Pagina-afbeeldingen
PDF

compofuit , haec inter alia, typis edita habemus · %\otas , & Scboli, , in Canones , &• Decreta Synodorum Generalium, Provincialium , 'atque in eis , Differtationes Hiftoricas , à Decretis Primi Nicæni , ufque ad Concifia à Gregorio VII. habita 3 quæ omnia Tomis quinqué digeffit : Li. brum 7Tertulliani d, Præfériptionibus , do&iffimis ab eo Commentariis illu. ftratum i Varia ejufdemhTopufcula duobus Tomis comprehenfa : Dogmaticum opus de Privilegia S. Petri circa Romanas Appellationes : Duos præterea Codices , qui Theodoreti ,' & aliorum Patrum', & Epiftolas S. Thomæ Cantuarienfis comple&untur , quos in Urbe magno laboré, ut fupra diximus , ex(cripfit , prioremque majori parte Notis illuftravit . Cętera , quæ fuperfunt , ' aliquando fpcramus , fore ut publici juris fiant , ab iis præfertim , quibus adhuc eft curæ , &. erga ipfum fides ac officium : Ab illis , inquam , qui defunéti quoque Amicos agunt. Nobis intéreà de Eximio Viro, rudi ac inconditâ voce hæc fcripfiffè. fufficiat, quæ profeffione pietatis, aut laudata erunt, aut excufáta. .

•^ 3 ". . ' . ' . . ' « - . -- -:- - - - ' ~ ' ' -i • t .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PROFvNDAM TANTI VIRI HvM/LITATEM , HocCE , gvod . SIBI ADHvC VIVvs POsvIT EP 17' A P HI V AM

vX IVE RS o EXHIBE 7 o R3 /

Æres peccati , naturâ filius iræ : *
Hic jaceo , dignus nomine , reque L U p U s.

Indignus , non re , fed folo nomine , Do&or ,
Verbis , non fa&is me docuiffe fieo. .

Perdocuiffe alios , & non docuiffe feipfum ,
Quid juvat ? O ! Mundi fumus , inane, nihil!

Agne Deus , Patris do&rina , Redemptio Mundi , - Nunc tibi proftratum commiferare Reum.

Et Latro , & Meretrix gratis tua Regna fubintrant :
Gratia peccatis fiat & ifta meis.

[blocks in formation]
[merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Uanti fit antiquorum Canonum peritia, ac re&us intellc&us , docet San&us Augüftinus , qui Epifcopo fuo Valerio adversùs o&tavum Nicænum Canonem fuperordinatus Co-Epifcopus , verbo poftmodùm, & fcripto errorem improbavit , Nec quiod fibi fa&um effè , doluit , aliis fieri voluit. Undè etiam fategit , ut Conciliis ftatucretur Epifcoporum, ab Ordinatoribus deberi Ordinandis, vel Or- dinatis omnium ftatuta Sacerdotum in notitiam effe deferenda. Dùm item Epifcopus Sardicenfem Synodum à Philippopolitano Conventiculo diftinguere » nefciit , nefciit & unum è palmatibus Donatiftarum pro fuo fchifmate fundamentis ad fundum exhaurire. Ex Sardicenfium Canonum ignorantia non folus Sanétus Auguftinus, fed & cum plena Africana Synodo Carthaginenfium Archi-Epifcopus Aurelius incurrit quinti Nicæni devium intelleétum , longamque illam , & miferabilem de Romanis Appellationibus, atque evocationibus contentionem, fub Zozymo Pontifice cœptam , & prius fub Bonifacio fecundo extinétam. Alios quoque graviffimos Ecclefiae Patres ex data hifce rebus non plena opera novimus non parüm lapfos. Quid dicam de Do&oribus Scholafticis ? Palàm lucet negligi ab illis antiquos Canones , & raros hinc indè ipforum difputationibus infèrtos non pro digno , & vero, tra&ari. Græcorum Schifmaticorum capitalis in nos Latinos columnia eft Canonum prævaricatio , ex qua infli&tum per iftos ipfos Canones praevaricatoribus anathema incurrerimus lapfi extra orthodoxam communionem , verâque Chriftianitatis forma fit ad ipfos folos contraéta. Eft falfà , ac ftulta calumnia ; reverâ tamen ex quo antiquorum Canonum , & intelligendorum , & obfèrvandorum , cura apud nos cœpit tepefcere , irripere in fcholas cœpit fubtiliter difputandi , & probaliter opinandi licentiofa cum prurigine , & fine freno libertas , E fcholis in Ecclefiae ambones , & hinc in fidelis populi mores tanfiit , atque ita purum avitae, moralis præfertim , Thologiæ, vinum coenofa umanæ per peccatum obfcuratae rationis aqua mifcuit, & lucidum Evangelicae vitae aurum vertit in Scoriam multae corruptionis. Patrum cordibus in filios reducendis, nulla via compendiofior, quam reditus, verùm fale conditus , ad antiquos , noftris noviffimorum temporum infirmitatibus congruos, Canones, quo San&us Leo Magnus alta voce praedicat effe Spiritu Dei conditós, totius mundi reverentia confecratos , & ufque ad fæculi finem, utique in Ele&orum Cordibus, per, manfuros. Hac fpe o&o primarum generalium Synodorum Canones commentari fum conatus , alios quofvis deinceps conaturus. Quin in multis cefpitaverim , immò , & lapfus fim non dubito, ideòque impendi mihi precor Chriftiafiam fraternæ charitatis gratiam, laudatam à Regio Propheta : J£rguet me juffus in mifèricordia , & increpabit me, eleum autem peccatoris non impinguet caput meum. Quod ufque dum , LECTOR BENEVOLE, facias, Fratris Chriftiani Lupi peccatoris apud communem noftrum in cce« lis Patrem , & Dominum recordare.

[graphic]
[graphic]

FR. THOMAS ANTONIUS PHILIPPINI. '

- `a

jA eft per Chriftianum Orbem eruditiffimi aeque ac fapientiffimi Admodùm Reverendi , ac eximii Patris Magiftri CHRISTIANI LUIPI longè, latèque diffufacelebritas, ut no&uas effet Athenas, ut ajunt, deferre , fi præftantiffimiDo&oris recenfere virtutes, ejufdemque elaborata Ecclefiafticæ præfertim antiquitatis monumentabenevolo Leétoricommendare conaremur. Hüjus autem yoluminis fronti affixa do&iffimi Au&toris Vita feris nepoti. bus hominis merita latere non finet, nobifque ampliffimam ma- - - ! gni nominismcmoriam pofteritati confccrandi non levem arripit provinciam. Quod igitur reliquum hic eft, propofitum noftrum fufcepti oneris ac laboris ex Superiorum juffu, T& imperio, praefèrtim do&iffimi, ac Reverendiffimi Patris Magiftri Francifci Mariæ Quernitotius noftræ Religionis Ex-Vicarii Apoftolici, cui obcdire iiobis fumma laus eft, & quæ præftitimus, & quæ præftituri fumus, Tibi breviter aperire decrevimus. Ut enim omnia celebris viri Opera, quæ ab eruditis jamdiù firuftrà quærebantur, in unum corpus congerendi Spartam fubivimus , illud præcipuè cordi fuit, nonnullas ejuf. dem elucubrationes iiieditas adhuc in lucem prodere, editarum verò complura loca vel appendicibus in voluminum calce ab Authore fubjeétis, vel novis adje&tionibus ab eodem ad alteram operum fuorum impreffionem paratis illuftrare, atque amplificare. Et revera in hoc primo tomo, & in ipfàmet voluminis fronte occurret præliminaris de Meletii, &. Arii Perfonis, moribus, atque erroribus antehac incdita Diffèrtatio, qua mirificè Ecclefiaftica elucidatur hiftoria. Illam ponèfèquitur Diffèrtatio de Symbolis Apoftolico, atque Nicæno, famdiù quidem publici juris faéta ,. fed nunctantis auéta incremcntis, ut nova prorfus effè , videatur. In primo fiquidem ejufdemcapite adilla verba: Et in difputatione cum JArianorum Comite 'Pafientio, incipiunt additiones pofthumæ: cætera aut adauéta funt , aut juxta Au&toris mentem immutata. Caput fecundum in prima editione fic finit: Sermo inclioationis : in hac noftra, quæ füperfunt, nova funt additamenta. Caput tertium, & quartum ex mente Auétoris penitùs omiffà fùnt, eorumque loco ea pofita funt omnia, quæ vides à pagina , 183. ufque ad paginam 234. Cætera, quæ fequuntur, habes etiam in prima Lovanienfi editione. Cum autem Reverendiffimus Pater MagifterThomas Ccrvioni, qui resnoftrates tanta fapientia, ac prudentia moderatur, nobis per litteras fuas amantiffîmè fignificaffèt , fe dignum laude ducere , fi huic primo tomo Vitam Auétoris ab admodum Rev. & eximio Patre MagiftroJofepho Sabbatini, olim noftri Convcntus alumno, & Religionis decore , perbelle elaboratam praefigeremus, hanccum LUIPI noftri effigie accuratiffimè infculpta apponendam curavimus. Atque hæc, Deojuvante, poftnon pauca difcrimina, hic fruftra , attexenda, haëtenus præftitimus. Quæ deinde in fubfecuturis voluminibus præftabimus, hæc funt. Suo quaeque, ut diximus,' loco inferemus, appendices, opufcula, etfi pauca; tamen aurea , notas, & fcholia , & quæ fuperfunt manufcripta:, &fic in proximo fecundo tomo appendices, quæ modò è loco fuoexulant, veluti poftliminio revocatas adSynodos Ephefinam, & Chalcedonenfèm transferemus. Infuper præterea, quæ jam funt typis commiffà, Differtationemde Ente, Effentia, Exiftentia, Hypoftafi, Subfiftentia , Confubftantialitate,&c. . quae ufque modo publicam lucem non vidit, reponemus. Ad hæc fcias ad extremitatem , fèu marginem uniufcujufque tomi notas aliquot Eminentiffimi Norifii Exemplari LUIPI noftri, quo utcbatur, ipfius manuexaratas apponendas effe. Poftremo fi labor hic nofter eruditis non difplicuerit, etfiquilibet Tomus peculiarem habuerit rerumi notabilium præconceptum Indicem, unumtamen generalem poftultimum tomum dare cogitamus; hac autem rationc conftruótum, ut quantum resipfæpatientur, ordinem fequamur locorum Dialeéticorum. Sic enim fieri arbitramur, ut Hiftoriæ Ecclefiafticae amantiffimi, quæ ab Auétore funt diéta, licet huc illufque disjeéta, commodius videre poffint, cum omnia ad amuffim erint redaéta. Hæc funt, quæ tibi, optime Leétor , credidimus neceffàrio præmonftranda. Reliquum eft , ut noftrum qualemcumque laborem æqui bonique confulas; nofque gratanter excipias, qui fiminus poffumus noftra, damus aliena. Vale.

'. ORDO

[graphic]

· QUARUM CANONES, AC CAPITULA HOC PRIMO TOMO
E LUCIDANT UIR. -

[merged small][merged small][ocr errors]

CAPITUM , AC TITULORUM, QUI HOC PRIMO TOMO
E X P O N UI N T U R .

Differtatio Prœmialis.

Caput Primum. '
Exponitur Hierarcbia Ægyptiacae Eccleffe . pag. I.
Caput Secundum.
Exponuntur aliæ Diœcefes Patriarchae Alexandrini.
pag. 8.
- Caput Tertium.
Æxponitur Alexandrini Patriarchae Poteffa* im com-
fecramdiu Epifcopis fuarum Diaceffum. p. 13.
Caput Quartum.
Expomitur Poteßas Patriarcbae Alexandrimi quoad
confecramdor aliarum ad ipfum fpe&antium Diæ-
- ceßøn Epifcopor. p. 22.
•. Caput: Quintum . '.

Exponitur confecratio ipfius Alexandrimi Patriar-

cbae . p. 23.

Caput Sextum. -

Exponitur Hierarcbia Alexandrimae civitatis. p.28.

Caput Septimum.

Exponitur 4lexandrini Patriarchae Jurifli&io .

A. 34.

Caput O&avum.

Exponitur origo Meletiami Scbifmatis , p. 37. *
Caput Nonum. j.

Exponuntur Errores, Morer , fucceffu, Meletiama:

rum. p. 42. " ; ,

Caput Decimum.

Exponitur $chifma collutbi. p. 47. -

Caput Undecimum. *

Exponuntur Arii Gemur, Morer, $tudia , Magi-

ßri , & ordo. p. 5o.

Caput Duodecimum.

Expomumtur Arii fm Haerefim lapfur , occafio illiur ,

& Tempuf. p. 59.

Caput Decimum tertium.

De Varii, Arii im Errore sociir. p. 63.

Caput Decimumquartum.

4riana impietas generatim exponitur. p. 68.
Caput Decimumquintum.

4rii circa $an&iffimam Trinitatem errore ; enume-

ramtur , p. 74.

-*- *,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »