Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ONCL. Non fuit conveniens, quòd humana natura in o

• A R T I C U L UI S
Utrum filius Dei naturam humanam aßumere debuerit in omnibus individuis.

Q_U I N T U S. quod faétum eft, ipfo afsumente naturam humanam in uno fuppofito, ideft,naturam fingularem.Vide artic. 4. ad tert1 wm . III. m MAJOR. Sapiens operator perficit opus fuum breviori via, qua

non fit confiderare aliud fuppofitum prgter perfonam affumentem, ut fup.ditium eft, * fi non effet humana natura, nifi affumpta,fequeretur,quòd non effet,nifi u

[ocr errors]

j individuis.Illudcnim,quod priùs, & per fe affumptum eft, cft natura humána :fed,quod cónvenit per fe alicui naturæ , convenit omnibus in eadem natura exiftentibus. ergo convcniens fuit, ut natura humana jÉ Dci verboin omnibus fuis fuppofitis. 4 2. Prætereà. Incarfiâtio divina proceffit ex divina charitate,unde diciturJoan. tertio. Sic Deus dilexit mundum, ut filium fuum unigenitum daret : fcd charitas fácit,ut aliquis fe communicet amicis, quátum eft pöffibile. Poffibile autem fuit filio Dei,ùt plures naturas hominum affiimeret (ut fupradiäum ef *) &£adem ra; tione omnes. ergo conveniens fuit, quòd filius Dei affuiííeret naturam humanam in omnibus fuis fuppofitis. • 3.Praetereà. Sapiens operator perficit opus fuum breviori via, qua poteft: fed brevior via fuiffet,fiomncs homines afsüpti fuiffent ad naturalem filiationem,quâ quòd per unü filiü naturalé multi in adoptioném filiorum adducantur, ut dicitur &al.4. ergo humana natura dcbuitâ filio Dei àffuimi in omnibus fuppofitis. 4 S E D c o N T R A eft, quod Dam.* dicit in 3. lib. quòd filius Dei mom affumpfit humanám maturam, qu£ in fpecie com

[ocr errors][ocr errors]

fideratur: neque enim omnes hypoftafes :

[ocr errors]
[ocr errors]

dcrogaret dignitati filii Dei incarnati, É eft primogenitus in multis fratrib. ecundum humanam naturam, ficut eft É omnis creaturg fecundum

ivinam: effent enim tunc omnes homines æqualis dignitatis. Tertiò, quia conveniens eft, quòd,ficut unum fuppofitum

4o divinum eft incarnatum, ita unám folam

naturam humanam affumpferit, ut ex utraque parte unitas inveniatur.

% AD PRIMuM ergo dicendum, quòd affumi convenit fecündum fe humanæ naturg:quia.f. non convenit ei ratione perfong , ficut naturg diving convenit affumcrc ratione perföng.Non autem convenit ei fecundum fe , ficut pertinens ad

$o pricipia effentialia ejus,vel ficut naturalis

[ocr errors]

° Deus charitatem fuam in nobis : quia, cùm

inimici effemus, Chrifius pro mobis mortuus eft : quod locü non haberet,fi in omnibus hominib.naturâ humanam affumpfiffet .

4 Ad tertium dicendum,quòd ad brevitatemvig , quam fapiens operator obfervat, pertinet, quòd non faciat pcr multa, quod fufficienter poteft fieri per unum. Et ideò conveniéntifsimum fuit, quòd

naturalis. Cùm enim in natura affumpta 7o per unü hominem omnes alii falvarentur.

[ocr errors]
[ocr errors]

ut pàtet, non eft conveniensita, ficut, fi magis manifeftaretur : fecundum

[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani. - . •

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Aarotat.

A R

[graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

De modo uniomis ex parte partium humanæ maturæ, in quatuor articulos divifa.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ptione partiü humang nature.

[ocr errors]
[ocr errors]

buerit affumere verum corpus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

intelleótuma.

p R I M UI S.

fumpfit;pertinet yerum
corpus.Sècundo:aliter O-
mnia ab Euangeliftis de
Chrifto narrata ( puta
mors, falus hominum,
&c.)effent folüm fecun-
dum quandam apparé-
tiam, hon autem fecun-
dum'veritatem intelli-
genda. Tertiò, quia eft
IDeo aflumente , cùm
fit veritas , indignum
maximè ; quòd in fuo
opere aliquâ fi&tio inve-
niatur. Quartò , quia
ipfe Dominus ÉÉÉ
docet Luc. ult. fe habc-

re verum corpus.
I. m DE

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ibi non eft veritas corporis .

W 2. Prætereà. Affumptio corporis in nullo derogavit dignitati divinitatis: dicit enim Leo Papa in fermonc de Nati. quòd nec inferiorem naturam confumpfit glorificatio, nec fuperiorem minuit affùmptio:fed hoc ad dignitatcm Dei pertinet, quòd fit omninò à corpore féparatus. ergo videtur, quòd per affumptionem nón fuerit Deus corpóriunitus.

4 3. Prætereà.Signá debent refpondere fignatis:fcd apparitiones vet.Téfta. quæ füerunt fignâ apparitionis Chrifti, fion fuerunt fecundüm corporis veritatem, fed fecundum imaginäriam vifionem , ficut patet Ifa.6. Vidi Dominum fèdentem, &c. ergo videtur , quòd etiam apparitio filii Dei in mundo fion fuerit fecündum corporis yeritatem, fcdfolùm fecundum 1maginationem.

M SE D co N T R A eft, quod dicit Auguft. * in lib. 83. q. Si phantafma fuit

[ocr errors]

fellit, veritas momeß: Eft autem veritas Cbrifius. ergo non fuit phantafma corpus ejus. Et fic patet, quòd verum corpus affumpfit. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd,ficut dicitur in li. de Ecclefiaft. dogmatibus, matus Dei filius, mon putativè, quafi imaginatum corpus habens, fed corpus verum. Et hujus ratio poteft triplex affignari, quarum prima eft ex ratione humanae náturæ, ad quâ pertinet verü corpus habere. Suppofito igitur ex raemiffis,quòd conveniens fuerit filium É affumere humanam naturam, confequens eft,quòd verü corpus affumpferit. Secunda rátio fumi poteft ex his, quæ in myfterio incarnationis funt a&a. Si enim non fuit verum corpus ejus, fed phantâfticum. ergo nec vcram mortem fuftinuit, nec aliquid eorum, quæ Euangeliftae de eo narrant, fecundùm veritatem geffit, fed folùm fecundum apparentiam quandam. Et fic etiam fequeretur, quòd non fuerit vera falus hóminisfubfècuta: oportet enim effeétú cau

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cludere dignatus eft,Luc. ulti. cùm Difcipuli conturbati, & conterriti, putabant fe fpiritum videre, & non verum corpus: & ideò fe cis palpandum præbuit dicens. Palpate , &: videte, quia fpiritus carmem,& offâ nom habet, ficut me videtis habere. 4 A D P R 1 M u M ergo dicendum, quòd

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fed ipfa res, ut Dam. * dicit in 3.li. Cóveniés ergo fuit, ut apparitionesvet. Teft. effent fecüdü apparentiâ, tamen,quafi figuræ : apparitio auté filii Dei in mundo cffet fecundum corporis veritatem,quafi res figurata per illas figuras. UInde dicit Apoft. 2. Col. 2. Quæ funt nmbra

fæ proportionari. Tertia ratio poteft fu- 6o turorum, corpus autem chrifti.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

exiisbenè penfatis, & applicatis do&rina praefens Angelica viciffimdccla

retur,atque confirmetur.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tertia S. Thom.

3 II. in DE

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

io Chrifti fccundum fuam fubftantiam de

„ M Ad fecundum dicendum,

[ocr errors]

4o dantur, ita omnium optimus artifex Dei

coelo defcenderit, fed quia virtute cglefti,i.Spiritufanéto eft ejus corpus formatum. ú. Aug.* dicit ad Orofium, cx ponens au&oritatem induétam, cæleítem dico Chriftum : £i; non ex humano conceptus eft fèmine. Et hoc etiam modo Hilarius exponit in lib. de Trinit.* uòd caro, & fanguis non accipiuntur É pro fubftantiâ carnis, & fànguinis , fed pro corruptione carnis, & fanguinis, }j quidé in Chrifto non fuit quäntum ad culpam: fuit tamen ad tempus quantum ad poenâ, ut opus noftræ rédemptionis explerct. 4 Ad tertium dicendum, quòd hoc ipfum ad maximâ Dei gloriám pcrtinet, quòd corpus infimum, & terrenum ad tantam fùblimitatem provexit. Unde in Ephefina Syno. legitür verbum Sancti Theophyli Å , qualiter artificum optimi, nomim pretiofis tantùm materiebus artem offendentes, in admiratione funt, fed viliffimum lutum, &- terram diffolutam plerumque affumentes , fuæ difciplinæ de*monfírántes'virtutem , multò magis lauverbum, non aliquam pretiofam materiam corporis cælefiis apprehendes ad nos advemit,fèd in luto magnitudinë fuae artis oftêdit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Confir.

[ocr errors]

limentum corporis. Et per hoc patet refponfio ad rationem in oppofitum, Sol. Ob.

dicendo, quòd fanguis eft co

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non autem de parte par

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& fanguinem, üt dividendo quæftionem, Auétor titulum explicat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

rerü proprietaté adfcribentis.z.Et derogat utilitati incarnationis de liberatione totius hoinis.3. Et eft cótrà ipfius incarnationis veritatem (ut de his tribus fingillatim patet in tex. ) “NNOT.Contra abut&tes metaphoris, tanquä judaizantes in hoc, vide 1.par.q.i.art.9. Eluci. - I. m DE.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

enim, & carnc una natura humana con-
ftituitur. Scd hæc pofitio ftare non pot-
eft proptcr tria. Primò quidem: quia
repugnat au£toritati Scripturæ , in qua
dóminus de fua anima facit mcntionem
Matth.26. Triftis e$t anima mea ufque ad
mortem, & Io: Io. Tote$tatem habeo po-
mendi amimam meam , fedad hoc refpon-
debat Apollinaris , quòd in his verbis
anima metaphoricè fümitur, per quem
modum in vet.Teft. Dei anima comme-
moratur, Ifai. I. Calendas veftras, & fo-
lemnitates veftras odivit anima mea : fed
ficut dicit *J4ug. in lib.83. qq. Euägcliftae
in euangelica narratione närrant, quòd
miratuscftJefus, & iratus, & contrifta-
tus, & quòd cfuriit. Quæ quidem ita

[ocr errors]

fe,ficut ex hoc, quòd comcdit, & dormi-
vit, & fatigatus eft, demonftratur cum
habuiffe verum corpus humanum : alio-
quin, fi & hæc ad mctaphoram referan-
tur, cùm fimilia legátur in vete. Teftam.
de Deo, peribit fides Euangelicæ narra-
tionis. Aliud enim eft,quod propheticè

gumentatur Auguft.in lib.* contra Felicianum: Si accepta carne filius Dei amimâ omifit , aut immoxiam fciens medicimæ imdigentem mon credidit, aut à fe aliemam putans redemptionis beneficio domavit , aut ex toto infamabilem judicams , curare mequivit, aut, ut vilem , &* quæ mullis ufibus apta videretur, abjecit. Horum duo blafphemiam important in Deum:quomodò emim diceretur Omnipotens, fi curare mom potuit defperatam ? aut quomodò omnium Deus, fi mom ipfè fecit amimam moftram? Duobus autem aliis, im umo animæ caufà mefcitur, in altero meritum mom tenetur. J{ut intelligere caufam putandus e$t amimæ, qui eam ad accipiemdam legem habi„., tu infitæ rationis inftru£tam â peccato voluntariæ tranfgreffionis mititur feparare ? JAut quomodò ejus generofitatem movit,qui ignobilitatis vitio dicit effè defpeëiam ? Si originem attendas , pretiofior amimae fubftantia: fi tran/greffionis culpam, propter intelligentiam , prior e$t carne.Tego

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pit. Tertiò verò hæc pofitio eft contra ipfam incarnationis veritatem: caro enim, & cæteræ partes hóminis per animam fpecicm fortiuntur. UInde recedente anima non eft os , aut caro, nifi aequivocè, ut patet perThilof.in 2. de.Aenima , &"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

autem totus homo per carnem fignificatur :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eptionis principale Vcrbum eft, extrema autem, atque ulti- p. ma caro. Volensitaque Euangelifta commendare pro nobis**;

[ocr errors]

dileétionem humilitatis Dei,Verbum, & carnem nóminavit, ,.. omittens animam,quæ cft Verbo inferior, carne præftantior.

Rationabile etiam fuit, ut nominaret carnem, quæ

[ocr errors]
[ocr errors]

corpus, cui ignis adhæret, fit calidum.

nuntiatur in figuris, aliüd, qùod fecun- °° M Ad tertium dicendum, quòd non eft inconveniens, immò ncceffàrium dicere, quòd in Chrifto fuerit natura,quæ conftituitur per animam corpori advenientem. Damafcen.* autem - ncgat in Domino Jefu Chrifto cffe communem fpeciem,quafi quae cft liberatio hominis. Ut enim ar- aliquid tertiü refultans ex uniorie divinitatis, &humanitatis

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

litatiincarnationis de liberqndo toto homine: 3. &

[ocr errors]
[ocr errors]

de his quatuor fingillatim patet in tex.

[ocr errors]
[ocr errors]

libi cffc mcntcm humanam.
M 2. Praet.Major lux offùfcat minorem:
fed verbum Dei, quod eft lux illu-
minans omnem hominem vemientem in
humc mundum (ut diciturJo: 1.) com-
paratur ad mentem, ficut lux major ad
iminorem, quia, & ipfâ mens lux quae-
„ damcft, qüafi lucernâ illuminata à pri-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tollit vcritatcm incarnationis :

§. Tunc

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »