Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

„ietas WiclefKum circumfcripfit & Huffum. Circumfcribit & illos, qui Auguftinum ubique loqui exiftimant de clavibus Hierarchicis , aut Ecclefiae Praepofitura . In plerifque huc ufque addu&is locis loquitur de clavibus , quibus ca* rent quandoque Epifcopi, & carere poffit etiam ipfe komanus Rontifex, & quas frequenter, hapent aut certè participant Laici , etiam pueri ac fœminæ . Loquitur de fraterna clave , quæ ad dandam & accipiendam in Sacramentis juftitiam operatur in fingulis per communionem San£torüm, & per cujus operationem fingulos juftos effe Chrifti Domini non tantùm fratres aut forores, fed etiam matres , oftendit in libro de fanâa Virginitate. Quia nempè ex Sacramentis fibi in fratres ac forores pariunt ejus membra. Et in hac accipienda benedi&ione Petrus Apo£olus geffit perfonam omnium in Ecclefia juftorum, uti Judas in accipiendis quibufdam maledi&ionibus tenuit vices omnium impiorum Judaeorum. Et fic hæc omnia nihil faciunt ad praefentem quaeftionem , Et quidem an Regni Coeleftis claves, & folvendorum ac remittendorum peccatorum poteßatem omnibus juftis feu toti Sanétorum communioni San&tus Auguftinus reélè adfcripferit , eft alia quæftio. Quòd Sanétorum communio operato Sacramentorum operi ac Initiandorum fidei & charitati cooperetur , & jam expofita praeftet auxilia , certum eft ; verùm an ifta cooperandi virtus fit illa poteftas, quam per claves Dominus dedit Petro , & an San&tus Auguftinus, confueto Afris Do&oribus more , non abutatur Sacræ Scripturae littera, eft locus differtationi. Certè per claves ac tenendorum & folvendorum peccatorum poteftatem Dominus intellexit Sacerdotium ac Ecclefiae Hierarchiam. Quòd eis Sanctorum communio cooperetur, et. iam huic datas Auguftinus cenfuit. Nempè alio & alio modo. Tunc adyersùs Ecclefiaflicæ Ordinationis Sacramentum necdum litigabant Sacramentarii Hæretici, hinc ille loquebatur liberiùs, & varios iftos, utpotè tunc omnibus notos, modos lucidè non difcrevit. Data extra Ecclefiam Sacramenta effe firma & valida , & in converfis ad Deum cordibus pofíe in omnes gratiæ effeáus revivifcere, & hos extra Ecclefiam fperari non poffe, demonftratum voluit Donatiftis , ideoque San&torum communionem ac ejus admirandam virtutem ampliffimè elucidavit. Quòd Hierarchicas claves non toti San&orum communioni , fed foli Petro datas cenfuerit,

lucet ex vigefimo fexto fermone de diverfis: Pe. trus multis locis $cripturarum apparet quòd perfonam geffet Eccleffe. Maximè illo im loco, ubi diâum

iflar claver Petrus accepit , ©* Paulus mon accepit , & caeteri Apoßoli ? Aut mom fumt iffae im Ecclefia claves, ubi peccata quotidiè dimittumtur ? Sed quoniam in ßgnificatione perfonam Petrur geffabat Ecclefiae, quod illi umi datum eff , Eccleff.e datum eß. Non dicit , Quod Ecclefíae datum eff , illi datum ef?, fed cum emphafi , Quod illi uni datum eff , Ecclefiae datum eff. Hoc eft, ab illo uno fonte, in omnes Apoftolatus & Epifcopatus Collegas & Succeffores tradu&tum eft , & ufque ad finem fæculi traducendum . Loquitur cum San&o Optato adversùs Parmenianum, & cum Catholica Ecclefia adversùs Tertullianum : Affirmat claves moriente Petro non fuiffe fublatas Ecclefiae aut fufpenfas . Itaque in ipfis accipiendis Petrus repræfentabat Ecclefiam, quomodo Pater pofteros , fons rivos, radix ramos . Hinc in Petro Apoftolorum Primatum excellenti gratia, & omni Epifcopatui praeferendum Apoftolatus Principatum praeeminuiffe , fcribit in libris de Baptifmo idem Auguftinus. Et in libris Retra&tationum : In boc contra Donati Epiflolam libro dixi im quodam loco de Apoßolo Petro, quòd im illo tamquam im Petra fumdata fit Ecclefia , Qui femfu* etiam cantatur ore multorum im verfibus Beatiffimi Ambrofii, ubi de gallo gallimacio ait: Hoc ipfa Petra Ecclefiae camente culpam diluit. $ed fcio me pofeà faepiffîmè fic expofuiffe , quod à Domimo di&um ef?, Tu es Petrus , & fuper bamc Petram aedificabo Ecclefiam meam , ut fuper bumc intelligeretur quem comfeffus eff Petrur, dicenr, Tu er Cbrifur filiur Dei vivi: Ac fi Petrus ab bac petra appellatus per

aedificatur , & accepit claves Regni cælorum. Non emim di&um eff illi, Tu es Petra, fed , Tu es , Petrus, Petra autem erat chrißus , quem confeffu* $imom , fícut eum tota Ecclefia confitetur, diëïur eff Betrus . Harum autem duarum femtemtiarum quae fit probabilior , eligat Le&or. Firmat non Petrum fupra Ecclefiam , fed. Ecclefiam fupra Petrum effe ædificatam , ideoque ipfum in accipiendis clavibus geftaffe ejus perfonam: Nempè uti origo gerit perfonam ex ipfa pullulantium. Et talia Auguftini pro San&o Petro teftimonia poffint multa adduci. Quocirca fundamentum, ex quo Joannes Gerfon ac Bafileenfium Doétores educere conati funt Romanum Epifcopum fubeffe Sy•

[ocr errors]

, • - CANON

fonam Ecclefiae figuraret, quae fuper banc petram

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

C A N O N XX.

Uòd nullus audeat condemnare Apoftolicam Sedem appellan

[ocr errors]

Omanarum appellationum prima hoftis fuit Eufebiana fa&tio , docens Ecclefiæ E{ierarchiam effe non Monarchicam, fed Ariftocraticam, divifam in tres Primatu ac dignitate æquales Patriarchas , ideoque ab uno ad alium non poffè appellari. Evangelicæ atque Apoftolicæ Regulæ adverfum , & ab Acacio ac praefertim Photio Conftantinopolitanis Epifcopis pofteà refumptum , errorem damnarunt Sardicenfe *Concilium , Felix tertius Pontifex , Gelafius primus, ac Synodus o&ava. Juftinus fecundus Imperator , quò graffantes in Italia Longobardos cohiberet , Exarchum fuum , novum Roamanae Reipublicae Magiftratum , Ravennae pofuit, atque ita iftam civitatem plurimùm exaltavit. Et hinc Romanis appellationibus emerfit novus hoftis. Etenim ab Exarchis inflati & circumfcripti Ravennatum Epifcopi fomniare coeperunt Autocephaliam , atque à Patriarchico Apoftolicae Sedis jure, adeoque & à Romana appellatione exemptionem . Erat non adversùs ' Papalem, fed dumtaxat adversùs Patriarchalem poteftatem rebellio , ipfamque in Joanne Epi3fcopo Magnus Gregorius, & hujus Succeßores in illius Succefforibus vario tempore ac modo damnaverunt. Eadem fuperbia laboraf{e Gallicanæ Ecclefiæ Metropolitas , lucet ex Gregorii quarti ad ipfos Epiftola de caufa Aldrici Epifcopi Cenomanenfis. Dixerunt fe fuarum Diœcefium, feu Provinciarum Primates , utique Autocephalos, ideoque à fuis Synodalibus etiam in Epifcopos judiciis non poffe provocari.. A laudato Gregorio fuppreffam audaciam refufcitavit

Hincmarus Remenfium Metropolita, docens & |

fe & fuos in Gallia Collegas fine alterius Prima. tis interrogatione , feu praevia confirmatione promoveri & confecrari, ideoque ab omni Primatiali feu Patriarchali jure effe exemptos. Docuit id præfertim in famofa Epiftola , quam ex Caroli Calvi Regis nomine adversùs inferioris maximè Cleri Romanas appellationes fcripfit ad Pontificem Joannem o&avum. Attamen in hofce tunc in Latina Ecclefia fepultos errores non diétavit nofter feptimus Gregorius . Sed in Henrici quarti Imperatoris violentiam, de qua Lambertus Schafnaburgenfis : {¥. im ea rer verbatur, ut adversùs Sigifridum oguntinum Archiepifcopum de fua à præftandis Decimis exemptione difputantes, & ab Erfurtenfi Synodo damnati, Thuringi $edem Apofolicam appellaremt. Sed Rex fub atteffatione Divini

[ocr errors]

fet, capitali fententia amimadverfurum. Et omnia quae ejus effemt ufque ad intermecionem diffipaturum , clademque ejus diei multir poffeà feculis mom abolewdam. Et in Saxonici belli Hiftoria Bruno Merfeburgenfis : Omnem femitar , quae per monter ducumt im Italiam, Rex claudi praecepit , mec ulli bomini viam patere permifit , me rei veritas ad Apoßolicum priùs veniret, quàm ipfe per Legator hm fuum, favorem traduceret ipfum Apoßolicum. Quod ipfum in fuis , apud eundem Brunonem exftantibus, ad noftrum Gregorium litteris fideles Saxones graviffimè conqueruntur. Etiam nullum, licet à Papa evocatum , idem Rex permifit Romam accedere. Quin nec Sanâorum Principum Apoftolorum limina quis orationis caufa vifitare poterat , nifi de Papa non accedendo juratus. Quis aliter accedens, ad clufas vel alibi in via capiebatur carcerandus. Ita in fuo Chronico teftatur Betholdus Presbyter Conftantienfis . Et de Poppone Tullenfi Epifcopo, Romam evocato , ad ejus Metropolitam Udonem fcripfit ipfe Gregorius : Decuerat ut de objeâi, fibi debuiffet refpondere magis , quàm comtra au&oritatem Prim¢ipit Apoßolorum, ad defenfionem imuquitatum fuarum , arma corripere , atque Regem follicitare id contra mor praefumere, quod mumquam licuit, meque licebit in aliquem Clericorum fieri. Et Ecclefiae fuae & Regis Henrici violentis armis ftiterat Romanam evocationem. Eadem iniquitas vigebat tunc in noftra Flan• dria. Etenim pro Morinenfis Ecclefiae Clericis , Apoftolicam Sedem adversùs intrufum fuum Epifcopum Lambertum appellantibus , fcripfit ad Robertum noftrum Comitem Gregorius: Velumu* atque momemur , ut clerici, qui propter boc megotium $edem Apoßolicam petiverumt , mullam ex

| inde fæfionem faciatis , vel fieri permittatis . Vige

bat in omni Francia. Lucet ex Sveffionenfis ad San&um Medardum Monafterii Chronico : Reymaldur Abbar Ecclefiae Beati * Medardi, quia abfque voluntate & licentia Regi, Henrici primi Romam, vocatur abjit , abbar effe defit. Eft antiqua Fran• corum quaeftio, etiam à Carolo Calvo Rege , & Hincmaro Remenfium Metropolita in Rothaldi Sveffionenfis Epifcopi caufà adversùs Nicolaum primum Pontificem, & in caufa Hincmari Laudunenfis Epifcopi adversùs Adrianum fecundum acerrimè difceptata , A Merovingiis Regibus indu&ta fuit ifta violentia , exftin&ta per noftrum Apoftolum Sanétum Bonifacium , à Caroli Magni nepotibus refumpta, tradu&aque etiam ad Reges Capitinos. Hinc & Angliæ à Guilielmo Rege Conquæftore fuiffe inve&tam teftantur antiqui Anglicarum rerum Scriptores . Francicos enim, in quibus educatus, mores fecum ille du•

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

xit ad novum Regnum : Exftant Apoftolicæ ad San&um Lanfrancum Catìtuarienfem Archiepifcopum & ad Hubertum Romanæ Ecclefiæ Legatüm litterae, quibus nofter Gregorius di£tum Regem admoneri juffit de tanta in Apoftolicam Sedem injuria, & ab ipfa ceffare. Etiam apud Burgundos Gothos, Hungaros , aliqfque Romaiii in Occidente Imperii Barbaros laceratores viguit ifta confuetudo, ideoque in ipfam à primó , ac præfertim fecundo Anglorum Rege Henrico refufcitatam depugnans gloriofus Martyr Thomas Cantuarienfis re&tè dixit effe non Chrißi Domini Legem , fed confuetudinem Earbarorum. Eam omnem hoc Di&tatu Gregorius feptimus, ac pofteà etiam Alexander tertius gamnavi.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

' cujufque Provinciæ cum au&oritate Metropolitani, ' adeò ut non liceret provocare àjudicio lato in synodô i Provinciae. - Primò itaque adferit Provincialium Synodorum judicia effe per Apoftolicum Canonem fuprema atque inappellabilia . Et quidem quòd Ecclefiaftica Hierarchia ad Romanæ Monarchiæ

f normam formata fit , quòd folae civitates habeant

£pifcopum, quòd cunétis unius Provinciæ Epi. fcopis praefit unus Metropolitanus , aliaque id genus varia funt omninò ex Inftituto Apoßolorum . Verùm quòd Provincialium Synodorum judicia fint ex eodem Inftituto inappellabilia, eft fabulofum infigniter, Romanæ Reipublicæ adverfum , ac Sanétis Apoftolis injuriofum figmentum. Quis enim nefciat data per Romanos Romanarum Provinciarum Re&oresjudicia fuif. fe appellabilia ? Quis nefciat ab iftis Re&oribus potuiffe appellari ad Praefeétum Prætorii, & ab hoc ad Auguftum recurri Principem ? Eodem modo Apoftoli fanxerunt à Metropolitæ Provinciali Synodo ac Synodali judicio ad Dioecefeos Exarchum aut Patriarcham , & ab hoc pofíe provocari ad Papam. Nec defunt antiquiffima ac lucidiffima fimilium provocationum exempla. Et certè fi Apoftoli ifta judicia fanxerint efTe inappellabilia , indu&læ poftmodum appellationes adverfantur Apoftolicis Canonibus , quos cun£ti profitemur effe Spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia ufque ad fæculi finem confecrandos . Cur igitur nec Acacius , nec Photius , nec Cerularius Michael , nec ullus unquam Romanæ appellationis fchifmaticus ofor memoravit iftos Canones, clamans Romanam Ecclefiam effe ipforum prævaricatricem ? Cur interjeétas à Provincialium Synodorum judiciis appellationes cun&ti femper Patriarchae admiferunt, fibi conftanter adferuerunt, datas iftic fententias retraétarunt , ac frequenter reformarunt ? An iftum Apoftolicum Canonem univerfa femper Ecclefia violavit, aut ignoravit ? Omninò ignoravit. Nec enim eft Apoftolicus Canon, fed Philippopolitanum Eufebianæ fa&ionis fomnium. Quô illa Romanam Magni Athanafii appellationem , & pro ipfo datum à San&o Pontifice Julio judicium circumduceret atque evacuaret, blaterare cœpit Orientalis Ecclefiae Synodales fententias effe inappellabiles ad Occidentnlem Ecclefiam , nec reformari aut retra&tari poßëà Romana Cathedra, ita famciri ab Apoftolicis ac Evangelicis Regulis , ideoque Julium tamquam ipfarum praevaricatorem privavit gradu &: communione. Nec quarumvis Provinciarum, fed folas totius Orientalis, aut certè cujufque Patriarchalis Synodi judicia garrivit inappellabilia : Adversùm Provinciarum judicia provocari ad Patriarcham aut Exarchum femper permifit, immò & exegit. Alioquin omnem Patriarchicam poteftatem proftraviffet. Nec fe fundavit in quinto Nicæno Canone, fed in fexto. Et quid de ifta petulantia femper cenfuerit orthodoxa fub coelo Chriftianitas, eft cunétis Eruditis exploratum. Figmentum iftud Chriftianæ Ecclefiæ unitatem evertit, ejufque Hierarchiam ex MonarchiCA

l

ca tranfmutat in Ariftocraticam , fecatque in tot fuprema capita , quot funt Metropolitæ. Etenim judicare per Arreftum , & à nullo fupe<riori judice timere fui judicii concuffionem , eft Hucidus chara&er fupremæ poteftatis. Hanc Eufebiana faétio adfcripfit folis tribus Patriarchis: Michaelis Cerularii fchifma addidit Archiepifcopos Bulgarorum , Triballorum , Cypriorum, Iberorum. Et exinde Ecclefiae unitatem lacerari, fuprà nobis demonftravit Barlaamus Epifcopus Gyracenfis, feu Locrenfis. Certè pergit D. Petrus de Marca : Suprema illa Comciliorum Provincialium au&oritas mom impediebat eommunicationem Epifcoporum diverfarum Provinciarum , qui mutuâ juvabamt adversùm boffer Eccleffe Romamae im decernendi ; cum comfilio aliarum $ymodorum Provincialium remedii, adversùm fchifmata & hærefer. Lucidè profitetur omnes iftas Synodus effe fupremæ au&oritatis, & Romanæ Ecclefiae nihil adfcribit fingulare, nifi primas partes in Ariftocratia. Et iftam fupremam atque inappellabilem au&toritatem firmari adfeverat etiam à Concilio Nicæno : Nec tantùm quoad inferiorem Clerum , fed etiam qu6ad Epifcopos . Laudat quintum INicænum Canonem, qui damnatos à fuo Epifcopo Clericos aut Laicos permittit appellare ad Provinciæ Synodum , ejus retra&tatorium judicium firmat, nec meminit ulterioris provocationis. Eruditus vir labitur in varium errorem. Supergreditur errorem Eufebianum. Hic enim non quafvis Provinciales, fed folas Patriarchales, aut alias autocephalas Synodos voluit effe fupremas atque inappellabiles. Labitur in errorem Africanae Synodi , de Romana appellatione difceptantis cum Pontificibus , Zozymo, Bonifacio, Cæleftino. Etenim quæ ufque huc adversùm folas inferioris Cleri appellationes difceptarat, ipfafque à quinto Nicæno Canone reprobari adfirmarat , tandem in litteris ad Caeleftinum Pontificem erupit in has voces: Etff de imferiori•jus Clericj r vel laicis videatur im Nicaemo Concilio

praecaveri , quamtò magis hoc de Epifcopis voluit obfervari, me in fua Provincia communione fufpenfi, J tua San&itate vel fefiimatô vel præproperè vi...deantur communioni veftitui. Adfirmat Nicænum «Canonem, licèt de fohis ftatuat Clericis ac laicis, ad Epifcopos ob rationis paritatem effe omninò extendendum. Et quidem quòd Canon de folis Clericis & laicis ftatuat , eft manifeftum . Statuit enim de folis à fuo Epifcopo damnatis : Et nullus unquam Epifcopus Epifcopum , fed folos Clericos & Laicos femper potuit damnare. Et quidem Africana Ecclefia non quafvis fuas Provinciales, fed fuas dumtaxat Dioecefanas Synodos voluit feu folis Clericis , feu etiam Epifcopis eße fupremas, ac Romam inappellabiles : Atque ita D.Petrus de Marca tranfgreditur etiam illius errorem. Quin & de Nicæna Synodo ad Eufebiana fa{ìionem fcripfit San&tus Julius Pontifex : Epifcopi im magna Symodo Nicææ congregati mom fíme Dei confilio permiferumt prioris $ymodi A&a im alia $ynodo examinari , ut & illi qui judices eramt , præ oculi r | babentes fecundum de ea ipfa re judicium futurum,'

cum omni diligemtia caufam expenderemt , & illi qui fententiam acceperant , certò cognofcerent fe mom per fimultatem priorum Judicum , fed jure & merito comdemmator effe. Quòd ß iffiufmodi comfuetudo olim fuit , ejufque memoria renovata eff , fcriptoque predita im magna $ynodo , eamque apud vor valere mon finitir , rem profeéïò indecoram facitis . Morem enim, qui femel im Ecclefia obtinuit , & à $ynodo confirmatus eff , imiquum ef? à paucis abrogari. Palam adfirmat non folùm unius Epifcopi, fed etiam alteriùs Synodi judicium poffe retra&ari ab alia Synodo, ac reformari , ideoque & ab una ad aliam poffè appellari. Adfirmat hunc effe perpetuum Ecclefiae morem, laudatum à Nicæno Concilio, confirmatum , & fcripto Canone figillatum. Et damnati Athanafii appellationem, & appellantis fa&tam à fe reparationem ita demonftrat nec à Nicænis, nec ab Apoftolicis Canonibus deviaffe. Addit ipfos etiam Eufebianorum Presbyteros ab infli&ta fibi per Alexandrinos Patriarchas damnatione provocaffè Romam, & profequendae appellationi omnem faéìionem fuiffe cooperatam . Et firmat nefcio cujus Pifti, quem à Secundo , Ptolomaidis Ariano Epifcopo , confecratum Presbyterum damnavit ipfe Athanafius. Quidquid fit de Romana appellatio

| fie, cunétas Provinciales Synodos effe fupremas

atque inappellabiles, nec ipfa Eufebiana fa&io adferuit, utpotè pertinaciffima pro jure Patriarcharum. Spe&tat hoc ad quorumdam fchifmaticorum Græcorum abominabile dogma, de quo in Meditato de Patriarcharum privilegiis Theodorus Balfamon : Quidam perhibent mibi! effe impedimemto , quo mimùy ubivir comffituti Pontifice ; eodem cum Patriarcbi* bomore & amplitudine fruamtur. Omnes Epifcopos , praefertim Metropolitas, cenfuit effe ex Divino jure æquales. Quod figmentum etiam cunéti fchifmaticorum meliores deteftantur . Ipfum noftro faeculo per Latinam Ecclefiam feminare vano item molimine tentavit Marcus Antonius de Dominis, Archiepifcopus Spalathenfis. Errorem continent haec etiam verba: Quoad Presbyteror & Laico r excommumicator mihi! immo vatum fuit à Jardicemf $ymodo, quoniam eorum cauf.e mom erant ejus momenti, ut Romamus Pontifex ap.

pellari poffet. $icut mec im Oriente conceffa ei, erat appellatio ad Patriarchar , ut patet ex Camomibur Nicaemis , fexto Antiocbemo , & momo Cbalcedonemff. Etenim Chalcedonenfis nonus Canon alta voce clamat oppofitum : Clerici enim cum Clerico caufam coram proprio Epifcopo , Clerici cum proprio aut alieno Epifcopo negotium mandat judicari apud Provinciæ Synodum, & fubne&it : Quòd fi adversùs Provinciae Metropolitamum Epifcopus vel Clericur babet quere!am , petat aut Primatem Diœcefeor , aut fedem Regiae urbis comffamtimopolitamæ , & apud ipfam judicetur . Agit de caufis appellatis, ac appellationum ordine. Ab Epifcopo ad Metropolitam , feu ipfius Synodum, ab hac vult appellari ad Primatem Diœcefeos, aut ad Epifcopum Conftantinopolitanum. Non de totius mundi , fed de folis trium autocephalarum Diœcefium agit judiciis & appellationibus. Iftas contra fextum Nicænum Canonem fubdit Regiæ civitatis Epifcopo, & ex eis conflat ejufdem Patriarchatum. Attamen ipfarum Primates non plenè nudat, nec omninò dejicit in communem Metropolitarum ordinem , fed ad ipfos à Provinciarum fuarum Synodalibus judiciis vult adhuc alternativè appellari. Damnatos Clericos appellare permittit etiam ad novum Regiae urbis Patriarcham : Quòd nempè iftud jus effet unus è chara&eribus Patriarchalis auétoritatis, ipfoque etiam Alexandrinus & Antiochenus ex Apofto1ico Canone uterentur. Quòd iftius juris originem D. Petrus de Marca malè refundat in fextum Conftantinopolitanum Canonem , infrà often detur. Antiochenorum Canonum nulla olim fuit au&oritas. Dolofa ifta Eufebianae faétionis Synodus primo pofuit lapides, quibus pofteà Philippopolitanum Conventiculum fua adversùm Romanas appellationes & Monarchicam Ecclefiae Hierarchiam fchifmatica figmenta fuper- aedificavit. Sextus interim ipfius Canon D. Archiepifcopi cogitationibus non favet . Damnatum à fuo Epifcopo Clericum aut Laicum folummodò mandat appellare, non ad Dioecefeos , fed ad Provinciae Synodum: An & ab hac damnatus poffit provocare ulteriùs, tacet. Abfit ut ulteriorem appellationem excludat : Ea etenim fa&io fuit Patriarchici juris zelofiffima . Et ifte Canon loquitur ex quinto Nicæno, à quo avitam, quae etiam Clericis ac Laicis & ad Pauriarcham & ad Papam appellandi facultatem dabat, confuetudinem fuiße confirmatam ac figillatam, audivimus fuprà à San&to Pontifice Julio. Et hinc Africanae , quae Romanam appeliationem inferiori Clero non permifit, Ecclefiae morem fuiffe heteroclytum & valdè fingularem , quis ignoret ? Ipfum Nicæno Canoni repugnare adfirmarunt conftanter Pontifices Zozymus, Bonifacius , Caeleftinus , ac Magnus Gregorius. Quòd ipfum , hoc inftante , tandem reliquerit, communem totius Ecclefiae normam amplexa , Africana Diœcefis , fuo loco demonftrabitur. Et quod è Pontica Dioecefi Marcion, licèt dumtaxat Clericus aut Laicus, à proprii Patris atque Epifcopi in fe judicio Romam provocarit, lucidè adfirmat Sanétus Epiphanius. Nec defunt alia exempla. Et circa hanc difciplinam Sardicenfis Synodus nihil alteravit. Errorem continent & hæc verba : Appellationi docus non erat , nullaque alia antiquitùs ratio fuppetebat damnatis , quàm ut Refcripto Principi, negotium retraéfaretur in majori $ynodo, quando agebafur videlicet alicujus Epifcopi caufa , aut aliquod negotium magni momemti . Ei au&oritati temperamemtum im Occidente adhibuit Sardicemff, Synodu, in gratiam Epifcoporum gradu fuo dejeâorum , data mimirùm licentia , ut judicium removaretur im Provincia , f Romamus Epifcopus judicaret removandum effe. In paucis verbis errores varii. Primus eft in his verbis : Data licentia, ut judicium removaretur in Provincia . Etenim Sardicenfis Synodus ne quaquam prævaricata eft Nicænam, de cujus in 4poftolicam Sedem reverentia fcribit ad Theffaliae Epifcopos Bonifacius primus Pontifex: Ni. £ama Synodus aliquid fuprà eum, utique San&um ,, Cbriff.Lupi Oper. Tom.V.

[blocks in formation]

{illic judicamdur coram Legati, $edit Apoßolicae. H.Quod fumptum eff ex more ufurpato à Gregorio Magno : Qui tamen Galliar & Africam diffinguebat ab ; aliis Proviaciis , & cum eis diverfo prorfùs modo igerebat , quàm cum aliur. Refpondeo Gregorii morem non fuiffe ufurpationem, fed legitimum , paternum, atque lucidum Sardicenfis Canonis jnteiie&um. Nec diverfo modo ille egit cum Gallis aut Afris. Quin & Afros induxit ad cedendam antiquifïimam fuam confuetudinem : Et inferiori etiam Clero Romanas appellationes permittendas . Etiam Gregorius quartus & quartus Leo non funt infimæ notæ Pontifices. Verùm Romanas evocationes & Romanorum Legatorum jurifdi&ionem Gallia excludere voluit D. Parifienfis Epifcopus : Nec poi tuit, nifi tres tantos Pontifices de infra&is Sardi' cenfibus regulis accufando. • - . | Alter error eft in his verbis : Temperamentum i in Occidente adhibuit $ardicemfù $ymodus . Senfum fuum Illuftriffimus D. Scriptor exponit in alio ejufdem libri capite , multis conatus oftendere Sardicenfem Synodum non fuiffè QEcumenicam, feu dumtaxat Occidentalem , feu Patriarchalem folius Occidentis . Ejus Canones adfirmat nec à Conftantinopolitana, nec à Chalcedonenfi Synodo, nec ab Imperatore Juftiniano fuiße admiffos , & profequitur ; Attamem $ynodu, in Trullo congregata Conftantinopoli , in fua colle&iome , defcribi juffit Camones $ardicemfex , & imter bor etiam illos tres , qui ad Epifcopi Romani au&oritatem pertimemt. Verùm mom ea fuit bujus $ynodi memr , ut proptereà jurifdié7iomi Romami Epifcopi fubmittere voluerit appellationes Epifcoporum , cum im eadem colle&ione exiffamt Camones fecundæ $ymodi QEcumenicae , atque item quartae , quae umicuique Patriarchæ fupremum harum caufarum judicium commiferunt. Nihil ergo aliud voluit Trullama $ynodur , quàm offendere , quæmam au&oritas Romano Pontifici competat im fuo Patriarcbatu , cujus limitibus circumfèribunt poteffatem ei quæfitam im camomibus Sardicenfbu*. Tum etiam ut offemdamt eam au&oritatem illi tributam effe , mon à Concilio Nicaemo , fed à Sardicemfi. Et probat haec ex Joannis Zonaræ ad iftum Canonem fcholio : Neque bic Canon à Nicæna J/modo caitur fuit , neque ad ipfum,

[ocr errors]

C c utique

[ocr errors]

Cap. 3.

« VorigeDoorgaan »