Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

opinio Scot.

o

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Consia

tur à Patre, & Spiritu fanéto, ac ipfa Trinitate. Denotat autem obli

quus cafus au£toritatem in ipfo Chrifto: ita, quòd fenfuseft. an chara&ter facramentalis fit charaéter Chrifto, ut principi , configurans, feu confignäs chara&erem ipfum fufcipientes, ficut chara&er Romanus confignat milites Cæfari,& Gallicus Regi Francorum, &c.

*[ In corpore tria fiunt. Primò diftinguitur chara&er fidelium in duo genera: fecundò refpondetur quaefito sT tertiò ponitur unum corollarium .

° Quoad primum diftinguitur chara&er fideliü in chara&#erem ad coeleftem beatitudinem : & charaéierem ad militantis Ecclefiae cultum. Ille eft charitas, feu gratia : hic eft facramentalis, de quo eft fermo. Communio iftorum ex communi ratione Charaéteris declaratur. IDiverfitas autem ex diverfitate finium, ac aétuum manifeftatur in litera. Prælibavit autem Au&tor diftinétionem hanc, ut clara fieret do&rina facrae fcripturae, quæ in argumentis difcutitur,& ne novitium ambiguum relinqueret, aut fufpenfum.

[ocr errors]

mentalis charaâer chrißi. Probatur. Chara&er facramentalis eft ad recipiendum, & dandum éa, quæ funt cultus Chriftiani. ergo eft fpecialiter charaâer Chrifti. Probatur confequentia : quia totus ritus Chriftianæ religionis derivatur à Chrifti facerdotio, cui configurantur fideles. 8o T Nota hîc, quàm formalis fit doétrina Auétóris, dùm de cultu Chriftianæ religionis tra&ans in Chriftum caput, non fecundum quamcunque illius conditionem, fed fecundum facerdotium reducit charaâerem Chriftiani cultus : facerdotis enim cft principatus cujufquc religionis tàm veræ, quàm falfae. “ Quoad tertium corollarium eft : Chara&eres facramentales funt participationes quaedam facerdotii Chrifti: ex eo enim , quòd charaéter facramentalis eft Chrifti facerdotis charaéter, confequens eft, ut fit quaedam diminuta imitatio ordinata ad a&us fpeétantes ïíí; facerdotium : quod eft effe participationem facerdotii Chrifti. Baptifmali fiquidem chara&tere à Chrifti facerdotio habet homo formalitcr, & effe membrü Chriftianæ religionis, & effe capacem reliquorum facramentorum à Chrifti facerdotio derivatorum. Et fimile proportionaliter eft de aliorum facramentorum charaéteribus.

A R

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

citur Levit. 27. ut in Veritatibus aureis fuper legem veterem , Levit. 27. comcl. 3. Tuum tamen erit applicare dicé

[merged small][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

N titulo adverte, quòd ly indelebiliter poteft dupliciter. accipi , vel per negationem ómnis potentiae etiam logicæ ad deletionem, & fic effet fenfus, an charaéter infit indelcbiliter ita , quòd implicet contradi&tioné, ipfum dcleri,;& fic fenfus procul eft ab intento : poteft cnim à Dco deleri, definendo confervare ipfüm : vel pcr negationem propriæ, feu proximæ naturalis potëtiæ ad deletioné, & hic fenfus eft intëtus : nö eni quærimus, quid poffit Deus facere, fed quid fuapte natura cöveniat charaéteri. <| In corpore eft una comclüfio : ἀkaracfer indelebiliter manet in anima. Probatur : Omnis fanétificatio, quae fit per facerdotium Chrifti, eft perpetua, re confecrata manente, fed chara&ter facramentalis cft quædam participatio facerdotii Chriftiaeterni in ejus fidelibus fecundum animæ partem incorruptibilem. ergo charaéter indelebiliter manet in anima. Major & probatur, & declaratür. Probatur quidem : quia facerdotium Chrifti eft

ptereà quia charaéter habet rationem vis inftrumentalis. Conftat enim, quòd ,nifi principale agens fit æternum, impoffibile eft, ponere inftrunié

[ocr errors]

* Adverte fecundò ly re confecrata manente : quoniam inde apparet refponfioadScotum in 4. fent. diff. 6.q. 9. objiciehtem ex indelebilitate çharaétcris negationem virtutis fupernaturalis in facramentis: quia virtus illa nunquam poffet corrumpi eodem modo, quo characteremi indelebilem Thomas ponit. Refpondemus fiquidem, quòd virtus in fàcramentis cxiftens manet, quamdiu facramentum manet , ficut & chara&er durat, quamdiù anima durat : durante fiquidem facramcnto, durat & virtus iíla. Et, ficut, fi ceffarct cffe anima, defineret & cjus character, ita, ceffante facramento, ceffat virtus in illo. Et, quoniam conftat, facraîmenta omnia Paululum durare, utpote habentia verba pro formis, ideò mirum non efì,

[ocr errors]

nem, quamdiù funt, ut patct in Ecclefiis, calicibus, &c. Minor verò quoad primam partem declaratur ex duobus. Primò ex proportionalitate Chrifti fecundum plenam facerdotii potcftatem, & fidelium cjus fecundum aliquam poteftatem refpc&tu facramentorum , & cultus, &c. Secundò ex hoc, quòd Chrifto non convenit habere charaéterem. Quoad fecundam autem partem, fcilicet æterni, non oportet aliter probari. Quoad tertiam vérò probatur ex co, quòd anima cft fubjectum charaétcris fecundum intelle&um. “ Adverte hic,quòd in minori propofitione appofuimus ly aeterni, pro

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

peccati, & ad cultum divinum. Eft auté omnibus facramcntis commune, quòd

A R T I C UI L U S
Utrum per omnia facramenta novæ legis imprimatur charaûer.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

detur, quòd per omnia facra- 4° tra peccatum per hoc, quòd gratiâ con- pote deputatus ad divi

[ocr errors]

&terem : fed oportet effe rem, & facramentum aétionis pertinet ad divinum cultum eu

[ocr errors]

chariftia, in qua principaliter divinus

6o non imprimitur homini charaéter: quia

[ocr errors]
[ocr errors]

cultus confiftit, inquantum eft Ecclefiæ facrificium;& Pcr hoc idem fàcramentii Appp § B, & per hoc facramentum non ordinatur homo ad aliquid aliud ulteriùs agendum, vel recipiendum in facramentis, cùm potiùs fit finis, & comfummatio omnium cramentorum, ut * Dionyf. dicit 3. c. Eccl. hicrarch. continet tamen in fé ipfum Chriftum,in quo non eft charaótef: fed tota facerdotii plenitudo. Sed ad agentes

X articulo habes

primò : quomodò per rationem interimas, tanquam in radice, haerefcs Anabaptiftarum dicentium, quòd baptizati poffunt iterùm ba

de Lugduno dicentium : quòd facerdos amittit poteftatem confecrandi, fi mortale cömiferit. Et joannis Uvicleff (ut refert Concilium conftantienfe , feffome 8.) dicentis : quod facerdos , fi eft in peccato mortali , non confecrat. Addunt Paldemfes, uòd non poteft con

ordinis: quia per hoc facramentum deputantur hómines ad facramenta a!iis fradenda : fed ad recipientes pertinet facramentum baptifmi: quia pér ipfum homo accipit poteftatem rccipiendi alia Ecclefiæ É unde baptifmus dicitur effe janua omnium facramen

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »