Teamwerk: de stress getemd? Een onderzoek naar het effect van organisatieontwerp en teamwerk op het welbevinden van werknemers

Voorkant
ACCO, 2009 - 507 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Organisatieontwerp als hefboom voor organisatie en arbeidskwaliteit_____________________________
21
Kwaliteit van de arbeid en de gevolgen voor werknemers organisatie en samenleving _______________
35
Probleemstelling en leeswijzer _______________________________________________________________
41
Stress en teamwerk theoretisch geschraagd ________________________________________________________
47
Lijst van figuren
51
5 Een classificatie van mogelijke stressreacties
64
Structuur van de arbeidsdeling_______________________________________________________________
71
10 Uitvoeren en regelen op verschillende niveaus toegepast
79
een empirisch verslag _______________________________________
193
1 Organigram van Ford Genk
203
4 Overzicht van de zeven welzijnscondities voor de functies bij Ford Genk
216
11 Rotatieschema van de teams bij Auto
229
Een crosssite analyse_____________________________________________________________________
313
1 Overzichtstabel met de organisatie afdelings en teamkenmerken per case 315 Tabel 4 2 Variantieanalyse van de afhankelijke variabelen naar organi...
323
resultaten van de kwantitatieve analyses____________________________________
325
1 Verdeling van werknemers in de populatie en in de respons voor de aanmaak van een weegfactor
329

Lijst van tabellen
88
van alomvattend containerbegrip naar gedifferentieerde typologie______________________
93
12 Basisonderzoeksschema
96
Conceptueel model en onderzoeksvragen ____________________________________________________
113
methodologische grondslagen van het onderzoek____________________________
135
Inleiding_________________________________________________________________________________
137
1 Indeling van de werkgevers en de arbeidsplaatsen binnen de metaalindustrie naar dimensie voor het vierde
148
1 Sectorpaspoort van de metaalindustrie
150
Selectie van cases________________________________________________________________________
153
2 Verdeling van de onderzoekspopulatie naar cyclustijd en lijngebondenheid
159
6 Situering van de zes geselecteerde organisaties binnen de classificatiematrix
163
4 Overzicht van de geselecteerde organisaties teams en werknemers
165
Het waarnemen van de empirische realiteit__________________________________________________
169
7 Operationalisatie van de arbeidsdelingstructuur en de teamkenmerken gemeten op afdelingsniveau
176
13 Exploratieve factoranalyse voor burnout varimax rotatie
185
4 Variantie op macro en microniveau en intraclasscorrelatie
340
De probleemstelling ontrafeld _____________________________________________________________
343
8 Frequentieverdeling naar lijngebondenheid van de arbeidsplaats
349
11 Teamtypes op basis van de mate van autonomie en de mate van zelfsturing
357
12 De zes case organisaties gecategoriseerd naar teamtype volgens de PASOindeling
359
13 Parameterschattingen en twaardes van de multilevelanalyses met structuurkenmerken van de teams
375
20 Fwaardes van de lineaire regressievergelijkingen met arbeidsomstandigheden voorwaarden
389
schattingen en significantietesten voor alle onafhankelijke variabelen
402
Stress aan de lopende band________________________________________________________________
411
Bibliografie__________________________________________________________________________________________
433
Checklist arbeidsdelingstructuur________________________________________________________________
455
Welzijnsmeting bij werknemers uit de Vlaamse metaalindustrie_____________________________________
474
Item nonrespons en imputaties ________________________________________________________________
487
Uitgebreide weergave van de stapsgewijze multilevelanalyse voor de vijf stressreacties_________________
502
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens