Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A. D. 32.

LUKE IX. 22–27.

A.D. 32.

2

VER. 22.

pel's, the same shall save it, Mark

viii. 35.] Ειπών: “Οτι δεί τον υιόν του ανθρώπου

a See on Matt. x. ver. 39. πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και reau

VER. 25. ματέων, και αποκτανθήναι, και τη τρίτη

Τί γάρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας ημέρα εγερθήναι. .

τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσας, και Saying, the Son of man must suffer Snusweis; many things, and be rejected of the elders

a For what is a man advantaged, if he and Chief Priests and Scribes, and be slain, gain the whole world, and lose himself, or and be raised the third day.

be cast away? [From that time forth began Jesus

[For what is a man profited, if he to shew unto his disciples, how that shall gain the whole world, and lose he must go unto Jerusalem, and suffer his own soul? or what shall a man many things of the elders and Chief give in exchange for his soul ? Matt. Priests and Scribes, and be killed, xvi. 26. For what shall it profit a and be raised again the third day, man, if he shall gain the whole world, Matt. xvi. 21. And he began to teach and lose his own soul? Or what shall them, that the Son of man must suffer

a man give in exchange for his soul? many things, and be rejected of the Mark viii. 36, 37.) elders, and of the Chief Priests, and a See on Matt. xvi. ver. 26. Scribes, and be killed, and after three

VER. 26. days rise again, Mark viii. 31.] a See on Matt. xvi. ver. 21.

“ος γαρ αν επαισχυνθη με και τους

έμους λόγους, τούτον ο υιός του ανθρώπου VER. 23.

επαισχυνθήσεται, όταν έλθη εν τη δόξη "Ελεγε δε προς πάντας: Εί τις θέλει αυτού, και του πατρός, και των αγίων αγοπίσω μου ελθεϊν, απαρνησάσθω εαυτόν, | γέλων. και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν, a For whosoever shall be ashamed of me και ακολουθείτω μοι. .

and of my words, of him shall the Son of And he said to them all, if any man

man be ashamed, bwhen he shall come in will come after me, let him deny himself, his own glory, and in his Father's, and and take up his cross daily, and follow me. of the holy angels.

[Then said Jesus unto his disci- [For the Son of man shall come in ples, if any man will come after me,

the glory of his father with his angels; let him deny himself, and take up his and then he shall reward every man cross, and follow me, Matt. xvi. 24. according to his works, Matt. xvi. 27. And when he had called the people Whosoever therefore shall be ashamed unto him with his disciples also, he of me and of my words in this adulsaid unto them, Whosoever will come

terous and sinful generation, of him after me, let him deny himself, and also shall the Son of man be ashamed, take up his cross, and follow me,

when he cometh in the glory of his Mark viii. 34.]

Father with the holy angels, Mark

viii. 38.] VER. 24.

a See on Matt. x. ver. 33. “Ος γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, ,

b See on Matt. xvi. ver. 27. απολέσει αυτήν· ος δ' αν απολέση την

VER. 27. ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος σώσει αυ

Λέγω δε υμίν αληθώς, εισί τινες των την. .

ωδε εστηκότων, οι ου μή γεύσονται θανάa For whosoever will save his life shall του, έως αν ίδωσι την βασιλείας του Θεού. lose it: but whosoever will lose his life But I tell you of a truth, There be for my sake, the same shall save it.

some standing here, which shall not taste (For whosoever will save his life of death, till they see the kingdom of God. shall lose it: and whosoever will lose [Verily I say unto you, There be his life for my sake shall find it, Matt some standing here, which shall not xvi. 25. For whosoever will save his taste of death, till they see the Son of - life shall lose it : but whosoever shall man coming in his kingdom, Matt. Jose his life for my sake and the Gos- | xvi. 28.]

A. D. 32.
LUKE ix. 28–34.

A. D. 32.
VER. 28.

βαρημένοι ύπνω: διαγρηγορήσαντες δε είδον 'Εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους την δόξαν αυτού, και τους δύο άνδρας τους ωσει ημέραι οκτώ, και παραλαβών τον

συνεστώτας αυτώ. Térgov, xai 'Iovárvv, nad ’iáxwßov, švéßn him were heavy with sleep: and when

But Peter and they that were with εις το όρος προσεύξασθαι.

And it came to pass about an eight they were awake, athey saw his glory, days after these * sayings, he took Peter and the two men that stood with him. and John and James, and went up into

a And we beheld his glory, the a mountain to pray.

glory as of the only begotten of the Or, things.

Father, John i. 14. For we have not

followed cunningly devised fables, [And after six days Jesus taketh when we made known unto you the Peter, James, and John his brother, power and coming of our Lord Jesus and bringeth them up into an high Christ, but were eyewitnesses of his mountain apart, Matt

. xvii. 1., And majesty. For he received from God after six days Jesus taketh with him the Father honour and glory, when Peter, and James, and John, and lead there came such a voice to him from eth them up into an high mountain the excellent glory, This is my beapart by themselves, Mark ix. 2.]

loved Son, in whom I am well pleas

ed. And this voice which came from VER. 29.

heaven we heard, when we were with Και εγένετο, εν τώ προσεύχεσθαι αυτόν, him in the holy mount, 2 Pet. i. 16-18. το είδος του προσώπου αυτού έτερον, και ο ιματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων. .

VER. 33. And as he prayed, a the fashion of his Και εγένετο εν τω διαχωρίζεσθαι αυτούς countenance was altered, and his raiment | άφ' αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν: was white and glistering.

'Επιστάτα, καλόν έστιν ημάς ώδε είναι: [And was transfigured before them : και ποιήσωμεν σκηνας τρείς, μίαν σοι,

nai and his face did shine as the sun, and Mwoki ular, xai usav 'hnice pen eiddos ö his raiment was white as the light, rével. Matt. xvii. 2. And he was transfi- And it came to pass, as they departed gured before them. And his raiment from him, a Peter said unto Jesus, Masbecame shining, exceeding white as ter, it is good for us to be here: and let snow; so as no fuller on earth can us make three tabernacles; one for thee, white them, Mark ix. 2, 3.)

and one for Moses, and one for Elius : a See on Matt. xvii. ver. 2.

not knowing what he said. VER. 30.

[Then answered Peter, and said Kai idoù, äv8pes dúo ouvená Movy auto, be here: if thou wilt, let us make

unto Jesus, Lord, it is good for us to οίτινες ήσαν Μωσης και Ηλίας

here three tabernacles; one for thee, a And, behold, there talked with him and one for Moses, and one for Elias, two men, which were Moses and Elias :

Matt. xvii. 4. And Peter answered [And, behold, there appeared unto and said to Jesus, Master, it is good them Moses and Elias talking with for us to be here: and let us make him, Matt. xvii. 3. And there ap- three tabernacles; one for thee, and peared unto them Elias with Moses : one for Moses, and one for Elias. For and they were talking with Jesus, he wist not what to say; for they Mark ix. 4.]

were sore afraid, Mark ix. 5, 6.] a See on Matt. xvii. ver. 3.

a See on Matt. xvii. ver. 4. VER. 31.

VER. 34. Οι οφθέντες εν δόξη, έλεγον την έξοδος Ταύτα δε αυτού λέγοντος, εγένετο νεαυτού, ήν έμελλε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. | φέλη, και έπεσκίασεν αυτούς εφοβήθησαν.

Who appeared in glory, and spoke of δε εν τώ εκείνους εισελθείν εις την νεφέλην. his decease which he should accomplish a While he thus spake, there came a at Jerusalem.

cloud, and overshadowed them: and they VER. 32.

feared as they entered into the cloud. ο δε Πέτρος, και οι συν αυτώ ήσαν βε- [While he yet spake, behold, a,

LUKE ix. 34-42.

A. D. 32.

A. D. 32.

bright cloud overshadowed them, [There came to him a certain man, Matt. xvii. 5. And there was a cloud | kneeling down to him, and saying, that overshadowed them, Mark ix.7.] Lord, have mercy on my son, Matt. a See on Matt. xvii. ver. 5. clause 1. xvii. 14, 15. And one of the multi

tude answered and said, Master, I VER. 35.

have brought unto thee, my son, Mark Και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης, λέ- | ix. 17.] γουσα· ούτός έστιν ο υιός μου ο αγαπητός,

VER. 39. αυτού ακούετε. .

Και ιδού, πνεύμα λαμβάνει αυτόν, και a And there came α υoice out of the | εξαίφνης κράζει και σπαράσσει αυτόν cloud, saying, This is my beloved Son: Petà å opom, xai póyıs à noxapeñ år' aúhear him.

τού, συντρίβον αυτόν. [And behold a voice out of the a And, lo, a spirit tuketh him, and he cloud, which said, This is my beloved suddenly crieth out ; and it teareth him Son, in whom I am well pleased ; that he foameth again; and bruising hear ye him, Matt. xvii. 5. And a him hardly departeth from him. voice came out of the cloud, saying,

[For he is lunatic, and sore vexed : This is my beloved Son : hear him, for ofttimes he falleth into the fire, Mark ix. 7.]

and oft into the water, Matt. xvii. 15. a See on Matt. xvii. ver. 5. clauses Which hath a dumb spirit; And 2-4.

wheresoever he taketh him, he tearVER. 36.

eth him : and he foameth, and gnashKai šv om ysvéolas the porn, supéon šeth with his teeth, and pineth away, Ιησούς μόνος και αυτοι έσίγησαν, και | Mark ix. 17, 18.] ουδενί απήγγειλαν εν εκείναις ταις ημέραις a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. ουδέν ών έωράκασιν. , And when the voice was past, Jesus

VER. 40. was found alone. And they kept it close, Και έδεήθην των μαθητών σου, ίνα έκand told no man in those days any of Gάλλωσιν αυτό, και ουκ ηδυνήθησαν, those things which they had seen.

And I besought thy disciples to cast [And when they had lifted up their him out; and they could not. eyes, they saw no man, save Jesus

[And I brought him to thy disci.
only, Matt. xvii. 8. And suddenly, ples, and they could not cure him,
when they had looked round about, Matt. xvii. 16. And I spake to thy
they saw no man any more, save Jesus disciples that they should cast him
only with themselves. And they kept out; and they could not, Mark ix. 18.]
that saying with themselves, Mark
ix. 8. 10.]

VER. 41.
VER. 37.

'Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν· Ω γενεά 'Εγένετο δε εν τη εξής ημέρα, κατελθόν- άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσοτων αυτών από του όρους, συνήντησεν αυτώ | μαι προς υμάς, και ανέξομαι υμών και προόχλος πολύς. .

σάγαγε ώδε τον υιόν σου. And it came to pass, that on the next And Jesus answering said, O faithless day, when they were come down from and perverse generation, how long shall the hill, much people met him.

I be with you, and suffer you ? Bring [And when they were come to the thy son hither. multitude, Matt. xvii. 14. And when

[Then Jesus answered and said, O he came to his disciples, he saw a great faithless and perverse generation, multitude about them, Mark ix. 14.] how long shall I be with you? how

long shall I suffer you ? bring him VER. 38.

hither to me, Matt. xvii. 17. He anKai idoù, ávne åttò tom öxnov åreßónce, swereth him, and saith, O faithless λέγων: Διδάσκαλε, δέομαί σου, επίβλεψον | generation, how long shall I be with επί τον υιόν μου, ότι μονογενής εστί μοι. you? how long shall I suffer you?

And, behold, a man of the company bring him unto me, Mark ix. 19.] cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only

VER. 42. child :

"Ετι δε προσερχομένου αυτού, έρρηξεν

1

A. D. 32:

LUKE IX. 42–48.

A, D, 32.

αυτόν το δαιμόνιον, και συνεσπάραξεν· | delivered into the hands of men, and metimnos ó 'Incoūs tveúpati they shall kill him; and after that he ånadápto, nai lácato tòy waida, xai is killed, he shall rise the third day, απέδωκεν αυτόν τώ πατρί αυτού.

Mark ix. 30, 31.] And as he was yet a coming, the devil

a See on Matt. xvi. ver. 21. threw him down, and tare him. a And

VER. 45. Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again

Οι δε ήγνόουν το ρήμα τούτο, και ήν παto his father.

ρακεκαλυμμένον απ' αυτών, ίνα μή αίσ

θανται αυτό και εφοβούντο έρωτήσαι [And Jesus rebuked the devil; and avròv tepi toũ Phpatos TOÚTOV. he departed out of him: and the child was cured from that very hour, Matt and it was hid from them, that they per

a But they understood not this saying, xvii, 18. And they brought him unto him : and when he saw him, straight- him of that saying.

ceived it not : and they feared to ask way the spirit tare him ; and he fell on the ground, and wallowed foam

[But they understood not that say ing. When Jesus saw that the people Mark ix. 32.)

ing, and were afraid to ask him, came running together, he rebuked

a See on Mark ix. ver. 10. the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee,

VER. 46. come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried, and ris av ein pei? w aŭræv.

Εισήλθε δε διαλογισμός εν αυτοίς, το, rent him sore, and came out of him :

a Then there arose a reasoning among and he was as one dead; insomuch that them, which of them should be greatest. many said, He is dead. But Jesus took him by the hand, and lifted him

[At the same time came the disci

up; and he arose, Mark ix. 20. 25—27. ples unto Jesus, saying, Who is the a See on Matt. ix. ver. 32.

greatest in the kingdom of heaven?

Matt. xviii. 1. And he came to CaVER. 43.

pernaum : and being in the house he Εξεπλήσσοντο δε πάντες επί τη

asked them, What was it that ye dis

μεγαλειότητα του Θεού. Πάντων δε θαυμαζόν- pated among yourselves by the way? των επί πάσιν οίς εποίησεν ο Ιησούς, είπε | But they held their peace: for by the προς τους μαθητές αυτού: :

way they had disputed among thema And they were all amazed at the selves, who should be the greatest,

Mark ix. 33, 34.] mighty power of God. But while they

a See on Matt. xviii.ver.1. clause 2. wondered every one ut all things which Jesus did, he said unto his disciples,

VER. 47. a See on Matt. ix. ver. 33.

ο δε Ιησούς, έδων τον διαλογισμός της

καρδίας αυτών, επιλαβόμενος παιδίου, έσ. VER. 44.

τησεν αυτό παρ' εαυτώ, Θεσθε υμείς εις τα ώτα υμών τους λό- And Jesus, a perceiving the thought of Yous toutous 8 vàp viòs toữ åv@porou Méa- their heart, took a child, and set him by λει παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων. . him,

Let these sayings sink down into your [And Jesus called a little child unto ears : a for the Son of man shall be de- him, and set him in the midst of them, livered into the hands of men.

Matt. xviii. 2. And he took a child, (And while they abode in Galilee, and set him in the midst of them : and Jesus said unto them, The Son of man when he had taken

him in his arms, shall be betrayed into the hands of he said unto them, Mark ix. 36.] men : And they shall kill him, and a See on Matt. ix. ver. 4. clause 1. the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry, Matt.

VER. 48. xvii . 22, 23. And they departed thence,

Και είπεν αυτοίς: “Ος εαν δέξηται τούτο and passed through Galilee; and he | το παιδίον επί τω ονόματί μου, έμε δέχεwould not that any man should know

ται» και ός εάν έμε δέξηται, δέχεται τον it. For he taught his disciples, and | αποστείλαντά μεν γάρ μικρότερος εν πάsaid unto them, The Son of man is

σιν υμϊν υπάρχων, ούτος έσται μέγας.

A. D. 32.

LUKE IX. 48-A

A.D. 32.

[ocr errors]

a And said unto them, Whosoever shall

VER. 52. receive this child in my name receireth Και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου me: band whosoever shall receive me re- αυτού και πορευθέντες εισήλθον εις κώμην ceiveth him that sent me : for he that is Eapapastāv, äoto é topásai avtô. least among you all, the same shall be

And sent messengers before his face: great.

and they went, and entered into a village [And whoso shall receive one such of the a Samaritans, to make ready for little child in my name, receiveth me, him. Matt. xviii. 5. Whosoever shall re- a See on Matt. x. ver. 5. clause 3. ceive one of such children in my name, receiveth me. And whosoever shall

VER. 53. receive me, receiveth not me, but him

Και ουκ εδέξαντο αυτόν, ότι το πρόσωthat sent me. If any man desire to

πον αυτού ήν πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ. be first, the same shall be last of all,

a And they did not receive him, because and servant of all, Mark ix. 27. 35.] his face wus as though he would a See on Matt. xviii. ver. 5.

go

Jerusalem. b See on Matt. x. ver. 40.

a Then saith the woman of SamaVER. 49.

ria unto him, How is it that thou, 'Αποκριθείς ö 'Iwávens, simey• 'ETT. | being a Jew, askest drink of me, στάτα, είδομέν τινα επί τω ονόματί σου which am a woman of Samaria? for εκβάλλοντα τα δαιμόνια και εκωλύσαμεν the Jews have no dealings with the αυτόν, ότι ουκ ακολουθεί μεθ' ημών. Samaritans, John iv. 9. a And John answered and said, Master,

VER. 54. we saw one casting out devils in thy nume ; and we forbad him, becuuse he ιδόντες δε οι μαθηταί αυτου Ιάκωβος followeth not with us.

και Ιωάννης, είπον· Κύριε, θέλεις είπωμεν [And John answered him, saying, Füz xatabñvas árò to oupayoû, xai ávaMaster, we saw one casting out de λώσαι αυτούς, ώς και Ηλίας εποίησε; vils in thy name, and he followeth not

And when his disciples James and us : and we forbad him, because he John saw this, they said, Lord, a wilt followeth not us, Mark ix. 38.]

thou that we command fire to come down a See on Mark ix. ver. 38.

from heaven, und consume them, beven

as Elias did ? VER. 50.

a And the king called the GibeonKai eine ggòs autò ó 'IngoūsMÒ Xw ites, and said unto them ; (now the λύετε: ος γαρ ουκ έστι καθ' ημών, υπέρ | Gibexnites were not of the children of ημών εστιν. .

Israel, but of the remnant of the Amoa And Jesus said unto him, Forbid him rites ; and the children of Israel had not: for he that is not against us is sworn unto them; and Saul sought to for us.

slay them in his zeal to the children (But Jesus said, Forbid him not : of Israel and Judab ;) 2 Sam. xxi. 2. for there is no man which shall do a b Then the king sent unto him a miracle in my name, that can lightly captain of fifty with his fifty. And speak evil of me. For he that is not he went up to him; (and, behold, he against us is on our part, Mark ix. sat on the top of an hill ;) and he 39, 40.]

spake unto him, Thou man of God, the a See on Mark ix. ver. 39.

king bath said, Come down. And

Elijah answered and said to the cap-
VER. 51.

tain of fifty, If I be a man of God, 'Εγένετο δε εν τω συμπληρούσθαι τάς | then let fire come down from heaven, ημέρας της αναλήψεως αυτού, και αυτός | and consume thee and thy fifty. And το πρόσωπον αυτού έστηριξε του πορεύ- | there came down fire from heaven, εσθαι εις Ιερουσαλήμ.

and consumed him and his fifty. Again And it came to pass, when the time also he sent unto him another capwas come that he should be a received up, tain of fifty with his fifty. And he he steadfastly set his face to go to Jeru- answered and said unto him, O man salem,

of God, thus hath the king said, Come a See on Mark xvi. ver. 19. clause 2. down quickly. And Elijah answered

« VorigeDoorgaan »