Almanach-wegwyzer der stad Gend en provintie Oost-Vlaenderen, Volume 53

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1823
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina iv - April tea 5 uren. i April tot 15 ten 4 ur. en half. 15 April tot i Mey ten 4 uren. i Mey tot 15 , ten 4 uren. 15 Mey tot i Aug.
Pagina 86 - Van den 19 october tot den i february beginnen de lessen ten 5 uren , >en eyndigen len 7 uren 's avonds. Van den i february tot den 28 dito , van 5 uren en half tot 7 uren en half, en van den i maerte tot den 18 dito van 6 tot 8 uren.
Pagina ii - Dit beteekent Vastendag en Vleesch-dervinge den geheelen dag. Buyten de Zondagen zyn'er maer vier Feestdagen , te weten : Kerstdag } QH Hejnelvaerd 3 OL V '. Hemelvaerdan Allerheyligen, Dry Koningen , H.
Pagina i - Deservitors van het Bisdom van Gend ; MIDSGADERS De verdeylinge der bureaux van het gouvernement; den gouverneur en de naemen der Heeren stoeten der provincie van Oost-Vlaenderen , de Bureaus en Ontfangers.
Pagina 90 - In waekzaem te zyn by bet ontsiaen van contagieuse en epidemische ziekten in de zelve provincie ofte district» Deze commissien zyn ook volgens koninglyk besluyt van den 31 mey 1818 , n.° 25 , belast by uytsluytinge van alle andere collegien ofte persoonen , met het afnemen der examina der genen...
Pagina 87 - Clepkens, voor de Bouwkunde Nota. De lessen beginnen ider jaer den 19 october en eyndigen den 15...
Pagina 12 - Michaël-Pauwlowitz , geb. 8 feb. 1798. Moeder van den Keyzer. Marie-Frederouwna van Wurtemberg, geb. 25 oct. 1759 , weduwe van Petrowitz , keyzer van Rusland, 22 maerte 1801.
Pagina 86 - Baets , ketelpoorte De Broe , in den ram J. de Broe , engelandgat De Hoon , brabanddam De Nseyer, regnessestraetj De Voghelaete poorte D'buyvetter , s. micbiels Pntry, prediketsleye Duvivier, marjolyr.siraete onder» beicberminge en a«nloedinge der administratien « - P 'resident , De Smet President van de Directie y i.
Pagina 86 - Cb. de Meyer, ibid. Van Huffel , catheleynestraete Velleman , in de predikers Van de Capelle , burgstraete Scbamp , veldstraete Van den Hecke - Dellafaille , in de meire De Lichtervelde , onderbergen Huyttens Kerremans , zonnestraete Piers-de Raveschoot , poele ]. B.
Pagina 79 - Deze matricen bevatten alphabetiquelyk de паетеш van allé de eygenaers van elke commune, met de veizafmelinge van allé de partyen die bun toebehooren ; men vind daer in de grootte van elke partye en den jaerlykscben opbreng uytgedrukt in francs en Centimen. Allen eygenaer , die verlangt eenen...

Bibliografische gegevens