Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

18

κατ ̓ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελί16 σασθαι. Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ 1η πιστεύοντι, Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔́Ελληνι. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ̓ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ ̓ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλή19 θειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων. διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέ20 ρωσε· τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις 21 καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. διότι γνόντες τὸν Θεὸν, οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ ̓ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐ22 τῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες 23 εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώ24 που καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα 25 αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς. Οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς 26 εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλ27 λαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρρενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς 28 ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδό29 κιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ

16 τοῦ χριστοῦ om. A. 19 σαν Α. 24 διὸ παρέδωκεν Β.

ὁ θεὸς γὰρ tr. A.
27 ὁμοίως δὲ καὶ C.

21 ηὐχαρίστη.

Mark 8. 38.

e 1 Cor. 1. 18.

much as in me is, I am ready to preach the gospel to 16 you that are at Rome also. For dI am not ashamed d P. 40.9, 10. of the gospel of Christ: for eit is the power of God 2 Tim. 1. 8. unto salvation to every one that believeth; fto 17 Jew first, and also to the Greek. For therein is righteousness of God revealed from faith to faith: it is written, h The just shall live by faith.

the & 15. 2. the f Luke 2. 30,

31, 32. & 24.

47. Acts 3.26.

& 13. 26, 46. ch. 2. 9.

18

John 3. 36.

Phil. 3.

Eph. 5. 6.

iFOR the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, Gal. 3. 11. 19 who hold the truth in unrighteousness; because k that Heb. 1o. 38. which may be known of God is manifest 1in them; for i Acts 17.30. 201 God hath shewed it unto them. For m the invisible Col. 3. 6. things of him from the creation of the world are clearly 1 John 1.9. seen, being understood by the things that are made, 14. even his eternal power and Godhead; 2so that they 17. & 17. 27. 21 are without excuse: because that, when they knew

k Acts 14. 17.

m Ps. 19. 1,

God, they glorified him not as God, neither were

as

1 Or, to them.

g

15. Jer. 2. 5.

o

16, &c.

thankful; but "became vain in their imaginations, and n 2 Kings 17. 22 their foolish heart was darkened. Professing them- Eph.4.17,18. 23 selves to be wise, they became fools, and changed the Jer. 10. 14. glory of the uncorruptible PGod into an image made p Deut. 4. like to corruptible man, and to birds, and fourfooted Ps. 106. 20. 24 beasts, and creeping things. Wherefore God also Jer. 2. 11. gave them up to uncleanness through the lusts of their Acts 17. 29. own hearts, 'to dishonour their own bodies between Wisd. 12.23. 25 themselves: who changed 'the truth of God "into a Acts 7:42. lie, and worshipped and served the creature 3 more than 19. 2 Thess.

Is. 40. 18, 26.
Ezek. 8. 10.

q

Eph. 4. 18,

2. II, 12.

26 the Creator, who is blessed for ever. Amen. For this

2 Or, that they may be. 3 Or, rather.

ch. 3. 21.

Hab. 2. 4.

1 Cor. 6. 18.

I Thess. 4.4.

1

that

Pet. 4. 3.
Lev. 18. 22.

ti Thess. 1.9.

1 John 5. 20. u Isai. 44. 20.

cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into 27 which is against nature: and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in lust one toward another; men with men working which is unseemly, and receiving in themselves that 28 recompence of their error which was meet. And even

Jer. 10. 14.

their
that

& 13. 25.

Amos 2.4.

x Lev. 18. 22, 23. Eph. 5. 12. Jude 10. y Wisd. 14.

as they did not like to retain God in their knowledge, 22, 23, &c. God gave them over to 5a reprobate mind, to do those

29 things which are not convenient; being filled with all z Eph. 5. 4.

4 Or,

ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ· μεστοὺς φθό3ο νου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας· ψιθυριστὰς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστὰς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, 31 ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυν32 θέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσὶν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.

2 ΔΙΟ ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις· τὰ γὰρ 2 αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.· οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσ3 σοντας. Λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτὰ, ὅτι σὺ ἐκ4 φεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ; ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετά5 νοιάν σε ἄγει; κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ 6ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀπο7 δώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· τοῖς μὲν καθ ̓ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν 8 ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον· τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς 9 καὶ ὀργὴ, θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακὸν, Ἰουδαίου τε το πρῶτον καὶ Ἕλληνος· δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον 1x καὶ Ἕλληνι. Οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ 12 Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦν

ται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 13οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ,

29 πορνείᾳ om. Β. 31 ἀσπόνδους om. Β. 8 ὀργὴ καὶ θυμὸς tr. C. 13 τοῦ bis om. B.

unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, 30 malignity; whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, dis31 obedient to parents, without understanding, covenant

breakers, 1without natural affection, implacable, un32 merciful: who aknowing the judgment of God, that a ch. 2. 2. they which commit such things bare worthy of death, b ch. 6. 21. not only do the same, but 2chave pleasure in them e Hos. 7. 3. that do them.

Ps. 50. 18.

2

man, a ch. 1. 20.

thou

b 2 Sam. 12.

5, 6, 7.

Matt. 7. 1, 2.

John 8. 9.

c ch. 9. 23.

d ch. 3. 25.

f Isai. 18.

not 2 Pet. 3.9,

15.

g Deut.32.34.

h Job 34. II.

Prov. 24. 12.

of Jer. 17. 10. Matt. 16. 27.

&

his

THEREFORE thou art a inexcusable, O whosoever thou art that judgest: bfor wherein judgest another, thou condemnest thyself; for thou 2 that judgest doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against 3 them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, Eph. 1. 7. and doest the same, that thou shalt escape the judg. & 2.4, 7. 4 ment of God? Or despisest thou the riches of his e Ex. 34.6. goodness and dforbearance and longsuffering; knowing that the goodness of God leadeth thee to re5 pentance? but after thy hardness and impenitent heart Jam. 5. 3. 8 treasurest up unto thyself wrath against the day of Ps. 62. 12. wrath and revelation of the righteous judgment 6 God; who will render to every man according to 7 deeds: to them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eter-2 8 nal life: but unto them that are contentious, and i do & 20. 12. not obey the truth, but obey unrighteousness, indig-1 Job 24. 13. 9 nation and wrath, tribulation and anguish, upon every a Thess. 1.8 soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also Amos 3.2. To of the Gentile; but glory, honour, and peace, to 48. 1 Pet. 4. every man that worketh good, to the Jew first, and 11 Pet. 1. 7. 11 also to the 4 Gentile: for mthere is no respect of per- 17. 2 Chron. 12 sons with God. For as many as have sinned without 19.7. Job 34. law shall also perish without law: and as many as Eph. 6.9. have sinned in the law shall be judged by the law; 1 Pet. 1. 17. 13 (for not the hearers of the law are just before God, n Matt. 7. 21. 2 Or, consent with them. 3 Gr. Greek.

ch. 14. 12. I Cor. 3. 8.

Cor. 5. 10.

Rev. 2. 23.

& 22. 12.

ch. 1. 18.

Luke 12. 47,

17.

m Deut. 1o.

19. Acts 10. 34. Gal. 2. 6.

Col.

Jam. 1. 22,

1 Or, unsociable.

23, 25.

1 John 3. 7.

14 ἀλλ ̓ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Οταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι 15 νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι νόμος· οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων· 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

17

Ἴδε σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ, 18 καὶ καυχᾶσαι ἐν Θεῷ, καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου· 19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν 2ο σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα

τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ 21 νόμῳ· ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ; 22 ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις; ὁ λέγων μὴ μοι

χεύειν, μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα, ἱεροσυ23 λεῖς; ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ 24 νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις; τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι ̓

ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται. 25 Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέ26 γονεν. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λο27 γισθήσεται; καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς 28 παραβάτην νόμου ; οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, 29 οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή· ἀλλ ̓ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι· οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ ̓ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

17 Εἰ δὲ σὺ ἰουδ. Β. ἐπαναπαύῃ νόμῳ Β.

« VorigeDoorgaan »