Pagina-afbeeldingen
PDF

garem, qui intrantium fitui refpondet , Nicephorus Calixtus attendit Ecclefiafticam bafilicae pofitionem, de qua Ordo Romanus : Epifcopi atque Presbyteri fedebunt ea locali difpofitione , ut Epifcopi intramtibus fimt ad finiflram , Presbyteri verò ad dextram, ut quamdo Pomtifex federit , & ad eo , refpexerit , Epifcopo , ad dexteram , Presbytero* contueatur ad fmiftram . Eodem modo feffum fuit in Synodo Florentina. Lis , inquiunt A&ta , & comtroverfa orta ef de Sedibus Occidentali * , & Oriemtalis Ecclefíae , domec le&a fumt a&a $ymodo. rum. Tandem hoc inter eor convenit, ut Papae quidem & Pomtifici ea pars templi daretur, quae laeva effet ingredienti ; altera verò, dextera fcilicet , Imperatori & fuir. Atque ita Sedes im bumc modum collocatae funt : Latini ad aquilonem , Graeci ad auftrum federunt. Et ita etiamnum hodie fervatur Romæ in Capella Palatina. Quis porrò fuerit Pontifex generali Synodo praefidens invifibiliter , fcribit ad Theodofium Auguftum San&us Cyrillus Alexandrinus Epifcopus in Apologetico inferto a&tis Synodi Ephe

I.g. c. 13. finae. Sacra Jynodus Cbrifum confefforem & velut

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

caput conffituit , vemeramdum enim Evangelium im famé7o tbromo collocatum erat, Sacerdotum auribus imfomam * : Juffum judicium judicate, faméfè inter Evangeliffa , & Nefforii voce , difcermite. Ejufdem Synodi ad Principem Relatio ait famé7um Evamgelium , quod ipfum Cbrißum præfemtem monftrabat , im tbrono , qui medium locum obtinebat , fuiffe propofitum . Hinc ergò Legati Romani erant ad lævam intrantium , ut huic Pontifici fedenti & eos intuentieffent ad dextram. Dextram namque & Latinis & Graecis fuiffe femper honorabiliorem , facilè poffit oftendi. Hunc morem refpexit Meletius Antiochenus Epifcopus , dicens ad Paulinum de eadem Cathedra contendentem : ' Quòd ß $edes comtemtionem gignit , ego hanc contemtionem à mobis repellere conabor : Pomamus in ea librum Evangelii, & utrimque mos deamur. Addit Synodus Chalcedonenfis. Amtepofitis in medio facrofanáis & vemerabilibus Evangeliis , Pafchafimus Reverendiffimur Epifcopus & Vicarius Sedis Apoftolicae , quum im medio una cum viri* Keveremdiffimis Collegis fuis fetiffet , dixit. AlIocuturi Synodum Legati è Sede furgebant, ftabantque non cum gloriofo Senatu ante San&uarii Cancellos, fed ante facrofan&i Evangelii thronum , ita oftendentes, cujus vice & legatione fungerentur . Non ob Synodi , fed ob ejufdem Evangelii , ac per ipfum repraefentati Pontificis Jefu Chrifti , reverentiam ftabant. Palam ergò errant Se&tarii noftri locum ante Cancellos fuiffe digniorem. Attamen haec omnia jam pridem mutavit Ecclefia . San&um Evangelium non in throno, fed inter fex luminaria ac Principum Apoftolorum ftatuas in ipfo altari ponunt Synodi, atque ita Principem & Senatum à facris canceliis, nominali præfidentia, & omni olim praecariò indulta poteftate amoverunt . caeterùm , inquit Florentina Synodus , im medio templi , atque imter duo* Clericos , ante facrum altare, folium pulcherrimum pofuere , perquam ornatum, apparatumque aureo velamento, im quo fedit Judex magnus & juffu , Dominus noffer Jefu, cbriCamome* Conc.Nic. Tom.I,

;/fus , boc eff, faméfum Evangelium, appofiti, bine | inde fan&orum Apofto/orum Petri & Pauh capit. | bus , cereifque ante illa accenfis . Haec verba, Ante altare, exponit feffio prima. Super altare autem propofitus erat fam&i Evangelii liber apertur , mediur imter capitum tbecas fam&orum Apofolorum Petri & Pauli , cerei, utrimque tribus ' accenfír. Undè iftic non tantummodò Græcorum Auguftus, fed & ipfe Dominus Papa ad latera federunt. Videndus in Concilii hiftoria Sylvefter Sguropulus. Speétant haec omnia ad facras juffiones, excuffas ob Leonis Ifauri impias violentias : undè & in feptima & o&ava Synodo Princeps dumtaxat affediffe cum Senatu legitur, non praefediffe. -Soli itaque Patriarchæ, tres Autocephali Primates, & VicariusTheffalonicenfis habuerunt in Synodo locum fuæ fedis. Addendus Archi-Epifcopus Carthaginenfis, licèt non Autocephalus, totius tamen Africanæ Diœcefeos Primas , de quo ad fextam Synodum Conftantinus, Ecclefiae Conftantinopolitanae Presbyter & Grammaticus Latinus : Scio , temporibus Pauli Patriarchae , vemiffe Fortumium , qui fuit Epifcopus cartbagimemfù , & cùm Miffa , aâurus effet im fan&a magna Dei Ecclefia , quaeftum eff , quomodò federe debuiffet , utrummo ante Metropolitamor , qui hîc morabamtur , am poff eor . Et requiremte eodem Paulo quomdam Patriarcha in Bibliotbeca Patriarcbii librum quinti Comcilii, ut cognofceret , quomodo federe debuiffet , comtigit , ut imvemiretur & lutimur liber ejufdem Concilii . Et eximdè imfru&us idem Paulus fecit eum ordimabiliter federe . Utique proximè poft di&os Primates & Vicarium, uti in quinta Synodo federat Sextillianus, Tunienfis Epifcopus, Legatus "rimofi Carthaginenfis. Reliqui omnes & Metropolitæ, & Provinciales juxta acceptae confecrationis ætatem : Primùm veri , tum folo nomine Metropolitæ, poftremò Provinciales. Hinc in o&ava Synodo poft Patriarchas & Primates Metropolitæ federunt, deindè Archi-Epifcopi : Nempè ex tunc apud Græcos Archi-Epifcopi erant folo nomine Metropolitæ. Hic fedendi ordo fervatus fuit etiam in Provinciarum, ac Dioecefeon Synodis. Hinc vacanti aut canonicè impeditæ Sedi Patriarchali, Primatiali , aut Metropolitanæ non dabatur Vifitator , fed ipfam quoad judicia & confecrationes adminiftrabat fenior Metropolita, aut Provincialis. Quin in Africanis Provinciis , Sedes Metropoliticas non habentibus , fenior Provincialis

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

tippum vocat Epifcopum Tagaftenfem : At Vaticana exemplaria manufcripta dicunt Tigifenfem feu Tigifitanum, atque ita nos eximunt magnis & nodofis difficultatibus. Excipe tamen Protoethronos , id eft , Sedes habentes praecedentiæ privilegium, qualis in Patriarchatu Antiocheno fuit Tyria , Phœniciae maritimæ Metropolis , quam in o{tava Synodo Elias Presbyter, Theodofii Patriarchæ Hierofolymitani Legatus , dixit effe primam Sedem Amtiocbiae , Jofeph Ecclefiae Alexandrinæ ArchiDiaconus & Legatus primam Metropolim tbromi Antiochemffum , ac ejus Metropolitam ipfa Synodus primum Sefforem & Primatem Antiochiae, qui & in Patriarchali Synodo primus poft Patriarcham femper fedeat , & Sedem Patriarchalem vacantem quoad omnia gubernet. Ejufmodi in Caefaraeenfi provincia fuit olim Hierofolymitanus, in Bithynia Nicænus, in Phoenicia maritima Berytenfis , in Romana Oftienfis , in Lugdunenfi Auguflodunenfis , in Senonenfi Carnotenfis , in Cantuarienfi Londinenfis, in fecunda Belgica Sueffionenfis , de quorum vario jure erit alibi dicendi locus . Attamen in fola Provinciae fuae Synodo habebant feßionis prærogativam ; in totius Diœcefeos aut Ecclefiæ conventu fedebant juxta ætatem confecrationis. uæftio eft , an ita feffum fuerit etiam.Nicaeae ? Ratio dubitandi eft , , quia ordo fedendi idem eft cum ordine fubfcribendi : At verò Nicææ Patres fubfcripfere non in diverfas ordinationis ætates, fed quique in fuas Provincias diftributi . Refpondeo tamen affirmativè . Non obfcurè id probatur ex Synodi decreto de Epifcopis & Clericis Meletianis, in communionem & gradum admiffis ea lege, ut omnibus ab Alexandro Patriarcha ordinatis effent femper loco pofteriores . Hinc , inquam, liquet ordinationis ætatem tunc ubique fervatam inter Epifcopos & Clericos , ideoque etiam in Synodo Nicæna. Neque verum eft ordinem fedendi femper fuiffe eumdem cum ordine fubfcribendi . Etenim etiam Sardicenfi & primæ Synodo Conftantinopolitanae fubfcriptum eft ab Epifcopis in fuas Provincias digeftis, priufque in Ephefina Synodo ordo fedendi idem effe cœpit cum ordine fubfcribendi , cujus mutationis caufam ignoro. Forfan ob lites de ordine Provinciarum . Porrò Nicænæ Synodi fubfcriptiones conftat effe, non tantummodò admodum mutilas, neque enim funt trecentæ decem & o&to , neque enumerantur omnes Epifcoporum, quos adfuif fe conftat, Provinciae ; fed & variè vitiatas. Defunt San&i Nicolaus Myrenfis , Jacobus Nifibenus, Spiridion Cyprius , Paphnutius Ægyptius, aliique fimiles Epifcopi plures. * Primum verò vitium eft, quòd Apoftolicos Legatos proximè fequatur Ægyptiaca Dioecefis; Illyricum autem, Italia, Africa , Gallia , Gothia, Romani Patriarchæ Diœcefeos, poftponantur omnibus Orientalibus : Proximè fequi debuerant Patriarchæ fui Vicarios, non ab illis fejungi. Fa&tum autumo ab Eufebianis, Orientalem Ecclefiam Occidentali volentibus nobiliopem . Secundum vitium eft, quòd poft Ægyptiacam Dioecefim fequatur Palaeftinæ Provincia,

[ocr errors]

noviffima omnium Syriarum. Sequi debet Provincia Syriæ Cœles, cujus Metropolis eft Antiochia, tertia fedes Patriarchica, eique adjun

[ocr errors]

Mefopotamia, Perfis , Cilicia ; fed & Ifauria ac Cyprus: Nulla Provincia feparari poteft à Patriarcha. Faétum id à Græcis, HierQfolymitanum Patriarchatum extollere conantibus, Ifauriamque & Cyprum, quod pofteà fa&um , Antiocheno ereptas tranfcribere in Conftantinopolitanum. A fimili auétore prodiit Synodus fi&ta de caufa Polychronii Epifcopi Hierofolymitani. Tertium vitium eft, quòd in Afiae Provincia ponatur Theonas Cyzicenus ante Menophantum Ephefinum. Quis enim nefciat Ephefinum femper fuiffe totius Afiaticae Diœcefeos Exarchum ? Cyzicenus erat fub illo Metropolita Hellefponti. Quartum vitium eft, quòd Bythinia ad Ponticam fpeétans ponatur poft Afiaticas Provincias, feparata à fuo Primate. Malè item Eulalius Iconienfis, utpotè Lycaoniæ Metropolita , adfcribitur Pifidiæ : Nifi forfan , quod ex San£ti Bafi

[ocr errors]

pum Epiftola videtur non obfcurè colligi, Lycaonia & Pifidia tunc fuerit unica Provincia , Verùm duas fuiffè fuadet fubfcriptio Synodi Ancyranae. Malè Nicafius Gallus dicitur Epifcopus Divionenfis ; nam Divione nunquam fuit civitas, fed femper caftrum fubditum Epifcopo Lingonenfi . Credo fuiffe Epifcopum Dienfem. Malè Europae Metropolita, & Thracum Primas ponitur Phaedrius: Fuit enim famofus ille Theodorus. Plura funt ejufmodi. At quid de variis, qui fubfcripfere, Chorepifcopis ? An proprio, an alieno fuorum Epifcoporum nomine fubfcripferint ? Quidam exiftimant, quòd proprio nomine. Ephefinae quippè Synodo, idque inter Epifcopos, fubfcripfit & Cæfarius , Chorepifcopus civitatis Afiae. Et Francorum Synodis confuetos adeffè Chorepifcopos , teftatur in hiftoria Ecclefiae Remenfis Flodoardus. Refpondeo tamen adfuiffe & fub- L.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

perpetuo Ecclefiae more , ut fupra à Synodo Chalcedonenfi audivimus, Synodus eft folorum Epifcoporum , non Clericorum : At verò Chorepifcopi, quidquid fit de eorum ordinatione, poteftate non funt, nifi Clerici, uti liquet ex oétavo Nicæno Canone , & quidem, juxta Canones Neocaefaraeenfes , Cathedralis Ecclefiae Presbyteris inferiores. Hinc Synodo Chalcedonenfi nullus fubfcripfit Chorepifcopus, nifi vice fui Epifcopi : Sophronius pro Baffiano Mopfuefteno, Adelphius pro Adalio Arabaffi , Evelpiftus pro Florentio Tenedenfi. Adduéta Synodi Ephefinae fubfcriptio eft palàm vitiata : Etenim Cæfarium vocat Chorepifcopum civitatis Afiae, conftat verò ufque ad illa tempora in folis vicis, aut caftris Chorepifcopos fuìffe. Flodoardus de folis Provinciarum Synodis loquitur , dicitque Chorepifcopos non nifi poft Epifcopos adfuiffe ; at verò Nicaeae fubfcribunt inter Epifcopos, adeoque vice fuorum Epifcoporum. Nicephorus Calixtus addit fubfcripfiffe & duos Epifcopos mortuos: At nullus illi, antiquus Scriptor attee

ftatur. Pera&ta

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pera&a tandem Synodus Sylveftro Pontifici a&a fua retulit, petiitque confirmari. Litteras fynodales in antiqua colle&ione Crefconiana exifientes protulit etiam ex antiquo Colonienfi codice Laurentius Surius, & Vaticanae generalium Conciliorum editione inferi juffit Paulus quintus; at video, certè fine firma ratione, de illarum fide dubitari. Etiam Sardicenfis, Conftantinopolitana, Ephefina, Chalcedonenfis, aliaeque omnes Synodi petierunt Apoftolicam confirmationem , fine qua ratas non effe fynodales conftitutiones clamat omnis auétoritas antiqua. Dionyfius Exiguus in præfatione Nicænæ Synodi adducit hæc verba Sylveftri Pontificis in Synodo Romana ducentorum feptuaginta Epifcoporum : Sylveffer , Epifcopus fam&ae & Apoftolicæ Sedis , Praeful urbis Romae, dixit : Quidquid im ANicaea Bytbimiae comffitutum eff ad robur fan&ae matris Ecclefiæ catholicae & Apoftolicae , à faméfis Jacerdotibur trecemtis decem & o&o , noßro ore comformiter comfirmamus . Omnes , qui auff fuerint diffo/vere diffinitionem fam&i & magni Concilii, quod apud Nicæam congregatum eff fub præfemtia piiffimi & vemeramdi Primcipi, Conffamtimi Auguffi , amathematizamur. Et dixerunt ommer : Placet. Etenim etiam laudata fynodalis Epiftola , quæ venerandam antiquitatis canitiem omninò præfert , rogarat à Sylveftro adunari Romanæ Provinciae Synodum , & iftic a&ta fua difcuti & confirmari.

Confirmata fuere etiam à Conftantino Augufto , ad cujus faéti normam omnes poftmodùm Synodi a&a fua femper retulerunt ad Principem , petieruntque confirmari : Ex quo Se&arii noftri autumant illa fine Principis Placito rata non fuiffe. Errant toto coelo. Datae enim à Conftantino confirmationis Eufebius dat rationes duas.

[ocr errors][merged small]

fe referre, ut ipfe faétam fidei definitionem Petri L.3. Epift.

Sedis auáoritate confirmari impetret : Quòd nam-* que generales Synodi fuas ad Romanum Epifcopum fupplicationes Regiis paffim precibus adjuvari curarint , res eft manifefta. Attamen & hoc fpe£tat ad facras juffiones jam pridem exufflatas. Quibufdam tandem Primatibus Epifcopis, per Gelafium Cyzicenum enumeratis, impofita eft cura , & juffio divulgandæ Synodi per omnes Ecclefiæ Diœcefes. Sic dimiffi à Conftantino Epifcopi, priùs Regio convivio excepti, donati honoribus & muneribus, rogati fervare dile&tionem & pacem in invicem , præfertim in collegas do&tiores, quos, utpotè Ecclefiæ columnas , videbat Arianorum invidiæ præfertim fubjacere. Omnium deindè per quafvis Provincias Ecclefiarum Clericis, facris virginibus & viduis certum frumenti munus donari annuatim juffit , additque Theodoretus : tertia pars adbuc fuppeditatur : guippe impiu* tyrammu* Juliamur totum pemitùs abffulerat , fed qui ei fucceffit in Imperio, hoc , quod jam fuppeditatur, donari mandavit . Graffans tum fames prohibuit reftitui totum,

C A N O N E S C O N C I L I I SARDI CENSIS, c A N o N P R I M U s,

Ofius Urbis Cordubæ Epifcopus dixit :
fuetudo , quàm pernitiofiffima rerum corruptela eft ex ipfis
fundamentis penitùs extirpanda , ne cui Epifcopo liceat à

Non tam mala con

parva civitate in aliam migrare . Ejus enim caufæ prætextus eft manifeftus , propter quem talia tentantur . Nullus enim Epi

'fcopus adhuc inveniri potuit, qui à majori civitate in minorem tran

fire ftuduerit . Undè conftat , eos ardenti plura habendi cupiditate . fuccendi , & magis arogantiae fervire , ut videantur majorem habere . poteftatem . Placetne hoc omnibus , ut ejufmodi improbitas acerbiùs vindicetur ? Exiftimo enim eos ne Laicorum quidem debere habere ,

communionem. Omnes Epifcopi dixerunt: Placet omnibus.

SCHO

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

Anonis caufam dat Julius Pontifex in Epißola ad fa&ionis Eufebianae Synodum Antiochenam , arguens , quòd Nicaenum Canonem, utique quintum decimum, totamque Synodum, comtemptui baberemt , jam im ufu babente , de loco ad locum ad Epifcopatur capiemdor tranfilire , & reje&a civitate concredita mimore tranfvolare ad magnam. Nam & fa&ionis caput Eufebius , olim , Beryto translatus Nicomediam , per hofce dies Nicomedia migraret Conftantinopolim. Hanc totius difciplinæ corrupteIam violenta medicina impetit Hofius , quibufcumque translatis negans laicam etiam communionem . Vox communio nequaquam Euchariftiae perceptionem importat, fed San&torum communionem , feu potiùs Reconciliationem facramenta. 1em illius reftitutivam. San&tus Cyprianus, Tertullianum imitatus, paffim vocat Pacem feu reftitutionem Pacis, utique cum Deo, à quo hominem feparant foli reatus , feu maculæ peccatorum . Alii vocant fimpliciter Reftitutionem , Reconciliationem , Reconciliationis auxilium, ÍReconciliationis remedium , Reconciliationis communionem , Reconciliationis januam, fan&tae communionis confortia, communionis gratiam, communionis unitatem , Ecclefiae redditionem , Pœnitentiæ fru&tum , datum Apoftolica claye , qua peccata folvuntur. Hinc Patres paffim damnant Montanum & Novatianum , <quòd certis peccatis negarent hæc omnia , id eft , ut Tridentina Synodus exponit, Gratiam remiffionis. Porrò intra San&orum communionem funt varii gradus, ordines , claffes, videlicet Epi• fcoporum , Clericorum, Laicorum , ideoque & varii ordines communionis , nempè Epifcopalis , Presbyteralis, Diaconalis, Clericalis variae , variæ Laicalis. Hinc ad Anthonianum Epifcopum fcribit San&us Cyprianus , Trophymum Epifcopum , lapfum in idololatriam , à San&to Cornelio Papa receptum quidem in communionem, verùm ea lege, ut nequaquam locum Sacerdotisufurpet, fed communicet ut Laicus. Hoc eft , ut intra San&torum communionem verfetur ut Laicus, habeat Laici gradum , Laicus per omnia deputetur. Eodem modo de uno ex tribus Novatiani Ordinatoribus Epifcopis apud Eufebium Caefaraeen{em fcribit ad Fabium Antiochenum Epifcopum di&us Pontifex Cornelius: Tamdem ut Laicum im Ecclefiam recepimus . San&us Hieronymus in commentariis Ezechielis Prophetae queritur Epifcopos , in Synodo Ariminenfi lapfos, federe etiamnum in folio Epifcopali, ac manere Epifcopos, qui im Laicor reda&i deberemt fui facrilegii fcelera deplorare. Sanétus Leo Pontifex fecundae '* Synodo Ephefinæ mandat, ut Eutycheti, fi refipifcat, refervet fui ordinis communiomem , id eft , communionem Presbyteri & Archimandritæ.

[ocr errors]
[ocr errors]

C. 44.

lì«.c.i3. £uphemio Conftantinopolitano Epifcopo apud Nicephorum Calixtum Felix tertius aufert communionem Epifcopalem. Ephefina Synodus Euftatio Pergenfi Epifcopo , Pamphyliæ MetropoliAa... tano, perperam exauctorato , reddit Epifcopi

|

momem , bomorem , communiomem . AEgyptiacae Diœcefeos Epifcopi , in litteris ad Leonem Auguftum, exftantibus poft Synodum Chalcedonenfem , lamentantur fan&am Alexandrinam Epift. » *. Ecclefiam teneri à Timotheo AEluro, qui per Canones mec Laicorum communionem poffit habere. Agapetus , Rhodiorum Epifcopus , Provinciae Infularum Metropolita, ad eundem Principem fcribit eum, mom folùm non inter Epifcopos E;im.,,. aut Clericor , fed mec inter Laicor comffituendum. Epift. 34. Petrus Gangrenfis Epifcopus, Paphlagoniæ Metropolita, ait: Nom folùm facerdotii bonore indignum, fed etiam ab Laicorum ordimatione removemdum . Sanétus Gregorius Magnus, in litteris ad Venantium Lunenfem Epifcopum, & Conftantium Metropolitam Mediolanenfem , mandat , ut Subdiaconi, carne lapfi , ab officio irrevocabiliter L.4. Epift. depofiti inter Laicos accipiamt commumiomem. Aga- ;°. 37* thenfisSynodus Epifcopum, Presbyterum, aut C. 5 1. Diaconum , falfi convi&tum, mandat ab honore deponi , detrudi in monafterium , habere iftic folam laicam communionem. Tertia Aurelia- <. I9 nenfis Clericum contumacem ad tempus dumta- xat deiicit im communionem laicam , id eft , ab ordine depomit. ln o&tava Synodo dicunt Legati Apoftolici, quòd Romana Ecclefia Photium ut Epifcopum nunquam receperit, fed femper inter Laicor computarit. Legatis fuis mandavit Nico- A&t. 7. laus primus, ut cum illo non communicarent, • 240• mif quafcum Laico. Eidem, fi refipifcat, Adrianus fecundus fpondet mom megamdam gratiam laicæ communionis . Formofus Portuenfis Epifcopus, Aa. 9 uti fcribit Sigebertus Gemblacenfis , à Joanne ɧ.3. o&tavo ufque ad laicalem habitum degradatus, juravit manere femper in laica communione. Antiquorum fcripta fcatent hujufmodi teftimoniis. . Quocircà laicam accipere communionem cadit in folos Clericos, importatque & gratiam & poenam. Communio eft gratia , at quòd dumtaxat laica detur, ef grandis gena, utiquè depofitio à Clericatu. Laicam, inquam, communio eft criminofo Clerico impartita Abfolutio facramentalis, verùm una cum infii&ta depofitione. Ita liquet ex addu&is teftimoniis , quae refpiciens Canon vigefimus primus Trullanus difertè dicit Clericos perfe&ae ac perpetuae depofitioni fubjeé7or effe detrufor im locum Laicorum . Et Remenfis Synodus de caufa Arnulphi Archi-Epifcopi , ejus proditorem Adalgerum - Presbyterum degradat, unaque per legitimam ab excommunicatione Reconciliationem donat laica communione. Nulla enim, feu laica, feu clericalis communio poteft reddi; nullus , inquam, feu ut Laicus , feu ut Clericus poteft ex peccatorum maculofo reatu in San&torum communionem reponi, nifi per facramentalem Reconciliationem. Et hinc laica communio eft varia: Alia eft plena ; alia eft mutila feu non plena. Plena deje&um Clericum ad omnia Laicorum jura admittit, etiam ad Perfe&ionem; mutila non ad omnia , fed ad folam Confiftentiam feu fine ob!atione communionem . Deje&tos namque Clericos ad ufque vitae finem quandoque fuiffe Perfe&ione privatos, liquet ex variis San&i Gre

[ocr errors]
[ocr errors]

goriiEpiftolis, necnon fecunda Epiftola Grego

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

. . . rii fecundi ad Leonem Ifaurum : Alia item laica communio eft plenè laica, alia non plenè. Plenè laica eft , quam laudatus Trul. . . , lanus Canon vocat perfeâam ac perpetuam depo- fitionem, quæ exau&oratum Clericum, & vivum,& mortuum, penitùs per omnia tra&tari mandat ut Laicum, ufque ad laicalem habitum, uti audivimus de Formofo Epifcopo Portuenfi, Eodem modo Anaftafium Presbyterum Cardinalem à Benedi&o tertio Pontificetraétatum fcribunt, Annales Francorum Bertiniani. Addunt de Gunthario Epifcopo Colonienfi , per Nicolaum primum deje&o extra qmnem Ecclefiæ communionem, ad laicam autem tandem admiffo Per Adrianum fecundum, quòd inter Laicos in Ecclefiafteterit, ac inter eofdem legerit fuam pœnitentiæ profeffionem. Romani Legati in o&tava Synodo, dum Photium Ecclefiae Conftantinopolitanæ Pfeudo-Epifcopum voeari permittunt adTconfefTum fynodalem, addidere : Laici vaA.8.f**4. alia, , qui eum citent. Soli enim Epifcopi , uti ad Nicolaum primum fcribit San&us Ignatius Patriarcha Conftantinopólitafius, juxta Ecclefiæ Canonem per Epifcopos citabantur, mandaratque Adrianus Pontifex Photiym non nifi ad laicam communionem admitti, Bafilius Auguftus Photii Epifcopos dicit inleodem confeffu latrare, id eft, fine liccntiaj ioqui non poffe, quia Laici funt. Š Cyrillus}.,Alexandrinus Epifcopüs , Atticum Conftantifiópolitanum graviter arguit, quöd Joannis Chryfoftomi, ab avunculo &anteceffore fuo Theophylo in laicam com

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

munionem damnati , nomen Ecclefiafticis de- |

funétorum Epifcoporum tabulis infcripfiffet, atque ita prævaricatus effet Nicaenos Canones, mandantes talium nomina infcribi folis Laicorum tabulis: utique quintum Nicænum Canonem , vetantem recipi damnatum alienum , adeoque mandantem, ut in laicam communionem damnatus Epifcopus etiam poft mortem , non ut Epifcopus, fed ut merus Laicus tra&tetur. Quare in o&ava Synodo re&tè dicunt Legati Apoftolici, quòd criminofum Epifcopum in lai• cam communionem recipere non fit aliud , quàm Aà.n. recipere im commumionem faecularir, feu tamquam f*37*38. fecularem, At verò communio non plenè laica eft , quae exau&orato & ad Laicos abje&to Clerico gratiosè indulget aliquod clericalis dignitatis refiduum veftigium . lta Trullanus Canon illi , fi fpontè pœnituerit, permittit clericalem habitum & tonfuram ; fecunda Turonenfis Synodus locum in Pfallentium choro inter Le&tores. Hinc difcutienda opinio quorumdam exifti- mantium laicam communionem ab Euchariftia dici, nec fuiffe aliud , quàm ejus perceptionem fub unica panis fpecie, aut certè cum Laicis extra fan&tum fan&orum, feu fan&uarii cancellos, Probari poffit ex litteris San&i Gregorii ad Venantium Lunenfem Epifcopum, mandantibus, ut Saturninus Infulae Gorgoniæ Presbyter depofitus, Ep.3• G dignè poenituerit, inter Laicor accipiat commumiomem. Per communionem patenter intelligit Euchariftiam . Et adversùs Theophylum Iconienfem&Zachariam Tauromeniæ Ex-Epifcopum, homines Photianos, conftanter adfeverantes fefe Romæ à Nicolao Papa admiffos in

[ocr errors]

communionem Epifcopalem, in o&ava Synodo dixit Marinus, Romanæ Ecclefiae Diaconus & Legatus: Quamdo #ic vemerumt Romam, ego mimifrabam in Ecclefia Romama fan&ae Dei Genetrici, Mariæ, quae dicitur Praefepir . Illic eos fufcepie fam&iffimus Papa Nicolaus per fatigfa&ionem libelli & juramenti, & mom comtulit eis communiemem in loco Epifcoporum. Si verò contradixerint, offendant, quòd ea, fufceperit im communionem Epifcopor. Refpondeo & fateor degradatos Epifcopos & Clericos, & ad plenam laicam communionem admiffos, olim una cum Laicis extra fan&uarii cancellos Euchariftiae communicaffè . Dico, 4d plenam , &c. Jam enim dixi laicè communicantes Clericos fuiffe quandoque dumtaxat Confiftentes, feu communicantes folis fine oblatione orationibus , quibus proinde nec intra, nec extra cancellos dabatur Euchariftia. Dabatur ad Perfeétionem admiffis. At nunquid ille inter Laicos locus fuit tota laicæ communionis humilitas , fola dedit nomen , laicæ * communionis? Abfit. Fuit aliqua ejus portio, aliis fuprà expofitis adnumeranda . Laicae - communionis nomen , non ab Euchariftia defumptum

| eft , fed à fàcramentali Reconciliatione , quæ

Clericum gradu motum ut Laicum, aut fæcularem admitteret intra communionem San&orum. Qravius deviant , qui laicam communionem

[ocr errors]

fumptionem femper quidem , vario hinc inde fine & modo , ufitavit Ecclefia, nunquam verò in pœnam impofuit. Nullo documento id queat oftendi. *•'• **** * * - - - - Nec defunt, qui velint Epifcopos ad laicam communionem abjeétos olim. Euchariftiae communicaffe intra Altaris cancellos. Etenim Tharafius, Patriarcha Conftantinopolitanus, in exftantibus poft feptimam Synodum litteris ad Adrianum Primum Pontificem, adducit fragmentum è vita Sanéti Joannis Chryfoftomi, ejufque a&ta in Ephefino Concilio habito contra Epifcopos Afiaticos, ab Antonino Ephefiorum Primate ordinatos per fimoniam. Praecepit $ynodus aurum quidem recipere eor ab baeredibus Antomimi , communicare autem imtra altare , &* effe privator facerdotio. Epifcopis, Presbyteris, ac Diaconis ad Laicos abje&is imponi non poterat manus poenitentialis , non ipforum, fed facrae ordinationis caufà, ne tanto Sacramento , inquit, adversùs Parmenianum Auguftinus, fieret injuria. Eodem jure volunt quidam Epifcopis ad Laicos abjeétis Euchariftiam datam intra cancellos. Refpondeo hanc fuiffe gratiam fpecialem, quoddamque amiffae dignitatis folatium : Ejufmodi generalis regulae nullum eft fundamentum . Communio plenè laica erat ablatio totius honoris & privilegii clericalis, etiam in Epifcopis, ut fatis di&um, Pt hinc etiam patet, quid fit ne Laicorum quidem habere communionem. Eft peccatorem fibi ac Deo relinqui , tradi Sathanæ in interitum carnis, à facramentali Reconciliatione penitùs excludi , ad Ecclefiam & San&orum communionem nec ut Clericum, nec ut Laicum admit*

ti, privari omni honore , & privilegio nominis hri

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »