Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

•un&orum fubfcriptionibus , Imperatorem Ludovicum & Ingilbertam ejus uxorem adclamavit Augufam, ad eamque litteras laudam plemiffimas dedit , quibus effendebat illam mom minùr, quam Pulcheviam, digmam fuiffe , cujus praeconium im ®:umenica Syaodo proclamaretur. Obfecrabat etiam & conaba*ur effcere, ut conjugi Ludovico au&or effet Nicolai Aapæ Romami , velut ab QEcumemico & catholica concilia depofiti, ab urbe pellendi. Francis à Leone tertio Pontifice delatum Occidentis Imperium agnofcere huc ufque detre&arant Imperatores Conftantinopolitani : Hinc verfipellis adulator Photius Ludovicum in nugatoria hac Synodo per imaginarias acclamationes agnovit Auguftum, effufo hoc peccatoris oleo conatus juvenem Principem circumfcribere ad phantafmata fua in Nicolaum Pontificem exequenda. Et quomodò in paradifo Adamum diabolus per Hevam cepit, ità Photius per Ingilbertam, fexum humani diei appetentiorem, tentavit deludere Ludovicum . Addit Nicetas Paphlago , Regem Francie Ludovicum & Ingilbertam Reginara conjugem follicitat Pbotius , & Imperatores Conßantinopoli ereatum iri pollicetur, ß «peram navarent ad impium fuum comatum exequendum, & virumjwfum INicolaum Pontificem ex Ecclefia fua exigendum. £it verâ di&acitiùs pollicentibur , frußrä ßultitiam fùam offentabat. Ità non fuam folummodò nequitiam , fed & Ludovici impiam vanitatem ac am ingratitudinem in Sedem Apoftolicam detexit: Michael AuguftusConftantinopolitanus, nomine & re ebriofus, erat improlis ac in furias adus: Hinc Ludovico fpes de nugivendi Photii promiffis, Verùm quomodâ tres Orientales ruftici ac mendici has momentofàs frophas apud Francorum Auguftum exequerentur? Exponit Nicetas Paphlago. Hos libros cùm impudeni, Photiu, defcribendor curaffet, Zacbariae Copho, Chalcedonenfium in Bythinia, ac Tbeodóro Eaodicenfi in £hrygia PacatianaTrimitaria Epifcopis Metropolitanis , cum fingularibus laudum encomiir , mu/*i/que ac fplendidis mumeribus ad Ludovicum Fram

ei* Regem deferendor dedit, ut i, Nicolaum Ponti- ]

[ocr errors]

l

Metropolitæ facerem ; Deur autem movit , quia fcut pecus defcendebam, mibil fciens. Et Georgius ac Sergius, ficti Antiochiae ac Hierofolymæ Vicarii. Coa&i & inviti defcendebamur Romam. Dixit enim nobis Photiu* : Quia apparuerunt Rome capitula contra Papam Nicolaum , ite & certificamimi ßßnt veracia. Nor verò diximus : Homines rufict fumur , ß pervenerimur Romam, quam dabimur rationem ? Ille dixit nobis : 42uia docemt veu Epifçopi quae debeatis dicere. Ob hos igitur in fàn&um Pontificem nequimimos dolos Photium praefens Canon anathematizat, id eft , non folo invafo Epifcopatu privat, fed & ipfb nomine Chriftiano. Nempe perduellis & adversùs Synodum ac Romanam Ecclefiam ad Canones appellans permanfit Photius, atque ità antiqui , ex Sanéto Athanafio frequenter laudati Canonis, qui haerefeon aut fchifmatum primis au&oribus laicam communionem indulget, gratia fuit omnimodè indignus. Ipfi tamen fi&i Vicarii non fuere anathematizati. Caufam dant in A&tione nona Legati Apoftolici : Hor hominet , cùm fmt pauperer & peregrimi , judicamus venia dignor propter violentiam , quam fe pertuliffe confeßfümt. Etiam præfentem Synodum profeffi, Photium & omnia ejus impia A&ta anathemate damnarunt. Haec omnia Canon damnat ex San&i Martini primi Pontificis Canone, damnante varium falfi genus , ac exftante in A&ione o&ava. Nempe fimiles ille nequitias paffus fuerat à Monothelitis. Haec noftri Canonis de imaginaria Synodo verba , Qui etiam ßmodicè ab igne confumpti funt. exponit Nicetas Paphlago. Haec volumina Imperator Bafilius Pbotio erepta priùs ad senatum & totam Eccleßam palàm detulit, atque ità omnes illius macbimationes & impiam comfeientiam omnium oculis toti reipublicae fpe&amdam propofuit. Quibur vi& auditir attomiti ommer obffupuere mom fòlùm propter perverfam Jopbiffe mentem, verfutamque verbofitatem, fed etiam ob incredibilem Dei patientiam & diuturmam vindi&ae dilationem. Hofce libras a4 Q£rumenicam poffeà $ymodum delator , au&orique præfent, cumprobro ob or obtrufer igni tradiderunt. Faétum id fuit in A&tione o&ava, ex mandato Adriani fecundi Pontificis, qui ejufáem figmenti exemplaria jam pridem damnarat &: exufTerat in Romana fua Synodo, exftante in præfentis feptima A&tione, omnemque Clericum aut laicum , eadem figmenta detinentem , occultantem, non tradentem aut exurentem, fubjecerat

anathemati aut perpetuæ depofitioni.

C A N O N v I I.

Uod juftum eft , & juftè exequendum Deiloquus Moyfes evidenter lege promulgat : Cùm bonum non fit bonum , nifi fecundùm rationem efficiatur. Bonum ergo profe&ò & valdè profi

Cbrif. Lupi Oper. Tom. III,

[ocr errors]

cuum eft, fan&as & venerabiles iconas pingere , fed & proximos di. fciplinas Divinæ ac humanæ fapientiæ docere , non autem bonum eft, nec omninò proficuum , ab indignis horum aliquid fieri . Hujus rei gratia nequaquam iconas operari in facris templis , fed neque in quovis loco docere anathematizatos ab hac fanéta , & univerfali Synodo, definimus & promulgamus , ufque quo à propria fedu&ione ac malitia convertantur . Quifquis ergo poft hanc definitionem noftram ad pi&uræ fànétarum imaginum in Ecclefiis , aut do&rinæ aétionem quoquo modo eos admiferit , fi quidem Clericus fuerit , proprio gradu periclitetur ; fi verò laicus , feparetur , & Divinorum myfteriorum_ communione privetur.

v.
-

privat, vetat eafdem Canon fieri , atque ità avitam Ecclefiae in ipfàs reverentiam manifeftat. - Etiam Anaftafium Auguftum, quod facras imaAn&torum imagines efTe indo&i praefertim po- | | gines à nefcio quo Perfa Presbytero Manichaeo puli libros dixi jam frequenter , ideôque] | pingi permififfet, fuiffe ab Epifcopis correptum ipfas pingere eft eumdem populum omninò doce-| | fcribit Georgius Cedrenus. re. Hinc à Photianis, quos docendi au&oritate I | . .

[ocr errors]

- - - - - - - ——

C A N O N V I I I.

Mia mihi licent , fed non omnia expediunt , omnia mihi licent , fed non omnia ædificanr , dicit alicubi Paulus magnus Apoftolus. Igitur quoniam omnia ad utilitatem & profeótionem fan&ae Dei Ecclefiæ, & nihil omninò per contentionem vel inanem gloriam facere debemus ; & quoniam auditibus noftris fama fonuit , quod non , folùm hæretici , & ii , qui fanétæ Conftantinopolitanorum Ecclefiae Sacerdotium funt fortiti , fed & orthodoxi ac legitimi Patriarchæ à Sacerdotali catalogo propriæ manus fcripta facere ad propriam tutelam , favoremque fuum , & quafi ftabilitatem exigant & compellant ; vifum eft fanétæ huic & univerfali Synodo , nequaquam id ex hoc à quopiam fieri , excepto eo , quod fecundùm formam & confuetudinemro fincera fide noftra tempore confecrationis Epifcoporum exigitur : quod enim aliter fit , omninò non expedit , fed neque ad ædificationem Ecclefiæ pertinet . Quifquis ergo aufus fuerit folvere hanc definitionem noftram , aut expetierit , aut paruerit expetentibus , honore proprio decidat. - - - - - - - -

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Ariam & diverfam malitiam antiquitùs in Ecclefia Conftantino

V politana infelix operatus eft Photius . Didicimus enim , quod & multum ante tyrannicum Præfidatum propriæ manus fubfcriptionibus muniebat adhærentes fibi clientes ad difcendam fapientiam , quæ à Deo ftulta fa&a eft , cùm manifeftè nova effet inventio , & fàn&is Patribus noftris & magiftris Ecclefiæ penitùs aliena . Igitur quoniam omnem colligationem iniquitatis folvere , & chirographa violentorum contra&uum dirumpere præcipimus , definivit fan&a & univerfalis Synodus, neminem ex his omnibus à nunc tale tenere vel fervare . chirographum , fed abfque quolibet offendiculo indubitanter & intrepidè tam docere, quàm difcere omnes, qui ad utrumque confiftunt idonei, præter eos, qui erroris inveniuntur et hæreticæ impietatis fervituti reda&i: Hujufmodi enim certiffimè et docere et difcere interdicimus. Si quis autemi deprehenfus fuerit hanc definitionem noftram fpernens atque .

prævaricans , fi quidem Clericus eft , à proprio gradu decidat ; laicus verò fequeftretur , utpotè qui non credit Dominico verbo perhibenti : guodcumque ligaveris fùper terram , erit ligatum & in cælis , &*

quodcumque folveris fùper terram , erit fólutum & in cælis.

[ocr errors]

HĘ juramentis fimplicem præfertim
plebem in fuam fa&ionem circumfcribere
eft vetuftiffima nequitia hæreticorum ac fchifma-
ticorum. Etenim de Novatiano, primo Roma-
nae Ecclefiae Anti-Papa, apud Eufebium Caefàre-
enfem Epifcopum fcribit ad Fabium Patriarcham
Antiochenum San&us Cornelius Papa. Cùm fe.
ciffet oblationem, finguli, partem sacramenti diffri-
buiffet , miferos bomimer pro benedi&ione & gratia-
rum a&ione jujuramdum dare coegit , atque fuis
utrifque manibus manu, accipiemtis prebemdemr mom
priùs dimifit , quàm boc jurejuramdo eum adftrinxif-
fet : Jura mibi per corpus & fanguinem Domimi mo-
fr#Jefu Cbriffi te mumquam mec me deferturum , mec
ad Cornelium reverfurum . Atque mifer homo non
antè deguffavit , quam ità illi fe devoviffet. Et qui
illud acceperat , pro AMEN, quod dicere debue-
vat , boc dixit : NON DEINCEPS AD COR.
INELIUM REVERTAR. Similes conjuratio.
nes etiam apud Arianos, Donatiftas, Iconocla-
ftas » aliofque hæreticos viguiffe eft in fuperiori-
bus oftenfum. Porrò de Photio fcribit in præfen-
tis Synodi praefatione Anaftafius Bibliothecarius.
Prætereà & aliud imiquitatis fuae retiaculum, quo
menter fimplicium caperet , texemr, quotquot ad ex-
teriorem ab eo difciplimam inffruendi veniebant,
Aroprio fcripto fpondere cogebat fe fecundùm Pbotii
cbriff. Lupi Oper. Tom. III.

fidem deimcepr credituror , quaff duae effemt fiaer ,
uma fcilicet chriffi & altera Photii. Et hoc mibilo-
minù, callidè molitur , ut commumiomi* fuae quofcum-
que vel quomodocumque laqueis irretiret , & effet im-
poffibile umquam evelli, quem mimirùm comffaret tot fi-
xi, baerere radicibus , dùm bis mec aliam fidem, mi-
f quam ipfe temeret , babere quoquo modo licuiffet.
guod maximum fcamdalum bominibus excitavit , di-
centibur: Itàme f Photius baereffarcha fuerit , de-
bent filii moftri aut fidei Catholicae defertores effe ,
aut juramenti vel fui cbirographu tramfgrefforer ?
Eramt emim imter eor mommulli clariffimi, matalibur
oriumdi.
Harum exigendarum in fcriptis profeffionum
radicem oftendit Nicetas Paphlago , dicens
Photium fuiffe Michaelis Auguffi Protofpatharium ,
primum à fecretis , minimè obfcurum &. ignobilem ,
fed claris ac illußribus oriumdum matalibus , rerum
civilium & politicarum ufu , prudentiaque & fciem-
tia clariffimum , & adjungens. Grammaticae íitte-
raturae , & carmimis pamgendi, dicendique laude ,
qwim & Pbilofopbiae & Medicimae , & omnium pro-
liberalium difciplimarum extermarum fudio & co-
gnitione tamtoperè forebat, ut aevi fui facilè Prin-
cept baberetur, immò & cum veteribus jam certare
poffet. Omnia quippè im illo comcurreramt , aptitu-
do quaedam , & naturae vis ac felicitar , ßudium ,
oper quibuf fibi omnium librorum maximam copiam
comparabat, & quod prae cum&ir, gloriae laudifque
cupido, qua incenfur totar mo&er , ut leâioni aff-
M m 2 duè

[ocr errors]

duè vacaret , ducebat infommer. Addit noftrae Sy

nodi Epiftola Encyclica. Pbotius multa & varia

ab aetate impubi contra pietatem adinvenit molimina , folidi, & nequam fcbifmaticis concordam* , & perfuafèrii, verbi, multos ab ea fequeftram , & in laqueum perditionis attrabens . Vocari autem Rabbi praeter aetatem tota virtute temtan* , quibufdam proprii, fcripti, & chirograpbis , fcut fe , fimpliciores Quoque, quin potiù* leviores fub prætextu quaf difcendae difciplinae dialeéficæ vinciebat. Et infrà. cùm effet laicur, didafcalicum fibi momem imponebat. Ingenii ac generis opulentia inflatus Pho. ¢ius ab impubi aetate , laicus contra Canonem , liberalium artium Profefforem egit , ìlluftres praefertim pueros in difciplinam adlegit, & ad alium magiftrum non declinare juramentis & chirographis adftrinxit . Poftmodùm etiam ad fidem & fuam communionem coepit cogere , praefertim ubi Gregorius Asbefta Syracufanus, Pestrus Mifer Sardenfis , & Eulampius Apameenfis Epifcopus fefe à Sanéti Patriachae Ignatii communione fequeftrarunt. Eis fe adjungens Photius memorata chirographa non folummodò à pueris aut adolefcentibus , fed & ab Epifcopis , Senatoribus, Palatio, nobilibus, ac omni plebe exegit , turbans omnem Conftantinopolitanam Ecclefiam, atque ità fibi gradus fabricavit ad invadendum Patriarchatum. Herodianum juramentum fuiffe apud Iconoclaftas, & varios item orthodoxos in erronea ac impia reverentia , eft fuprà ofienfum. Errorem u£ que ad Photii tempora in Regia civitate perfeveraße , liquet ex adduétis verbis Anaftafii Bibliothecarii. Hinc in praefenti Synodo ad Epifcopos Photianos chirographis pollutos dixit Patricius Baanes. $an&us Imperator moffer jubet dicere ad vos Epifçopo * , qui feciffi* injuffa chirographa, guis infirmatur, & ego nom infirmor? Languor & dolor vefler eff meus. Et ideò comffium do, ut quae malè à vobis & vi a&a funt, dncemdamtur & extermimentur, non folùm fenfibiliter, fed providentia Dei etiam intelligibiliter. Hoc eft,non folummodò exuratur juramenti charta, fed & omnis de ipfius obligatione error è cordibus & confcientiis veftris eradicetur . Exclamarunt do&tiores Epifcopi. Hodie completur Divinæ $ripturae fermo, qui dicit: DISSOLVE OMNEM COLLIGATIONEM INIQUITATIS, ET OBLIGATIONES VIOLENTORUM CONTRACTUUM , ET EVELLE OM N E M SCRlPTURAM INJUSTAM. Pergunt A&a fynodalia. Et jubemte Bafilio , Cbriffi amante & magno Imperatore , poftum eff im medio Jynodi var aeneum ad id aptum, plenum igne : Et delata funt in marfupio à TbeopbyJa&o reveremdiffimo Ecclefiae Conftantinopolitanae

Diacono & Referendario omnes tomi cbirograpborum, |

qui exa&i funt à Pbotio, ab omni facrato catalogo & ordine clericorum , tam magnae Eccleffe , quam earum quae foris funt, quamque etiam à magnis & parvir, & omnibus fematoriae dignitatir , & cun&is aliis, tam illuftribus quam ignobilibur, atque iis qui in omni arte ac difciplina , & diverfo ftudio effe videbamtur , ufque ad bellarior & pifces vendemter, & lignarior , & acut facienter. Et accipiem Geor

* gius orphanotrophus reveremdiffimus fingulos libellos

& tomor , tribuit bomimtbus utrorumque fan&iffime. rum Vicariorum , qui miferunt ommia im ignem, & cremata funt , & redaâa in mibilum. Et haec omnia à præfentibus Canonibus firmantur. Haec o&tavi Canonis verba, Non folùm baeretìci fed & ii , &c. tendunt in Sanâum Patriarcham Ignatium , à Bafilio Augufto , Nicolai Pontificis decreta exequente, reftitutum in fedem Patriarchalem. A fubjeâis fibi Epifcopis fuerat barbaricè damnatus, eje&us, & per violentiam coaétus ad hanc fcriptam profeffionem: Ignatius indignus Conffamtimopolitamus confiteor me non lege & fuffragiis creatum Ecclefie thronum invaffe, neque bis ammis Ecclefiam famâè & ritè rexif, fe , fed tyrammidem exercuiffe. Hine in fedem repofitus reddidit talionem, omnefque fuos Epifcopos chirographis adegit ad fimile & præteritum & futurum attentatum ejerandum. Hoc fuit propriae mamus fcripta ad propriam tutelam , favorem , & ffabilitatem exigere . Nec aliæ Ignatio defuerunt rationes: Etenim non ità pridem San&tus Nicephorus, & noviffimè Sanâus Methodius paffi ab Iconoclaftis fuerant eamdem violentiam. Verùm enim verò erat cautela ab avitis Ecclefiae moribus aliena, & in Photianam nequitiam facilè vertibilis, ideòque illam & à Patriarchis exigi, & ab Epifcopis praeftari Canon vetat, idque fub paena perdendi Epifcopalis honoris, fola fidei & obedientiae, quam ab avitis temporibus in fua confecratione Epifcopi faciunt, profeffione volens Patriarchas effe contentos. Haec noni Canonis verba , Tam docere quam difcere ommer , &c. Regiæ civitatis juventutem Photianis chirographorum laqueis folvunt, donant pleniffima alterius fcholæ & magiflri eligendi libertate , nec non Photii fequacibus ac omnibus generaliter haereticis auferunt non folam docendi, fed & difcendi facultatem: Eamque vetuftiffimam & probatiffimam Regulam etiamnùm hodie in hæreticorum medio conftantiffimè fervat noftra Lovanienfis Academia, neminem penitùs, licèt natalibus illuftriffimum, ad publicè aut pivatim difcendum admittens, nifi Romanam fidem atque obedientiam ex Pii quarti Pontificis formula folenniter profeffum. Photiana chirographa fuiffè à multis per vim extorta dixit veriffimè Patricius Baanes. Etiam per tormenta, de quibus in præfentis Synodi praefatione Anaftafius Bibliothecarius. Pbotiur alio* privatione bomorum & dignitatum , alios profcriagome facultatum dammat , bor exilio longo & carceribur relegat , illos tormemtir diverfi, afflixit, atque ut breviter omnia comprebemdantur , mulla profeffio , fexur, vel aetas ab eo impunita deferitur, nifi comfors fuae communiomir inventa, adeò ut communionem ejus declimantium monacborum monmullor, quibufdam exceptir, qui comtemplationi operam danter clauff babebantur, abßraxerit , alior in monte Olym* po Eremiticam ducentes vitam fugaverit , eorumque tuguria feu fpelumca* igmi perdiderit , quemdam autem fibi communicare renuentem etiam vivum ex inferiori parte ufque ad dimidium corporis fepelierit. Quid poft Synodum noftram & Sanéti Ignatii mortem patrarit, audiamus à Niceta Paphlagone. Ad Joannem Papam o&avum fcripft fe per

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ivina manifeftò clamante Scriptura , Ante examinationem , ne vituID peres ; Et intellige primùm , & tunc increpa : Et numquid lex noftra

judicat hominem , nifi priùs audierit ab eo & cognoverit , quid faciat? Juftè & congruenter & hæc fan&a & univerfalis Synodus definit & ftatuit, quod nullus laicorum vel monachorum , aut aliquis ex catalogo Cleficorum ante diligentem examinationem & fynodicam fententiam à communione fe feparet proprii Patriarchae , licet criminalem , quamlibet caufam ejus fe noffe prætendat ; fed neque recufet nomen ipfius referre inter Divina myfteria vel officia : Similiter autem Epifcopos & Presbyteros , qui in exterioribus civitatibus & regionibus funt , erga proprios Metropolitas affe&are mandamus : Quod etiam_. circa Patriarcham fuum facere Metropolitas oportet. Si verò quis adversùs hanc fan&am Synodum deprehenfus fuerit agere , fi quidem . Epifcopus aut Clericus eft , ab omni facerdotali operatione decidat & honore ; monachus autem aut laicus fegregetur ab omni Ecclefiaftica communione atque collegio , quoufque converfus per pœnitentiam_,

[merged small][ocr errors]

Pifcopum à propriis fubditis judicari, damnari, puniri vetat ipfa naturae lex: Antiqua Romanæ Ecclefiae Regula prohibet item accufari. Etiam ab aliena Synodo, utpotè judicio peregrino , judicari interdicit Canon Apoftolicus, innovatus & confirmatus à fexto Nicæno. At quid fi extra Synodi fuae tempus aut legitimi fuperioris oculos Epifcopus, Metropolita, Primas , aut Patriarcha palàm impingat in Regulas, patrans opera fcabiofa , de quibus dici queat: 42ui tangit picem , inquinabitur ab ea ? Tum & proprius & alienus feu Clerus feu populus nomen ejus ad Divina non recitabat officia , & fefe feparabat ab ejus & Ecclefiaftica & civili communione. Ex Regula Apoftolica : cum ejufmodi mec cibum fumere. Ità diœcefeos fuæ Africanæ fidelibus frequenter Primatiali au&oritate inculcat San&us Cyprianus, ne fuis in idololatriam aut haerefim lapfis Epifcopis in humanis aut Divinis communicent, quod eorum omnia, etiam facrificia, fint fcabiofa & contagiofa, ac offerentis vitia in omnes illis adfiftentes aut participantes

traducant. Et ipfi San&o Cypriano, ut neophy•,

to contra Canones Epifcopo, quinque Presbyte-
ri Carthaginenfes , Feliciffimo Diacono adhæ-
rentes, communicare noluerunt. Et apud San- Epift.46
&tum Ambrofium populus Veronenfis Syagrio pilt.46.
Epifcopos, nifi de lapfu fufpeétam facram Vir-
ginem aut purget aut puniat, minatur fcindere
communionem . Etiam quibufdam Hierofoly-
mæ monachis fuiffe cum Joanne fuo Epifcopo
communionis difcordiam fcribit San&us Hiero-
nymus , eamque, quod fe ille ab Origeniftico

mam adfirmat: Et apud Hermiam Zozomenum
Callinicus Pelufii Metropolita Sanéto Athanafio
Patriarchae fuo communicare recufat, quoufque
ille fra&i altaris & calicis famam diluiffet . Ad-
dit de Eufebio Cæfareenfium in Cappadocia Ar-
chi-Epifcopo, cujus odia fugiens San&tus Bafi-
lius Magnus, ejufdem Ecclefiae adhuc Presbyter,
in Pontum ad monachos fecefferat : Populus Cae- -
fareenfi Eufebium pemitùr deferere , & comvemtus fe- L.6. c. r*.
paratim agere conftituit. Quomodò Cappadociæ
monachi fefe à Patris fui Gregorii Nazianzeni
Epifcopi communione fecreverint ob nefcio quas
Arianifmi fufpiciones, refert in orationibus de
pace filius ejus San&us Gregorius Nazianzenus.
Et de Neftorio Conftantinopolitano Epifcopo ,

qui

« VorigeDoorgaan »