Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ola hou mai Iesu;

MARAKO.

a ikeia e na haumana,

gadala, a me Maria ka maku'-( ka po akahi, ua ikea oia e Mawahine o Iakobo, a me Salome i ka mea ala, hele mai la lakou e hamo ia ia.

2. A i ke kakahiaka nui o ka po akahi, i ka puka ana mai o ka la, hele mai la lakou i ka lua.

3. I ae la lakou ia lakou iho, Nawai la e olokaa aku ka pohaku no kakou mao ae o ka puka, no ka mea, he pohaku, nui loa ia.

ria no Magadala mamua, ana i mahiki aku ai i na daimonio ehiku, mai loko aku ona.

10. Hele aku la ia e hai aku i ka poe i noho pu me ia, no ka mea, ua minamina loa lakou, ue aku la.

11. A lohe lakou ua ola la, ia nana no i ike, hoomaloka ae la lakou.

12. A mohope iho ikea ia me ke ano okoa, e na mea e4. Nana aku la lakou ikelua i ko laua hele ana mauka. iho la, ua olokaa e aku la no 13. Hele aku la laua, a hai ka pohaku. aku la i na haumana i koe a 5. Komo aku la lakou ilo-pau, aole hoi lakou manao he ko o ka lua, ike aku la lakou oia io. i ke kahi kanaka opiopio e noho ana ma ka aoao akau, e aahu ana i ke kapa loihi keokeo, a makau iho la lakou.

14. A mahope iho, ikeia mai no ia e ka poe he umi kumamakahi,ia lakou e ai ana, a hoohewa mai la ia ia lakou, no ko lakou koomaloka ana, no ko lakou naau paakiki no hoi, no ka mea, aole lakou i manao oia io aku i ka poe nana ia i ike, mahope iho o ko

6. Olelo mai ia ia lakou, Mai makau oukou, ke imi nei oukou ia Iesu no Nazareta, i ka mea i make ai ma ke kea; ua ola hou ae la ia, aole nae maenei, e nana oukou i ka la-na ola hou ana mai. kou wahi i waiho ai ia ia.

15. I aku la hoi ia, E hele 7. E hela oukou e hai aku aku oukou i na aina a pau, e i kana poe haumana, a me hoike aku i ke Olelo maikai Petero, ue hele aku no ia ma-na ko ke ao nei a pau loa. mua o oukou i Galilaia, malaila oukou e ike aku ai ia ia, e like me kana olelo ana mai ia oukou.

8. Hele koke aku la lakou mai ka lua aku me ka haalulu, a me ka weliweli no hoi, aole lakou e hai aku i ke kahi, no ka mea ua makau lakou.

9. A i ke kakahiaka nui o

16. O ka mea e manao io mai a e bapatizoia, e ola no ia, a o ka mea i manao ole mai he oia io e hoohewaia oia.

17. Eia no ka hoailona e pili aku i ka poe e manao io mai ia'u, na lakou e mahiki aku i na daimonio ma ko'u inoa, a e hiki no ia lakou ke oleloi ka olelo hou.

18. Ina e lalau lakou i na moonihoawa, aole e eha, a ina inu lakou i ka mea make, aole lakou e ino ia mea, e kau no ko lakou lima iluna iho o ka poe mai, a e ola lakou.

lani, a noho aku la i ka lima akau o ke Akua.

20. Hele aku la lakou e hoike aku i na wahi a pau, hana pu iho la no ka Haku me lakou, e hoopaa ana i ka lakou olelo me ka hoailona e

18. Pau ae la keia olelo ana a ka Haku ia lakou, alai-pile pu ana me lakou. Amela laweia aku ia i luna i ka ne.

115

[merged small][graphic][merged small][merged small]

OIA KA MOO OLELO HEMOLELE, NO KO KAKOU HAKU E OLA’'T.

NO

IESU KRISTO;

I LAWEIA .

I OLELO HAWAII.

loko Ona ke ola, a o ke ola ka malamalama no na kanaka,

[graphic][subsumed][subsumed][merged small]

PAIIA MA KA MEA PAI PALAPALA A KA POE MISIONARI,

« VorigeDoorgaan »