Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Ecclefia fan&i Cyrini. Iftam caedem conftat fuiffe patratam in Baptifterio: Proinde & ifta Ecclefia ipfum habuit. Fuiffe iftic fub Anaftafii Imperio etiam Arcadii Ecclefiam , fcribit Patriarcha Eutychius: Exiftimo fic di&tam ab Imperatore & furdatore Arcadio. Nam & hicin Ægypto erexit Provinciam Arcadiam.San&ti Martyris & Patriarchae Petri , per Anaftafium Romanæ Ecclefie Bibliothecarium è Graeco in Latinum translata, A&ta !audant & Ecclefiam Deiparæ Virginis. Laudant tria Alexandriæ Cœmiteria. San&i Marci Coemiterium propè Buculam. Hic fanétus Evangelifta fuit occifus & fepultus. Et ejus fucceffor Patriarcha locum facravit in Coemiterium. Laudatur etiam conftru&tumà fan&to Petro Cœmiterium. Necnon & Cœmiterium Martyrum ultra Pharum propè Leucada, & adjungitur: Apud quod à fam&o Petro, pacis tempore , ere&a fuerat Dei Gemitricis memoria. Haec Ecclefia videtur fuiffe fuburbana. uae omnia extru&ta funt ad morem Romanum. Haud dubie in ifta Ampliffima Civitate fuerint & aliæ Ecclefiae , quæ à nobis ignorantur. De harum Ecclefiarum antiquo Regimine fcribit fan&us Epiphanius : Meletius , Lycopolitanus Epifcopus, Arium à fe deprehenfum ad Alexandrum Alexandriae Patriarcham detulit , cùm eum accepiffet  re&7ae Fidei fçopo im Jcripturis apud Populum imterpretamdir aberrare. Arius enim Baucalæ cujufdam apud Alexamdriam Ecclefiae Presbyter erat. Nam umituique Eccleff.e, qu«e tum multæ erant, hodie verò plure , funt, fuus attribuebatur Presbyter. Qua ratione procuramdam Eccíefiam illam Arius fufceperat , ffve quis alius ei adjuméfus fuerat , de quibus fuo loco agemur. Etin alio loco : Per illud tempus Pre rbyter Arius habebatur , ac multi in umaquaque Ecclefía Collegae illius erant Presbyteri, $anè complures Alexamdriae fumt Ecclefie. Harum umam colluthus adminif?rabat , aliam Carpomer , aliam Sarmatar. Sed & Arius iffe umam ex illij Ecclefiis regebat. Cum autem fúnguli commiffüm fibi Populum per fato , & Jolemme* comvemtus publicè docerent , diffenfione* im vulgus fparferunt. Et rurfus : Ferunt Arium ex Lybia oriumdum Alexamdriae Presbyterum effe fa&um , . qui tum Baucalemfir cujufdam Eccleff.e Praefe&uram gerebat. Etenim quotquot Alexandriae fumt Catholicæ commumionis Ecclefiae , umi Arcbiepifcopo fubjeé7æ, fuus cuique præpofitus Presbyter , qui Ecclefiaffica munera iis admimiffrat , qui circa Ecclefias illas habitant, earumque conventicula vici fine lauræ ab Alexamdrimis vulgò mominantur. Eandem iftius Ecclefiae formam laudat Hermias Zozomenus. Eft forma lucidè Romana. Romana quippè Ecclefia praeter Cathedralem , in qua Epifcopus femper docuit & Conventus egit Bafìlicam , habuit plures Titulos Presbyterales , quibus Presbyteri praeerant docentes iftic, & cmnia Divina adminiftrantes. Et hos Presbyteros pofterioraetas appellavit Cardinales.Quorum formam , quia eft antiquiffima , omninò inftituit S. Petrus Apoftolus. Et primi ejus Presbyteri videntur fuiße Linus,Cletus, & Clemens. Videntur ad primævum Alexandriæ morem fuifïè confecratione Epifcopi , atque hinc fan&to Petro in Paparum fùcceffiffe. Nam Vefontionenfes affirmant Linum antè Papatum fuiffe aliquanto tempore fuum Epifcopum. Eò miffum à fan&to Petro. Quidquid de hifcè fit, iftam Presbyteralium Ecςlefiarum & Conventuum formam fan&us Mar

a

cus omninò didicit à fanélo Petro, Roma Alexandriam detulit, atque ita etiam hunc Ritum Alexandrina Ecclefia debet Romane.Erant Parochiales Ecclefiae. Parochias Romani Regiones, Alexandrini dixerunt Vicos feu Mandras. Earum Clerum Romani Regionarium, Alexandrini appellarunt Vicanum.Quod enim etiam Alexandrie in quavis Ecclefia fuerint plures fub uno Primate Presbyteri , adeoque & varii Clerici, difertè jam dixit fan&tus Epiphanius. Pleræque olim Civitates non habuerunt, nifi unicam Ecclefiam , in qua docebat ac miniftrabat Epifcopus. Et erat longè convenientius. Sic enim fuo Epifcopo Populus in omni Conventu praefens adunabatur. Verùm & Romanus & Alexandrinus Populus in unicam totus Bafilicam adunari , & folius Epifcopi verbo pafci non poterat : Hinc ftatim ab Evangelii exordio fuerunt illic plures Bafilicae. Plures fuif{è etiam in aliis majoribus Civitatibus , non eft dubitandum. Verùm in ipfis non Presbyteri , fed per varios fucceffivè dies videtur folus olim Epifcopus, aut non nifi ipfo praefente ac jubente Presbyter docuiffe. Videtur folus Epifcopus cunéìis iftic Ecclefiis foius immediatè praefedifïè. Quod quibufdam tunc Civitatibus fuerit folus fine ullo Presbytero Epifcopus, poffit facilè oftendi. De confueta tunc plerarumque Ecclefiarum forma fcribit in fuo fuper primam Epiftolam ad Timotheum Commentario Hilarus Romanorum Diaconus: Nunc feptem Diaconos effe oportet , & aliquamtos Presbyteror, ut bimi fimt per Ecclefiar, & umur jm Civitate Epifcopus, Palàm agit de Cathedralibus " Ecclefiis. Et addit caufam : Ommi hebdomada offerendum eff. Etiamfi mom quotidiè Peregrimis , imcolis tamen vel bis in bebdomada. Affirmat oportere , ut in quavis Cathedrali Ecclefia fint ad minùs duo Presbyteri, nè folus Epifcopus cogatur femper offerre. Haec funt fuo loco magis elucidanda.

ut licet umur omnibus prae-effet Epifcopus , Presbyteri tamen feparatim Ecc/efia* retinerent , Populumque

Epifcopus. Ajunt tamen hanc Comfuetudimem mom priùs imoleviffe , quàm ex quo Arius Presbyter , de doârima differem , infolitum introduceret. Quod ipfum docet Socrates. Arii ergò lapfusiftam Presbyterorum per Bafilicas & Mandras Prefe&turam non penitùs abftulit, fed tamen infigniter mutilavit. An Alexander Patriarcha, an Nicæna Synodus mutilaverit , ignoro. Si conje&urandi detur facultas, Decretum ab Alexandro emanaffe dicam , à Synodo fuiffè confirmatum. Et ipfum plures aliarum Civitatum Epifcopi quibufdam videntur probafîè & admififïè , aut certè antea habuiffè in fuis Ecclefiis. Etenim ad Nepotianum, fcribit fanétus Hieronymus : Peffimae Confuetudimis eff in quibufdam Ecclefiir tacere Presbyteroj , & præfemtibus Epifcopis mom loqui, quaffaut imvideant , aut mom digmemtur audire. At errant. Non, enim iftud Alexandrinum Decretum, fed antiquam quarumdam Ecclefiarum Confuetudinem , quae non omninò , fed dumtaxat præfente Epifcopo imponebat Presbyteris filentium, damnat Hieronymus.Hanc in Africana etiam Ecclefia viguiffe , & à fanéto Valerio Hipponenfi Epifcopo,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

qui fán&to Presbytero Auguftino coram fe concionandi poteftatem primus fecit , cœpiffe , cum plurium Collegarum obloquio intercidi fcribit S. Poffidius. Ex his item intelligimus, quo fundamento Colluthus, unius Alexandrinae Bafilice Re&tor , Epifcopalem confecrationem ambiverit, eandem fit mentitusfibi impartitam , fe pro Epifcopo gefferit, & Clericos confecrare attentarit. Quia nempè omnes ifti Re&tores ufque ad Heraclae ac Dionyfii tempora fuerant Confecratione Epifcopi: Iftam confuetudinem Colluthus tentavit reparare. Exiftimo quod confecraretentaverit folos Clericos fuae Bafilicae. An ifta olim ipfis fuerit facultas, non poffim dicere. Interim hinc vides fingulis iftis Bafilicis fuiffè olim plures Clerieos: Etiam Presbyteros. Quaeftio eft, quot tales Bafilicas atque Re&ores Presbyteros olim habuerit Alexandrina Ecclefia? Patriarcha Eutychius affirmat fuiße duodecim Presbyteros, & quidem ex Inftitutione & Confecratione S. Marci. De Bafilicarum numero plenè filet. Et quis credat ex tunc fuiffè illic tot Bafilicas? Eufebius Caefaraeenfis ex Philone affirmat per Marcum in quavis Nomo ac agro ere&tum fuiffe fuum auguftum Templum, fuumque Monafterium: praefertim circa lacum Mareotidis. Et per Monafterium videtur Mandram intelligere. Nam principaliora Monafteria Graeci femper vocarunt Mandras, eorumque Praefe&um appellarunt Archi-Mandritam. De ipfius Alexandriae Bafilicis Eufebius nihil affirmat. Quin imöS.Marcus videtur non ftatim tot Presbyteros iftic confecraßè. Etenim antiqua, per Abrahamum Ecchelenfem translata & vulgata, Alexandrinorum Patriarcharum Hiftoria habet:Multiplicato credemtium in cbrjfum numero, conffituit 5. Marcu, Amianum E'pifco£um Alexandriæ, & cum eo tres Prerbytero; , & Diacono* feptem, Exiftimo Presbyterorum numerum uti & Bafilicas, pedetentim cum fidelium augmento profeciffè. Hinc S. Epiphanius affirmat ipfasfub S. Alexandri Patriarchatu fuiffe multas, Plures autem fuo tempore. San&us verò Athanafius affirmat fub fe fuifTe paucas& parvas. Nempe refpectu numerofiffimi Populi. Sanaus Epiphanius præter Caefaream Cathedralem enumerat noyem Presbyterales, atque adjungit : & caeterae. Apud Gelafium Cyzicenum extat Diploma, quò Arium Presbyterum fuum S. Alexafider Pätriarcha damnat ob novam haerefim. Et ipfum mittit ad omnes Ecclefias: & ipfi fubfcribunt feptemdecim Presbyteri Alexandrinae Ecclefiae. Proindè Ariuserat decimus o&avus. Non enim videtur ex tuncfuiffe quis ordinatus in ejus Titulum. Et in fecunda S.Athanafii Apologia extat ad Theognium & alios Tyriae Synodi Antiftites epiftola, cui eft Epigraphe : Presbyteri & Diacomi, fub Re. verendiffimo Epifcopo Athamaffo, catholicae Écclefi.e Alexandrinae. Et fubfcribunt Presbyteri fexdecim. Eos inter non eft Timotheus,qui impudentis mefetriculae calumnias evertit in Tyria Synodo. Quod nempe is effèt apud Athanafium. Etiam guis alter, imò & quidam alii pofIint abfuiße. Nam ante extru&tam Cefaream Bafilicam Alexander Epifcopus habuit o&odecim Presbyteros, ideoque Succeffor Athanafius debuit habuifïè noyemdecim. Quia nempe S. Theonæ BafiIica, qug fanctæ Alexapdro fuit Cathedralis, poß ædificaDiffert. Proœm. Tom. I.

tam Cæfaream eft verfa in Presbyteralem. Ipfam inter Presbyterales difertè numerat S. Athanafius. Poffint fuifíe & aliæ nobis ignotæ. Item poffint fuiffe Presbyteri fine iftiufmòdi Titulis. * Alia quæftio eft, an Alexandrina Ecclefia fub ! fe habuerit forenfem Parochiam , feu forenfes & rufticanas Parochiales Bafilicas? Etenim Romana Ecclefiatales numquam habuit. Semper habuit, ac etiamnum habet folas Urbanas Bafilicas , & aliquot extrà muros Caemeteria ac Monafteria. Quo omnium fub Caelo Ecclefiarum folicitudini melius attenderet Romanus Epifcopus,S. Petrus ipfum voluit effe folius Urbis Epifcopum,liberum ab omni cura Pagenfium. Quae forma videtur viguiffè etiam Antiochiæ & Conftantinopoli. Quaeritur, an eandem S. Marcus plantaverit Alexandriae ? Refpondeo non plantaffe. Lucet ex Epiftola,quam ad Flavium Philagrium Auguftalem Pr£fe&tum fcripfit pro S. Athanafio Clerus Mareotidis. Habet hanc Epigraphen : Presbyteri & Diacomi Mareotici è Regione & Nomo, cujur Epifcopatum gerit Reveremdiffìmus Athanafiur. Extat epiftola in fecunda Apologia laudati Athanafii. Et ipfe ibidé Athanafius fcribit: Mareote , eff ager Alexandrie, quo im loco mumquam Epifcopus fuit , imò mec Chorepifcopur quidem, fed Univerfae ejur loci Eccleff;. Epifçopo Alexandrimo fubjacemt, ita tamen ut finguli pagi fuos Presbyteros habeant.$unt autem pagi iffi maximi decem mumero,aut aliquamtò plures. Pagur autem,ubi habitat Ifchyra r, mimimur eft , & pauciffimorum bomimum, adeò ut mom ibi, fed in proximo pago Ecclefia fit conflituta. Extat ibidem totius Mareotici Cleri ad Tyriam Synodum pro S. Athanafio epiftola , cui fubfcribunt quatuordecim Presbyteri , & quinde^. cim' Diaconi. Et laudatæ, quae apud Gelafium Cyzicenum extat S. Alexandri adverfus Arium epiftolae fubfcribunt fexdecim Mareotici Presbyteri,& totidem Diaconi.Subfcribunt proximè poft feptemdecim Presbyteros, & tredecim Diaconos Alexandrinae civitatis. Quod Mareotidis Ecclefia ex S. Marci Inftituto fpeétet proximè ad Alexandrinam Cathedram, lucidè infinuat Eufebius Cæfaraeenfis. Et ex his addifcimus varia.Primó,quod Mareotidis lacus habuerit fibi adjacentes pagos varios,ali- . quot ultra decem.Secundò, quod non quifque pagus, fed foli principaliores habuerint Ecclefiam. , Minores in Ecclefiafticis dependebant à vicino majori, ac ejus frequentabant Bafilicam. Et talis erat pagus,in quo Eufebiana Faétio erexit novum Epifcopatum,dandum nequiffimo Ifchyrae,uti prgmium fiéte in S. Athanafium calumniae. Difcimus. tertiò, quod fub Patriarcha Alexandro Mariotes habuerit fexdecim Presbyteros, ac totidem Diaco; nos. Quia nempè quævis iftic Pagenfis Ecclefia habebat fuum Presbyterum,ac fuum fub illo Diaconum. Quare dum datis ad Tyriam Synodum literis per quatuordecim dumtaxat Presbyteros &: quindecim Diaconos fubfcriptum eft;reliqui obie-« rant aut aberant. Difcimus quartò, quod ifta Regio & Pagorum congregatio numquam habuerit Chorepifcopum , feu Decanum Ruralem. Quia nempè fine medio fpeétabat ad Patriarcham. Ita videtur. Et haec item videtur caufa, ex qua Diplomati, quo Alexander Patriarcha Arium damnavit, non foli Civitatenfes Presbyteri ac Dia

coni fubfcripferint, fed etiam Mareotici. Etiam - E ambo

[ocr errors][ocr errors][merged small]

34 ambo indubiè adfuerunt damnati Synodo. Quia nempè Mariotici, licet Pagenfes , erant Alexandriae vicini, & ex fingulari Privilegio fpe&tabant ab ejus Clerum. Quod ipfe fanétus Marcus iftic Augufta Templa & Monafteria, nec non fingularia Chriftianæ eruditionis ac Difciplinæ Gymnafia erexerit, fupra audivimus à Cefaraeenfi Eu: febio. Hinc ifte Clerus poßit femper fpeétaffe ad immediatam curam Patriarchae. An Alexandrina Cathedra fub fe alios infuper Pagos, & qu9fdam in his Chorepifcopatus habuerit, trado aliis me eruditioribus examinandum.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Ac de rein Theodofiano Codice extat Valentiniani II. magni Theodofii,ac Arcadii Imperatorum Lex ad Optatum Prgfe&tum Auguftalem.Omnes Ecclefiafticas Epifcoporum & Clericorum caufas mandat non apud publica Tribunalia, fed per Epifcopos examinari ac decidi, & concludit: Quibufcumque igitur mota fuerit.Qugffio, qaae ad cbriffiamam pertimeat $am&itatem, eos decebit fub eo Judice litigare, qui Praeful eff im partibus omnium Sacerdotum, id eft , per Ægypti Diœceffm. guare laudabilis Authoritas tua arbitrio temperato , quidquid megotiorum aliumde imcidet , termimabit, habituro Pontificium Sacrae Difceptationis Timotbeo Epifcopo, quem fibi ommer etiam fuo judicio praetulere. Ef emim vir cùm omnium $acerdotum fufceptatiome venerandu* , tùm etiam noflro judicio approbatur. Haec poftrema verba alludunt ad aliam ejufdem Codicis Legem, quaidem Imperator Theodofius eundem Timotheum fancit omni Ægyptiacae Dioecefi effe radicem orthodoxae Communionis. Addu&ta jam Lex nos docet plura. Primó , quod Alexandriæ Patriarcha habeat jurifdiétionem per omnem Diecefim Ægyptiacam. Erat enim Ægypto in Ecclefiaflicis , quod Auguftalis Praefeétus in Politicis. Et quod hic olim per omnem iftam Dioecefim habuerit Poteftatem, omnibus notum eft, & haec ipfa Lex demonftrat. Etenim Optato Auguftali Præfe&to mandat, ut hanc Legem faciat per omnem iftam Dioecefim obfervari. Licèt poftmodò Imperator Juftinianus ejus authoritatem ad folam Alexandrinam Civitatem & duas Ægyptos circumfcripferit , avita tamen Patriarchae Poteftas in nullo fuit laefa. Et quidem ejus Ρoteftas videtur etiam antiqua Praefe&ti Poteftate fuiffe amplior. Etenim addu&ta Lex omnes omnium per omnem Dioecefim non tantumodò Epifcoporum , fed & Clericorum caufas mandat per ipfum definiri. Etiam in prima inftantia. Nec enim agit de Appellationibus.Et hoc effe affirmat iftius Patriarchæ Pontificium.Utique ex antiqua confuetudine. Nec mireris hoc. Etenim hec Poteftas videtur competere omni Patriarchae, Lucet ex trigefimo oétavo Canone Arabico: Ut mullus Epifcoporum im Paracla alterius Ordinatione * Presbyterorum aut Diaconorum faciat,exceptis Patriarcha & Archi-Epifcopo, in locis qu£ fub eorum Poteftate fumt. Ordinandi & judicandi Poteftas funt connexae :

Quare Patriarcha,qui per omnem fuam Dioecefim ordinare poteft, poteft & judicare. Poteft cum omnibus fibi fubjectis Epifcopis ad ifta concurrere. Et datur locus præventioni.Et hinc Alexandrinus yidetur quid fingulare habuiffe. Omnium prima inflantia videtur privativè ad ipfum fpe&affe. Et certè omnium penitus Epifcoporum Confecratio ad ipfum privativè fpeétavit, ideòque fpeétafïè potuit & ipfum judicium. Et addu&ta Lex dat caufam : Quem , fibi omne * fuo etiam judicio praetulere. Affirmat Patriarcham hunc non à folis fuae Provinciae, fed à cunétis fuae Diœcefios Epifcopis eligi, ideòque effe omnium judicem.Et hoc fecundò addifèimus ex ifta lege.Praeterea,nullus per Ægyptum Metropolita videtur potuiffe facere Synodum, fed folus Patriarcha.Certè Provincialis iftic Synodi ego nullum fcio exemplum.Omnes,quafcumque legi, fuerunt Patriarchales. At verò omnes alicujus momenti Ecclefiafticae caufae debent difceptari ac definiri in Synodis : ergo per Ægyptum definiri potuerunt per folum Patriarcham. Haec omnia lucidè & amplè confirmantur ex quarta A&tione ChalcedonenfisSynodi.Hec A&tio Dogmaticam, quae priùs S. Flavianum Conftantinopolitanum Epifcopum, deinde hanc ipfam Synodum direxerat atque inftruxerat, S.Leonis Pontificis Epiftolam folemniflìmè probavit , munivit fingulorum Epifcoporum fuffragio & Subfcriptione,voluitque ut tredecim, qui cum fuojam degradato Patriarcha Diofcoro Chalcedonem venerant ut Legati totius Dioecefeos, Ægyptii Epifcopi etiam fubfcriberent. Verùm ifti interceffèrunt. Imperatori Martiano obtulerunt preces, fefe orthodoxos funt profeffi , & poftularunt à Subfcriptione excufari. Princeps preces remifit ad Synodum. Ad ipfas auditas obftupuerunt caeteri Epifcopi , & repofueruiit : Dogma Eutycbir , quare mom amathematizarunt ? Cum impoffura petitiomes porrexerunt. Epifíolae Leonis fubfcribamt, amathematizanter Eutychem & Dogmata ejur. Comfemtiant epifíolae Leonir. Eludere mor volumt, & difcedere. Ægyptii Epifcopi Eutychianum errorem abundè damnaverant in fuo libello, fed ejus nomen difertè non exprefferant: Hinc fefe Synodo fecere fufpeétos, Quare Diogenes Chizici Epifcopus, Hellefponti Metropolita, adversùm illos perrexit: Propter Eutychem fa&a eff $ymodur,mom propter aliquid aliud.Romamus Epifcopus propter ipfum fcripfit. Ommer comfentimur epifiolae comfequemter habemti expofitioni 55. Patrum.Et iffi comfemtiamt Epiffole fix/7iffimi Leomir. Quod ipfum Apoftolici Legati & plures Epifcoporum Primates graviffimis interlocutionibus firmarunt atque urferunt.Et Hieracus Aphnaitarum in Ægypto Epifcopus ex fuo & duodecim Collegarum nomine repofuit : $i quis praeter iffa , quæ à mobis im Petitiomibus porre&a funt,fapit,five Eutycbe*, fíve alter aliquis,Amathema fit. De epißola autem San&fiffimi & Deo amiciffmi Archiepifcopi Romami Leomir fciumt omnes $$.Patre* moffri, quia in omnibus exfpe&7amur $emtemtiam Beatiffimi moffri Archi-Epifcopi,& petimur vefiram Clememtiam expe&are Praefidis mofri $emtentia, quia eum im omnibus fequemur. Nam & fam&iffimi, qui im Nicæa congregati fumt , trecenti decem & o&ò Patre r, hanc Regulam dederumt,ut fequatur ommis Ægyptiaca Regio Archiepifcopum Magmi momimis civitati, Alexandriae , & mibil abfque illo agatur ab aliquo ei fubjacente Epifcopo. Eufebio

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DISSE RT ATIO

Eufebio Dorylaeenfi apud Phryges Epifcopo, zelofiffimo damnati Eutychetis accufatori, vifa funt haec mira , ideòque ex confueto impetu eft interlocutus: Memtiumtur. Et Florentius Sardenfis Epifcopus, Metropolita Lydorum: offemdamt quod dicumt. Molliùs interceffit, attamen tantam Ægyptiorum Epifcoporum à fuo Patriarcha dependentiam non potuit intelligere.Cecropius Sebaftopolitanus in Armenia Epifcopus eft ufus alio argumento: Nom moverumt ifii quomodò credumt , & mumc volumt difèere. Dixit omnem Epifcopum oportere effe fidei Doétorem,ideòque Ægyptios ,

rent, poftulabant difcereà novo Patriarcha, effe adhuc Difcipulos, ideóque indignos Epifcopatu. PhotiusTyriorum Epifcopus, primæ Phoeniciæ NMetropolita, addidit ad ipfos Ægyptios Confémtitis Epiffo/.e Beatiffimi & $am&iffimi Arcbiepifcopi Romae Leonis , ficut & univerfalis $ymodus comfèntit, & fubfcribitij , Am nom ? Cenfuit tantae Epifcoporum à Patriarcha dependentiae non effe locum in generali Synodo : hanc effè omni Patriarcham fuperiorem. Etiam Romani Legati hanc Ægyptiorum Exceptionem improbarunt , & locuti funt ad Synodum : Tot ammorum Epifcopi im Ecclefia femefçentes , ufque ad hoc tempus fidem re&am & Catbolicam ignoramt , & expcé?amt adhuc alienam Semtemtiam ? Approbarunt interceffionem Cecropii Sebaftopolitani. Etiam Diogenes Cizicenus Epifcopus eft denuò interlocutus: Qui mecdum cognofcumt quod credumt , iffi ordimare habemt Epifcopum ? Et univerfa Synodus exclamavit : Qui mom comfemtit

eff. Qui mom amathematizat Eutychem , haereticus eff. Et Ægyptii refponderunt: Amathema Eutycbi , & credentibus ei. Ita fefe ab haerefi expurgarunt. Et rurfum omnis Synodus: Subfcribamt epiftolae Leoair. Qui ei mom fubfcribit, baereticus eff. Et Ægyptii: extrà volumtatem Archiepifcopi moftri mom poffumus fubfcribere. Et Acacius Ariaratiræ in Armenia Epifcopus oppofuit: Incongruum eft umiverfaHem $ymodum praetermittere , & im umam Perfonam attemdere , quae fifçeptura eff Epifcopatum Alexamdriae magnae Civitatis. Imtemtio emim bis eff, fcut im Epbefo, feu Ephefino Latrocinio, perturbarumt omnia , & fcamdalis compleverumt univerfum Mumdum , & mumc iffam faméfam & magnam $ymodum volumt perturbare. Petimur ut mom eis concedatur, fed aut comfentiamt Epiflolae, aut regularem d.tmmationem fufcipiamt , & cogmofcant quia excommunicati fumt. Senfit cum Photio Tyriorum Epifcopo , & ejus argumentum infigniter elucidavit. Hinc idem Photius ftatim adjunxit : Quomodo comamtur ordimatiomem facere mom eadem fapientes huic San&ae & Univerfali $ymodo ? Si enim reéfa fapiumt , offendamt propriam imtemtionem, qualis eft circa fidem , & fufcipiant Epiffolam fam&iffimi Archi-Epifcopi Leomir. Si autem molimt, fmt excommunicati. Et omnis Synodus acclamavit: Haec omnes dicimus , omnes fic fapimur. Exiftimarunt Ægyptios dolosè agere, dolere ob degradatum Diofcorum , provocare ad falfam confuetudinem , hac arte velle elabi , & perfiftere in Eutychiana perfidia. Hinc Ægyptii per Hieracum Aphnaitarum Epifcopum ! conftanter regefferunt: Jam per petitiomer noßra r fidem mamifèffam fecimus , & mom extra Catholicam

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

moffrae Regiomi, mimis multi fumt , mor pauci , mom poffumus mumero pauci illorum perfomar fufcipere. Petimus autem vefiram $ublimitatem , & hamc faméfam ac magnam $ymodum, ut mifereamimi mobi* , & expe&etij moffrum Archiepifcopum , ut fecundùm antiquam Comfuetudinem illiur fequamur femtentiam. Quia ff extrâ voluntatem Praefdis moffri aliquid fr. ciamus , ficut praefumptores , & mom fervanter fecumdùm Camomer amtiquam Confuetudinem, omnes Ægyptiacae regiomey imfùrgemt im mor. Ergò miferemimi mofræ $eme&uti, : Miferemimi, & mom faciatis mor in peregrinatione mof?ram vitam comfumere. Et eidem Reverendiffimi Epifcopi ja&averunt fe in terram, atque dixerunt: Clementes effi* , miferemimi moffri, Firmi perftiterunt praedicare fuae Dioecefis Confuetudinem. Praedicare ipfam effe immobilem. Et non effe extravagantem. Hinc addiderunt effe fecundùm Canones, feu per Canones confirmatam. Utique per fextum Nicænum. Addiderunt omnem Ægyptum iftius Patriarchalis Juris effe adeò zelofam atque tenacem , ut nemo ipfius prævaricator permittatur iftic vivere, ideoque fe, fi praevaricentur, reverti non poffe in Ægyptum, fed compelli ad omni fua vita infæliciter peregrinandum. Infuper fubtexuerunt & aliam rationem: Quod nempè pauci effent , ideoque ex totius Dioecefeos, quae numerofifììmos Epifcopos habet, perfona nihil poffent agere fine fingulari mandato. Hinc & à fan&ta Synodo, & à gloriofis Judicibus flagitarunt mifericordiam. Et qui

dem in terram proftrati. Nihilominus plures Epifcopi cenfuerunt per hæc non everti Photii Tyrii & Acacii Ariaratirenfis argumentum, ideoque Cecropius Sebaftopolitanus eft denuò interlocutus : Univerfalis haeo Jynodur Ægyptiaca regione major eff, ac fide digniorEt mom eff juffum decem haereticor audiri , & pr«etermitti mille ducemtor Epifcopo*. Nom emim mumo mor exigimus , ut pro aliis fuam fidem offemdamt, fed dicimus , ut ipfi pro fua perfoma reéfae fidei comfemtiamt. Ita etiam refpondit ad novum AEgyptiorum de Mandati carentia argumentum. Et Eufebius Dorylaeenfis Epifcopus adjunxit : Procuratores iffi fumt ommium Ægyptiorum , & dehemt Univerfalem $ynodum fequi. Dixit ipfis adeffe Mandatum , ideoque iterum mentiri. Et Lucentius Efculanus Epifcopus , ac fan&ti Papæ Leonis Legatus addidit ad gloriofos Judices : Si erramt , doceamtur per veffram nmagmifcemtiam. Quiae mom poffumt decem homines praejudicium fteere $ymodo fexcentorum Epifcoporum , mec Catholicæ fidei. Confirmavit fundamentum Photii Tyrii, Acacií Ariaratirenfis , & Cecropii Sebaftopolitani. Hinc undique prefli Ægyptii denuò perrexerunt : Jam nom poffumus habitare im Provimcia. Mifereamim# moffri. Occidimur. Miferemimi moffri. Perrexerunt urgere Ægyptiacæ Diœcefis zelum pro jure Patriarchico, Univerfa Synodus fuit admirata , &: exclamavit : Videtis , quomodo tefimomium perhibemt fui , Epifcopis , dicenter. Quia occidimur ? Et hinc ad gloriofos Judices converterunt fe ifti Epifcopi, atque dixerunt: Morimur, per veßigia veflra. Miferemimi moftri. Moriamur à vobis , $ mom illic. Fiat hic Arcbiepifcopus , & fubfèribimur , & comfemtimus. Miferemimi canorum moffrorum. Detur hic Arcbiepifcopus. Novit , Dei amantiffimus Arcbiepifcopus Amatoliu£ , quia tat... 2. li* li , confuetudo im Ægyptiaca regiome obtinuit , ut omme , obediant Archiepifcopo Alexamdriae. Nom quia mom obtemperamur Synodo , fed occidemur im patria. Miferemimi moffri. Poteftatem habetir. Subditi fumur, mom recufamus. Meliùs eff mos hîc mori à Domino mumdi, & à vefira magnificemtia , & ab hac fam&a $ynodo , quam illic. Propter Deum miferemimi ifforum camorum : Parcite decem hominibus , parcite. Poteffatem babetij im animam moßram : Parcite decem bomimibus. Moriemur illic. Meliùs eff bic mori. Mifericordes funt Domimi. Novit Comfuetudinem Amatolius Archiepifcopur. $ede* moffra* volumt : Tollant. Nolumus effe Epifcopi. $olummodò non moriamur. Date Arcbiepifcopum , & fcontradixerimur , pumite mor. comfemtimus his , quae decrevit veffra Poteffar. Non contradicimus , fed eligite Arcbiepifcopum. Hîc expe&amur , ufque dum ordimetur. Anatolius dudum fuerat Alexandrinae Sedis Archi-Diaconus , ejufdemquè in Regia civitate Apocrifarius, ex ifta Dignitate per Ephefinum Latrocinium eve&tus in Epifcopatum Conftantinopolitanum , atque ita Alexandrinae Ecclefiae jura, & totius Ægyptiacæ Diœcefis Hierarchicos mores quàm optimè callebat. Hinc ad ipfum appellant Ægypti Epifcopi, & fua de fui Patriarchae juribus & totius Dioecefeos pro ipfis zelo. Allegata poftulant per eum confirmari. Addunt fe , ftatim ac fuerit ele&tus novus Patriarcha, ad fan&i Leonis epiftolam & quævis Synodi Decreta fubfcribenda paratiffimos. Rogant aut à Synodo Patriarcham eligi , aut fe ufque ad fa&tam Alexandriae ele&tionem detineri Conftantinopoli. Promittunt tunc fine mora fubfcribere. Et hae rationes ac preces placuerunt gloriofis Judicibus , atque funt ita interlocuti: Quoniam Reveremdiffimi Epifcopi Ægyptiorum , mom ut repugnamtes catholicæ Fidei, fubfcribere im praefemti difulerumt Epiffole fam&iffimi Arcbiepifcopi Leonis, fed dicemter comfuetudimem effe im Aegyptiaca regione,extra femtemtiam & juffiomem Archiepifçopi mibil tale fe poffe , pofcumt autem fuffimeri fe , donec confecretur Epifcopus , qui ordinandus eff magnae civitatis Ale:xamdriae. Et fanétus Pafchafinus , Lilybeti in Sicilia Epifcopus, fan&i Leonis Papae Vicarius ac Legatus, judicium.comprobavit : $i praeceperit 6loria vefira , & jubetis illij praefari aliquid bumamitatis , datis Fidejufforibus mom exeant de iffa civitate. Et gloriofiffimi Judices: $am&iffimi Pafcbafimi fit firmum judicium. Unde permamentes im proprio babitu Reveremdiffimi Epifcopi Ægyptiorum aut demt fidejuffore * , f? boc illis eff poffibile ; aut per $acramemtum eis credatur, quia expe&ant ordinationem futuri Epifcopi magnae civitatis Alexandriæ. Et iftam gloriofiffimorum Judicum interlocutionem Univerfà Synodus adeò probavit, ut ipfam voluerit effe fuum trigefimum Canonem. Utique poft maturum ac plenum examen Ægyptiacae Confuetudinis. Ita quibufdam videtur. Quidquid fit de Univerfa Synodo, certum eft & gloriofos Judices , & præfertim S. Pafchafinum fine maturo examine non pronuntiaffe. Item dubitandum non eft, quin Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus Ægyptiace Confuetudini perhibuerit plenum teftimonium. Quocirca omnes per Ægypti Dioecefim non tantummodò Provinciales , fed etiam Metropolitani Epifcopi in

cun&tis dependebant à Patriarcha:Non dumtaxat

uti à Patriarcha,fed etiam uti à Metropolita:Hinc nullus ipforum poterat fuae Provinciae Synodum facere, nec fine Patriarchæ auçtoritate ullum Decretum edere, imò nec generalis Synodi fan&ionibus fubfcribere. An Provincialis Epifcopus citra Metropolitae auétoritatem nequeat fubfcribere hifcè San&ionibus, firmus non fcio. Interim ad Ephefinæ Synodi adverfus Neflorium Decreta Maximus Affi in Afia Epifcopus eft hoc modo fuffragatus: Quemadmodum famé7iffimus Epifcopus moffer Memmom depofuit , ita & ego credo, concordamterque in hac fide perfevero. Memnon erat Ephefinus Epifcopus, Maximi Metropolitanus. Eandem formam fervavit Dorotheus Dodonenfis in veteri Epyro Epifcopus. Quae fam&iffimws Metropoli, meae Epifcopus Donatus femtit & affirmavit,ego quoque femtio & affirmo. Donatus erat Nicopolitanus Archiepifcopus. Ifta Profeffio fortiter fuadet Provinciales Epifcopos etiam in generali Synodo à fui Metropolitae judicio plurimum pependiffe. Et Calcedonenfi Synodo Diogenes Cyzici Epifcopus, Hellefponti Metropolita , & alii plures in ifta dignitate Collegae fubfcripferunt hoc modo: Et pro me , & pro Epifcopij abfentibus, fub me comfìituti r. Non ex ipforum mandato , fed ex fua in ipfos au&toritate taliter fubfcripferunt. Uti ipfi pro abfentibus poterant, ita præfentes fine ipforum facultate videntur non potuifîè fubfcribere. Hanc dependentiam fuadet etiam fan&i Petri Chryfologi, Ravennatis Epifcopi, Refcriptum ad Eutycheten hærefiarcham. Suas cum fuo fanéto Epifcopo Flaviano Dogmaticas lites hic illi retulerat & commendaverat , & S. Petrus refpondit : In omnibus hortamur te , ut bis quae à Beatiffimo Papa Romanae civitatis fcripta fumt , obedienter attemdar , quoniam beatur Petrur , qui im propria Sede & vivit & praefidet , praeflat quaeremtibus fidei veritatem. Nos emim pro ßudio pacis & fidei extra comfemfum Romamae civitatij Epifcopi caufas fidei audire mom poffumus. Diploma , quo Imperator Valentinianus tertius Ecclefiam Ravennatem erexit in Metropolim, datum eft Joanni primo,fan&ti Petri proximo Anteceffori. Hinc fi ipfum fit verum, fan&us Petrus fuit Metropolita. Dico, $i ipfum fit verum. Quod enim fit fpurium figmentum , fuadent varia. Si verum fit, Ravennates Epifcopi funt per ipfum eve&ti in mutilam & contra&tam Metropoliticam poteftatem. Sine Romani Pontificis , fui ufque tunc Metropolitæ, confenfu nul

lam fidei quaeftionem judicare , imò nec audire

potuerunt , adeoque nec fuae Provinciae, faltem Dogmaticam, Synodum celebrare,ad morem Metropolitarum Ægyptiorum. Dico , faltem Dogmaticam. Quod enim inter Dogmatica & Synodica Judicia fit multum difcrimen, demonftrat Africana Ecclefia , cujus inferior Clerus à Canonicis fuarum Synodorum Judiciis Romam appellare

non potuit , & tamen potuit à Dogmaticis. An etiam in generali Synodo ifti Epifcopi habuerint tantam dependentiam , non poffim affirmare. Certè habuerunt in ampliffima totius Italię Synodo. Lucet ex tertia Synodo Felicis tertii Pontificis. Quod cun&i generatim Epifcopi atque Abbates etiam in generali Synodo nihil poffint fine fui Patriarche praefentia & affenfu ftatuere aut fubfcribere, alicubi fcripfit etiam Theodorus apud Conftantinopolitanos Præfectus Studia:

« VorigeDoorgaan »