpondet effe varias , ideòque tra&tandas modo vario , per Legatos fuos & Patriarcham Ignatium definiendo. Tertiò, eundem lapfum dixit damnari graviffimè à fàcris Canonibus, ideòque doluit Epifcopos iftos in Nicolai Pontificis Decreta fuiße rebelles : Etenim omnem mifericordiae januam ità illi fibi ipfis claufere. Quartö dixit fefe in inferioribus pofitum Decretis iftis fubfcripfiffe , atque ità ab eorum executione recedere non poffe fine nota praevaricationis. Quintò promifit omnem nihilominùs poffibilem gratiam, imitatus San&um Pontificem Gelafium , lucrandorum fratrum amore paternos Canones in multis difpenfatoriè moderatum. Sextò ab hujus gratiae fpe penitùs exclufit Photium , cujus intrufio atque * Ordinatio fit Maximi Cynici, per primam Conftaatiaopolitanam Synodum damnati, intrufioni Z z 2 áC

[ocr errors]

Nicolai judicio , protelarent , Nonò mandat

A. 368.

ac Ordinationi penitùs fimilis , ideòque juxta quartum ejufdem Synodi. Canonem tra&tanda. Ët altifonâ Ecclefiâ tubâ, cujis Decreta tamquam coeleßia oracula omnis Ecclefia veneratur, Sanaus Leo Magnus de Epifcopis intrufis fcribit ad-Epifcopos Mauritaniæ Cæfareenfis : Difficile efi , ut bono peragantur exitu, quæ malo fumt incboata principio . Intrufionis vitium ex nulla dicit poße caufa purgari. Septimò Bafilium Spathafium, ut legationis officio quàm optimè funétum, Adrianus Pontifex laudat, utpotè qui Regias pro reparandis, Photianis Epifcopis preces , non folùm opportunè , fed & importunè urferit , & pro Epifcopis à Photio confecratis quaedam Ca3nonibus adverfa propemodùm extorferit. O&avó dandam in Photianæ confecrationis Epifcopos à fuis Legatis fententiam ait non forte irretra&tabi#? fefe revidendas , & fefe non futurum injpfos inflexibilem, Et hinc re&è Guilielmus Bibliothecarius ait mandatum fuifie Legatis, ut Epifcopis è Photiq confecratis , ex corde pœnitentibus, communicarent fòlummodò ut laicis, & de reftituendo iliis gradu judicium ufque ad Sedis Apoftolicæ fententiam , manente Sanétiffimi Papae

Pontifex fieri numerofam ac plenè generalem Conftantinopoli Synodum , cui praefideant fui Legati , & plenam poteftatem ac libertatem haheant hæc omnia exequendi. Decimò imaginariam Photii in Nicolaum Pontificem Synodum damnari mandat ut conventum Ariminenfem , aut Ephefinum latrocinium, ac omnia ejus exemplaria publicè exuri. Undecimò fuam Romanam in Photium Synodum vult ab omnibus iftic Epi, fcopis probari, fubfcribi, ac referri in archiva omnium Ecclefiarum , Duodecimò, Bafilium, Petrum, Zozymum, ac alterum Bafilium, Romanos Presbyteros ac monachos, qui damnati Conftantinopolim ad Photium apoftatarant, haberi ut excommunicatos voluit, & fibi puniendos remitti . Photius enim cun&tis Latinis nebu1onibus Romuli afylum referarat. Decimó tertiò Bafilium Auguftum feriò Pontifex monet, ut Patriarchae Ignatio pergat adfiftere, & à Romana Ecclefia nunquam refiliat, quòd non benè in

cipientibus, fed in bono opere perfeverantibus]

promiffa fit à Domino merces. Decimò quartò tres fuos Legatos commendat, audiri rogat uti femetipfum , & tamquam San&i Petri Apoftoli Miffos honorari , Poftremò etiam Joannem Sylæi Metropolitam , ac denuò Bafilium Spatharium laudat & commendat , fefe de illis dudùm retentis ex omnium Ecclefiarum follicitudine , & praefentis negotii gravitate excufans, Hincmari & aliorum Franciæ Epifcoporum Refponfa priùs difcutere voluerat, ac etiam illis fuos armare Legatos : Quòd enim non folos, in Caroli Calvi , fed & in Ludovici Regis regno conftitutos Epifcopos Nicolaus Pontifex confuluiffet, teftantur Fuldenfes Francorum Annales , Addunt ab hifce Pontifici refponfuris faétam fuiffe Synodum Wormatienfem, Eadem fermè omnia in litteris ad San&um Patriarcham Ignatium repetivit Adrianus Pontifex,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

' Ecclefiae infrà Epifcopatüm beneficia largiffimè confequatur, & bonori competenti tam apud 5anâimoniam tuam , quam penè, ommer meritò perfruatur, Secundò voluit Pontifex omnes ab Ignátio aut ejus. Anteceffore Sanéto Methodio cónfecratos, ac per Photium fedibus fuis eje&os & crudelis paffos Epifcopos & Clericos, uti Chrifti confeffores , plenè reftitui & honorari , ad Photium verò lapfos permifit reparari per pœnitentiam, dummodò alio crimine non forent maculofi, & dummodò imaginariæ Synodo fubfcriptione aut alio modo non fuiffent cooperati. Etenim in Romanum Epifcopum degradatiónis aut excommunicationis convitium latrare eft crimen criminum : Et umiverfalir Chalcedome babita $ynodus adeô bujufmodi temeritatem deteffata eff, ut in fententia, quam in Diofcorum protulit, boc maximè memorare videatur , cùm de ipfo dicit ; SECUNDIS EXCESSIBUS P R I O R E M. INIQUITATEM V A L D E TRANSCEN. DIT, PRÆSUMPSIT ENIM ET EXCOMMUNICATIONEM DICTARE . ADa V E R S U S SANCTISSIMUM AC BEATISSIMUM ARCHI- EPISCOPUM MAGNAE R O M AE LEONEM. Priorem autem iniquitatem , pravitatem ubique dicit haereticam . Undè mota , quod Diofcorur fecumdir exceffibu* , quor im excommunicatiome Romani Papae diéfata patravit,etiam baereffm Eutycbiamam valdè tranfcendiffe referatur. Hinc & Amatolius ait : PROPTER F I D E M NON EST DAMNATUS DIO· SCORUS, S E D Q U I A EXCOMMUNICATIONEM FECIT DOMINO ARCHIEPISCOPO LEONI, Quibus in verbis rei veritatem omninò tradit Adrianus Pontifex, verùm ab A&torum Chalce-, donenfium littera non nihil recedit . Etenim; Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus Diofcorum, cujus nuper fuerat Archi-Diaconus, & in Regia civitate Apocrifarius, & à quo in Ephefino latrocinio fuerat in Epifcopum confecratus,. nequaquam gravare, fed alleviare conatus eft , dicens non habendum uti damnatum hæreticum, : utpotè qui non ob hærefin, fed ob folas in Romanum Epifcopum illatas rebellionis manus, & alia regularia crimina effet degradatus. Quo in di&o certum ac lucidum eft Anatolium erraffe , Ptenim primum , quod Diofcoro impegerunt, & ut legitimè probatum in ejus damnatoriam fen

tentiam inferuerunt Legati Apoftolici, crimen - erat »

[ocr errors][merged small]

erat, quod paria cum Eutychete fenfiffet , illumque de haerefi à Sanâo Flayiano Epifcopo fuo, nec non à San&o Leone Pontifice damnatum » tamquam innoxium in communionem & gradum reßituifTet. Quocircà fecundos ejus in Sanétum ILeonem Pontificem exceffus fuiffè ipfa Eutychiana hærefi majores judicatos à Synodo Chalcedonenfi dixit re&iffimè Pontifex Adrianus. Et ob ißud Anatolii errorem Acephali feu Haefitantes & Eutychianiftae & Neftoriani omnem laudatam Chalcedonenfem Synodum fuere abominati, utpotè in qua non quivis Epifcopus , fed qui primus poft Apoftolicos Legat9$ federat & fuffragatus fuerat , Patriarcha Conftantingpoli. tanus paria cum Diofcoro fenferit , ab illo in Epifcopum fuerat confecratus , eratque hæretièus Éutychianus . Refpondet verò Facundus Epifcopus Hermianenfis: De interlocutione $anäi Anatolii, quam fuper Diofcori perfona protulit , refpondemus , quia non ad baerefí crimem pertinere Zlicendum eff aliqua parte cum , legendum videtur, de Diofçoro benè femffet. Non enim ipfam perfidiam IDiofcori $an&us Amatolius approbavit , fed eum pogiù, ab ipfa perfidia voluit excufatum .4liud ef gmim ideô baereticum excufare, quod Catholicui puwtur, & aliud ipfam haerefm probare atque defendere : Quemadmodùm aliud eff ideò accufare Cathoiicum, quod haereticut putetur, & aliud ipfam improbare & reprehendere catbolicam fidem. Non nihil diffonat in libro de Se&tis Leontius Advocatus Conftantinopolitanus, Duo quaedam objiciunt Ecclefiae dubia qui Haeftamte, vocamtur. Arimum, fcbalcedonemfir Jynodus mom propter fidem depofitum Diofcorum dixit , cur nor rejicit ? $ic amim credimur, ut ille credebat. Refpondemur autem , fi veritatem quis confíderaverit , mom propter fidem abdicatum effe Diofcorum , mec illam fuiffe de•

pofitiomis ipfius caufam ^quippè nec adiit proptereà Synodum, ut hoc nomine de ipfo judicaretur ) fed quoniam reipfa tertiò vocatur venire recufavit. £i ; tamen vemiffet , etiam propter fidem fuiffet abdicatur, ! 7\Iibilominùs ad ifta refpiciem , Amatoliur dixit non| propter fidem depofitum fuiffe Diofcorum. At verius eft etiam caufa fidei fuiffe deje&tum. Et fa&am trinae fynodali evocationi contumaciam non fuiffe palmarem ejus damnati caufam liquet lucidiffimè ex ipfa fynodali in ipfum fententia & Relatione ad Principes Valentinianum tertium & Marcianum. Item Anatolii interlocutio non fuit totius Synodi judicium , cumque Facundus Hermianenfis fine pleno fundamento appellat San&tum. Hifce duabus Epiftolis & Pœnitentiae feu potiùs Romanæ profeffionis pro Photianis Epifcopis & Clericis libello, laudato per Guilielmum Bibliothecarium, addidit Adrianus Pontifex Nicolai Pontificis Epißolar fuo tamtùm nomine titulata , , & Commonitorium. Hoc eft , fecretam nec Principi, nec Patriarchae , nec Synodo exhibendam inftru&ionem. Porrò Nicolai Pontificis litteras fuo nomine intitulavit, atque ità fuas fecit Adrianus ad majorem authoritatem : Eas effe voluit Synodi dire&ricem regulam & lumen. Pergit laudatus Guilielmus. Itäque multorum anfra&uum haboriofor circuitur penetrantes , tamdem Cbrißo prae

duce, Tbeffalonicam Legat* Apoftolici veniunt, in quam Bafilius Imperator Euflatium, Spatbarium Candidatum eum fuæ falutationis officio obviam, deffi- ' navit. Qui eos admodùm bonorific? per contigua iis, neris loca ducentes $elembriam pervenerunt , ubi à $ifnmio Proto-Spatbario & Tbeogmoffo Patriarcb,I, Hegumeno , qui Romæ apud famâiffimum Papam ANicolaum pro reffituendo Ignatio fedulu, interceffor exftiterat , cum quadraginta equis de fabulo Imperiali, & totius menfe argenteo apparatu, official}. bufque , qui eis ad omnem libitum famularentur, funt excepti. Per omnem viam ac in ipfà item Regia civitate & aula fuiffe fimili honore ab ipfo etiam Principe celebratos enarrat largè idem Guj. lielmus, - - ,-- -Et hinc prima illis cum eodem Principe quæftio fuit de Epifcopis ad Synodi confefTum & fuffragium admittendis. Neminem, dixere, orientalium veflrorum Epifcoporum im nofiram $ynodum, fufcipere poffumus , miff oblato Libello, cujus formam de $crimio famâæ Sedis Apoffolicae fumpfimum , nobis fuerit fatisfaäum, Repofuere Imperator & Igna. tius Patriarcha. Quia movum boc & imauditum de libello proferemdo adferitis, mecefiè ef ut tenori, i/liur formam videamur. Eundem libellum in marginalibus ad primam A&tionem Scholiis laudat Anaftafius Cardinalis : Notandum ef?, & memoriae commendandum , quoniam libelli hujus tenorem beatae recordattont* Papa Nicolaus expofuit , fed quia tumc à prævaricatoribur mom eff admiffum , rur• tùr ab Adriamo fanâiffimo Papa , mutato momine Pontifici* , Conffamtimopolim efi tramfmiffum , fecundùm cuju* firmatiomer Archi-Epifcopi, Metropolitami, & cæteri Epifcopi Confiamtinopolitanæ diœcefeor , nec mon & omnes ommimò clerici , qui vel, in honore, vel in commumiome cffent, ßngraphum Sedi Apoftolicæ græcè fcriptum, & tam propriæ manus fcripto , quam tefium à fe rogatorum teffimonio & fubfcriptione roboravere , momima & tempus figmamtes , quo finguli cbyrograpbum fuum fcribebant , & Sedi Apoftolicae Vicarii r porrigebant , ita ut mullus Antiffitum vel reliquorum Clericorum in Synodalem fuerit convemtum receptus , qui mon fecundùm exemplar bujus codicilli chyrograpbum fcripfit , & Miffir Apoffolicæ Sedis Ecclefíae Romamae minimè deferendum porrexit. - A lapfis in haerefin aut Schifma, & ad Matrem Ecclefiam venientibus aut redeuntibus Epifcopis, Clericis, ac etiam Laicis fcriptum poenitentiae Libellum ac etiam orthodoxæ fidei & pacis profeffionem exigere eft longè antiquiffima totius Ecclefiae confuetudo, & traditio haud dubiè Apoftolica . Hinc meritò quaeritur , quomodò Bafilius Auguftus & Patriarcha Ignatius dixerint Libelli prolationem effe novam & inauditam ? Refpondent quidam Poenitentiæ & abjurationis libeilum folere ab ipfa Synodo componi , non autem Roma ad ip(am tranfmitti , & ifthoc in præfenti libello arguit novitatis. Aft falluntur. Etenim Acaciani Schifmatis ejuratorium libellum compofuit ac in omnem Orientem tranfmifit Hormifda Pontifex, fuitque ille ab omnibus ibi Epifcopis fine contradi&ione admiffus. Et Occidentalium libellus, per quintum primae Con

ftantinopolitanæ Synodi Canonem laudatus & proba

« VorigeDoorgaan »