Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small]

BESTIER DER PROVINCIE. De provincie van Oost-Vlaenderen is verdeeld in zes Districted voor het plat land (bevattende 282 gemeenten ), te weten de districten van Gend, Aelst, Audenaerde, Dendermonde, 8. Nicolaes en Eecloo, en heeft elf Stedea. Haere bevolkinge word op meer dan 700,000 zieleu gerekend. Oyt de zelve worden tien leden ter vergaederinge van de tweede kamer der staeten-generael benoemd. Zy is begrepen in het derde groot militaire commando , waer van de hoofd-plaetse is tot Gend, ep ressorteert onder het hoog - geregtahof van Brussel.

GOUVERNEUR. Zype Excellentie den beer H. J. van Doora, ia

het hotel van het proviocial bestier, gouvernementstraeto , tot Gend..

GEDEPUTEERDE STAETEN.

RIDDERSCHAP. I LANDELYKEN STAND L. de Crombrugghe-de Keir- J. L. van Caneghem, draple, burgstraete

straete . STEDELYKEN STAND.

wn.

I

N. van Aken, oudstea , by

| 8. michiels W. F. de Moerloose-Gre-P. J. de Bruyne , op den poel

vier Vice-President, boogstraete

Greffier der provinciale E. F. Helias d’Auddeghem

staeten. keiromelkbrugge 'J. B. Groverman , by de preE. P. de Cock, nederkauter dikersbrugge

PROVINCIALE STAETEN.
Binderscu , Treden|Den gr. F. de Thiepoes

Ap.. af in:I de Řumbeke, hoogp. idem Den graeve A. de Lichter- J. B. D'Hane-Stecu

- velde, drapstra ete 1829) huyze, recollectedpl. idem Den graeve F.de Kerck. |----

ideir - hove d'Exaerde , tot. L. de Combrugghe-de - Eecloo

- idem! Kierle, burgstraete 183L Den burggraeve D. de Nieu- Van Pottelsberghe

laut, houtbriel idem D'Aane, veldstraete idem

1829

[ocr errors]

6. Borlaut de Leus, by..M. de Rudder

1836 s. baess

1831 K. L. de Wapenaert idem L. van den Hecke-Del

Stad S. Nicolaes. lafaille, korte meire idem E. Boë yé E. iers.de Raveschoot

L. Lesseliers savaenstraete,

1837 idem A. G. van der MeyA9 Vauderhaegben - de den ,

1833 Mussaiu , houtleyo idem

Stad Lokeren. L: D'Have-de Steen

al. Blancquaert huyze, polderstråete 1833

1829

F. M. Serraris Den graeve F. de Lich.

1831 · tervelde, ouderberge idem P. Tack,

P. Tack,

1833 Deo graeve P. Murat, I Stad Dendermonde. by het klega vleesch J. L. Gaman

1820 bays

idem Den baron F. I. van dea Deu warquis K. Rodri. Broecke de Terbecg 183, guez d'Evora y Vega

Stad Ronsse. de Rodes, bisschopst. idem H. Fostier J.de Crombrugghe-Du- ; F. Mollet

. 1837 rot, kortrykschestr. idem

Stad Ninove.
STEDELYKEN STAND. P. Bloudel

1831

Stad Deynze.
Stad Gond.
A. A. Claes

1833 F. J. Hye-Schoutheer, comm yristraete'

1 Stád Becloo.

1829 J. D'Huyvetter K. I. do Meyer, poel idem D'Huyvetter

1833 L. F. de Keyzer, ko.

Stad Audenaerde.
vingstraete
idem J. I. Thieupous

1829 F. N. Verhegghen , va- L. van Verren

1833 der, , fruysstråeté idein Stad Geeraerdsbergen. J. F. Blommaert - van .-.

2833 den Bosscht, liefbrug idem W.F. de Moerloose, . . LANDELYKEN STAND. hoogstraete

1837 Kies-Distr. van s. Nicolass. J. B. van Lokeren , , kraenleye' idem P.J. Lippens,

1899 J. F. de Meulemeester,

L. van Laudegem idem ! by s. michiels. idem P. A. Boëgé

idem J. L. van Melle, neder. Kies-Distr. vun Wetteren. kauter . . idem T. Papejaps

1829 E, P. de Cock, ibid idem 8. C. Debbaudt . idem E. F. Helias-d'Hudden Dön graeve K. H. Vin

ghem, keiromelk brug 1833) laio XIII idem P. P. de Hertogh, on: Kies-District van Deynze. derbergen

idem Deo baron F. du Bois · P. Hameliuck - Ode

d'Herdersem . maere, ibid. idem F. Schacht

idem J B. Schamp, veldstr. idem J. K. Minne

idem . Stad Aelst. Kies District van Evergem. J. B. Dommer 1899' N, van Aken

1819

1899

F. Limuander. Diericx 18291 Kies-District van Waer.
P. F. Drubbel

idem
schoot.

in Kies - District van Gee. J. B. Wtteahove 1837 raerdsbergen. 1 Papeleu

idem J. de Winter

1820 J L. vau Canegbem
1829

idem K. Bogaert . idem Kies-District van Beveren, B. Schollaert

idem C. E. Lesseliers 2833 Kies-District van Aude-Den graeve do Bergeyk idem - naerde. 3. Adder

idemo F. A. Amelot

1831 Kies-Distriot van Aelst, C. Thienpont idem F. de Craecker

1835 H. A. Liefmaps, idem F. de Keyzer

idem Kies-District van Herzeele. P. Callebaut

idem J. J. do Roucki : 1831 Kies-District van Ronsse. M. L. van Damme-de P. B. de Raedt

1833 Rouck idem K. J. Reyotjeos

idem A. van den Bossche idem P. F. D'Hont iden Kies-District van Dender-Kies-District van Cruys. monde, i

hautem. P. vao Malcotte 1831 P. J. de Bruyne 1833 E. de Burbure idem C. Bekaert

idera Den baron H. de Neve idem --.-

idem Kies-District van Gend. Kies-District van Eecloo. P. A. Haesebeyt 1831 K. Vorvior

1833 J. F. Odemaer idem J. F. Coroolis

idem J. F. Buysse idem P. Becsteca

idom

De comptoiren van het Provincieel Bestier zyn alle dagen den het public open, ter uytzonderinge van de zon- en feestdagen, van elf uren tot 's middags.

Den Gouverneur geeft aen het public gehoor alle maendagen en vrydagen, van elf uren tot 's middage. EDELE OFTE RIDDERSCHAP

VAN Oost-VLAENDEREN. - Jonkheeren :

Den barou J. B. de Loen, # Den graeve K. A. van der Deo baron L. J. de Loon. · Meere van Cruyshautem ,l kanonik

President .. : 1Don graeve P. de Murat, Den graeve d'Allegambe van Deg baron de Neve ten Rode Auwegem

Den burggraeve D. de Nieu-
Deg baron Baut de Rasmon, ! landt.
Den baroo E.Blondel de Beau. Den burggraeve F. J. de
regard de Viane.

Niculaudt, kanopik
G. Borluut d'Hoogstraeten E. de Potter
Deo ridder J. B. Camberlyo Den marquis de Rodes

d'Amougies, , x . Den marquis Rodriguez d'EDen graeve L. de Carnio de vora y Vega Vinderhoute

L. van Rockelfing de Na. Deo burggraeve F.A.deClerc. zareth que de Wissocq

Surmont de Volsberghe L. de Crombrugghe

Den bor

Deo burggraeve K. de VaerJ. de Crombrugghe | newyck d'Angest Den baron G. de Draeck L. de Vaernewgck i. Den burggraeve T. de Jooghe Dou ridder K. F. de Waed'Ardoye

pepaert A. de Jonghe

Den baron du Bois d'HerDen graeve F. de Kerckhove, dersem. baron van Esaerde

Den baron du Bois de VroyE.de Kerckhove d'Ousselgem lande de Nevele Den graeve P. de Leus, Den ridder K. de Ghellinck Den gr. A. de Lichtervelde de Nokere Deo gr. F. de Lichtervelde . Kervyu de VolkaertsDen gr. J. de Lichtervelde beke, T. de Lichtervelde. E. van Pottelsberghe T. de Limnander de Nieu. Den graeve van Crucquenwenhove

| bourg de Vichte, Den graeve Dellafaille d'As. A. J. van den Bogaerde souede , , O. X

J. J van den Hecke Den bar. Dellafaille d'Huyssel Den burggr. Vilaio XIIII,

Regeeringen dev Steden.

REGEERINGE DER STAD GEND.

intramuros' 66,896 ) -5
Bevolkinge ...
se ... extramuros 6,176 )

73,072 zielen. COLLEGIE VAN HET MAGISTRAET.

Burgemeester. Den heer J. van Crom brugghe, , staets-raed , lid van de tweede kamer der staeton-generael , kauter

Schepenen. F. N. Verhegghen , J.L. van Melle , nederkauter kruysstraete

K. J. de Meyere, drapstraete P. P.' de Hertogh, onder- K. Kervyn de Volkaersbeke, bergen

. .

vilderstraete

Secretarissen.
L. Rottier, kortedagstege
F. J. Hye-Schoutbeer , commyostraete

Stedelyken Ontfanger.
J. van Bosterhout, hoogpoorte

De zittiogen van het Magistraet van Gend zyn vastgesteld op den woensdag en zaterdag van idere weke; de zittinge vau deu woensdag is bozonderlyk bestemd tot het aenhooren der verzoeken.

LEDEN VAN DEN REGEERIGNS-RAED.”
J. B. Schamp, veldstraete F. Limpander - Diericx ,
J. B. van Lokeren, kraeoleye korte meire
P. J. Boëgé-de Pascal, on-A. Bouchel, burgstraete
derbergen

J. F. Zaman-de Smet, ko-
A. Schoorman, 2000, idem pingstraete
J. F. do Meulemeester , by R. F. Pycke , kooraleye.
s. michiels

P. Hamelinck - Odemaere , J. Haytens-Kerremans, * onderbergen zoudestraete

L. J. Maerteus-Pelckmans , Den baron F. Dellafaille-l hoogstraete

d'Huysse, gouvernementst. G. Borlaut d'Hoogstraeten, J. L. van Aelbroek, h. geest- by s. baofs straete

16. de Buck, burgstraete L. de Keyser, koniogstraete J. X. de Crombrugghe-DuA. vander Haeghep-de Mus- rot, nederkauter

sain , houtleye . J. Morel-de Zinzerling, peF.van Pottelsberghe-de Lich- perstraete

tervelde, Dederpolder F. Vispoel, s. janstraete D:« graeve F.T. de Tbien des P. Lippens-de Nayer,

de Leyeoburg , hoogpoort plasmerkt

« VorigeDoorgaan »