Pagina-afbeeldingen
PDF

Ntfangen een Missive van Burgermeesteren en Vroedschap- 8 Maart. O# der Stad Purmerende, geschreeven aldaar den 25 der - voorleede maand, waar by sy aan haar Edele Groot Mog. · Electie van laaten toekoomen een Nominatie van een dubbeld getal van Per- Burgermeestesoonen, ter electie van Burgermeesteren en Scheepenen der selve ren en ScheeStad, om te fungeeren van primo Mey 176o tot primo Mey 1761, penen en aanen met versoek, dat uit de geëligeerde Scheepenen drie tot Schee- stelling van penen Commissarissen over des gemeene Lands Middelen moogen Scheepenen worden aangesteld. Commissarissen Waar op gedelibereert zynde, hebben haar Edele Groot Mog., te Purmerenals exerceérende de Voogdye over sijn Hoogheid den Heere Prince de. Erfstadhouder, uit de genomineerde Persoonen geëligeert, soo als geëligeert worden by deese, om te dienen van primo Mey 176o l tot primo Mey 1761, - - - - Tot Burgermeesteren, Willem Blydenberg, Mr. Willem van Neck, Mr. Jacob Wormer

-

CIn -
Philippus Reynier Boon.
En tot Scheepenen,
Andries de Flines,
Jan Pet,
Cornelis Koel,
Pieter van Gent, -
Albert Louwen, 1-
Pieter Wynhoud -
en
Pieter Jordaan. * * - -
En voorts tot Scheepenen Commissarissen van des gemeene
Lands Middelen over de Stad Purmerende en het Ressort van
, dien aangesteld, soo als aangesteld worden by deese,
- Andries de Flines,
Cornelis Koel .
€In .
- Pieter van Gent. . .
En sal daar van by Missive kennisse worden gegeeven aan den
Hoofdofficier der Stad Purmerende, om de voornoemde Persoo-
nen in haare réspective qualiteiten te beëedigen, en in der selver

[ocr errors]

- O" de Requeste van de Classis van Voorne en Putten, is na Het Zuidvoorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan, te per- hollandsche Symitteeren, dat de Christelijke Synodus van Zuidholland dit mode dit jaar jaar sal moogen werden gehouden binnen 's Gravenhage, op den te houden bineersten Dingsdag na den eersten Sondag in de maand July eerst- nen 's Gravenkoomende, sullende zyn den 8 der selve maand en volgende daa- hage , en de gen. . . - 'Praesident de En is voorts goedgevonden en verstaan, dat tot Commissaris, Grande bepoliticq op deselve Synode sal worden versogt en gecommitteert, noemt tot Comsoo als versogt en gecommitteert word by deese, de Heer Mr. missaris poliAdriaan de Grande, Praesident van den Hoogen Raade, met en ticq. beneevens een Heer uit de Regeering van 's Gravenhage, by Bur-.

[ocr errors]
[ocr errors]

Het Noord- O" de Requeste van de Classis van Amsterdam , is na voorhollandsche Sy- gaande deliberatie goedgevonden en verstaan, te permitteemode dit jaar ren, dat de Christelijke Synodus van Noordholland in dit te houden te jaar sal moogen worden gehouden binnen de Stad Amsterdam , . Amsterdam, en op den laatsten Dingsdag in de maand July naastkoomende , sulde Raadsheer lende zyn den 29 van die maand, en volgende daagen. Slicher be- En is voorts goedgevonden en verstaan, dat tot Commissaris noemt tot Com- politicq op deselve Synode sal worden versogt en gecommitteert, missaris poli- soo als versogt en gecommitteert word by deese, Mr. Wigbold tuch. Slicher, Raad in den Hove van Holland, met en beneevens een Heer uit de Regeering der Stad Amsterdam, by Burgermeesteren en Regeerders daar toe te verkiesen. En sal Extract deeses gegeeven worden aan gemelden Heer Raadsheer Slicher, om sig tydelijk te prepareeren tot het uitvoeren van deselve Commissie.

[ocr errors]

Miss ve van D" Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert een den Envoyé Missive van den Heer Hop, haar Hoog Mog. extraordinaHop advertee- ris Envoyé aan het Hof van Groot-Brittannien, geschreerende den ont- ven te Londen den 26 der voorleede maand, en aan hem Raadfangst van haar pensionaris geaddresseert, houdende advertentie van den ontfangst Edele Groot van haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 13 daar bevooMog. Resolu- rens aangaande het Schip de Juffrouw Maria, gevoert by Schip'tie omtrent het per vande Velde, koomende van St. Domingo, en behelsende Schip de Jufo verder, dat het verrigte omtrent dat Schip wel meest door de frouw Maria > Heeren Boreel en van de Poll zynde gemanieert geworden , hy waar omtrent genoegsaam geen of seer weinig kennis daar van had, dog dat hy

het noodige egter tot nakooming van de voorschreeve beveelen de concert soude executee- met den Heer Boreel met alle vereischte iever en oplettentheid 7"6/l . aan haar Edele Groot Mogende intentie soude tragten te vol

Notificatie. doen.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, de voorschreeve Missive by deese aan te neemen voor notificat1C. Missive van den - Consill Hughes D" Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert een te ## Missive van den Consul Hughes, geschreeven te Alexanover het gepas- drien den .5 January deeses jaars, en den 4 deeser ter Geseerde met de - neraliteit ingekoomen, houdende advertentie van het gepasseerde . Heeren van het met de Heeren van het Hof van Turin, gemunieert met een Hof van Turin, Pasport van haar Hoog Mog. , en voorts insteerende dat haar gemunieert met Hoog Mog. hem eenig onderstand gelieven toe te voegen, om een Pasport van in staat te zyn van het Consulaat aldaar te kunnen waarneemen. ### Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, . en versoekende dat de voorschreeve Missive sal worden geëxamineert door de onderstand tot Heeren Gedeputeerden der Steeden Amsterdam, Rotterdam en het behoorlijk Hoorn, en de Vergadering daar op gedient van der selver conwaarneemen - sideratien en advis. van het Consu- laat 5

[ocr errors]

Dingsdag den 11 Maart 176o. f 1 Maart.

E Resolutien op voorleede Saturdag genoomen zyn gere- Resumtie.
sumeert, en na voorgaande deliberatie gehouden voor ge-
arresteert.

Oo: een Missive van Burgermeesteren en Regeerders Electie van der Stad Edam , geschreeven aldaar den 8 deeser, waar Scheepenen en by sy aan haar Edele Groot Mog. toesenden een Nominatie aanstelling van van veertien Persoonen, om daar uit seeven te worden geëligeert Scheepenen tot Scheepenen der selve Stad, en drie uit de geëligeerden te Commissarissen worden gecommitteert tot Scheepenen Commissarissen van des ge- te Edam, meene Lands Middelen. Waar op gedelibereert zynde, hebben haar Edele Groot Mog.,

als exerceerende de Voogdye over sijn Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder, uit de genomineerde Persoonen tot Scheepenen der Stad Edam by deese geëligeert,

Abraham van Wylick,

Pieter Costerus,

Harmanus Dobber,

Juriaan Beets,

Jacob Kroon,

Jan Breemburgh

CI) Jan van Wallendal. En voorts tot Scheepenen Commissarissen van des gemeene Lands Middelen over de Stad Edam en den Ressorte van dien by deese aangesteld, Abraham van Wylick, Pieter Costerus €n Harmanus Dobber. En sal daar van by Missive kennisse worden gegeeven aan den Hoofdofficier der Stad Edam, om de boovengemelde Persoonen # te beëedigen en in der selver respective functien te inalleeren.

D" Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert een , Missve van Missive van den Heer van Marteville, haar Hoog Mog. ex- den Envoyé traordinaris Envoyé aan het Hof van Sweeden, geschree- van Marteville ven te Stokholm den 5 der voorleede maand en den 26 dito ter over de belemGeneraliteit ingekoomen, houdende advertentie en onder ande- mering aan verren, dat te sijner tyd rapport gedaan had van een door hem op # Nederden 7 November laatstléeden aan het Ministerie overgeleeverde landsche ScheeMemorie, op het subject der belemmering aan verscheide Neder- pen, en onder landsche Scheepen, en onder anderen aan Gale Fokkes, voerende anderen aan het Schip de jonge Sipkes Roos, in gevolge advertentie van den Schipper Gale Commissaris van Deurs te Elseneur aan hem gesuppediteert, by Fokkes, voeden inloop aan de Swine in de voornoemde maand September rende het Schip toegebragt, waar op als nu antwoord van den Heer Hermanson, de jonge SipSecretaris van Staat der buitenlandsche saaken, ontfangen had, kes Roos. blykens Copie Missive en Translaat van de gementioneerde By- Commiss.

[ocr errors]
[ocr errors]

Requeste van Philip Fredrik Bath en Compagnie cum suis, Kooplieden te Amsterdam , om haar Hoog Mog. bescherming en intercessie by het Hof van Sweeden tot opvolging der verbintenissen omtrent de vrye Navigatie en handeling met Scheepen en Goederen na en van de Pruissische Havens , sonder andere visitatie als het vertoomen der 'Pasporten en Zeebrieven. |

[ocr errors]

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat

de voorschreeve Mislive en Bylaagen sullen worden geexamineert door de Heeren van de Ridderschap en verdere haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de taaken van de Commercie en Navigatie, met eenige van de Hollandsche Raaden en Ministers van de Collegien ter Admiraliteit in deele Provincie resideerende, en de Vergadering daar op gedient van der selver consideratien en advis.

E Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert de D Requeste door Philip Frederik Bath en Compagnie, Johan Muysken, Hendrik Nieuwland, Jaques Delprat en Zoonen, Lucas Vergeel, Nedermeyer en Voogd, Jacob Schues, Emanuel der Kinderen, Jan en Christiaan van Tarelink, Pieter Rentrop, Jan Herman Martens, Henricus Berghaus en Arnold Hoghard, Kooplieden handelende op de Oostzee, Pomeren en verdere aanleggende Landen en woonende binnen de Stad Amsterdam, op den 15 der voorleede maand aan haar Hoog Mog. gepresenteert, houdende, dat ter geleegentheid van de opbrenging, aanhouding en weder vrygeeving van het Hollandsche Schip de vyf Gesusters, gevoert by Schipper Tjalling Baakes, door sijne Koninglijke Majesteits van Sweeden aangestelden commandeerenden Generaal en Chef der Koninglijke in Pomeren staande Armée J. N. v. Lantinghausen was verklaart, dat hoogstgedagte sijne Koninglijke Majesteit had gelieven te ordonneeren, dat alle aan neutraale Magten toebehoorende Scheepen, na dat deselve vooraf souden zyn gevisiteert en bevonden worden geen contrabande Goederen in te hebben, in Pruissische Havens souden moogen inloopen, blykende by de gemelde Verklaaring, by Copie en Translaat neevens de voorsz Requeste gevoegt, dat de Supplianten sig gerust stellende op de gemelde Verklaaring, als vertrouwende, dat deselve en de daar by gementioneerde visitatie niet anders wierd begreepen dan conform aan het dertiende en volgende Articulen van het Tractaat vau Commercie, Navigatie en Marine, tusschen den Staat en hoogstgedagte sijne Koninglijke Majesteit van Sweeden op den 1-12 October 1679 geslooten, hunne Scheepen en Goederen ook hadden gesonden na de Havens, geleegen onder het Gebied van sijne Koninglijke Majesteit van Pruissen, dog dat de Supplianten hadden ondervonden, dat veele van de Scheepen, gedestineert na Stettin, door de Sweedsche Commandanten in de Schwine of Schwinemunder waaren aangehouden, geduurende eenige weeken opgehouden, en vervolgens genoodsaakt weder in Zee te moeten

[ocr errors]

met scherp was geschooten en andere tot Strahlzund waaren opgebragt geworden; het welk alles strekte tot groote schaade voor de Supplianten en belemmering van de Commercie ; versoekende de Supplianten derhalven haar Hoog Mog. bescherming en intercessie, en dat weegens deesen Staat het Hof van Sweeden moge worden gereclameert de opvolging der verbintenissen en toeseggingen, en dat de Ingeseetenen deeser Landen met hunne Schee

en en Goederen vryelijk en onverhindert moogen navigeeren en

andelen na en van de Pruissische Havens, sonder verdere visita

tie of ophouding onderworpen te zyn, dan alleen tot het vertoonen van de Pasporten en Zeebrieven, conform het twintigste Articul van het Tractaat hier vooren gemeld, sullende de Supplian- 11 Maart, ten niet ongeneegen Zyn, in gevalle sulks van het goedvinden van -haar Hoog Mog. soude moogen weesen, en dat daar meede alle quelling mogte worden voorgekoomen, tot bevestiging van de qualiteit van het Schip en den Schipper, een Certificatie meede te voeren, het zy van den Minister van het Sweedsche Hof by haar Hoog Mog. of van desselfs Agent te Amsterdam , soo als deselve door fijne Koninglijke Majesteit van Sweeden en den Se- Y naat daar toe souden worden gequalificeert ; dat Copie van de .voorsz Requeste gesonden was aan den Heer van Marteville, haar Y . Hoog Mog. extraordinaris Envoyé aan het Hof van Sweeden, en deselve daar neevens aangeschreeven, sulks en daar hy het van vrugt soude oordeelen te insteeren, dat de Ingeseetenen deeser Landen met hunne Scheepen en Goederen vryelijk en onverhindert moogen navigeeren en handelen na en van de Pruissische Havens, sonder andere visitatie of ophouding onderworpen te zyn dan alleen tot het vertoonen van de Pasporten en Zeebrieven, conform het twintigste Articul van het voornoemde Tractaat, en voor foo veel het laatste point aangong, door deese Provincie ter Generaliteit was overgenoomen. - Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en vérstaan, - dat de voorsz Requeste sal werden geëxamineert door de Heeren van de Ridderschap en verdere haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de saaken van de Commercie en Navigatie, met eenige van de Hollandsche Raaden en Ministers van de Collegien ter Admiraliteit in deese Provincie resideerende, en de Vergadering daar op gediend van der selver consideratien en advis,

DE Heeren Gedepteerden der Stad Dordrecht hebben uit de Den Heer naam en van weegens de Heeren haare Principaalen aan Mr. Cornelis haar Edele Groot Mog. voorgedraagen den Heer Mr. Cornelis de Witt , in den de Witt, in den Oudraad en regeerend Burgermeester der selve Oudraad en reStad, om op de presentatie van deese Vergadering door haar Hoog geerend BurMog, tegens den eersten Mey aanstaande te worden gecommitteert germeester der tot Raad in het Collegie ter Admiraliteit op de Maaze, in plaats Stad Dordregt, van den Heer Mr. Jeronimus Karsseboom, meede in den Oudraad gecommitteert en Oudburgermeester der selve Stad, wiens Commissie als dan in het Collegie staat te expireeren. ter AdmiraliWaar op gedelibereert zynde, hebben haar Edele Groot Mog- teit op de Maze den voornoemden Heer Mr. Cornelis de Witt tot de voorschreeve met 1 Mey Commissie voor aangenaam gehouden, en voorts goedgevonden 176o. en verstaan, dat deselve ten dien einde ter Generaliteit gepresenteert en de noodige Commissie voor hem aldaar geprocureert sal worden, mits alvoorens doende den eed van # op het Formulier vervat in haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 24 February 1656; als meededen eed van part nog deel te sulen hebben in de Goederen door of aan de Collegien ter Admi- . laliteit verkogt wordende, volgens het Formulier vervat in haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 12 Maart 1665, mitsgaders de belofte van te sullen pareeren en nakoomen, en soo veel in hem is doen pareeren en nakoomen de Resolutien voortkoomende uit den boesem van haar Edele Groot Mog. en by deliberatie van der 1elver Vergadering ter Generaliteit genoomen, in conformiteit van haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 22 February

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »