Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors]

Ancepiftolam Alexander fcripfit, dum fuit certioratus de conclufà pace ac Pauli Emefeni reditu. Et ipfà palam profitetur fuam pertinaciam. Totum pertinaciæ fundamentum eft , & quod Cyrillus permaneat in fuis Capitulis, ideoque fit notoriè Hæreticus , ac ineptus ad communionem &c pacem . Addit quod infuper Orientales Epifcopos moliatur traducere in haerefim , idque aftutè ac dolosè per unicum fuae Epiftolae verbum.. Verùm cujus epiftolae ? An illius, quam ad. Berrhaeenfem Acacium, an illius quam fcripfit ad Joannem Patriarcham ? Exi{timo Alexandrum' agere de fcripta ad Acacium epiftola, iftud verò verbum eft omninò Unio fecum-i dùm hypofaffm. Erat enim nova, ac per Cyrillum excogitata vox , ideoque ab iftis credebatur importare naturarum confufionem , aut quid aliud Apollinarii. Alexander fuum odium extendit etiam in Joannem Patriarcham. Et de ipfo fcribit plura. Pri• mò, quod fit dolofus, ex more confuetus circumfcribere . Secundò, quod etiam ipfum circumvenire tentaverit, ideoque & fcripferit epiftolam utique denunciatoriam ac fuaforiam fa&tæ pacis.Tertiò, quod in ifta epiftola affirmat Cyrillum effe correétum, ac jam verè Orthodoxum. CQuartò, quod fit vir imprudens, ideoque credat fe loqui, aut fcribere ad ligna aut lapides. Quintò, quod non Cyrillus, fed ipfe fit mutatjs : utpotè qui contentam in Cyrilli epiftola 1haerefim fine pudore admiferit. Sextò affirmat, quod Joanni fit dedignatus refpondere per epiftoJam, ideoque tranfmiferit fimplex Commonitorium, compendio exprobans dolum & hærefim. Septimò , quod femetipfum penitus fepararit à joannis communione , ideoque ipfum in ifto Commonitorio ne quidem infcribat Epifcopum. O&avò, quod omnes Cyrilli pacem & Acommunionem admittentes habeat pro haeregicis , ideoque non à folius Joannis , fed etiam ab omnium iftorum communione fe feparet.

[merged small][merged small][ocr errors]

Orientalis Ecclefiae pofteriora mala funt faaa pejora prioribus. Ejus Epifcopi coeperunt acerbiori odio infe&tari San&um Cyrillum, ac Ægyptios ejus Epifcopos. Et de hoc novo fchifmate San&tus Ifidorus Pelufiotes omninò fcripfit ad Leontium Epifcopum: Quod le&io Sacrarum Litterarum defru&a eff & corrupta , & quod unufquifque fuor affe&us Divinis Oraculis praefert , ea res tantarum tragœdiarum & calamitatum caufa extitie. nam bellum irreconciliabile , & mom.imdi&um legitiincidit inter eor, qui pacis conciliatores effe debuerunt . Qui avldiffimè , f quidem peffint, fefe mutuò vorent. Et amtiquiffimum boc ducunt, & omnibus rebus anteponunt, vivw quidem occidere, pultor autem refodere, & domor evertere, & momumentum omne abolere. Ita im fe invicem armamtur, & fallacia, texunt : cum quidem didicerint Cbriffum mom ßgmis & miraculis , fed dile&ione & Cbaritate fuor motaffè difcipulor. Ex hac Epifcoporum difcordia affirmat, nata effe graviffima Chriftianae pacis vulnera etiam in fidelibus populis, & concludit: Quid igitur faciendum ? /? quidem id feri poffit , malum boc corrigemdum ; fn minùr, quiefcendum. Adeò malum induruerat. Quidam cenfent ipfum lamentari de nata inter S. Cyrillum & Antiochenum Joannem difcordia : At clarum eft ipfum loqui de praefenti fciffura Orientalium Antiftitum. f

Eodem tempore idem Ifidorus videtur fcripfi£ fe has ad S. Cyrillum litteras: oportet te firmum atque conffantem femper manere; ß: mempe, ut nec metu Carlefia prodar, nec tecum ipfe pugnare videari*. Nam fea, quæ numc abs te fcripta funt , cum fuperioribus perpendas , aut adulationi obmoxius effe videberir , aut levitatis miniffer: ut qui imani gloriae fuccumba* , mom autem Magnorum ac $an&orum Pugilum certamina imiterir , qui per omnem vitae fuae curfum premi ac vexari potiùr ferendum duxerunt, quàm ut perverfam ae falfam femtemtiam, vel auribus tenus , excipere. S. Cyrillus licet fua Capitula anathematizare, aut folemniter recantare noluerit, ea tamen & in datis ad Acacium Berrhæenfem, ac item ad Joannem Antiochenum litteris, & in fuis cum Paulo Emefeno A&tis eft fuaviter moderatus. Hinc in publicum tunc fparfus fuit rumor de Cyrilli Poenitentia. Item fub nomine Philippi Romanæ Ecclefiae Presbyteri, & Apoftolici apud Ephefum Legati , fparfa fuit epiftola, affeverans Xixtum Pontificem quidem confirmaffe pacem , expunxiffe tamen damnationem Neftorii. Ita ipfe Cyrillus queritur in litteris ad Acacium Melitinenfem, & in litteris ad Donatum Nicopolitanum Epifcopum. Haec igitur omnia videns, & confiderans Magnus ille Monachus Ifidorus San&i Cyrilli Magifter & quafi Pater, Paterno jure illum admonuit, ut effet prudens & conftans, ut fermones fuos difpenfa• ret injudicio, ut non videretur docere contraria, ut iftis rumoribus non daret anfas aut fomenta.

caput

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

- Ix tandem quæ parturiebant , & fculpebant mox poft deje&ionem Ægyptii, qui circa honorandiffimum Paulum cum Domino Joan:ne parere nunc , & ad lucem deducere valuerunt. IMemor eft autem San£titas tua, quia nec ullo pertuli eis communicare confilio, De Epiftola illa, quæ apud Ephefum fa&a eft , in fuperficie quidem quafi ex occafione Joannis Comitis fcripta eft , tanquam dixiffet Imperator, ut ei aliquid indicaremus de voce , qua dicitur Theoto*o*, id eft , Emixa Deum, in veritate autem vox haec , ut quaerebatur à nobis , ad proditionem ôc calumniam illius, qui reάam fidem docebat, inferta eft. Ut igitur nihil eorum, quæ fentio, tuam lateat San&itatem , indico quia chartas, quæ fa&ae funt Ephefi , per quas & Orthodoxorum conftantiam , & haereticorum receffionem Scriptis teneo , & Cyrilli Hæretici Codices ad praefèntiam unanimini cuidam commendavi. Volo enim ad animæ meæ fatisfa&ionem in his, præcipuè à curis remotus , iterando meditari .' Nec enim fatis ad me attinet de chartis &: vilibus libris, fivedentur mihi, dum exiero à loco meo, five non dentur, Hæc nt in brevi à me ad tuam Religiofitatem fcripta funt , non volente quidem contra quemlibet quodcumque movere de eis quæ aguntur, nec fuftinente verò communionem eorum , qui eis adjiciuntur, ut fi qui remanferint confoni nobis » & placuerit eis permanere in Paræciis nos» hoc fiat. Alioquin èontinuò de medio nos tollamus, & fegregans animam meam falvem. His enim quæ à Paulo oblata , & ab AEgyptio recepta funt, confentire non patiar, confirmante me Deo, neque fi mihi præcipiantur multa millia mortium. Sed nec fi Orbis confenferit univerfus. Qgod quidem conditionaliter dico. Quia & metuo eum , qui aitufque ad mortem proverita¢e certare, Et infuper novi, quod præmeditata è multo tempore nunc venerit ad effeâum prodirio Catholicæ vocis. Et quidem ut in feßivitati. Ibus , five præconiis atque Do&rinis incircumfpe&è Dei Gemitrix , five Deum enixa, ab Orthodoxistantummodò fine adje&ione diceretur, vel ape*cide Judei , vel quia Verbum incraffatum •/*• & quæcumque funt talia, quæ magis infufpe&è di&a ob Orthodoxis invenimus, fànè nulia accufatiqne funt digna , eò quod nec dogmasicè fint pofita ifta , &ut dixi, non malignè fint

di&a, Quippe non à fordida voluntate, fed nee tali tunc quaeftione propofita, At verò poft corruptionem totius Orbis , & ex quo prædicari nunc cœpit paffibilis Deus abimpiis Cyrilli Capitulis, dogmaticèponi folam vocem, quae enixam pronuntiat Deum, id eft, Theotocom, abfque illa, quæ pronuntiat hominis Genitricem , id eft , antropotocbom, nihil eft aliud, nifi ea quæ Cyrilli funt prædicari. Univerfasfiquidem paffiones ac mortem hoc unum Di&um pariter introducit, licet multoties millies altera vox per quoslibet circuitus apponatur , & fubtiliter legenti Epiftolam totam perfpicere licet ab ejus hærefi nullo modo liberam. Verùm fi fana confcientia & hi, qui offere• bant, obtulerunt, & ille, qui fufcepit, fufce• .

| pit, quid vetuit ut San&am Virginem dicerent

cbriffocom , id eft, cbrìffum emixam, hi qui clarè Deum hominemque perfeâum confubftantialem nobis prædicabant Dominum Chriflum ? Si verò & voce hac compofita dele&antur, cur refpuerunt ad vocem , quae eft Tbeotocor , & Antbropotocor adjungere ? Abfit enim ut unquàm quemli* bet piorum Dei Genitricis nomen pigeat confiteri, fi unà ponat & Hominis Gemitricem? Nam ficut eft impium refutare vocem Anthropotocor cum Tbeotocos , ita & Tbeotoco, cum Antbropotoco*. Quando verò utræque voces ponuntur , & eorum , qui Deum paffum prædicant , haerefim , & illorum qui purum dicunt Hominem Chriftum, fimul abjurant. Manifeftati autem funt Patres haerefios utriufque, ficut & magni Do&ores Ecclefiae , qui profana fide certarunt contra haerefim Apollinarii Dogmatum refiftentes , utriufque ufi vocibus: Per quas & omnes hærefes perfpicuè notaverunt, & Orthodoxiam irreprehenfibiliter prædicaverunt,

[merged small][ocr errors][merged small]

primò, quod Joannes Patriarcha, Paulus Emefenus, & quidam cum ipfis alii Orientales Epifcopi illa, quæ cum Cyrillo & ejus Epifcopis explenda dudum parturiverant ac fculpferant, jam tandem perduxerint ad partum , & publicam lucem . Secundò, i quod iftam faciendam pacem fuerit femper averfatus, nec ullum Joanni ad ipfam promovendam voluerit dare confilium , imò nec ejus confiliis communicare. Tertiò, quod eandem jam faétam pacem nullatenùs velit admittere, quod deferere malit Epifcopatum . Quartò, quod etiam Epifcopis, ac populis , pacem iftam admittentibus » nunquam fit communicaturus. Quintò, quod litigare tamen cum illis • nolit : Paratus ferre unumquemque in proprio fenfu abundare. Hoc tamen adjungit fub hac conditione : Dummodo illis communicare jpfe non cogatur , fed permittatur folitarius federe in fua ecclefia. Sextò affirmat, quod nifi haec obferventur , fit mox reli&turus fuam dignitatem & Civitatem , falvaturus fuam animam. Septimò, quod ifta addicat cum grandi fcrupulo. Eo quod HDominus Epifcopis praefertim mandet, ut veritatem conftanter defendant ufque ad fanguinem. Adjungit rationes, ob quas: nolit pacem admittere. Palmaris eft , quod nullatenus probare, ac præfertim populis in Ecclefiâ praedicare poffit has propofitiones : Sacra Virgo eff Dei Gemitrix , Judæi funt Deicidae , Deus Verbum eff imcraffatum. *Nempe per crafíam quam induit, carnem. Præ. fertim averfatur primam. Et dat caufam : Dogwaticè pom/ folam il/am vocem , mibil aliud, miff illa , quae Cyrilli fumt , prædicare. Univerfas emim' paffiones & mortem boc unum Di&um introducit, licèt multoties millies altera vox per, quoslibet circui*ur apponatur. Affeverat iftam propofitionem effe omnium aliarum bafim , radicem, fundamentum . Et reétè affeverat. Etenim quicumque admiferit Deum Verbum effe de Virgine natum, & ipfam eße ejus matrem, etiam admittere cogitur

[ocr errors]

reverà fuiffe Deicidas. Et hinc Dorotheus Martianopolitanus Epifcopus , Anaftafius Presbyter, aliique Neftorii adjutores iftam folam anathematizarunt. Sciebant in ipfa recondi omnes iftiufmodi alias . Notanda funt hæc verba : Licet mulaoties millier altera vox per quoslibet circuitur appomatur . Refpiciunt duodecimum San&i Cyrilli - Capitulum, quod non fimpliciter, fed cùm addita voce, carme, dicit Deum Verbum effe paffum & mortuum. Alexander affirmat fimiles appofitiones effe artificiofos circuitus , & non purgare à lepra Apollinarii. - - Alexander fibi ipfi objicit omnes iftas propofitiones , etiam hanc , Sacra Virgo ef Deipara , fuiffe olim ufitatas, imò & frequentatas à San&is Patribus: Fuiffe in ipfis citrà omnem fufpicionem irreprehenfibiles , ac nulla accufatione dignas, ideoque multis videri, quod etiamnum hodiè fint ejufmodi. Et refpondet. Eo quod mom dogmaticè fmt pofita iffa , & mom malignè fìnt di&a. 4Quippe non à fordida volumtate, fed mec tali tunc quæftione propofita. . At verò poff corruptionem totius

Orbis , & ex quo prædicari nunc cæpit paffibili, peue ab impiis Cyrilli Capitulir , dogmaticè pomi folam, vocem, Theotocon, abfque illa , Anthropotoeon » mibil eff: aliud, miß ea , quae cyrilli funt, prædicari. Affirmat vocem, Deipara, efTe æquivocam &c ambidextram, aptam continendis & occultandis variis fenfibus. Et reverà aliud Apollinarifta, aut Eutychianus, aliud Paulianifta , aut Neftorianus, aliud per ipfam, ac fub ipfa intendit, & occultat Catholicus. Imò Catholicus non occultat, fed profitetur. Eadem eft ratio de voce, Deicida, de propofitione , Deus efi mortuus , aliifque id genus . Alexander addit , quod Patres iftam vocem non dogmaticè, fed encomiafticè, & concionatoriè ufitarint ; quod reétà intentione, re&oque fenfu ; quod tempore libero , & fecuro ab omni erroris aut impietatis fufpicione. Etenim Apollinariftis necdum litigantibus, & præfertim Cyrilli Capitulis necdum corrumpentibus totum Mundum, Patres liberè & fecurè loquebantur. Affirmat iftas voces nunc effe demutatas in fcorpionum & venenatorum anguium latibula, ideoque aut cavendas effe & ab omni Orthodoxo ore profcribendas, aut certè purgandas ac muniendas. Et vocem Deipara , purgari ac muniri non poffe, nifi proferatur nunquam fola, fed femper cum adjun&a voce, Homimi-para . Hujus dogmatis , imò iniquitatis Myfterium eft fupra abundè expofitum. Adduéta Alexandri Regula non eft mala. Nam & ipfa San&us Auguftinus eft ufus contra Pelagianos. Juliano Eclanenfi Epifcopo, quaedam obfcuriora Patrum de originali peccato teftimonia adducenti , repofuit : Verbir mecdum litigantibus Patrer liberiùr loquebamtur. Idem Auguftinus in ipfo füo ad Laurentium Romanae Ecclefiæ Primicerium Enchiridio fcribit : Libero arbitrio malè utem bomo & fe perdidit, & ipfum. At verò nos, poftquam Martinus Lutherus & Joannes Calvinus de iftis rebus litigare, & iftis vocibus peffimè abuti coeperunt, ita loqui non poffumus. Interim Regula indiget moderamine. Ea enim nequiffimè abufus fuit Eutychianorum barbarus Dux Severus, cujus verba fuo contra Neftorianos ac Eutychiano operi inferuit , & nobis cuftodivit San&us Anaftafius Sinaita. oportet morbis & haerefibus immergentibus idonea -medicamemta praeparare. Poff tempora Nefforii mom ampliùs tutae, fed periculi plenae cenfemtur veterum Patrum voce * , licet fwt ipfur Cyrilli . Ufque ad Mefforium duae im Cbrißo maturae à $an&i* Patribur fuerunt praedicatae , pof? Nefforium verò Cbriffur tm unam comflatur maturam. atqui cum reliquis Patribur etiam Cyrilli do&rimam repudiavi, utpotè poß Mefforium minimè recipi aut approbari dignam. Una im Djvimo Verbo matura incarnata eff. Non rejeci iffam Affertionem , fed aliam, qua dua* maturas im Cbrißo Cyrillur ffatuit. Fatetur & San&um Cyrillum , & omnes olim Patres ufitaffe hanc propofitionem , in Cbriffo Domimo fumt duae matwrae. Et addit tunc fuiffe re&tam & fan&am. At verò poftac per Neftorium deveniffe periculofam ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fam, fcandalofam, pravam , ab omni fideli ore profcribendam. Eo quod videatur profiteri Neftorium. Exindè fuiffe ufitandas has voces: cbriffus eff uma matura imcarnata. Et exiftis Principiis concludit etiam Chalcedonenfem Synodum , quæ duas Domini naturas in ipfo fuo fidei Decreto prædicat, effe lapfam , ideoque & anathematizandam . Scelerati hominis audacem blafphemiam egregiè revicit laudatus Anaftafius. Quod ipfum in Lateranenfi San&i Martini Pontificis Synodo fecit venerabilis Maximus, Archi-Epifcopus Aquilejenfis , oftendens Mono¢helitas incidiffe in idem facinus , oftendens Severum ifta eru&afTe in Epiftola ad Nephalium , . In iftud ipfum facinus omninò labitur praefens Alexander. Ob pravam fuam de San&i Cyrilli capitulis opinionem , vult vocem , Deipara , quam fatetur effe San&orum Patrum, profcribi & aboleri. Ejus loco vult fubftitui vocem, Chrifi-para. Aut fanè ipfam nunquam proferrifolam, fed femper cum adjun£ta voce , Homimi- para. Ejus ex Patrum loquendi modo defumptum argumentum, poftmodo refumpferunt praefati Monothelitæ, de quibus & contra quos dixit laudata San&i Martini Synodus : Patrer dixiffe mofcuntur duas im Domino voluntater. Neque baec tranfitoriè , aut poff pofitivè, meque im boc ipfum fpecialiter mimimmè babenter omne fludium fermonis eorum , fcut Adverfarii garriunt, & im boc propter fuam Hærefim detrabenter Venerabilibus Patribur, dum dicunt mibil eos de voluntatibus vel operationibur Salvatori* moffri definitivè expofuiffe. Ecce etenim mom folum definitivè, fed & dogmaticè, & ßllogifficè, & maturaliter demonßrativè , & fecundum $criptura * Agomi/ficè, €* per exempla, & compendiorè , fed per omnem modum & verbum, voluntater profeff funt, & fe profiteri praedicaverumt . Et ifta omnia Synodus infigniter demonftrat. Iftud ipfum ego dico de voce , Dei para . Et poffit facilè demonftrari ; Etiam hodiè quidam, ut San&i Auguftini de divinorum Auxiliorum ac Decretorum efficacia orthodoxam fententiam evadant , utuntur ifto eodem Alexandri argumento. Sed caffo fucceffu. Proindè Alexander fuit ex illis Orientalibus Epifcopis, de quibus varia cum Joanne Sacrarum Largitionum Comite tra&antibus, San&us Cyrillus è vinculis fcripfit ad Regiae Civitatis Clerum ac Populum: $ed & illud quoque fciatis , mempe cum fidei expofítiomem componeremt , inter fe contemdiffe , & im ea altercatione etiam mune verfari. Mam alii ex illis $an&ae Virgini concedunt appellationem Dei-parae , ita tamem, ut fímul quoque Hominis genitrix dicatur; Alii verò prorfu negant , adduntque paratiores fe effe, ut manus fuas amputamdam praebeant, quam at hujufmodi voci fubfcriibant. Alexander fuitex prima claffe. Et ab ifto

[blocks in formation]

dicitur Theotocos, im veritate autem vox baec, ut quærebatur à nobis , ad proditionem & calumniam ìlliu* , qui reéfam fidem docebat , inferta eß. Affirmat varia. Primò, quod Joannes Comes rogaverit iftam vocem inferi epiftolae, feu Relationi ad Principem. Secundò, quod idem Joannes dixerit feiftud urgere ex Mandato Principis. Tertiò, quod ifta arte infertionem vocis impetraverit. Quartò, quod ifti fidei, feu Relationi quidam fubfcripferint, quidam Epifcopi fubfcribere penitus recufarint, affeverantes fe malle utramque manum perdere. Quintò, quod ipfe fubfcripfèrit . Sextò , quod fuerit circumventus. Quoniam ifta vox non ad fatisfaciendum Principi , fed quaefita ac inferta fuit ad calumniam & proditionem illius, qui re&am fidem docebat. Hoc eft, Neftorii . Ad immobiliter ftabiliendam ejus degradationem . Etenim Sacra , per Joannem Comitem allata, confirmabat damnationem trium . Et horum primus erat Neftorius. Hinc etiam difcimus rationem , cur quibufdam omnes , quibufdam Relationibus non omnes fa&ionis Epifcopi fubfcripferint : Quia nempe circa quofdam Articulos erant Cadmaei fratres. lftam Relationem, epiftolam, feu fidei expofitionem San&tus Cyrillus elucidat in laudata ad Conftantinopolitanum Clerum ac Populum epiftola : Magnificentiffimur ille vir aliud rurfum excocogitavit & à $an&o $ynodo petiit , ut fidei expoßtiomem $cripto fibi exhiberet , ut cum Oriemtales quoque ipß adfenffemt , ac fubfcripffemt , reverfur diceret ? Redegi illor im corcordiam, qui bumamis offenfís inter fe diffidebamt . Hoc imtelligemr San&a Symodur , iterum furrexit , difertè dicemr. Nolumus mobis ipfi eam contumeliam erogare. Nom emim tamquam haeretici buc vocati fumur, fed vemimur at fidem labamtem & exagitatam fabiliamur , & ffabilivimur. Nec opus Imperatori, ut fidem munc difeat, cum hanc fciat , & in ea baptizatus fit. Notanda funt verba: Nec opus Imperatori , &c. confirmant praefens Alexandri Di&um ; Quod Joannes Comes iftam profeffionem ex Imperatoris nomine non exegerit. Notanda item funt fequentia San&i Cyrilli Verba : „Quare mec id quidem Orientalibur fucceffit. Demonftrant lamentabilem humanæ naturæ ex temerariis fufpicionibus miferiam. Etenim Cyrillus ex Orientalium fuggefìione, at verò Orientalium unus Alexander opinatus eft iftam fidei expofitionem fuiffe poftulatam ad firmandam damnationem Neftorii . Interim Orientales obedierunt. Et in ifta expofitione profeffi funt vocem , Dei-para . Aliqui, non omnes . Haec expofitio periit , aut latet. Alexander memorat hic & aliam Epiftolam , Et

fubtiliter legenti epiffolam totam perfpicere licet , ab ejur baerefi mullo modo liberam. EftSan&i Cyrilli lad Berrhaeenfem Acacium epiftola. Aut fortè pa* cis epiftola ad Patriarcbam Joannem.

3, 3:

¥ar, quae ab Alexandria dire&ae fumt, legem, clariorem vidi impietatem divulgari . Refpicit litteras , quas Acacio Berrhaeenfi Sanétus Cyrillus refcripferat , & quas varii Orientales Epifcopi affirmabant re£tas , ideoque dignas pace . Andreas affirmat ipfas effe nequiores Capitulis. Alterum fundamentum eft in his verbis: Tamquam perdu&i ßnt , at fapiamt reá?. Plures Orientalium Epifcopi affirmabant Cyrillum à fuis, licet anathematizare nollet , receffiffe Capitulis, ac effe correétum, ideoque pacem cùm ipfo ample&endam : Andreas affirmat ipfos decipi & circumfcribi . Hinc concludit iftam pacem fore non Orthodoxorum communionem, fed ipforum cum Apollinariftis confufionem , juxta fupra memoratum fomnium,

[ocr errors][merged small][merged small]

Pportunum nunc illo eloquio Prophetae dicere : Quia crunt prava in dire&a. Quando enim Deus aliquid facit, confequitur in his, quæ fiunt, facilitas nominis, & nullus Divinae refiftit voluntati. Voluit nunc, & complacuit ei , ut per intentionem veftram piam , & has beatas curas, quas pro Ecclefia Chrifti veftrum fufcepit Imperium, ad pacem conjungere orbem terrarum , & dare unitionem , in qua non alius aliud quid fapit de Ecclefiafticis Dogmatibus, fed unus fenfus falvatur & idem de Humanatione Domini noftri Jefu Chrifti . Idem fapimus igitur univerfi . Et communis nobis eft fa&a confeffio, convenientia comple&ens his , quae olim & à principio expofuerunt Patres, fatisfacientibus nobis ad invicem in his, de quibus nos ambigebamus , decertando contra Dominum meum , Dei Colentiffimum Epifcopum Cyrillum. Ipfe verò nunc ea, quæ à nobis funt direάia , fufcipiens, & quæ componentes Pietati tuae

in Chalcedonenfi civitate tradidimus, his acquie. fcens » & approbans ea, fimilibus intelle&ibus contexuit nobis idem confitentem fidei Apoßolicætraditionem . Expulfa eft igitur univérfa hærefis atque contentio , Pietate veflra incolumi Orbi terrae, cujus Sceptra cum pia confefTioae nutrita funt: Et certè obtinuerunt , & obtinebunt in Perpetuum, Divina dextera continente, Et ut veftrum noffe poffit Imperium vel ea, quæ à nobis ad eum fcripta funt, vel ab eo ad nos , in quibus unum eundemque fenfum Pater. num in miniftrando fervamus, ipfas ad invicem noftras Epiftolas his litteris noflris fubdentes direximus , tradentes Epiftolam Clariffimo Tribuno & Notario veftro Ariftolao, quo Miniftro eft ufus in caufa , ut voluntas veftra proveniret, cum pia & fanéta fit. His igitur ita fe habentibus , & fide indubitabilitatem fufcipiente, fecuti fumus omnia, quæ præcepiftis, Piiffimi Imperatores, per Dei Colentiffimum , five Religiofiffimum Epifcopum Paulum, Virum, quem noftis & vos , ut arbitror , pace gaudentem, & fcientiam non modicam poffidentem in Ecclefiafticis rebus. Sufcipimus igitur & Ordinationem San&iffimi & Religiofiffimi, five Dei Colentiffimi Epifcopi Maximiani , Viri , cujus virtutem converfationemque ab olim novimus, Et depofitum five damnatum habemus Neftorium, qui olim fuit apud magni nominis Conftantinopolim Epifcopus, Anathematifmo fubjicientes quæcumque ab eo alienè ac peregrinè di&ta funt contra Apoftolicam Do&rinam, Supplicamus autem Pietati veftrae, ut perfe&tam feftivitatem praeftetis Mundo , quatenùs nulla civitas ab hac celebritate communis feftivitatis extorris fit : Etjubeatis , ut Deo Amiciffimi Epifcopi , qui inter praecedentes turbas expelli Ecclefiis vifi funt, ad priorem habitum reducantur , & ab omni importunitate fint liberi, ut nullae pufillanimitatis Reliquiæ Ecclefiis refideant. Facilè verò eft , ut id à veftro Imperio fiat , eò quod hujufmodi correétionum vetera quoque habeatis exempla , quæ antiquos quidem Deo AmiciffimosEpifcopos propriis Sedibus reddiderunt, eos verò, qui inter turbationem fuerant ordinati, vacare fecerunt, & fuftinere illorum de vita præfenti receffum. His enim , ficut diximus, Deo favente, benè ac reétè provenientibus , orationes ac deprecatio• nes pro Imperio veftro fient à cun&is hominibus. Per vos enim, & per veftram Pietatem Ecclefiis quidem prior eft reftituta tranquillitas, Chriftianae verò falvatæ funt res. In pace de reliquo degunt civitates , & Populi , atque Provinciæ. Superdecet etenim veftro Imperio, ut fine turba fit. Et quales vos eftis, tranquilli & manfueti, talem convenit effe etiam rerum ftatum, dum debeant & in commune omnes , & propriè unufquifque comple&ti hanc unitionem , quæ praeter omnem faéta eft fpem. Laudabilis enim, & apud Deum quifque beatus eft , qui etiam per fingulas partes, quæ fuerant confufa , reftituit.

« VorigeDoorgaan »