Pagina-afbeeldingen
PDF

eos Nicolaus Pontifex fuiffe ait Zachatiam Tauromeniae in Sicilia, & Theophilum Amorienfem Epifcopum; qui partim precibus , partim allegatis rationibus impetrarunt fufpendi fententiam, quoufque fuperveniens Lazarus fecit per utrumque Pontificem pleniffimè firmari. Tunc fa&um eft, quod ad quartam Synodi praefentis A&ionem dixit magnificentiffimus Patricius Bahanes: caufam Zacbariae non quaefivimur, beri enim confeffus eff, quia obligatus eff â Eemedi&o Papa, ut mom haberet poteftatem Pontificium agere , donec veniret & defcenderet iterùm cum iii, qui fe abfciderant à fan&iffimo Patriarcba Igmatio, & fumerent judicia , & non suffodivit, neque defcemdit illuc. Et Romanæ Ecclefiae Legati: Partem babet cum eir, qui mom concordant cum Ecclefia, & comparticepr eorum eß, qui fecerunt comtra Ecclefiam Conffamtinopoleor , & comtra fan&iffimum Patriarcham Ignatium . Gregorium , Petrum, ac Eulampium Romae perfonaliter comparere , denuòque cum illis Zachariam voluit Pontifex Benedi&us, eofque tandem in fui mandati contumaciam damnavit. Et hinc Nicolaus Pontifex adfirmat Gregorium , dum Photium in Patriarcham confecravit , non folo Epifcopatu caruiffe, fed & ipfo nomine Chriftiano, id eft,

[ocr errors]

thematizatum, ipfaque etiam laica communione exclufum. Ifta San&i Ignatii Synodus, nec non ßomana ifta Pfeudo-Epifcoporum appellantium damnatio fuerunt fa&læ o&tavo & ultimo Leonis quarti, Chrifti Domini noftri anno o&tingentefimo quinquagefimo quarto . Et nota laudato Leoni proximè fucceffiffe Benedi&um tertium , atque ità evanefcere fabulam Papiffæ Joannae : Eam enim di&is Pontificibus interfediffe fabula eft frivolè mentita. Porrò de Gregorii damnatione ad Synodum noftram dixit Zacharias fchifmaticus Metropolita Chalcedonenfis. Nom ob flagitia ulla depofitur eff , fed quod pacem Ecclefiae perturbaret . Vult nullum ejus fuiffe crimen , nifi non probatam San&ti Ignatii promotionem, ideòque depofitionem ejus, utpotè à laefo Ignatii animo extortam, parvi effe momenti. Repofuit verò Metrophanes orthodoxus Metropolita Smyrnenfis : Gregorium Ignatius Patriarcha depofuit, mom ut Eccleffe defertorem, fed propter criminaler caufar. In addu&is litteris Pontifex Nicolaus addit violatos ab ipfo ac fpretos Carthaginenfes atque Antiochenos Canones, Epifcopo aut Clerico per legitimum Superiorem dejeéto vetantes omne Ecclefiafticum minifterium, ac iftud attentantem privantes omni penitùs appellandi licentia, ac fpe reftitutionis. Idque licet deje&io effet iniqua : Quomiam ?rælati judicium femper inferioribus formidamdum eff , me fei non obedierimt, licèt ab eo fortaff, injuffè ligentur, ipfam fuae obligationis femtemtiam ex alia culpa , id eff, inobediemtia mereantur. Hanc inobedientiam aliis fuis criminibus addiderat Gregorius, utpotè à damnatione per Patriarcham fuum juftiffimè infli&ta, & per duos Romanos Pontifices confirmata , per laicum Principem aut certè ad ejusjuffionem per nefcio quos nullam Poteftatem ad hoc habentes Epifcopos abfolutus. £hriff. Lupi Opcr. Tom. ILI.

Hac de caufa anathemate percufTus fuit, exutuf. que nomine Chriftiano. Gregoriu, græcè idem eft quod latinè Vigilantius : Hinc utiTißum Gallum San&tus Hieronymus , ità hunc Siculum Nicolaus Pontifex meritò appellavit Dormitam. tium, utpotè qui in tam apertis atque horrendis Canonum prævaricationibus & dormiret ipfe, & omnem exiftimaret Ecclefiam dormire. Artem piétoriam, cujus fuit infigniter peritus, fceleratis illis Sanéti Ignatii in imaginaria Photii Synodo imaginibus nequiffimè fædavit, ad Cyzicenum Archi-Epifcopatum translatus fuit à Photio, defunétus ibidem, & magni San&i inftar gloriofo Epitaphio ornatus, quod linguæ fuæ novaculam , inquit Nicetas Paphlago, ad ufque finem in Sanétum Ignatium acuiffet. Syracufanæ fedi hominem reddere non fuit aufus Photius, atque ità legitimum fuiffe San&i Ignatii de ipfo judicium eft palàm confeffus. Et ecce Gregorio fua criminationum venena ubique defpumante, Bardam Cæfarem, Theodorae Auguftae fratrem germanum, ac adolefcentis Augufti Michaelis & totius Imperii Reâorem , cum propria nuru palàm adulterantem, graviter increpavit, à fàcris altaribus abjecit Patriarcha Ignatius, atque ità novis in fe calumniofis infidiis aditum patefecit. Etenim cum fchif. maticis Epifcopis & Photio confpirans incaeftuofus adulter germanam fuam Theodoram Auguftam , ejufque filias, Patriarchae addi&as, apud Michaelem Auguftum de nefcio quibus meditatis nuptiis , & evehendis in imperium conjugibus traducit, ideòque perfuadet in monafterio tondendas atque claudendas: In quam optimarum Reginarum injuriam dum feduci Patriarcha non Potuit , apud Juvenem ac ftultum Principem venit in novarum rerum fufpicionem, immò & laefæ majeftatis. Ejufmodi tonfurae injuria erat tunc in Auguftas perfonas nimiùm familiaris, quare illam nulla unquam ex caufa aut vi præfumere profitebatur quivis in fua confecratione Epifcopus , fueratque etiam San&tus Ignatius profeffus . Hinc per alium nefcio quem Epifcopum ton. deri matrem & forores juflit ebriofus Michael, Ignatiumque reum egit fa&tionis Gebonianæ, de qua Nicetas Paphlago : Gebo hic erat folidur, malèque famus bomo , qui proximis diebus Dyrracbio vemerat, Ecclefiaffica quidem veffe imdutus , vepro filio Theodorae Augußae ex alio viro gerebat ,

cui nom pauci ex plebe velut reguaturo adhaerebamt.

Ipfum manibus , pedibus , ac oculis truncari juffit Auguftus, ac ex Ecclefia , quò fugerat, extra&tum in infulam deportari Ignatium , de quo in Synodi noftrae praefatione Anaftafius Bibliothecarius : Dùm pelleretur, Ecclefiam ligavit, me quifquam abfque fe im ea facra celebrare temtaret officia. Hìnc illum ufque ad dentium excuffionem colaphizari juffit Bardas, donec fe profiteretur renunciare Patriarchatui, ex quo jam per violentiam fuerat ejeétus. Renuntiationem fuaferunt & varii Metropolitae ac alii Epifcopi, credentes Ecclefiae pacem Epifcopatui præponendam, imitandamque San&ti Gregorii Nazianzeni laudatiffimam vocem : Dejicite me in mare, ut S f 2. *QJ

C. 148,

vos periclitari definatis . Verùm furdo cecinere fabulam: Etenim à ftulto ac impio Prjncipe , fchifmaticis Epifcopis , redivivis Iconoclaftis, ac aliis lupis laceratam Ecclefiam judicavit Ignatius imbelli ac mercenario more non deferendam. , Aft iniquitatis fiuae telam profecuti Auguftus Michael & Bardas deportatum Ignatium habuerunt pro mortuo, ac Photium adhuc laicum per damnatas Gregorij , Petri, ac Eulampii Ex-Epifcoporum manus fecere confecrari in Patriarcham. Ità uno in opere Nicaenos , qui vivo Epifcopo fuperordinari ; Sardicenfes , qui hominem laicum &Curialem ; Antiochenos , qui à damnatis ac anathematizatis; & Conflantinopolitanos atque Apoftolicos Canones , qui ab alienæ Provinciæ Epifcopis vetant facrari Epifcopum , funt prævaricati. Etiam ex perpetua confuetudine conftat ab Heracleenfi Epifcopo , Europae Metropolita , ac totius Thracicæ diœcefeos Primate, cujus olim fuerat Provincialis Suffraganeus , ordinandum Patriarcham Conftantinopolitanum. Hinc Polyeu&tum Patriarcham , qui fe à Cæfareenfi in Cappadocia Archi-Epifcopo, quod Heracleenfis offenfo Principi apparere non poffet, confecrari permiferat , multis contentionibus fubjacuiffe fcribit in Conftantino Leonis fapientis filio Joannes Zonaras. Etiam Stephanus di&ti Leonis frater fuit à Cæfareenfi initiatus : Nempe vacabat Heracleenfis fedes, uti ex Scitizæ chronico tradit Theodorus Balfamon ad tertium Canonem Conftantinopolitanum . Et apud Nicephorum Gregoram Andronicus junior Auguftus Cermanum monachum ante omnia in Heracleenfem Archi-Epifcopum , & tunc demùm fecit Gregorium Cyprium ab illo confecrari in Patriarcham . Quare Photii confecratio fuit undique plena prævaricationum. Et quis unquam audivit Regia violentia dejici aut promoveri Patriarcham ? Hinc additus fucus Synodi, de qua antiqui & incogniti apud Chrifophorum Juftellum Au&oris libellus Synodicus: In Palatio $ynodo vili coaéfa , Photium , qui primus à $ecretis fuerat , quidam turbulenti Epifcopi ac monachi furrogarunt. Rem omnem in fitteris ad Manuelem Dromi Logothetam, exftantibus poft præfentem Synodum , exponit |Metrophanes Metropolita Smyrnenfis , praemittens Photium , dum Gregorio Syracufano ac aliis fchifmaticis adhærens fefe à San&i Ignatii communione fejunxit , fuiffe & à femetipfo & à facris Canonibus ut verum fchifmaticum damnatum. Pbotius , cùm in eo effet fatu, tamem fùperfìite adbuc Ignatio, adulteri more, Comfamtimopolitanum folium invafit, mom ab Epifcopis per fuffragia defignatus ex lege & ritu Ecclefiae , fed ab uno dumtaxat Barda Caefare imtrufur. Quapropter omnes Epifcopi, communi fententia illum rejicienter, tres alios defignarunt , multifque diebus im ea femtemtia perfiiterumt. Deindè fenfim perfraudem omnes defecerunt praeter quinque, inter quos & ego numerabar. Atque ut animadvertimus rudiorem Epifcoporum gregem effe corruptum, illum chirographo fuo Ecclefe in Chriflo noflrae filium effe declarandum , & commumioni fan&iffimi Patriarcbae reddendum exiftimavi

muf » ut bac etiam ratione à Patriarcbae decreto non videremur aliemi, qui famxerat , ut è mofra im cbrifo Ecclefia effet , qui Patriarcha conßitueretur. Er. go cum præfentibur mobit ille cbirographo fuo conteffatur effet fe Ignatium pro inculpato & violenter dum.

| taxât ejecto Patriarcba habiturum, meque fe quia.

furum , fed futurum ejus quafi Coadjutorem ác Suffraganeum , ab imvitis mobis , cùm per vim Primcipum urgeremur, Photius eff receptur. Chirographum iftud exponit lucidiùs in fuae ad Nicolaum Pontificem appellationis libello ipfe San&tus Ignatius : Quamdo Metropolitanis perfuafit Photius , ut fuas partes fequerentur, dedit poffulamtibus 4hirograpbum de me , & juratus fcripfit , mihi! fe præter mea di&a velut germami Patris effe fa&urum. Fuit id faétum ipfo Dominicæ Nativitatis fefto , anno Domini o&tingentefimo quinquagefimo nono, atque ità hic complentur undecim anni , quibus in Gregorii Asbeftae malevolentiam certaffe Sanéti Ignatii benignitatem Nicetas Paphlago adfeverat. Et hinc inter Epifcopos manferunt magnæ lites, eorumque multi Gregorium & Photium ut peffimos Ecclefiae lupos funt deteftati . Quare novum Patriarchæ monftrum Photius coegitTalteram Synodum, de qua laudatus libellus Synodicus: Photius imfimitis mali, Ignatium affecit , tamdemque im infulam Mytilenem relegavit , & malignantium convemticulo im Blacbernis congregato, ipfum præfemtem injuffè depofuit , eofque etiam, qui pravis ipßus mutibus fubfcribere , ipffque communicare detreéìabant , infimitir malis affêcit , in exilium agem r quo & quomodò vellet. Metrophanes & Stylianus Epifcopi ac Nicetas Paphlago, teftes oculati , fædam iftam Synodum ajunt fa&am in San&torum Apoftolorum Bafilica , atque abfentem Ignatium damnatum : Nempe duas fuiffè modici intervalli Synodos mox à laudato Metrophane audiemus. Fa&tæ funt di&to anno Domini quinquagefimo nono, Nicolai Pontificis fecundo, o&avo deci• mo Michaelis Augufti . Ipfe, inquit Nicetas, Pbotius accufator fa&ur & judex quofcumque videbat buic amimo fuo & imjquae huic a&7iomi adhaerenter , & rebus , quae fiebant, fubfcribenter , imter praecipuor amicor & charor Commimiflror habebat , qi:i verô buic judicio imiquè habito fe objiciemter baec approbare molebant , bor praetorio & carceribur puniemdoj tradebat. Fuiffe iftic & depofitum & anathemate percuffum Ignatium, & tamen illi ut Presbytero permiffam facrificandi licentiam teftatur Anaftafius Bibliothecarius: Ità etiam Photius, fibi ipfi in eodem opere adverfus , egit Dormitamtium. Earum fcopum edicit idem Anaftafius : Populum ab Ignatio, tamquam à fynodaliter damnato , fcindere fperavit Photius , fed magis ac magis fidelium pietas accenfa fuit , & conffamtiùs ab univerft ovibus proprius Paßor requifitur , quò verfutiùs lupi crudelitar feviebat . Eas palàm diftinguit Metro• phanes Metropolita Smyrnenfis. Paulò poff receptionem fuam Photius & fuum ipfíur cbirograpbum abflulit , & Ignatium depofitione mm'&avit. Quo tempore colleâus totus Epifcoporum fedis Comffantinopolitanae conventus Photium amathematizavit , &* a Patre & Filio & Jpiritu $an&o depofitum declara

quam contra illum di&urum, aut dici ab aliquo paf. vit. Ità cùm Epifcopi omnes votis adeò confpirarent, ut feipfo, quoque dammaremt , fiumquam Photium Patriarcham confiteremtur , & per quadraginta die, im æde fam&ae Iremer Jynodum celebraremt , imterim ille, Barda adjutore , im «ede Apoftolorum comventum egit , iterùmque Ignatium abdicat & amaabemate ferit. Quo nos etiam tempore illum de fuo felere coram arguimur. Qua de caufa per vim & Jatrocimium exau&orati fumus , & im olenti teterrimoque carcere , unà cum £ff£'; compedibur vin&o, apud Numera multis famé diebus adfiái. Alii verò im Praetorio cuffodiebantur. Deinde eduéìi , Patriarcba Mytilenem , alii aliò deportati fumus. uæ omnia in litteris ad Stephanum fextum Pontificem habet etiam San&us Stylianus Epifcopus Neo-Cæfareenfis. Illatas Ignatio aerumnas enarrare fit nimis longum. Ejus damnandi caufas Photius prætexuit varias. Primam & palmarem adducit, falfamque oftendit in litteris ad Michaelem Auguftum , le&is in quarta hujus Synodi A&tione , Sanétus Pontifex Nicolaus : Quod Ignatius non Cleri & populi canonica ele&ione , fed laica Theodorae Auguflae violentia effet intrufus in Patriarchatum . Ità fuae promotionis fcabiem Ignatio adfricare Photius eft molitus. Alteram caufam adducit in alia ad eumdem Principem Epiftola idem Pontifex, ac ejus fucceffor Adrianus in litteris ad ipfum Ignatium, leçtis in quarta hujus Synodi A&ione : Quod Ignatius Leonis quarti ac Benedi&ti tertii Pontificum litteras tamquam alter Diofcorus contempfißet. Nempe molliori utriufque Pontificis in Gregorium Syracufanum ac ejus congerrones Petrum ac Eulampium fententiae non acquieverat, fed ab ipfis Pontificibus per Legatum fuum Lazarum monachum fecerat fuam duriorem confirmari. Tertiam denique caufam adducit Nicetas Paphlago: Quod Igmatiur morbo ac femio comfeéfus , corporifque imvaletudine laboram ; fe mumere abdicaffet , fuaque im imfula & cæmobio commoram r , à Primcipibus , populo , & tota Ecclefa , omni bonore & officiis coleretur.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

paturos. Vario peccatoris oleo un&um Pontificis caput conatus eft circumfcribere . Dolofas litteras, ex Columnenfi Cardinalis Sirletti Bibliotheca produ&as , fuis Annalibus intexuit Cardinalis Caefar Baronius. Ignatii accufatrices litteras , Legatos , & varia munera miferunt etiam Auguftus Michael & Bardas Caefar , de quibus in laudati Pontificis vita Anaftafius Bibliothecarius . Micbael Conßantinopolitamae urbis Imperator ob amorem Apoßolorum miffe ad beatum Petrum Apoffolum dona per Epifcopos, quorum baec funt momima : Metbodius Metropolitamur, & Samuel Epifcopus , & alii duo depofiti ab bonore Epifcopatur, quorum momina baec fumt Zacharias & alius Tbeopbilur , & alius Imperialis laicus nomine Arzabir , Proto-$patbarius. Poftulavit & ipfe ex Ecclefia Conftantinopolitana profcribi renatam Iconoclaftiam , & à Nicolao Pontifice fieri in San&tum Ignatium , quod in Sanétum Athanafium olim à Julio rogarat faétio Eufebiana : Nunc mos, quot certiorer minimè fecerumt , poßquam egerunt quod libuit , fuffragatores fuae dammationis , cui non imterfuimur , effè volunt. Ejufdem legationis meminerunt in fecunda noftrae Synodi A&tione Legati Apoftolici. Primitùr miffur eff Arzabir Legatur Micbaelir Imperatorir , & cum eo miff fumt quatuor Epifcopi , momima eorum ignoramur , deferem r fecum & Epifíolam Regiam , fgmificantem im fe caufam baerefeos imagimum , & im fime litterarum iffarum ofiemdemtem etiam emiffionem famé?iffimi Patriarcbae Ignatii . Petebat autem, ut mitteret Apocrifarior fuor Comffamtimopolim. Addit in marginali fcholio Anaftafius Bibliothecarius. Urgente Legator propofitae locutionis profecutione, momima Epifcoporum eis ad memoriam recurrere tam concitè minimè potuerunt : Quibus tamem momina eramt Methodius Metropolita Gangrenfum , Samuel Cbomarum Epifcopus , atque Tfieopbilu* Icomii , & Zacbaria r Tauromemiae Pfeudo-Epifcopi , qui legationem & Epißolas à Pbotio $edi Apoßolicæ detulerumt. Pro Iconii textus à Cardinali Baronio addu&tus Zachymti, at verò Nicetas Paphlago habet Amorii : Et ità omninò videtur legendum. Quidam Methodium & Samuelem Principis, Theophilum & Zachariam volunt fuiffe Photii Legatos; verùm laudatus Nicetas etiam Samuelem ait fuiffe Photii Legatum, & ad quartam hujus Synodi A&tionem dixit Theophilus: Ab Imperatore & à Photii Synodo miffus fum. Metrophanes Metropolita Smyrnenfis in litteris ad Manuelem Dromi Logothetam difertè adfirmat omnes quatuor fuiffe communes Legatos totins faétionis. At nefcio , cur omnes dicat fuiffe Metropolitas . Et praefens Synodus & Anaftafius Theophilum ac Zachariam adfidue vocant dudùm Epifcopos , Pfeudo-Epifcopor , ac Ex-Epifcopor; Quod nempe olim etiam à Gregorio Syracufano legati fuiffent jam pridem à Benedi&to tertio Pon* tifice degradati. Fuerant à Sanéto Methodio Patriarcha in Epifcopos promoti. De eifdem ad quartam hujus Synodi A&ionem dixerunt gloriofiffimi Principes. Iffi funt illi duo, qui omnimodò laedumt multitudinem illam, quòd certificemt eos bujufmodi, quia commimifiravit mobi* Papa Nicolaus . Et im boc habet fatisfa&ionem multitudo ,

[graphic]

pitudo, quomlam f receperit hos duo* , & communicavit ei, , utique & Photium recepit , & communicavit ei : Si autem illum recepit & communicavit » utique una die vocatu eff Patriarcha , & fi vocatus ef una die Patriarcba , babemur quod dicamu* mu!tùm . Etiam in Palatio dixerunt palàm eidem Pfeudo-Epifcopi : ' Quia offendere babemu* per ommia, quia ut $acerdotes fam&iffimo Papae commimifravimus . Et ad plenam noftram Synodum r IDiximus , & iterùm dicimus , quia ut fummi Sacerdote, fufcepti fumus à Papa Nicolao, & commimifravimus ei , & recepti fumur ab eo. At repofueIrunt Apoftolici Legati : Abfit , mendaces funt, & nom dicumt veritatem. Et Marinus fan&tæ Romanæ Ecclefiae Diaconus & Legatus : Ego $ubdiaconus Romamae Ecclefiae eram im diebus illis , comfecratus à Leone quarto famäiffimo Papa Romano, ét in Ecclefia Romama mimiflrabam à duodecimo amno temporis mativitatis meae , & quamdo iffi venerunt Romam cum Arzabir, ego mimiflrabam in Ecclefia Romana famé?.e Dei Gemitricis Mariæ, quae dicitur Praefepir ; illic eor fufcepit famé7iffìmur Papa Nicolau* per fatifa&ionem libelli & juramemti, & mom comtulit eis commumiomem im loco Epifcoporum. Si verò comtradixerimt, offendamt quod fufceperit eor in communionem ut Epifcopor. Eos igitur, Antecefforum fuorum Leoni quarti & Benedi&ti tertii fententiis deferens, Sanétus Nicolaus ut laicos dumtaxàt fufceperat , & quidem primùm profeffos libellum iftum , de quo ad eamdem noftræ Synodi A&tionem dixerunt ampliffimi Magiftratus: $olet Romama Ecclefia ab omnibus advemi, profeffionem fidei exigere , ac tumc demùm ad $an&i Petri aedem admittere. Attamen fuis illi mendaciis circumvenerunt multos , quorum unus fuit etiam Theodorus Cariæ Metropolita . Hæc legatio contigit item anno Domini o&tingentefimo quinquagefimo nono. San&us interim Ignatius haerebat exul in infula Mytilene , ideòque nullum obtinere potuit Le. gatum. Cùm ad vo* , inquit in pofteriori fua ad Νicolaum Pontificem appellatione , litteraj , quibus Epifcopo r ffatum ommium rerum docebamur , per Laurentium Presbyterum & duos Stepbanor, quorum alter $ubdiacomur, alter laicus erat, dediffenrur , illos etiam $acramento adegimus , ut eas ipfi mamu fua $am&itati Tuae porrigeremt, mihil egeye. Sed neque quis in ejus perfeverantium , & Photii communionem deteftantium Epifcoporum , quos inter fuiffe fe gloriatur Stylianus NeoCæfareenfis. Nihilominùs à Deo Nicolaus Pontifex eft in veritatem manudu&tus, & ad Regiam civitatem legavit Rhadoaldum Portuenfem & Zachariam Anagninum Epifcopum cum litteris ad Michaelem Auguftum & intrufum Photium, varia comprehendentibus, le&tis in quarta A&tione Synodi præfentis. Primó queftus eft de fa&a Synodo damnatoque citra fuam præviam licentiam Patriarcha Ignatio. Etenim prima de Patriarcharum criminibus inftantia femper ex Apoftolico Canone fpe&avit ad Sedem Apoftolicam , ideòque fine prævia illius licentia nunquam illi potuerunt judicari, longè minùs damnari. Hinc Ignatium non pro damnato , fed pro fpoliato habuit , voluitque in illum fervari antiquum ,

[blocks in formation]

fiarum confuetudinem , nuperas Adriani primi

Pontificis ad feptimam Synodum dogmaticas litteras , factamque iftic Ecclefiae Conftantinopolitanæ adversùs vitium iftud profeffionem. Hinc Photium & pro intrufo , & pro prævaricatoriè ordinato habuit, ejufque ad ipfum litteræ habuerunt hanc informem Epigraphen : Viro Pbotio . Exponit Metrophanes Metropolita Smyrnenfis : Divimur ille Pomtifex Nicolaus , quamvis ex parte mo/fra adeffet memo , qui caufam moffram tueretur , quod nobis per adverfarior id facere mom licuiffet , tamem coa&o Occidentalium Epifcoporum Concilio , ex illis ipfi, Photii litterir illum reprobavit & comaemmavit , LAICUM momimando . Photium ut Epifcopum & Patriarcham, quoufque caufam plenè cognitam definiret, agnofcere noluit, uti etiam in Synodi noftræ præfatione Anaftafius advertit. Tertiò, de facris San&orum imaginibus denuò quaeri & difputari noluit Pontifex , fed feptimae Synodi & Adriani primi Pontificis fervari juffit decreta : Non emim , fcribit ad Leonem Auguftum Sanétus Pontifex Leo, in aliquam difceptationem piè & plenè definita revocanda fumt , me ad arbitrium damnatorum ipff de bis videamur ambigere , quæ mamjfeffum eff per omnia Propbeticir , Evangelicir & Apoffolicjr Au&oritatibus convenire. Quartò, diœcefim Illyricianam, à Leone Ifauro abreptam , reddi tandem exegit Sedi Apoftolicae , ex vetuftiffimo more regendam per ejus Vicarium Theffalonicenfem : Reddi item Calabriae, Apuliae , & reliquae citerioris Italiae atque Siciliæ Ecclefias, ac nominatim Archi-Epifcopi Syracufani confecrationem, Romanæ Ec

clefiae debitam ex Apoftolica traditione.. Ei om

nium Siculorum Epifcoporum confecrationem adfcripfit Apoftolica traditio: Attamen de folo Syracufano, & quidem ut Archi-Epifcopo, loquitur Pontifex, quod nempe illum in Metropolitam , fuos deinceps Provinciales confecraturum , evexiffet Leo Ifaurus , . atque ità illius folius confecrationem ex vigefimo oétavo Chalcedonenfi Canone Patriarcha Conftantinopolitanus fibi adfcripfiffet . Quintò exegit Pontifex Romanæ Ecclefiae reftitui fua apud Calabros, Apulos , ac Siculos patrimonia, etiam per Leonem Ifaurum erepta. Sextum fuum mandatum exponit in litteris ad omnes dioecefis Conftantinopolitanæ Epifcopos , le&is in feptima A&tione praefentis Synodi : Rhadoaldum & Zacbariam Epifcopor, datis litteris tam ad Auguftum quàm ad Photium, conffantinopolim è latere nofíro direximus, mibil eis penitùs injungentes , mif ut tamtummodò caufa , Ignatii Patriarcbae diligenter imvrfligarent , & Sedi Apoflolicæ plemi, ac veracibus referrent indiciir ; tamtùm eis de vemerabilibus Do. mini moffri Jefu Cbriffi, ejufque Genitrici femper Virgini, Mari« , ac $an&orum ipfius imaginibus ,

[ocr errors]

4uidquid quaefio afferret , juftè definire licentìam aantes. Etenim Arzabir ac ejus comites Epifcopi quefti fuerant Ecclefiam Conftantinopolitanam ab Iconomachis , recidivam quaeftionem excitantibus, vexari quam maximè, & Chriftum Domipum per fingula iftic conventicula blafphemari . Hìnc moram fuftinere malum iftud non videbatur . At verò Patriarcharum damnatio femper fuit de maximis Ecclefiæ cauffis: Ejus igitur folum examen Legatis meritò permifit fapientiffimus Pontifex, definitionem fuo judicio refervavit. Cum hifce litteris & mandatis fuerunt illi per Arzabir Conftantinopolim dedu&i. Pergit Metrophanes. Legati Apoftolici, pofeäquam Comffantinopolim vemerumt, litterafque Imperatori & Photio reddiderant, per o&o menfes urgere atque imffare mom deffiterumt , ut fibi liceret legatione pro Imperio Pomtificis perfungi. Probibiti verò , immò domi, etiam ille&i & corrupti , Patriarcbam Igmatium prgterjus fafque omne exau&orarumt, Pbotiumque confirmarunt , Pbotio, quod mom rit? le&us effet Igmatius Patriarcha , accufatorem imffifuemte , quae potiùs im jpfum quadrabat Pbotium: „Quippè qui per vim folam & Primcipum mamum, praeter memtem femtentiamque Epifcoporum, imtrufur effet. Illud verò de Igmatio fme fuffragiis creato penitùs falfum erat atque comfi&um . Legatos fuiffe non tantùm donis corruptos, fed & Regiis terroribus compulfos teftatur teftis oculatus Sanétus Stylianus. Eofdem primitùs conftanter egiffè, at per centum dies nemini, nifi fuis Domefticis potuiffe loqui , atque ità pedetentim per Graecorum artes fuiffe inflexos teftatur in litteris ad Photium, & in litteris ad Diœcefis Conftantinopolitanae Epifcopos ipfe Pontifex Nicolaus. Addit ab illis & Michaele Augufto duas Conftantinopoli celebratas Synodos, alteram pro facris imaginibus , alteram pro Photio adversùs Ignatium, de qua idem Pontifex in litteris ad

Epift, 9. di&tum Imperatorem . Illud ridere libuit , quod

quaß ad majorem firmitatem Concilium , adversùs Ignatium Fratrem & Commimiffrum moftrum congregatum, æquali* mumeri cum faméfa olim $ynodo in ANicaea à fanéfi* Patribus celebrata fuiffe perhibetir. Quofvis Epifcopos ad latrocinalem Synodum coegerat Auguftus Michael, ideòque generalem feu Oecumenicam, fan&ae primae Nicænæ parem blaterabat; at repofuit laudatus Pontifex : Nom totidem Præfuler, fed merita mom minora $ynodum Synodo Nicgnae poffumt facere parilem, magifque illud advertemdum , quia illic contra unius Presbyteri vefamiam nom folùm multarum regiomum Pontifices , vevìm etiam & Patriarchæ præfediffe referumtur ; bic autem in Patriarchae megotio nom folùm ullur Patriarcharum , fed nec ullus alterius diœcefeos inventus eff quifquam Epifcopur. At verò generalis Synodus requirit praefentiam autcertè legationem omnium diœcefeon ac Patriarcharum. Neque mireris in una Conftantinopolitana diœcefi fuiffe tot Epi

[ocr errors][merged small]

ma ftipatus , Photianae iniquitati fatellitem fe praebuit , ac per præfentes milites & Commentarienfes egit omnia ex more , cujus in Sedem Apoftolicam temeritates reforbebat Photius, £a. £tionis Eufebianæ, San&us Ignatius, quem Epifcopatui plenè reddi & per omnia ut Patriarcham traétari Pontifex jufferat, non per duos Epifcopos , ut mandat antiquiffimus Ecclefiae Canon, fed per unum Diaconum & alterum laicum ad Synodum citatus eft, & fub capitis pœna jufTus adeffe ut in fimplicem monachum degradatus. Aft omnibus fpretis terroribus ftitit fefè intrepidus in habitu Patriarchae. Eum Regia violentia fuiffe Epifcopatui intrufum teftati funt feptuaginta duo filii Belial, quorum Principes erant Leo Creticus & Theodotacius, Patricii, Magi. ftri dignitatem ifto perjurio mercati. Nec quis Epifcoporum fuit aufus intercedere, nifi unus Theodulus Ancyranus, primæ Galatiæ Metropolita, per nefcio quem idcircò parricidam percufius gladio , & proprio fanguine infigniter purpuratus, Ad Romanam Ecclefiam, Nicolaum Ponti. ficem, Canones Sardicenfes, ac Innocentii primi Pontificis pro San&to Joanne Chryfoftomo Prædeceffore fuo zelum proclamavit Ignatius; aft Apoftolicus vulgaris Canon , $i quis Epifcopus fecularibus poteftatibus ufus Ecclefiam obtineat, depomatur , in ipfum fuit pronunciatus, Procopius Pfeudo Subdiaconus, nuper ob crimina canonicè ab ipfo degradatus, detraxit illi Patriarchale Pallium, proclamavit folenne, Indignus eff, atque ità vir fanétiffimus eft latrocinaiiter deje&us, Denuò provocavit ad alteram addu&i Canonis partem , Et fegregentur omnes , qui illi communicant, dicens ad Principem: $i ego Arcbi-Epifcopus non fm , me tu quidem Imperator es , meque iffi Epifcopi , fed meque Maecbus Bardar, ommer emim vo; indignis meis mamibus effi* comfecrati. Eis improperavit Eufebianæ fa&ionis, quofdam Epifcopos ut hæreticos damnantis, & ab eis confecratos ut canonicos admittentis , irregularem vefaniam, durè exagitatam à Sanéto Bafilio in Epißola ad Ecclefiam Evaifenam. At cum Principe ebriofo dormitarunt omnes Epifcopi; Non cognoverumt, inquit Nicetas Paphlago, qui in ambitioni, & avaritiae tenebrit ambulamt, fe eifdem confiliorum laqueis , quos aliis pararant, comprebemdi. Meritò hanc Synodum paffim cum Theodofio Patriarcha Hierofolymitano in litteris ad San&um Ignatium , in prima noftrae Synodi A&ione le&is, vocamus Cayphaicam, malignantium Synagogam , fpeluncam latronum , fanguineum conVentum. Neque hìc ftitit Schifmaticorum furor. Etenim damnati, in Conftantini Caballini fætido fepulchro claufi , barbaricis fuppliciis adfli&i Patriarchæ manu violenter arrepta formarunt in pura charta fignum crucis, cui ipfe Photius fuperfcripfit: Ignatius indignus Comffamtimopolitamus confiteor me non lege & fuffragiis creatum Eccleff.e thromum invafiffe, neque bis ammis ritè & famę Ecclefiam rexiffe , fed tyrannidem exercuiffe. Ità ille à rerum ignaris creditus eft juftè damnatus, & fen

tentiae acquieviffe. Qgin & fententiam ab ipfo ©X

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »