Pagina-afbeeldingen
PDF

tranfmiferit Joannis Patriarchæ epiftolam, fubfcribendam ab omnibus Epifcopis: Haud dubiè erat Libellus pacem profitens, & abjurans Schifma , diftin&um per omnes tres illius articulos. Tertiò , quod Hefychius , & alii haud dubiè Epifcopi moderamen fupplicarint , • & auferri quemdam articulum : 'Et quod Joannes Patriarcha difpenfatoriè annuerit. Quartò, quod hic articulus omninò fuerit damnatio Neftorii. Hanc enim Orientales Epifcopi femper oderant , & iftud temperamentum Joannes illis ab exordio promiferat. Promiferat permittere, ut unufquifque in fuo fenfu abundaret. Quintò, quod Hefychius fentiret libellum fic effe legitimum, Apoftolicè conceptum , & ab omnibus approbandum , Sextò , quod Secundae Ciliciæ Epifcopi haec omnia admiferint, & cum Joanne Patriarcha redierint in gratiam. Hinc Hefychius illum appellat Deo amiciffimum, & fan&iffimum. Et ifta omnia ex Condiéto refert Alexandro.

[merged small][ocr errors]

I quidem , qui fcripferant , qua intentione fcripferint, non habeo dicere. Sed illud novi, quod nos ad impia manifeftè invitent. INamque praebendo confilium , ut ne Ecclefias dbtineant hæretici, non eas potiùs Joanni communicando teneamus, quid eft aliud dicere, nifi ne alii haeretici futuri fint , vos potiùs effe hæretici feftinate ? Claret enim , quod qui his communicare delegerit , qui omnes haerefes incongruitate vicerunt , unus eorum ipfe quo que fua communione reddatur. Sicut enim qui adhaeret Domino, unus eft fpiritus, fic & qui adhæret hæreticis, unus eft fpiritus. Nam quid eft aliud cum talibus una communio, nifi ad eos conjun&io per animae affe&um ? Quare de his propriè fortaffe dicetur, quod qui eis adhaeferit, unus fit fpiritus . Haec autem clarius indicavit Humilitati meæ Deo Amiciffimus Epifcopus Helladius per litteras, quae mihi funt redditæ tertia fabbathi, meridie, quas etiam mandare tuae difpofueram San&itati, nifi Leétor cum tuo , ad quod refpondeo, Anagnoftico perveniffet. Illi autem refcripfi , quod per gratiam Dei nec noverim illos , qui femper quidem contra nos fynodos facere meditantur. Sunt verò à femetipfis depofiti : Nec reputo eos ullatenus. Qui enim funt illi, qui nos ad Synodum provocent ? Quos oportebat, fi tamen juftitia fervaretur à nobis, adjudicium provocari, & eorum, quæ ab ipfis iniquè & infànè funt praefumpta, reddere rationes. Igitur nec refpondebo ullatenus ei, quem di

[ocr errors]

rexerint , fi tamen reverà venerit aliquis; fed ad Dire&tores fuos inhonoratum remittam. Si verò habere vifi fuerint Principis nutum, tunc credens ex permiffione Dei effe hanc rem, & per has tentationes bonam circa fe devotionem moflrare, abfcedam potiùs ab Ecclefia ifta opere docens per gratiam Dei quemque volentium , ut Barathrum perditionis effugiant , quam patiar communicando eis in hac Ecclefia permanere, & memetipfum omnibus prodere. Quæ ad tuam Sanétitatem nunc à medicenda provideo fuper conteflatione Clericorum. Ridiculum namque eft , ficut illi non trahuntur ad curiam , ego meam fallam confcientiam coram Deo , & perdam & me & Populum, quem mihi commifit, dum me illi fequi debeant, fi benè praefuero , & ficut dux fuerit Dominus Chrißus. Manifeftum verò eft, quia eum qui pro pietate certat, non folùm nihil metuere oporteret , fed & ad fuftinendum dira omnia effe tota devotione praeparatum , nè perdat pretiofiffìmam Margaritam . Me verò confortante Deo , de Ecclefia mea exiero: Si ita contigerit , non folùm mancipem nominent , fed & fi quid eft pejus, & quidquid aliis vilius. Si autem volunt , & ad Forum purgandum me deputent , ut manibus meis plateæ pulverem mandem : Sicut in Judicum fieri folet adventu . Si verò & his eft aliquid deterius, ad aliud adjudicent. Nam cujus votum eft pro confcientia Chrifto devin&ta & per cuftodias expendi , & per omnem tormentorum fpeciem trahi ufque ad ultimum fpiritum , huic quid de omnibus caeteris pertinebit ? Pro qua re mihi eveniet tuae Sanétitatis orationibus, ab Ecclefia, fi hoc Deo videtur , & fi tempus reftat, abfcedere , opere cunéìis , qui mihi commiffi funt, demonftrante, quomodo fit ab eis perditorum fugiendus affenfus. Si verò aliquis me fequi voluerit, lucrabitur 'femetipfum. Alioquin ego , quod facere debui, faciam, fi me dignatus fuerit Dominus Deus. Credo autem quod dignetur pro fua clementia. Quid autem mea intereft , utrùm multi, an pauci fint mei confortes. Nam fi quidem Antiochenus inftiterit, non contriftat , etiamfi nullus adjutor fit . Si verò lmperiale Præceptum neceffitatem fimul intulerit , nihil proderunt folatia plurimorum. Quippe qui & abfque hoc , fi à me non perditus fuero, nec fic quidem aliquid mihi pertinet propter Chriftum, cui commifi fpes meas. Excepto quod infelicium perditionem potero lamentari : Quia non oro ex ipforum perditione lucrari. Verumtamen Dominus Macarius, ficut fcimus, ex quo ejus agnovi miferiam, nec fcripfit ei, nec fecit ut de Epifcopo mentionem. Quod fi eum minimè depofuit , non tamen idcircò ei communicare dicendus eft . Non enim potuit Synodum facere contrà eum. Quod autem ad fe attinet, fecit, ab eo fe animo feparando, qui ulterius nec fcripfit ad eum , nec eum nominavit Epifcopum. Immò & è contrario in collocutionibus amariffimè ejus faciens mentionem. Nam nec nos nunc Cyrillum & Joannem ab Ecclefia feci

[merged small][ocr errors]

fecimus alienos, fed non ob hoc communicare eis credendi ullatenus fumus, donec illorum perditionem noftris animis inducamus. Et quidem miferiæ meæ per gratiam Dei ifta voluntas eft. Si verô Joannes anathematizaverit ifta Capitula , cumque eis Cyrillum, qui ea expofuit, & agit proeis, & non fubfcripferit Ordinationem Procli, per hoc utcumque compenfans ea, quæ contra Deo Amiciffimum Epifcopum Neftorium iniquè praefumpfit . Etenim Proclus ample&titur procul dubio Cyrilli & Joannis communionem . Undè & de ea, quae dicitur, ejus confirmatione Synodicam utrifque tranfmifit. Si ergô Joannes haec fecerit, & Deo Amiciffimum Neftorium Epifcopum fuerit fe habere confeffus , non di&tum tantummodò, fed ut eum in Ecclefiam introducat, & cum eo fedeat, tunc cum noftra ipforum fecuritate, feu munitione ample&temur ejus communionem . Praeter haec autem decies millies ab Ecclefia pelli exorem , & per univerfa mortis genera tranfire, quàm communionem ejus ample&i. Etiamfi nullus è Clero vel Populo hanc beatam viam carpentem me fequi voluerit.

[ocr errors]

Æc epiftola nos docet, quod per acceptam cum adjun&to faciendæ profeffionis Libello Sacram , Maximinus Anazarbi Epifcopus, fecundae Ciliciæ Metropolita , cun&tos fuos Suffraganeos ad pacem ac obedientiam fuerit hortatus, & quod apud Mopfueftienfem Meletium nihil profecerit. Scriptæ Epiftolæ tempus docent haec verba : Igitur nec refpondebo ullatemur ei, quem direxerimt , tamem revera vemerit aliquis ; Sed ad Dire&ores fuor inbonoratum remittam . Edicunt fcriptam poft traditam ac infinuatam Sacram Metropolitae ; antequam infinuaretur Suffraganeis. Notanda funt Verba: $i tamem revera venerit aliqui r. Affirmant Meletii Contumaciam fuiffe adeo duram , adeoque manifeftam ut ipfemet fe crederet non admonendum à Principe aut Patriarcha ad pacem, fed inftar defperati negligendum. Porrò Meletius per hanc epiftolam refutat omnes rationes , quibus aliqui fuadebant unionem & pacem . Prima erat antiqua Magni Bafilii ratio , quam ipfe exponit in litteris ad Presbyteros

[blocks in formation]

mias fe acuerunt , optimum fa&u effe duximur, ut quamtum im vobis eff, Blafpbemorum mumerum mimuatis , & ad paucor redigatir, atque eos , qui $piritum Sanéìum Creaturam effe megamt, im communiomem omnem recipiatis , ut foli relimquamtur Blafpbemi, atque ita vel pudore ad veritatem adducamtur, vel fi im peccato maneamt , ob paucitatem indigni putentur , quibus babeatur fides . Ergo mibil ultra quaeramur , fed Fratribus , qui nobifcum Societatem inire volumt , fidem , quae Nicææ famcita ef?, proponamus , ac f im ea comvemiamt , illud quoque exigamus , Spiritum $améfum meque creaturam dici oportere , meque eor , qui dicumt , in communionem ipfos effe recipiemdor. Nihil aliud eff, quod praeterea mobis inquiremdum cenfemur. Arius , licet etiam Spiritus Sanéti confubftantialem Divinitatem negaret , non tamen non contra hanc, fed contra folum Deum Filium blafphemè latravit , ideoque Sacrofan&ta Nicæna Synodus de illo fimpliciter dixit: Credimus & in Spiritum San&um. Exprefsè non dixit Deum de Deo, nec Lumen de Lumine, nec Deum verum de Deo vero , nec Patri ac Filio confubftantialem. Et hinc Macedonius fumpfit anfam fuae Blafphemiae . Porrò ejus Se&ta erat numerofa ac potens in utraque Armenia, ac in omni Dioecefi Pontica. Propter Euftatium Sebaftenfem . Erat divifa. Quidam Deum negabant, ac dicebant Creaturam, quidam molliores illum volebant nec hoc dici nec illud, fed fimpliciter acquiefcere Nicæno Symbolo. Et quoniam per Valentis Imperatoris affiftentiam erant validi , cun&tos fibi adverfantes Epifcopos minabantur exturbare fuis Cathedris, & fuos Congerrones intrudere. Erat grande malum. Hinc Bafilius cenfuit Evangelicum quidem dogma non praevaricandum , utendum tamen difpenfatione, & fermones difponendos in Judicio : Cenfuit omnes illos , qui Spiritum San&tum , licet Deum non profiterentur , tamen Creaturam non dicerent , & Nicænum profiterentur Symbolum, gratiosè tolerandos, & admittendos ad communionis confortium. Sic credidit illos , qui palam Hæretici blafphemarunt, redigendos ad paucitatem , Orthodoxos Epifcopos ftabiliendos in fuis Sedibus, atque ita fideles Populos liberandos ab Hæreticis Doétoribus ac Epifcopis. Eadem ratione quidam Secundae Ciliciæ Epifcopi cenfebant de hac pace. San&i Cyrilli Capitula cenfebant Hæretica; item Neftorii damnationem cenfebant iniquam ; Quia tamen pacifica Cyrilli epiftola erat Orthodoxa , cenfebant illi communicandum , atqua ita pacificandam, immò ab everfione liberandam Ecclefiam. Difpenfatoriè. Ne ipfi ejicerentur è fuis Ecclefiis , & Hæretici Capitulorum Praedicatores intruderentur, atque ita corrumperent omnem Populum. Et hac ratione Maximinus Metropolita tentavit permovere Meletium . Hinc ad illum legavit quempiam fuae Ecclefiæ Le&orem cum Anagnoßico . Etiam adhibuit Helladium Tharfenfem Epifcopum, Metropolitam primæ Ciliciæ: Eum induxit ad fcribendum Meletio. Ex quo difcimuS

[ocr errors]

pmus Helladium tunc etiam ad mentem rediiffe. Verùm Meletius projecit haec omnia, & refpondit : $ed illud novi, quod mor ad impia mamifeflè imvitent. Namque praebendo confenfum , ut me Ecclefai obtineamt Haeretici, mox ea potiùs Joammi communicamdo teneamur , quid id eff aliud dicere , mif? me alii baeretici futuri fmt, vor potiùs effe Hæretici feflimate . Et certè , fuppofita San&i Cyrilli ac ejus Capitulorum Hærefi , Meletius re&ta re&è conclufit. Nam & Magni Bafilii difpenfatio multis difplicuit , Secunda ratio , qua quidam ftudebant Meletium ad fanam mentem deducere , erat , quod ejus Clerus ipfi adverfaretur, ideoque navigare non poffet adverfo flumine. 3. erat, quod Theodofius Imperator ac Joannes Patriarcha ipfum meditarentur non folummodo deponere , fèd etiam tradere Curiæ ad minifteria. Haec enim erat viliffima res , ideoque & Epifcopo duriffima poena . Hoc volunt verba : Sicut illi mom trabuntur ad Cuviam &c. funt obfcura. Et Meletius refpondet plura . Primó , quod non Epifcopus Clerum , fed Clerus debeat fequi Epifcopum. Secundò, quod Epifcopus Clero debeat præbere exemplum Conftantiae. Tertiò, quod iftud fit omninò daturus , lætanter exeundo de Ecclefia. Et addit de Clero: $i aliquis me fequi voluerit , lucrabitur femet-ipfum. Quartò, quod paratus fit ad fubeunda etiam viliffima Curiæ minifteria: Ad forum purgandum , ad fuis manibus efferendos platearum pulveres: $icut im Judicum folet fieri adventu. Per Judices intelligit Provinciæ Præfidem, ac Praefeétum Prætorii . Ita hi folebant honorari à Populis. Quarta ad infie&tendum Meletium ratio erat, quod inter fuae Provinciæ Epifcopos effet £olus iftius fententiae, ideoque Patriarchali Joanni potentiæ non pofíet refiftere. Et ad hanc reponit : Aom contrißat , hoc eft contriftare non valet , etiamß mullur adjutor fit. Affirmat fe fatis validum adversùs quafvis Patriarchæ violentias & adjungit : $i verò Imperiale Præceptum neceffitatem fimul imtulerit , mibi] proderumt folatia plurimorum. Affirmat fe paratum ad ifta omnia. Unicum fibi effe ftudium ut licet perdatur ab hominibus in hoc faeculo, in futuro non perdatur à femet-ipfo. Et concludit: Præter haec autem decier millier ab Ecclefia expelli exorem, & per umiverfa mortis gemera tranfire. Etiamf mullur è Clero vel Populo banc beatam viam carpentem me fèqui voluerit. Ex quo vides & Clerum & Populum rediiße ad Ecclefiam , & folum Epifcopum hunc perftitiffe in contumacia. Item videmus omnem illum Clerum & Populum à fcelerato Theodoro non fuiffe perverfum . Quifnam fuerit memoratus hic Macarius,& quae ejus miferia, feu miferum opus , non firmè fcio. Exißimo fuiffe Laodicenfem Epifcopum . Hic enim cum Joanne Patriarcha fuit Ephefi , adhaerens ejus Fa&ioni , & operibus. Videtur à contumacia rediiffe ad Joannem, & acceptaffè pacem , ideoque Meletio fuiffe à quibufdam in exemplum propofitus, Hinc Meletius refpondet

iftud opus fuiffe non miferiam, ac materiam poenitentiae. Refpondet ipfum adeò zelosè & cito pœnituiffe, ut ftatim à pace & Joannis communione refilierit, & nunquam deinceps agnoverit aut nominarit Epifcopum. Quin imò quod ipfum degradari optarit. Et degradationi nihilobftaret, nifi virium defe&us: Quod nempe effet Joannis Suffraganeus , ideoque contra ipfum non poffet facere Synodum. Quod in fuis paffim colloquiis amariffimam de Joanne mentionem fecerit. Omnia funt in praeterito , ideoque Macarius videri poffit tunc fuiffe mortuus. At non fuit.' Etenim Eufebius Presbyter, ejus Vicarius ac Legatus adfuit Chalcedonenfi Concilio . Ex quo lucet Meletium hic imponere , aut Macarium fuiffe denuò corre&tum & converfum. Notanda funt & hæc verba : Nam mec mor mumc cyrillum & Joannem ab Ecclefia fecimus aliemor &c. Notanda eft particula , Numc: Hoc eft poft initam pacem. Etenim ante ipfam , & apud Ephefum & poft reditum ad propria , Orientales Epifcopi Cyrillum frequenter degradarant. Interim hi Fa&iofi nunquam praefumpferunt violentas manus in fui Patriarchæ caput mittere. Porrò Meletius ut pacem admittat , & ad Joannis communionem redeat, expoßulat varia. Primò ut Joannes anathematizet non folum Cyrilli Capitula , fed & perfonam . Secundò ut non fufcipiat Epifcopatum ac Synodicas Procli. Tertiò , ut Neftorii damnationem abjiciat , & ipfum non folo verbo & lingua, fed opere & veritate habeat, ac omnibus demonftret Epifcopum : Ut ipfum introducat in Ecclefiam , & fibi intra Thronum, affidere faciat, uti advenam Epifcopum. Haec tria dixit neceffaria ad utcumque compenfandam Neftorio irrogatam injuriam. Proclum averfatur quod ille ad Cyrillum ac Joannem miferit fuas Synodicas, ideoque & illis communicet.

CAPUT CLIX. ---247

Synodica, inquit , Maximimi, & eorum qui erant , ex fecunda Cilicia , ad JAntiochenum de communione. Et de Capitulis fecit ut baereticis mentionem.

Ufcipientes tuæ San&itatis litteras per Dominum Admirandiffimum Comitem Neoterium , omninò dele&tati fumus fuper expofitione fidei San&itatis tuæ. Quomodò priùs fan&torum beatorumque Patrum , qui Nicææ convenerunt , tua San&itas fecerit mentionem , deinde illorum San&orum propofuerit nomina, qui femper claritate re&ae fidei micuerunt, & pro pietate fortiter decertando coronati funt . Hæc clarificaverunt animas noßras: Hæc corda noftra feftivitate repleverunt. Nihilominus verò Anathematifmi contra omnis contaminationis & impietatis

Apollinarium, & abominandiffimas expofitiones ejus

ejus nos fupergaudere fecerunt . Et oramus ut fan&um tuum caput donetur nobis longiffimo tempore, perpetuò hæc exponens, fimul & admonens. Quae enim præterita vel fcripta vel di&ta funt, aliena ducimus à fan&orum , beatorumque Patrum fide. Expofitioni verò tuae San&itatis, Orthodoxæ exiftenti, & fatis clarè prædicanti piam fidem, acquiefcimus. Et non nos dijudicet Religiofitas tua, eò quod ha&enus ad Paternas tuas ulnas non percurrimus . Etenim femper nos omninò turbaverunt illa Capitula , quae & tua Religiofitas fæpiùs ut prava exiftentia repulit. Nunc autem optima expofitione tuae Religiofitatis accenfi, rogamus San&itatem tuam, ut ores pro nobis, quod in fidei pietate perftemus,& diligenter fervemus vitae munditiam. Hoc namque de nobis tuæ Religiofitatis eft lucrum, ut filii tui animi virtute proficiant . Omnem, quae tecum eft, Fraternitatem ego, & qui me. cum funt, plurimùm falutamus.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CAPUT CLX. —-248

Epiffola , inquit , Tbeodoreti Epifçopi ad . Helladium Tbarfenfem , qui ei fçripferat, & direxerat litteras , quæ à Conffantinopoli venerant . Scripfit verò ei hortando eum , ut uniretur vAntiocbeno , firmans, quod à nemine cogeretur depofitioni confentire 'Perfonae.

T litteras , quas tua San&itas deftinavit, infpexi , & Magnificentiffimi atque Gloriofiffimi Quaeftoris Epiftolam legi , quam per Deo Amiciffimos, Donatum Presbyterum , & Acacium Diaconum nobis deftinavit. Legi verò & alias litteras Amicorum, & inveni quod omnes pro pace nobis hortatus offerreat. Memor verò eft & San&itas tua , quia & à principio dixerim Orthodoxam effe Epiftolam , quæ ab Ægyptio direéta eft . Et nullam circà eam quan• dolibet difcordiam habui. Haec igitur apud memetipfum cogitans omnia , & quod unum fit Ecclefiae dogma , & quia haereticorum illorum Capitulorum virtus evacuata eft, dum duæ na• turæ pro una praedicentur, & confeffà impaffibilis Deitas, collocutus fum Domino meo, Deo Amiciffimo Epifcopo Joanni, & inveni eum pro Orthodoxia ftudiosè certantem, & Ecclefiae uni• tionem fieri feftinantem, & depofitionis fubfcriptionem minimè exigentem ab eis, qui facere nollent. Inveni verò & eos, qui funt fecundas Ciliciæ, ad eum communionis Epiftolam deftinaffe. Neceffarium igitur aeftimavi dirigere honorandiffimum & reverendiffimum Presbyterum Bafilium cum his litteris , & rogare Sanétum tuum Caput : Ne perdas gregem tibi commi£ fum, dum caufae nullius interfit. Nam per gratiam Dei & re&a fides obtinuit, & ad injuftitiam nos fecum nullus impellet. Quaefo igitur San&itatem tuam , iterumque , ne differas litteras, fed ut fcribas, & fàlves Ecclefiam. Quandoquidem nec tua confcientia vulneratur. Nec enim nosjuftusjudex alienae injuftitiæ exiget ultiones. Inquit enim : Qui ligat farcimam , ipfe & portabit. Et qui uvam acerbam comederit, ejus dentes obßupefient . Nos convenit & contentiones fiflere, & Ecclefias conjungere, & commiffàs à Deo non perdere Oves: Ne ob hoc tormenta folva• 1nUS.

[ocr errors][merged small]

jntjmata , ignoro. Videtur tunc intimata non fuiße, nifi per amicas Quaeftoris litteras. Haud dubiè hortatorias ad obedientiam . Secundò, quod Helladius non ftatim obediverit, fed quod ante ipfum obedierit fecunda Cilicia. Tertiò, quod Helladius non ipfam Sacram , fed folas Quaeftoris Litteras Theodoreto communicaverit, poftulans confilium. Nempè Sacram credebat ex ipfo Palatio intimatam , aut intimandam. Quartò, quod etiam alias Amicorum litteras, aut ab Helladio, aut ab alio tranfmiffas, legerit : Et quod omnes Helladium hortarentur ad pacem. Quintò, quod Theodoretus tunc ad Joannem Patriarcham accefferit, & cum illo redierit in plenam gratiam . Hinc aliud non poterat , quam alios per eafdem vias ducere. Sextò, quod ex tribus originalibus pacis Articulis Patriarcha

Joannes, Theodoreti ac plurium aliorum interceffione vi&tus , Neftorii damnationem difpenfa

toriè neglexerit , atque ita fregerit , aut certè inflexerit multorum duritiam , Septimò, quod etiam Theodoretus permanferit duriffimus adversùs Cyrilli Capitula: Quod pertinaciter credide

rit dogmatizari Divinitatis Paffibilitatem , ac unicam in Chrifto Domino ex duarum, confufione naturam. O&tavò, quod pacificatoriam Cy

rìlli epißolam conftanter crediderit plenè ortho

doxam, ideoque per ipfam ab illo licet non ana

thematizari, tamen everti ac projici Capitula.

Hæc fundamenta credidit fufficientiffima ad pacem . Eadem omnibus nervis conatur imprimere Helladio,

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

vulneretur. Oportet enim San&itatem tuam pacem Ecclefiae procurare. Sufficienter quippe invicem , velut in no{turna pugna , confumpfimus: Et operare ut nofmetipfos de reliquo cognofcentes jam tandem ample&tamur & pacem.

Et has fuperiores Epiftolas ex nomine Theodoreti pofitas non me arbitror inaniter tranftuliffe, licet rationabiliter ambigam utrùm verè fint ejus. Sed idcircò id egi, ut quia talibus adverfarii abutuntur, etiamcirca hæcinftruantur Orthodoxi per gratiam Dei. Qui enim Beari Ibae adamarint Epiflólam , ejus abnuunt effe : Quæ etiam Geftis univerfalis Concilii abfolutè fub ejus nomine continetur, abfjue dubio Theodoreti credi defiî , eò quod eam operi fuo Irenæus ille contexat , qüidum priùs acerrimus Neftorii Defenforexfti, terit, poftea anathematizantieum cum Dogmate fuo communicavit Ecclefiæ. Unde aliis, & ipfi Theodoreto, magnopere duxerat exprobandum. Ac ne hoc tantùm laicus , agere videretur, à Domno Antiocheno Præfule Tyriorum Metropolis Epifcopus ordinatus eft. Mul- ta enim taliaejus inter has Epiftolas Diéta pro inutili longitudine . , prætermifi. Cujus ad hoc aliqua tranftuli, ut ejus intentio nofceretur. Primus ergò hic ipfe Irenæus, deinde confimiles ejus funt abufi talibus, ut quafide mutabilitate , ' Theodoreto exprobarent. Abutuntur his & Acephali, dum certè in non dicendo Ephefi fccundo Concilio apud eorum Authorem . Diofcorum nulla ex his legantur objeéta. Quod certè immaniter videntes adThoc impulit Indigentia objeétionum, ut íí quoque addicendus judicaretur, quæ adversùm duodecim Capitula ante.

- pacem

« VorigeDoorgaan »