Pagina-afbeeldingen
PDF

sive
BlBLlOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNifonwiis, coMMopA, oEconoMICA.

0MNIUM SS. PATRUM, D0CT0RUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICOnUM

CURSUS COMPILETUS

- Qu. AB ÆVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMpoRA E. floauerunt; RECUSIO CHR0N0L0G1CA. 0MNIUM QUAE EXSTITERE M0NumiENTonuM cAtuoi icae TRADITIONIS PER DUODECIM PRIDI A. ECCLESIÆ SAECULA, -iuxta Editiones Accufatissimvs, Inter se cumque nonnullis codiculus manusdmptis Collatas. Perquam mill-entem. castiGATA. ■issem. Atlonlbus. commentanus LECT10NIBUSQUE VAmANTIl U- Cum NT, NENTEi. Illustitvta . DuNilus uPerusus Post Amplissimas EDITIONES QU.E TRlBus Novissimus saeculis DebeNTum Al- sulut As Detectis, aucta; INLICI lus PAItticulAmbus ANALYticus, singulos sive tumos, sive auctores alicujus mouent! I. subsequentibus, Donata , capitulis intra ipsum textum nite. Dispositis, necnon et titulis singulamum paginamum _Anglnem super lon- E

Distinguentiuus sueuectawque uatenuaw significax rubus, amonnata; Poenitus cum pubiis tum apocrvphis, aliqua vero auctonitate in onuine ad thauitionem Ecclesiasticaw pollentibus, amplificata; Puobus indicibus generalibus locuplerata : alteno scilicem RehujM, quo consulto, quoque _ . UNU8Quisque patrum in quodlibet rueua scnpsi aut uno intuitu conspiciatum ; alremo SCltlPTURAE SACltAE, ex quo lectom compeme sit obvium quwaw patres ET iN Quilius opertum suonum locus singulos singulonum librorum. - scruptumae textus com- ntAti sunt. ■10 accusatissima, caeterisque omnibus facile ast ponen., si penpendantum : chamactenuw nutumitas. cuantae qualitas, integrutas textus, perfectio connectionis, opi- nuw necusunum tum vanitas tum suuemus, fortua volumsuw penquaw commoda suumque in toto opens pecunsu constantem $imilis, pretii exiguitas, praesentumque ista collectio, una, metuopuca et cumonologica, - sexcentomum fragmentonuw opusculonuwque uactenus hic illic spansonum , Phumum autem in Nostna bibliotheca, ex opemus an ownes aetates, locos, linguas romasque pertinentibus, coadunatcnum.

SERIES SECUNDA,
IN QUA PRODEUNT PATREs, D0CT0REs scriptoREsQUE ECCLESIÆ LATINÆ.
A GREGuittUr MAGNO AD INN0CENTIUM III.
A C C UR AN T E J.-P. MIG N E ,
■iblio- reiec- cleai umivea-,
-lv-
CURsuum completonuM iN singulos scientiae ecclesiasticae aAmos editoas.

[ocr errors][subsumed]

Pataologia bina eoitione typis u , noAt. est, alia nempe latin A, AliA Graeco-LATlNA. -
Veneunt mille rnancis ducenta voluun- eoitionis latinae ; octingentis et
Mille taecenta snaeco-latinae. — uene latin. un.vensos auctoaes tum occupentales, tum

Potentales equidem amplecturum ; hi autew, in «a, sola vensione latina ponantur,

[ocr errors]

IoANNEs Archiepiscopus motnowagensis, Alphanus salemnitanus AnciUepiscopus, Annulfus clericus memo-
LANENsis, uentiiolpus constantiensis, bnuno maguebungensis claucus, uanianus scottus, Lanuulfus
Cleiulcus MeuolANENsis, gehunus lugdunensis Altchiepiscopus, gual.tertius Melioexsus, Eusehius isttuxu
ANDEGAVENsis, Episcopi, sanctus genaldus silvae mauris pluvius Aumas, Joannes fuscAMNENsis Abbas.
Tum uellus mwacuus hasnoniensis, nevallus magister seus bancinonensis, folcamus sutulwensis mo-
NAtilius, Guairemus monachus CAsiNENsis, Tneodemicus PADERbmuxxensis cANONicus.

TOMUS UNICUS. __

- EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM, IN VIA DICTA D'AubuIsE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM vulgo DENFE1; NOMINATAA, seu petit—muntnouge.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small]

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

0\INIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTIC0RUM

QUI

AB ÆVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FloaUeaUNt;

RECUSIO CHRONOLOGICA

0MNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODEClM PRlOltA
ECCLESIÆ SAECULA,
JuxtA EditiONEs AccuRATissimAs, iNtER sE cUMQUE NoNNullis codicimus MANUSCRIPTIS COLLATAS:
PSRQUAM DIlIGENTER CASTIGATA;
dissent Ationibus, cowweNtAtuis lEctionibusque vARiANtil;us coNt.NeNtem illusTRATA ;
OMNIBUS opeRiuus Post AmplissiMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS Novissivis saeculis DebENTUR A1S0i.t'TAS
detecTus, AUCTA;
'1ND1CIBUS PAIiTICULARIBUS ANAlyticus, SINGULOS sive towos, sive Auctoftes ALICUJUS MOMENti
SUbseQUENtibus, DONATA;
cAPitulis intrA ipsum textura Rite dispositis, necNos et titulis sixculAnUM PAGINAnUM MARGINEM suri itiones!
DisTiNGUENTIBUS sUluectAMQUE MATERIAM siGNiFicANTiBUs, ADORNATA ;
0PERiiius cuM Dubiis TuM Apockwphis, AliQUA v Eito AuctoritAte IN ofti,lNE AD TRADiTioNEM
EcclesiAsticAM PolleNTibus, AmplifiCATA;
DUonts iNm13ibus GENERAllbus locuplet AtA : Altero scilicet REI\UM, QUo coNsuLTO, QUii*Quib
UNU8QUISQUE PATRUM IN Quodlibet rurm A scripserit uno INtUitU coNspici vtun ; ALTEIv0
SCltlPTUItAE SACltAE, ex QUo lectoRi comperfiue sit oivium quin Avt patres
Et, IN QUIBUS υPEItUM suORUM locis siNGUlos sINGULOItuM LIBROltUM
SCRIPTURAE TEXT US COMMENTATI SINT.
spitio AccuRATissima, caeterisque ousibus facile Anteponenda, si peiipENDANrUm : ciiAf Actent'» nitiditas,
ciiAm ** Qt AlitAs, IntegritAs textus, pei;fectio correctionis, opfiiuw REcusoft M tuM valvif i As

[ocr errors][merged small]

PATRoloGiA BinA editione typis mandata est, alia Nempe LAtiN A, AliA Graeco-LATINA. -
V EN EUNT MiLlE FRANCIS DUCENTA yoLUMiNA EDITIONIS LATINAE ; OCTINGENTIS ET
M'l-l-E TRECENTA GRAEco-LATINAE. — Mene LATINA UNivERsos AUCToRES TUM occiDENTALES, TUM
OlaiENTALES EQUiDEM AMPLECTITUR ; hi AUTEM, IN EA, solA VERS10NE LATINA DONANTUR

PATROLOGIÆ TOMUS CXLVII.

JoANNES ARCHiEPiSCOPUS RothowAGENsis, AlpiiANus sAlenNitANus. ARciiiEpiscopus, AI, NULFUs clericUs MED10-
LANENSIS, BERTHOLDUS C0NSTANTiENsis, bRUNO MAGDEBURGENSis clERicUs, MARiANUs scoTTus, LANDULFUS
CLERicus MedioLANENsis, GebUiNUs lUGDUNENsis AnchiEpiscopUs, Gualterius MelioENsis, EusEpius BRUN0
ANDEGAVENsIs, Episcopi , sANctus GERALDUs silvae Majoris primus AbbAs, JoANNEs fiscAMNENsis ABBAS,
Tti0MELlUS MoNAChUs hAsNoNiENsis, RENAllUs magist Er sEdis B ARCINONENsis, folcAndus sitiiivENsis M0-
AACllUS, GUAIFERiUS MONAciius cAsiNENsis, Theodericus pAderbruNNENsis cANoNicUs.

TOMUS UNICUS.
- - -
EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMB0ISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATA;!,
SEU PETIT-MO NTROUGE.

[subsumed][graphic]

JOANNIS

ABR INCENSIS PRIMUM EPISCOPI,

POSTMODUM

ARCHIEPISCOPI ROTHOMAGENSIS,

MIPHANI SAIERNITANI ARGHIEPISCOPI,
OPERA OMNIA.

ACCEDUNT

ARNULFI CLERICI MEDIOLANENSIS, BERTHOLI)I CONSTANTIENSIS, BRUNONIS MAGDEBUit,
GENSIS CLERICI, MARIANI SCOTTI, LANDULFI CLERICI MEDI0LANENSIS,

[ocr errors][merged small]

GEBUINI LUGDUNENSIS ARCHIEPISCOPI, GUALTERII MELDENSIS, EUSEBII BRUNONIS
ANDFGAVENSIS, EPISCOPORUM, SANCTI GERALDI SILVAE MAJORIS PRIMI AB-
BATrS, JOANNIS FISCAMNENSIS ABBATIS, THOMELLI MONACHI HASNONIENSIS,
RENALLI MAGISTRI SEDIS BARCINONENSIS, FOI.CARDI SITHIVENSIS MONACHI,
GUAIFERII MONACHI CASINENSIS, THEODERICI PADERBRUNAENSIS CANONICI,

SCRIPTA VEL SCRIPTORUM FRAGMENTA QUAE SUPERSUNT.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

BI BLI0THECAE CLERII UNIvE ■ s AE,
$ive
CUm$UUM COMPLETORUM IN SiNGULOS SCIENTIAE EcclesiAsticae RAMOS EDITORE.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,

IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATAM,
SEU PETiT-MONtROUGE.

1853

« VorigeDoorgaan »