Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

firis tamtùm , fèd etiam pro totius mumdi. Salvare autem homines, & propitiationem effe pro peccatis corum , competit Chrifto , fecundum quòd cft capüt. ergo Chriftus cft caput omnium homimunim. M R E s P o N D Eo dicendum,quòd hæc eft differentia inter corpus hominis naturale,& corpus ecclefiaemyfticum,quòd membra corporis naturalis funt omnia fimul, membra autem corporis myftici nó funt omnia fimul, neq; quantü ad effe naturæ , quia corpus §. cóftituitur ex hominibus, qui fuerüt à principio mundi ufq; ad finem ipfius: neque etiam quantum ad effe gratiæ : quia eorum , etiam, qui funt in uno tempore,quidam gratia carent,poftmodùm habituri, aliis eam jam habcntibus. Sicigitur membra corporis myftici accipiuntur, nö folùm, fecundum quòd funt in a&u , fed etiam, fecundum quòd funt in potentia. Quaedam tamen funt in potentia, quæ numquam reducuntur ad a&tum. Quædam verò funt, quæ quandoque reducuntur ad a&um. Et hoc fecundum triplicem gradum: quorum primus eft per fidem, fecundus per charitatem viae,tertius per fruitioncm patriæ. 4 Sic ergo?licendum ef?, quòd, accipiendo generaliter jècundum totum tempus munái, chriflus e$t caput omnium hominum : fed fecundum diverfùs gradus . Primò enim, & principaliter eft caput eorum, qui a&u üniuntur fibi per gloriam . Secundò eorum, qui aétu uniuntur fibi pcr charitatem . Tertiò eorum , qui aétu uniuntur fibi per fidem. Quartò verò eorum, qui fibi uniuntur folùm in potentia nondùm redu&ta ad a&tum , quæ tamen eft ad aétum reducenda fecundü divinam prædeftimationem. $. Vcrò eorum,quiin potentia funt fibi uniti, quæ numqüam reducetur ad a&tum : ficút hominés in hoc mundo viventes, qui

fæculo reccdentes,totaliter definunt effe membra Chrifti , quia jam nec funt in

O. - - potentia, ut Chrifto uniantur.

4 A D P R 1 M u M ergo dicendü,quòd illi, qui funt infideles, etfi a£tu non fint de £cclcfia, funt tamé de ecclefia in potentia : quæ quidem potentia in duobus fundatur. Trimò quidem , & principaliter in virtute Chrifti, quae eft fufficiens ad fàlutem totius humani generis:fecundariòin arbitrii libertate.

4 Ad fccundum dicendum, quòd effe ecclefiam gloriofam non habentem maculam, neque rugam cft ultimus finis ad

uCm íú per paffionem ChriÄ; . Unde hoc erit inftàtu patriae, non autcm in ftatu viæ, in quo, fi dixerimus, quia peccatum non habemus, mofipfos feducimus , ut dicitur 1Joann. I. Sunt ta

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

&ipiunt tamen tales à Chrifto quendam aétum vitae, qui eft credcrc : ficut fi membrum mortificatum moveatur aliualiter ab homine. 4 Ad tertium dicendum, quòd fanéti Patres non infiftebant facramentis legalibus, tamquam quibufdam rebus, fcd,

„ ficut imaginibus, & umbris futurorum.

idcm autëm eft d motus in imaginem,inquantum eft imago,& in rcm, ut patet perThilofophum in libro de memgr. & rejmi. * Etiáeò antiqui Patres, fervando legalia facramenta, ferebantur in Chriftùm per fidem, & dileétionem eandem, qua & nos in ipfum ferimur : & ita Patres antiqui pértinebant ad idem corpus

non funt praedeftinati, qui tamen ex hoc 7o ccclefiæ, àd quod nos pertinemus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& fic dicuntur änum continuatione.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

argumëtum adducebat, ut truncata fententia uters faciliùs decipere poflet. Primum quidem ut dicit finem próximü : qui & alio nomine vocari folet medium ad ulteriorem finem ; fecüdum verò ut dicit finem remotum, qui & alio momine vocatur finis ultimus. Hinc eft,quòd fub primo Ut Apoftolus ponit mundationem ecclefiæ per lavacrum vitale, fcilicet, per baptifmi facramentum: & fub fecundo Ut ponit mundationem íí ecclefiæ per non habere maculam, neque rugam, neqs aliquid hujufmodi , i. per non habere peccatü, neque mortale , ncque veniale, neque poteftaté ad cadédum -in aliquod illorum, ideft, per non habere peccatü vel minimum,neque aétu,neqs potentia. Confequenter ergo per primum Ut loquitur de ecclefia pro præfenti ftatu : in quo mundatur quidem per facramenta, fed tamen ( fecundum Concilium Trident.fe//.6.Can.23. ) non potcft effe omninò fine ruga, ideft, fine veniali , & multò magis non poteft effe fine aliquo hujufmodi,ideft, fine potentia ad pcccandum . Per fecundum verò Ut loquitur de ecclefia pro ftatu patriae, in quo abfque omni & peccato , &. pcccandi poffibilitate congrcgatioipfa comprehenforü in æternum utiquevivet. 1m cujus fignum Apoftolus non fub primo , fed fub fecundo Ut dixit nö fimpliciter ecclefiä,fed gloriosâ ecclefiä.

• NO T. 2. Rursùs in eadem auétoritate denotatur ecclefia in duplici potentia, in a&tu imperfeéto, in aëtu con

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

o - - -
bum caro vivificat corpora , quibus an-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

II. m MINOR . -Angeli mom perrinent ad ecclefiam. P. Negatur. Ad

proba

[graphic]

probarionem dicitur: quòd non concludit intentum. Nam Ecclefia fecundum fatum viæ efi, &c. ut in text. Ex quo patet : quòd definitio abfoluta ecclefiæ eft hxc,

excellens creatura fit nominabilis, ideft, nomine comprehenfîbilis, per ly angelus nunc intclligitur quodcunquc nominabile, cujus, fcilicet, éfíentiâ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ftus, fecundum quòd homo. ergo Chri-
ftus, fecundum quòd homo, non influit
vitam angelis. Et ita, fecundum quòd
homo, non eft caput angelorum.
4 Sed co NT RA eft, quod Apoft.
dicit Colof.2. Qui efl caput omnis primci-
patus , &- poteftatis : & cadem ratio
eft de angelis aliorum ordinum. eft cr-
go äïí caput angelorum.
M R E s P o N D E o dicendum,quòd,fic-
ut ditium ef, * ubi eft unum corpus,
neccffe eft ponere unum caput. Ufium
autem corpus fimilitudinariè dicitur
una multitudo ordinata in unum, fe-
cundum diftinétos a&us, five officia , :
manifeftum eft autcm, quòd ad unum
finem, qui eft gloria divinæ fruitionis,
ordinantur & homines, & angeli. Unde
corpus ecclefiæ myfticum non folùm có-
fiftit ex hominibus, fed etiam ex Ange-
lis . Totius autem hujus multitudinis
Chriftus eft caput : quia propinquiùs
fe habet ad Deum , & §ÃÄ. parti-
cipat dona ipfius non folùm, quàm ho-
mines, fed etiam, quàm angéli, & de
ejusinfluentia non folùm homines rcci-
piunt ; fed etiam angeli. Dicitur enim
Eph. 1. quòd conftituit eum , fcilicet ,
Chriftum Deus pater ad dexteram fuam

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

non autem, ut præcisè fuperiores funt . Non enim formaliter valet confequentia affirmati

[ocr errors]

4° lorum propter maximam conjunétio

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pars, f. differt, &c. probatur: quia patet cx tcrminis. Nam gratia illa una, fccun

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lis, quæ eft propria ipfius Chrifti,& alia

[ocr errors]

clefiæ, quæ ab ipfo ad alios derivatur. 4 2. Prætereà . Habitus diftinguitur fecundum a&us : fed ad alium aëtü ordinatur in Chrifto gratia.ejus perfonalis, f. ad fan&ificationem illius ánimæ, & ad alium aëtum ordinatur gratia capitis, f. ad fan&ificandum alios I ergo alia eft gratia perfonalis ipfius Chrifti, & alia cft gratia ejus, inquantum eft caput ecclefiae. M 3. Prætereà. Sicut fuprá di&um ef?, * in Chrifto diftinguitur triplex gratia, f. gratia umionis, gratia capitis , & gratit fingularis illius hominis : fed gratiâ fingularis Chrifti eft alia à gratiâ unionis.. ergo etiam eft alia à gratia capitis.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

peccato a£tuali ipfius, quod eft peccatum perfonale: quia in eo pcrfona corrupit naturam , qua corruptionc mediante , peccatum primi hóminis derivatur ad pofteros , fccundum quòd natura corrupta corrumpit'perfonám ; fed gratia non derivatur àChriftoin nos mcdiante natura humana, fed per fo

[ocr errors]
[ocr errors]

Unde non oportet in Chrifto diftingucre duplicem gratiam,quarum una refpondeat naturæ, alia perfonae , ficut ifi Adam diftinguitur peccatum naturæ, & perfong. M Ad fecundum dicendum, quòd diverfiaétus, quorum unus cft ràtio, &

3o caufa alterius, non diverfificaut hábi

tum: aótus autem perfonalis gratiæ , qui eft fanétum facere formaliter habentem , eft ratio juftificationis aliorum, qu£ pertinet ad gratiam capitis. Et indc eft, quòd pcr hujufmodi `differentiâ nô diverfificatur effentia habitus.

4 Ad tertium dicendum, quòd gratia perfonalis, & gratia capitis ordinántur

[ocr errors]

nis non ordinatur ad aétum , fed ad effe perfonale ; & ideò gratia pcrfonalis, & gratia capitis conveniunt in effentia habitus, non autem gratia unionis . Quamvis Perfonalis gratia poffit quodammodò dici gratia ünionis, prout fàcit congruitatem quandam ad ünionem. Et fecundum höc una per effentiam eft

fti recepta eft gratia fecundum maxi-? gratia unionis , & ge capitis, &

mam eminentiam: & ideò ex eminentia gratiæ, quam accepit, competit fibi,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

É fingularis perföng , fcd differens

ola ratione.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

que addito talis natura â perfona divina eiiam'in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gratia habitualis in Chri

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

hoc importatur nomine gratiæ capitalis. °[ Ad hoc dicitur, quòd, quia fermo literae formalis eft, non fpeétat ad locum hunc probare, fed fupponere ex ante difcuffis gratiam Chrifti, qua influit aliis effe cápitalem , hoc eft , influxivam in omnes? & proptereà falfum objiciendo affumitur, quod erat hic probandum, gratiam Chrifti effe aétivam omnis fibi fimilis, feu capitalem. Sed litera fynonymè utitur gratia Chrifti, qua agit in alios, & gratia Chrifti, ut eft caput, hoc eft, quâ agit in omnes : quia fupponit, quod agere in alios coincidit cum agere in omnes refpeétu gratiæ Chrifti, quam fuperius manifeftavit effe gratiam capitis, cujus eft in omnia membra influere . Quia igitur, ut fynonyma hæc hic habentur, ideò Au&tor folicitus tantüm fuit , ut probaret identitatem a&tus, quo Chrifti anima eft in fe fan&a, & quo alios fànétificat. Et hanc identitatem probat fufficienter cx hoc, quòd poffe agere non addit fuper a&um dantem cffe, nifi eminentiam quandam, quam conftat non mutare effentiam a&tus. Undc reftat proceffus folidus,& efficax. * Cum his quoque fcito, quòdin litera non dicitur, quòd habeatur a&us

[ocr errors]

intcnfiffimè, fed dicitur, quòd habeatur fecundum eminentiam quandam, & de Chrifto fubditur, qüöd habuit gratiam fecundum eminentiam maximam : plus enim comprehenditur fub emincntiæ nomine, quàm intenfionis quantæcumque. Et reverà,quandò a&us habetur fecufidüm eminentiam intenfionis,& modi habendi, eft caufa univerfalis, homogenea tamë reliquorum : ut patet in calore, qui, quoniam in fummo invenitur in igne, & habetur eminenti modo, quia calor in fummo cft naturalis proprietas ignis folius, ideò eft caufà ünivoca caeterorum calidorum. Et profiortionaliter, quia in anima Chrifti gratia eft in fummo, & habetur eminentiflimo modo, quia, ut naturalis proprietas confequens unionem perfonalcm .juxta illud : Pidimus gloriam' ejus, quafi unigeniti a patre, plenum. grátiæ, &c. ideò gratia Chrifti ex emineritia tali eft a&ivain aliós, & eft a£tiva in omnes, ut caput, ac per hoc, ut conforme, feu homogeneüm.Ultima pars conclufionis, hoc eft, differt tamen ratione, non aliter probatur in litera, quia clara eft :conftat enim fecundum ratiónem differre, quòd gratia eft a£tus faciens formaliter cffe gratum, & quòd eft principium aggndi in alios: alioquin eife gratum,& caufare gratiám in aliös cffeht idem.

* In rcfponfione ad primum fcito novitie, quòd in Adam diftinguitur pcccatum perfonæ, & naturæ, quia peccatum pcrfonæ vocatur pecçatum illud, quod in actu primi peccati ÄÄ confiftit: peccatum verò nature vocatur fomes peccati cum privatione originalis juftitiæ. Et quia hoc fècundum caufatum fuit in Adam ex primo, ideò dicitur,quòd perfona,hoc eft actus perfonalis corrumpit naturam, hoc eft, naturale bonum , ac donum, in nobis autem dicitur, quòd natura corrumpit perfonam, quia ex fomite, &c.qucm cum natura contraximus, perfona, & damnationi obnoxia fempcr cft,nifi per baptifmum reparetur, & in peccatum a&tuale labitur. Non proportionaliter auté fe habet Chrifti gratiâ,ut fcilicet alia fit gratia naturae, alia perfonae,tum, quia gratia non eft data Chrifto ex animæ fuæ aëtualioperatione, tum , quia gratia non communicatur nobis à Chrifto per a&tionem naturæ, feu communicando naturam , fed per aétionem perfonalcm Chiifti , qua meruit nobis, & voluntarie influit nobis gratiam.

• In refponfione ad tertium vide novitic, quòd Auctor primò appellat gratiam ünionis id, quod proprie eft gratia unionis, & de illa dicit, quòd non eft eadem gratiæ perfonali, feu habituali.Deindè propter reverentiam aliorum permittit appellari ipfam habitualem gratiam Chrifti nomine gratiæ unionis, non finipliciter, fed quodammodò, pro quanto , fcilicet, ipfa habitualis gratia in Chrifto facit congruitatem quandam ad unionem. Et intelligit décongruitate non antecedente unionem vclut difponente ad illam, fcd de congruitate confequente ad unionem: reddit enim habitualis gratia animam Chrifti congruam dignitati unionis, ad quam præelevata intclligitur, ficut gravitas congruit terrae , & ficut defponfata jam mulier principi congrua rcdditur principi ex ornatu jocalium, quae cx dono fponfi accepit.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »