Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Tem soo wie metten Rechter ende twee Sche

penen tot Grave beleydinghe doet , sich beroemende dat hem zijn nabuer met timmeringe, met graeven, met kuylen, oft dierghelijeke vercort hadde, den Rechter gesumeerde dat hy hem # dat af doet, dat die Rechter tot gesinnen des clae-, 蠶 gers oireonde twee Schepenen den nabuer alsoo med, degt. voort bevelen sal, den clagher dat af te stellen, buren verbinnen veerthien daghen, ofte met recht, daer en " worden. binnen teghen te segghen en wort daer met recht teghen gheseyt, soo wie dan veyligh ghevonden wordt, die breuckt den Heer dry ponden payements, en den schade die daer met recht op gaet.

II.

Item oftjemandt oock met Rechter en twee s Schepenen beleydinghe dede, over zijn nabuer :: met eenighe chijntlicheden oft andere onreynic- wer annheyt, over sijn Erf leyden soo dick dat bekroent nichept door worden, die daerafin onrecht ende vellich ghe-Pos“. vonden worde, breuckt oock den Heer dry pon- : den payements, en den schade die daerme recht “ op ghegaen waer.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed]

pel die hem der Stadt Bode daer faeven fal tot doet men den begherte des Clegers terftont, oft binnen veer- eedt op doð thien daghen daer naer. Morpal,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

de vervolghen den dan voort metter banck naer

[ocr errors]

der Stadt rechten, wordt hy dan welligh ghewesen, soo magh die Her oft die Rechter van s Heeren weghen hem dan naer hem nemen, en de doen sijn wil daer met, maer waer het saeke dat eenigh Borgher ter quader faeme stonde, dan mach die Heere oft die Rechter voorschreven, by Rade der Borghe-meesteren ende Schepenen voorschreven tot Graef aentasten ende vervolghen metten rechten als voorschreven staet, anders en sal die Heer oft die Rechter gheen Borgheraenveerden men en vonden den dreynen oft draghen, oft hy hadde eenen Clegher , oock en sal die Heer oft den Rechter van des Heeren weghen eenighe huys soec. kinghe doen dan by Raede des Raedts tot Graef.

[blocks in formation]

kuat se: tegheven, endeftorve dan daer naer de ghe

[ocr errors]

wonde perfoone, daer af en fal die Burgher gheenplichte van den Heer oft vander Stadt lijden , dan alfulcken penninck breuck als hy daer aen ghebruyckt mocht hebben, ende daer medequist welen naer der Stadt rechten engheWOOIntelle

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

II. - Item die beste Cleederen ende vordelijeke goeden daer eenigh persoon op sijnen sterf dagh in befterft, die fullen die erven uyt reycken ende dat ghebeurt nader Stadt rechten, ende die selve voordelijcke Goederen en salmen niet be- wat te doen fweeren noch verbijsteren daer iemant in be- ::::::::" terf, die Eregheniem allendie weder werven." o gne » ende serf ende uyt reycken als voorschreven staet, daer bleederen, op is te weten dat die Kerck tot Grave van ghewoente heeft, soo wes voordelijcke Goederen, dat onser liever Vrouwe ende der Kercken besath werden, die dat te beuren sonder eenigh bekroen. III. Vaders vrin, Item die wittighe naefen van des Vaders we- den uuren ghen , sal bueren dat Voordeel van eenen het Mans Mans-perfoen, ende die wintighe naeften van : oeders des Moeders weghen sal beuren van eenen Vrou- ,,En wen perfoene. - Уroиирен - IV. voordeel. Item Bastaerden, eyghen ende kuermoidtscheluyden oft die ten quaden rechten staen, Persenn die en gheven gheen Voordeel maer die gheven geen voordel elek nae zijnen ghebeur tot alfulcken rechten en shoven. daer . . . . . . . . . . toe behoren. - V. Item die Moeder en wint tot Grave gheen Bastaert van haeren goeden te boeren maer wel van heuren Voordeel.

[ocr errors]

VI.

Item die wittighe naeften vande Baftaerts Moeder weghen af kommen, die bueren der wiedBBastaerden goederen tot Grave naer der Stadt "

deren beurt. rechten. - || VII.

Item alle goederen sijn deylbaer inde Vryheydt van Grave als sy ಸಿ naer der Stadts 4ಣ್ಣ: rechten, ten waer saeke dat Man, en Wijf, in baer. Schepenen-brieven malcander ghetuchtight hadden , daer almen elekin fjnere tochten halden Exceptie. naer inhalt heurder tocht brieven.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

een menghelen wijns doen halen, om den wijn i persoone metten monde ghekoren heeft, die sal

[ocr errors]

XV I I. C A PIT TE L.

Vanden penninck Breucken te beuren tot
Grave , ende vande keuren op ten
borgheren te moghen fetten.

I. Penninck Tem van al den her-komen ende ghewoonte : „ . der Stadt van Grave, soo pleghen die rechter te verdiylen. In de tijdt tot Grave, van weghen des Heere dat een derdendeel die Borghe meester inder tijdt, dat onder derdendeel ende die Schepens in der Den Heere tijdt tot Grave dat derde derdendeel,van alle penbr" die "f ninck Breucke te hebben, ende te beures,uyr geo: : fcheyden die penninck Breucken van erftal van Schepen-brieven, ende des daer aen kleeft die selve beurt die Heer alleen. - HI. Itemsoowes die Borghe-meester, Schepenen - en ghemeynen Raet metten Rechter, in der tijdt Het insetten - voor ghemeen oirbaer en profijt der Stadt vanop de borgers hoe te breuc. den Grave, op oer burgheren ende Inghesetenen ken. insetten, dat salmen halden op alsulcken keuren en penninck breucken als dat inder Kercke openbaerlijek gheboden ende uyt gheroepen wert. III.

[ocr errors]

de verbo ad verbum Concordat quemadmodum em variis

exemplaribus potui Colligere quibus indefcriptione pre

' fentis hujus libri ufus fui mom tamem viß Originali
tharta.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'ven die men tot den Grave maeckt

Conform den vorf. Rechte.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »