Pagina-afbeeldingen
PDF

fit. 3.

de quo liber Pontificalis : Eodem tempore vemit
Regium donum cum gemmis pretiofi, à Rege Franco-
rum Clodoveo Chrißiano , beato Petro Apoftolo.
Exponit in Remenfis Ecclefiae Hifìoria Flodoar-
dus : Rex Ludovicus , exbortamte Sanéfo Remigio ,
Regnum , hoc eft , coronam cum gemmis pretiofr
auream , domum beato Petro Apoßola miff*. Nulla
eft antiquior Regni memoria, ideoque videtur
non efîè donum Conftantini. Quomodo fuam
ex aureis filis contextam ftolam ad celebrandum
baptifmatis Sacramentum , & honorandam Hie-
rofolymae Ecclefiam , Macario Epifcopo dede-
rit laudatus Conftantinus, lucidè enarrant anti-
qui Ecclefiae Scriptores : De plena Regi orna-
tus in Romanum Pontificem communione
quomodo tacuiffent ? Hormifdae mißum Re-
gnum fuiffe iftud ipfum , quod una cum bra-
&tea tunica in collati per codicillos Confula-
tus ornamentum Clodoveo Regi tranfmiferat
Anaftafius Imperator, infinuat Sigebertus Gem-
blacenfis.
Quidquid fit , praetenfa Conftantini donatio
fic habet : Tradidimus $an&is Apofíolit, beati, Do-
minir meis Petro & Paulo , ac pof? illos bcato $yl.
veffro , Patri mofro , magno Epifçopo , & Catbo.
Jice Papae urbis Romae , omnibufque $uccefforibus
gjur , Imperatorium mo/?rum paJatium Lateramemfe ,
quod fuperat atque vincit omnia murdi palatia. Prae-
tereà etiam diadema, five Coronam capitis mofiri.
Tum /orum quoque & $umerale , quod Imperatoriae
34. jeffatis collum cingit . $imul etiam purpuream
ςblamydem , & tumicam coccimeam , omniaque Im-
paratoria imdumemta , mec mom Imperatoriorum ju-
amemtorum infígnia. Et iterum : Samcimur ad baec,
at & ipfe piu Pater moffer Wylveßer, Magnus Epi-
fiopus , & omner Epifcopi $uccefforer ejus , geßa-
yemt diadema , fve coromam ex puro auro & imaeffi-
mabilibus margariti, confeé}am, quam ipf? ex capite
moflro tradidimus . Verùm ipfe beatiffìmus Papa
5ylveffer fuper coronam, five Papaletbram , quam
ad gloriam Dei & fan&i Petri babebat , molebat
portare coromam meam, vel margaritarum plenam :
Ἀor verò proptereà famé7o ipfius capiti radiamtiff-
mum lorum , facro-famâam Refurre&ionem demotam ,
moflri* mamibus impofuimur . Ita fuis ad Photii
Nomocanonem Commentariis inferuit in utra-
que lingua Theodorus Balfamon . Pro Papale-
thram legendum videtur Papalem mitram. Vul-
garis leéìio non nihil differt : Diadema, videli-
cet coronam capitir moffri , fimulque Phrygium , id
eff , Mitram , mec mom & $uperbumerale , videlicet
lorum , quod Imperiale circumdare affolet caput .
Et infrà : Ipfe verò beatiffìmus Papa, quia fuper
coromam Clericalem, quam gerit ad gloriam fan&i
7etri, omrmimò ipfa ex auro mom eff paffus uti corona ,
nos Pbrygium quoque camdidi mitoris , fplendidanp
IRefùrre&ionem Domimicam defignam r , ejus facratif-
fimo vertici manibus noffrij impofuimur.
Errat in ipfo capite. Etenim Lateranenfe pa-
Jatium poffedit Melchiades Pontifex , & in ipfo
Synodaliter damnavit Donatum Epifcopum in
Cafis nigris, & alios Donatiftas, ideoque ipfum
Conftantinus non dedit San&to Sylveftro. Nec
verum eft ipfum fuiffe eminentiffimum cun&to-
rum in toto mundo palatiorum. Erat enim Plau-

^

[blocks in formation]

Lateramo. Addit San&us Hieronymus ad Chronici fui annum trecentefimum trigefimum primum : Conffamtimus uxorem fuam Fauffam interficit. Fuit is feptimus decimus Sylveßri annus, adeoque non Conftantinus, fed ipfa Faufla videtur fuas ædes donaffe Melchiadi. Hinc ipfas Romani Pontifices in beneficii memoriam perrexerunt titulare eder Fauffae.Conftantinus adjunxit hodiernam Bafilicam , quae fola vocata femper fuit Conftantiniana. Verum hæc non fpe&ant ad rem praefentem. : -' Primùm igitur Regium ornamentum , quod poft recufatam coronam Sylvefter accepit, fuit Phrygium , id eft, mitra. Per Phrygium quidam Patriarchale, laneum ac crucibus infignitum, palJium malè intellexerunt. Eße Epifcopalem mitram feu tiaram affirmat etiam Theodorus Balfamon , & adjungit : Hujus quoque temporis Patriarcha Alexandrimur ex praefenti Edi&o. jus babet , ut cum Pbrygio celebret. Habuit autem hanc facultatem $an&ur Cyrillus 4Jexandrinus à Ramano Papa Caeleffumo , quamdo coa&a eff $ynodus Epbefima adversùs Nefforium , cum mom poffet caelefiimup adeffe Epbef, & judicare Nefforium, vifum eff ut Jamé79 Cyrillo à Caeleflino permitteretur buic Jymodo praefiaere. Ut itaque conffaret eum babere jua & au&oritatem Papæ, fedit cùm Phrygio, & condemmavit Neflorium. Et de apparente San&o Petro Apoftolo fcribit ad nefcio quem Archiepifco

[ocr errors][merged small][merged small]

veftro Innocentius tertius: Jylveffer pro diademate Regio utitur auripbrygio circulari. Id eft , mitra cui aureus circulus Phrygii operis arte eft circumje&us . Epifcopalem mitram effe Ap»ftolicum inftitutum eft oftenfum alibi. Quare non ipfam, fed folùm Phrygium feu aureum ejus circulum dediffe Sylveftro aßeritur ab ifto Edi&to Auguftus Conftantinus. A folo circulo tota mitra obtinuit Phrygii nomen . Debet effe alba : Quomodo enim ejus candor Chrifti Domini Refurre&ionem & gloriam repraefentet, exponit in animae Gemma Honorius Auguftodunenfis. Aliud Imperiale ornamentum , quod Romanis Epifcopis indulfiffe dicitur Conftantinus, eft Regium lorum , de quo Theodorus Balfamon : Papæ in ommibu*, quae ubique fiunt , proceffiomibu* & Divinis earum Myfferii r caput regio loro tegitur. Exiftimat lorum effe capitis ornamentum. De Imperatore Aureliano , quod primus para* gaudas veftes militibus dederit , affirmat Flavius Vopifcus : Et quidem aliis Momolorer ,

aliis Dilorrs , Trilores aliis , & ufque ad Pentalo- re* ,

[ocr errors]

C. 18.

ve,, quale, bodiè fineæ funt . Et infra adducit ejufdém Principis ad Gallonium Avitum Thra: ciæ Legatum litteras , quibus Bonofi Tribuni fponfæ donari mandat duas dilores interulas , quæ matronae conveniant. Vocem Paragauda quidam Parthicam, quidam affirmant Syriacam. Quidquid fit, fignificat fimbriam feu fegmentum aureum, ideoque unius aut pluris lori tunica fuit tunica habens unicum aut plura iftiufmodi fegmenta. Hinc quidam in præfenti Ediéto credunt lorum effe idem cum Phrygio, feu aureo PapaIis Mitræ circulo. Et ità fenfiffè omnino videtur Theodorus Balfamon. Et favet Edi&ti contextus: Nos fan&o ipfius capiti radiantiffimum lorum impofuimur. Verùm obftat alius Ediéti contextus: Lorum & bumerale , quod Imperatoriae Majefatis collum cingit. Et textus vulgatus : $uper&umerale , videlicet Lorum , quòd Imperiale circumdare affolet collum. Hinc alii.volunt lorum effe famofum, olim folorum Patriarcharum , nunc omnium , in Occidente praefertim , Metropolitarum laneum palfium , quod eft omnino aliquod lorum feu fegmentum . Et hinc in Graeco habetur , Homopboriom , vox ifti pallio apud omnes Ecclefias propriiffima. Verùm non col1o, fed folis humeris ipfum imponitur: Neque seft Imperiale & aureum, fed laneum atque Ecclefiafticum. - Refpondeo rem hanc efíe perplexam . Tex* tus Græcus diftinguit duplex lorum : Aliud capitis , aliud colli . Primum eft omninò ipfum aureum Phrygium, à Clodoveo Rege tranfmifMum Pontifici Hormifdae. Inftrumenti iftius fi&torem Otho tertius Imperator in Diplomate , quo Sylveftri fecundi Pontificis confirmavit ele&tionem , fcribit effe Joannem Romanæ Ecclefiae Diaconum : Utique Joannem cognomento Digitorum , quod effet digitis mutilatus, qui fub

•Othone vixit faeculo decimo. Alii volunt effe Joannem , qui fcripfit vitam San&i Gregorii ,| ôc floruit fub Pontificatu Joannis o&avi. Sunt | qui fictum putent temporibus Pippini. Quidquid | fit , unicum Phrygium lorum feu coronam habebat tunc Papale Regnum, atque ita Clodovei donum Scriptor ifle tranftulit in Conftantinum . Secundam coronam ad defignandum in Pontifice utrumque gladium addidit dudum poft Bonifacius o&tavus . Tertiam tandem Urbanus quintus . Reger Perfarum , inquit Pomponius Laetus , Tiaram , qua utebamtur , tribur coronir; exornabant. Afferebant fe Reges Regum. Omnium Regum , licet non quoad temporalia, certè quoad fpiritualia , reverâ Rex eft Romanus Epifcopus. Cur igitur aßumpfiße non poffit fimilem Tiaram ? Quid per colli lorum intelligat ifte Scriptor , videtur poffe colligi ex libro Tertulliani de idololatria: Purpura & aurum , cervicif ormamentum , infignia erant dignitatum . Laudat aureas torques , quibus Danielem Prophetam , & Patriarcham Jofeph ornaverunt Reges Pharao & Balthazar. Torquer , inquit in AEtymologiis San&us Ifidorus, circuli aurei à collo ad peéfur dependenter , à viris gerumtur. Et Poeta in quinto libro Æneidos: In pe&ore fummo fexilii obtorti per collum cir

[ocr errors]
[blocks in formation]

fetur pro vefte habente iftiufmodi collarem limbum , qui dependentium & per humeros fluitantium gemmarum caufa reétè poffit dici fuperhumerale. Anonymus ifte Scriptor nos cogit pro rebus inutilibus tempus expendere, cujus nemo poflìt reparare ja&turam. Tertium hic memoratum Imperiale ornamentum eft purpurea chlamys , & tunica coccinea. In Græco habetur vox Cbitom , de qua in erudito opere de antiqua re veftiaria O&avius Ferrarius : Tunica Græci, Cbitom dicitur, veftimentum fcilicet interius , cui toga aut pallium , aut alia fuperior vefiir fuperimjiceretur. Et bimc pallium auferre volemti fuafit Domimus dandam & tumicam. Difcipulis fuis duas item tumicar interdixit . Quòd nempè foli diviter duplici uteremtur : Limea uma , interula feu indufio; lamea altera, adverfùm frigur. Exponit in litteris ad Cratonem Monachum Ifidorus Pelufiotes: Quod vefiitur mollitier & fubtihtar , colorque elegam * , religiofae ac Deo gratae exercitationi, regulam minimè fervant , Tbeologum Joannem imterroga , defcribentem Domimi tumicam. Tibi dicet : Erat autem tumica ejus imconfutilis , defuper contexta per totum. Quis autem vefir illiu*

gemur fieri folet , arte quadam , ut peâoralia , rotraéìim comfutum. Et in Panario San&us Epiphanius: Jacobus frater Domimi tumicam alteram mumquam induit , fed lineo palliolo dumtaxat ufus eff , quemadmodum teftatur Evamgelium . Fugit , imquit , adolefcem* reliéfa fmdome , qua erat ami&ur. Erat ami&tus findone, feu linea tunica fuper nudo. Et Dominus ipfe & plerique Apoftoli fuerunt pauperes Galilaei , ideoque ipfis omnibus ille voluit vilem hunc ami&tum effe communem. Et hinc moderni quidam Evangeliorum Interpretes , volentes non duas fimultaneas , fed dumtaxat mutatorias tunicas fuiffe Apoftolis interdi&tas , graviter errant . Jacobus Domini frater in nullam fuit miffus Provinciam , fed Hierofolymis manfit femper Epifcopus, ideoque etiam poft Domini mortem retinuit iftam veftem. Hinc Hierofolymorum etiam Patriarchae , ut ipfum, fi non humilitate , faltem qualicumque qualitate imitarentur, folo femper lino fuerunt ami&i . Porrò de tunica fcribit Quintilianus : Cui laticlavi jur mom ef?, ita cingatur, ut tumicæ prioribus orir infra genua paululum , pofferioribur

[blocks in formation]

veftimento , ita hic limbus accipi paffim cen- C. 31.

[ocr errors]
[ocr errors]

ad medio, popliter ufque pervemi.tmt. Nam infra C. 1 i.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quod ipfum vario Romanorum Scriptorum po£

fit firmari teftimonio. Porrò chlamys, uti & toga , erat veftimentum confuetum fuperimponi tunicae : Verùm hæc pacis, illa belli tempore geftabatur , Erat varia : Puerilis , muliebris , virilis . Et haec duplex : Vulgaris , diéta Sagum ; ac Imperatoria , diéta , Paludamentum , Cujus formæ & materiae fuerit , & an ipfam olim Epifcopi & Clerici geftaverint in fpirituaJis fuæ militiae tefferam , eft alterius quæftionis. Sanè videntur potiùs togam , idem cum cafula ac planeta veftimentum, aut etiam pallium geftaffe. Præfentis Edi&ti au&tor videtur vetuftam Romanorum rem veftiariam non plenè calluiffe, atque ita tunicam & chlamydem pro ordinario Clericorum duplici veftimento accepiffe. Quidquid fit , folùm hic Auguftarum veftium quærimus colorem , de quo apud Julium Capitolinum fcribit ad Clodium Albium in litteris, quibus ipfum creat Caefarem , Commodus Auguftus : Sanè ut tibi inßgne aliquod Imperialis Majeffatis accedat , babebir utendi coccinnei pallii facultatem me præfemte , & cum mecum fuerir , habiturur & perpuram , fed fme auro, quia & proavus meus Verur , qui puer vita fumáfur eff , ab Adriamo , qui eum adoptavit , accepit . Pallium largiffimè accipit pro omni genere veftimenti. Romanorum alii album , alii galbiam, alii geftaverunt colorem ruffum, verùm purpureus fuit Imperialis dignitatis teffera adeò diftin£tiva, ut in cujufcum. que olim domo repertus iftiufmodi pannus ipfum redderet graviffimè fufpe&um perduellionis & affe&tatæ Tyrannidis. Hinc quidam aemuli fui de ifto crimine apud Julianum Auguftum delator interrogatus , Quibus imdiciis ad haec pervemiffi ? refpondit : Purpureum fibi imdumentum ex ferico pallio parat. Philofophum agebat , atque ità ejufmodi fufpiciones ridebat Julianus, ideoque hoc ejus facrarum largitionum Comiti datum praeceptum laudat Ammianus Marcellinus. Jube periculofo garritori pedum tegmina dari purpurea ad

adverfarium perferenda , quem , ut datur imtelligi ,

chlamydem hujus colorii memorat fibi confarcinaffe , ut fciri poffít , quid fine viribur maximit pammult proficiant lever. Et in prioris ad Corinthios epifolae commentariis fcribit San£tus Joannes Chryfoftomus: $i veffet quidem fint aureæ & calcei , aliquo etiam alio indumento opur babemur , ut difcamus Regem. Sed fi purpuram viderimur & diadema , nullum aliud videre quaerimur Regni fignum , Solam purpuram affirmat effe incommunicabilem chara&terem fupremæ Majeftatis. Hunc igitur & in tunica & in chlamyde , id eft , in ompi vefte colorem Romanis Pontificibus dicitur

Conftantinus indulfiffe. Quidquid fit de Conftantini Indulto, ornatum iftum jam pridem gerit Romanus Epifcopus, & quidem ex Holoferico, de quo in Aureliani Imperatoris vita fcribit Flavius Vopifcus ; Wefem holofericam neque ipfe im veffiario fuo habuit, neque alteri utemdam dedit. Et cùm ab eo uxor fua peteret, ut umico pallio blatteo uteretur, ille refpondit ; Abfit im auro fila penfemtur. Libra enim auri tunc libra ferici fuit. Et de Alexandro Imperatore

buit , Holoferica* mumquam , fubfericar mumquam donavit. Sericas & fubfericas, id eft , ex fericorum ac laneorum, feu lineorum filorum mixtura contextas confundit. Primum Holofericae veftis geftatorem fuiffe Heliogabalum, & antea folam fubfericam fuiffe in ufu, Ælius Spartianus obfervat . Quare haec Dionis de Caligula Imperatore verba, Ut plurimum im ferico veffitu verfabatur, de fubferico funt accipienda. Ex ferico non togas, fed vela confici , & ipfas effe vitreas togas fcribunt Cicero & Varro: Quod nempè uti vela leviffimo etiam vento raperentur, & tamquam vitra perlucerent, non plenè tegerent corpus, ideoque meretricibus, non honeftis perfonis convenirent. Verum paulatim decrevit pretium , & folidi etiam ferici textura reperta eft, atque ita ferica veflis & frequens fa&ta eft & cafta. Donationis Edi&um ejus non meminit: Quòd nempè numquam fuerit propria foli Imperatori. Quando ipfàm geftare coeperit Romanus Pontifex, ignoro, Porrò Epifcopalem dignitatem effe quid inter Divinam & humanam naturam medium fcribit ad Hermogenem Epifcopum Ifidorus Pelufiota. Et ad Theodofium Epifcopum : Sacerdotium Regno præffamtius eff. Quod ipfum in multis aliis epiftolis affirmat. Et ex hoc principio Michael Cerularius Conftantinopolitanus Patriarcha fecit quod fcribit Joannes Schylitza : Michael aggreffus eff etiam cocco tin&a induere calceamemta , antiqui $acerdotii morem bumc afferem * , * & oportere bis uti movum quoque Arcbiepifcopum , mam imter $acerdotium & Regnum mibi! intereffe vel admodum parum , & in rebus pretioforibus ampliùs fortaffe & magis colemdum $acerdotium . Quod ipfum fcribit Michael Glycas. Videtur Cerularius refpexiffè ad praefens Edi&um, & Romani Epifcopi jura in fe tranfcripfiffe. Et hunc ejus faftum poffit Diétatus compefcere. Quidquid fit , Ifidori diéta praefertim locum habent in Romano Epifcopo , atque ita jure merito quadrat ipfi Regius ornatus. Quocirca ifta Conftantini donatio, licet fpuria fit, nihil dewii hic affeverat.

CANON

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ußralis navigatio Jacobi le Maire , anno hujus faeculi decimo nono edita Lugduni 33atavorum , haec fcribit de Indis : Qui intrabant mavem moflram, im gemua procidentes , pediûu, nofiri, ofeula figebam*. Et infrà de ipfo illorum Rege: comites illius pede* mofror exofculabantur , acceptofque eos im mamibus fuis capiti imponebant ad demiffonem fubjeé7iomemque demonffrandam . Quod confoederati Belgii Legatus Turcici Impevatoris veftem fuerit flexis genibus ofculatus anno præfentis faeculi duodecimo, affirmat Eccle£aftico-Politica Chronologia, additatomo oétavo Chronici Chronicorum. Quod ipfum à GerJachio Prædicante Lutherano faétum Martinus Crufius affirmat in Turco- Græcia. Evangelicus 3ße vir omninò fecit, quod à Bajazete Adrianopoleos Præfe&o & aliis Turcorum Proceribus £uiße fa&um Muftaphæ, Turcici Imperii adverfus fratrem Amurathem fecundum invafori , fcribit Laonicus Chalcondylas :• Cum Muffaphat agmine compofíto accederet , Turci confeftim omnes ad illum tranfitionem faciumt , eumque ut Regem adorant. Pergit Laonicus de Mahomete fecundo: Cum Mahometer iter per Cappadociam ageret , filius ejus matu maximus , qui Amazaeam imperio moderabatur, accedebat, munera maxima Patri offerem , , eumque im terram procumbemr, ut mos eff gemtir, adoravit. Etiam de primo poft captam Urbem Patriarcha Gennadio, ac ejus Ecclefiam vifitante di&to Mahomete fcribit Politica apud Turco-Graeciam hiftoria : Quòd cum Patriarcba didiciffet , è fua habitatione defcendit , ac $ultamum f.ilutans adoravit. Et de Patriarcha, dum à Solismanno fecundo Patriarchatus inveftituram accepit, Jofepho quarto habet Patriarchalis per Emmanuelem Malaxum defcripta hiftoria: Mamum $ultami ofculatur, imffgne poteffati r accepit. Videiicet Patriarchale Pedum . Et de inveftito per eumdem Regem Hieremia fecundo: Hieremias manum Regis deofculatur , comceffu & bemeficio , quod babent Patriarcbae jam imdè à tempore $ultami Mahometir , qui Urbem cepit , quo licet , •quicumque Patriarcha fa&ur fuerit , Regem deofculari. Et de eodem , dum Solimani filio & {ucceßori Amurathæ tertio Pefcefium folvit, ÌHieremia : Hieremia r more Patriarcbico manum Regi r eff deofculatur . Regiæ manus ofculum Scriptor ifte appellat morem Patriarchicum, dacumque à fecundo Mahomete beneficium : Quod snempè alii omnes ofcularentur Regis pedem. «Quin ipfum etiam laudatus Gennadius fuerit •fculatus , vix eft ambigendum . Verùm quòd £Àriff, Lupi Oper.Tom.V.

vir orthodoxus effet & San&us , Divina bonitas dedit ei gratiam in Barbari oculis , atque ita &

tantùm de ipfo Sultano , fed etiam de Chriftiano Conftantinopoleos populo & Ebraimo Baffa fcribit eadem hiftoria : Accurremr populus deofculabatur pedes Baffae. Et de nefcio quo PfeudoVatis Mahometis confanguineo, quem uti Patriarcham & Prophetam venerabatur coeca fùperftitio , fcribit in' Conftantinopolitanæ per Amurathem fecundum obfidionis hiftoria Joannes Cananus : Tamquam Angelum de cælo Turci promi admittumt , neque mamus illius & pedes folummodo deofculamtur , fed & mulæ, qua vehebatur , fraema & pedes . Verùm huic Thrazoni fuperftitiofa ftultitia, ifti Baffae indebita, utpotè foli Regi competens , reverentia fuit impenfa. Et quin ipfam etiam Gerlachius Praedicans impende

rit, non eft quod dubitemus: quin fuerit ofculatus Regis pedem. Nempè Fratres ifti Evangelici , & magno Turce honorem iftum impendere, & fuis Nautis impenfum admittere pofíunt fine omni crimine , verùm Summo Pontifici à nobis impenfus damnatur de Idololatria. Revixit apud ipfos antiqua Donatiftarum Regula: Quod volumur faméíum ef?. Pedum ergò ofcu!andorum mos eft longè antiquiffimus, ac de ejus apud Romanos exordio fcribit in Tiberio Cæfare Svetonius Tranquil

&feret , defcemdit è curru , feque præfaemti Patri ad gemua mifft. Et infrà : Imperator, adulatiome * adeò averfatur eff, ut comfularem fatisfacientem fùi, ac pergemua orare comamtem , ita fuffugerit , ut caderet fupimur. Et de Nerone Augufto: Tyridatem Armemiae Regem admiffe ad genua , allevatumque dextra exofculatur eff. Et in Adriano Augufto Ælius Spartianus : Su

monitam , ut Adriami genua ofcularetur , receptura vifum , f id feciffet . Quod imfommium , cum impleffet , oculoj recepit. Et de Maximino fecundo Julius Capitolinus: Im falutationibus fuperbiffmur erat , & mamum porrigebat , gemua fibi ofculari patiebatur , & mommumquam etiam pede r . Quod mumquam paffus eff $emior Maximimur , qui dicebat : Dii prohibeamt , ut quifquam ingemuorum pedibus meis ofculum figat . Et de Alexandro Augufto <Elius Lampridius : $alutabatur momime , boc eff , Ave Alexander . Si qui r caput flexiffèt, aut blamdiu* aliquid dtxiffet , uti adulator vel abjiciebatur , vel ridebatur ingenti cacbimno. Adeò pedis

[merged small][ocr errors]

iftud etiam pro fuccefforibus privilegium. Nec p. ,,«;

lus : Priufquam triumphaturus im Capitolium fle- Cap. zo.

[ocr errors]

pervemit quædam mulier , quae diceret fommio Cap. .;.

ofculum optimus Princeps non patiebatur. Pri- Cap. i8.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

c'etiamus adorari fe ut Deum juffit , & gemma r vêffibus calceamemtifque imferi, cum amte eum ommer Imperatore, in modumJudicum falutarentur,& cblamyde tamtùm purpurea à privato plus baberent. Quod ipfum Aurelius Viétor , Eutropius , ac alii teftantur. Exponit Pomponius Laetus : Diocleriamur, Romamorum Primcipum vi&oriofiffimur, Divimos homores Imperatoribus Auguftis habemdor praecepit. Nam cùm priorer ut Confuler falutarentur , primur ipfè voluit adorari , velut im eo effet cælefi* Majeffar . Perfarum iffe mor , quorum Primceps Rex Regum appellatur , & adoratur , fratrem $olis ac Lumae fe mumcupam r. Imperatore* amtea mamur exofculanda , Nobilibur praebebant, poff fuit mamibur fublevabant ad orir ofculum . Vulgur gemua

[ocr errors]

me * fíme gemeris difcrimine proftrati pedes exofcularentur. Quibus etiam vemerationem quamdam exbibuit , exormam r calceamenta auro , gemmi r & margaritir , quod feciffe amte Cajum Caligulam memoramt . Confonat San&us Martyr Theophanes : $ecumdo fortunae fucceffu Diocletiamur elatur, à Jematoriae digmitatir viri, fe adorari, mec ut priù* [alutari , vel confueto habitu procedere expetiit , verùm auro, margaritis , & pretiofi, lapidibus cal. ceamentum exormavit , Utique quo pedum ofcula ofculantibus minùs difplicerent. Etiam de Decebalo Dacorum Rege habemus in hiftoricis Fragmentis Petri Patricii & Magiftri : Decebalur in comfpe&7u Imperatoris Trajami arma projecit, & in terram cadem, eum adoravit , & ad ejus pedet proßratur jacuit. Et ad Carporum Legatos dicit ibidem Tullius Melophilus , Praefe&us Moefiae : $i Imperatoris , Marci Aurelii , gratificatione imdigetis , accedite ad eum , & ad ejus pede r procumbite , & ei fupplicate . Quapropter haec ofcula non induxit Diocletianus, fed dumtaxat reparavit, ac Senatoriae etiam dignitati impofuit. An Conftantinus , & alii Chriftiani Impera. tores morem plenè retinuerint, non poffim adfirmare. Fuiffè dimiffum cenfere videtur in Arcana hiftoria Procopius Cæfaraeenfis , de accedentibus ad Auguflam Augufti Juftiniani uxorem Theodoram fummis etiam Imperii Primoribus fcribens : Ad illam imgreff? , perpavidi fatim fe fubducebant , eam vemerati dumtaxat, fummifque 1abii, utrumque pedem ofculati. Degeneraverat in

fervilem hanc adulationem $ematur Tbeodora Magi-|.

flra , Romamumque Imperium deformabatur, partim levitate Tyramni, partim difficili Tbeodoræ protervia. Et iterùm : Cæterùm ex iis , quæ Juffimiamur atque Tbeodora movarunt, bæc fumt etiam. Senatoribus olim Imperatorem adeumtibus ita libebat filutare . Quifque Ordinis Patricii Imperatorem ad dexteram mammam vemerabatur , illumque recedemtem ofculo Cæfar impartiebat im capite. Reliqui ad umum omnes dextro fubmixi genu difcedebant. Af Auguffae adoramdae mullus mor fuit. Verùm cùm in confpe&um Juffimiami & Tbeodorae venirent , tum alii, tum qui Patritiae digmitatis effemt , ffatim im faciem procumbebamt, ac mamibus pedibufque temfir, utrumque Principm* pedem ofculo profequebamtur , & tum abfcedebant. Neque hunc homorem refpuit Tbeodora , quae & Perfarum ac aliorum Barbarorum Legator, quod mumquam poff bomi

mum recordationem ufurpatum eff , admitteret , eifque lautia praeberet , tamquam penes illam effet Romani fumma Imperii. Nec folùm fuos Patricios, fed & aliarum gentium Reges Juftinianus coegit ad iftam reverentiam . Etenim de capto per Belifarium , & Conftantinopolim ad Juftiniani confpeétum perdu&o Wandalorum apud Afros Rege Gilimere fcribit in Ecclefiaftica hiftoria Anaftafius Bibliothecarius : Pertimgemtem Gilimerem juxta Imperatoris Tribunal , purpura ejus ablata promum cadere , & adorare Imperatorem coegerunt. Nempè Juftiniano adftantes Proceres. Et fucceffores funt morem zelosè profecuti. Etenim de proximo Juftiniani fucceffore & nepote Juftino fcribit Poeta Corippus : Et poplite flexo , plurima Divimi* fupplex dabat ofcula plamtis. Et de Sebochte Perfici Regis ad eumdem Juftinum Legato fcribit Menander Prote&or: $imul atque ingreffu* eff , Imperatorem , ut mori, eff , venerant , ad pedes ejur procubuit. Et de Tzatho Lazorum Rege Juftinus ipfe fcripfit ad Cabadem, Perfarum Regem : Tzatbus ad Regiam moftram profeéfur eff , & pedibus moffri, advolutut. Ita habes apud San&um Martyrem Theophanem . Quo more etiam Imperatorem Mauritium fuiffe ufum , in non uno loco oftendit Theophyla&tus Simocata . Et de Turcarum Principe , dum ad ipfum Imperator Heraclius accederet, fcribit in hiftorico Breviario Sanétus Nicephorus Patriarcha Conftantinopolitanus: Princeps adeffe Imperatorem audiem , cum magna Turcorum manu obviam procefft , & ex equo defíliem* , bumi fe coram il/o proflravit. Idem & univerffejus comiter fecerumt. Pergit de Imperatore Juftiniano fecundo: Bulgarorum Principem Terbelium , extra Blacbermarum maemia ffationem habentem , omni mumificentia ac bonore profecutus Jufimiamus , demùm ad eum veniem , Imperatoriam veffem circumdedit , & caefarem appellavit. Neque bit contemtur , fed ad confeffum imfuper admittemr , adorari fecum à populo voluit. Utique per pedum ofcula , An hunc, quem uti vetuftum laudare videtur Menander , morem primus è Chriftianis Imperatoribus reduxerit Juftinianus, dubitare me faciunt hæc Felicis tertii Pontificis ad ZenonemAuguftum pro exftinguendo Acaciano fchifmate verba : Putafne me , venerabilis Imperator , mom cum lacrymis iffa profundere , & velut praefentem ad tuae Pietatis veffigia ? Nec enim piget, in tali maximè caufa , Imperialibus inclimari officii r , cum fe Apoffolur omnium fa&um dicat effe peripfema . Exftat epiftola apud Jacobum Sirmondum in appendice Codicis Theodofiani. Ex eifdem verbis oritur alia quæftio, An etiam Epifcopi , ac ipfi Romani Pontifices fint confueti Regios pedes ofculari , & an id Juftinianus item jufferit? Etenim in precibus Juftiniano exhibitis dicunt apud Mennæ Patriarchæ Synodum Orientales Epifcopi & Monachi: Arcbiepifcopus veteris Romae Agapetus , qui adpiorum ve• flrorum veffigia pedum admiffus eff. Utique veneranda & ofculanda. Et ad Conftantinum quartum fcripfit Sanétus Agathon Pontifex : Tam

qham

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »