Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 56

Voorkant
Vanderhaeghen, 1854
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 171 - ... van assisen te volledigen. Het Geregtshof van Assisen van Gent houdt zyne zittingen in het paleis van justicie. Het Geregtshof van Assisen der provincie West-Vlaenderen houdt zyne zittingen in den Burcht te Brugge. De Geregtshoven van...
Pagina 306 - ... het dringend is deze buitengewoon af te leveren ; van den i april tot den i november geschiedt deze aflevering van des morgeuds om 5 tot des avonds om 10 uur.
Pagina 34 - ... voor de schepen van 41 tot 80 tonnen 70 centimen voor de schepen van 81 tonnen en daer boven l frank voor een Hout-Vlot of een gedeelte...
Pagina 155 - Idem f te Vracene. — JF de Jonghe , pastor. Damen van Maria, te Aelst. — JA de Trogh. Dienaressen der jŪrme of Zusters van Liefde van Gyseghem , te Gyseghem.
Pagina 179 - Mnssevelde of dooreenen zyner Suppleanten (wordende de citatien in den derden trimester door den deurwaerder KJ van de Putte en in den vierden trimester door den deurwaerder Alex. Droesbeke gedragen). Het openbaer ministerie wordt by deze Regtbauk uitgeoefend door den kommissaris vau policie Verhulst De bedieningen van Greflier by deze Regtbank worden vervuld gedurende den- !.ę> semester van hetjaer dooi
Pagina 301 - en veel d leergasleu van boveu de 14 jaren. De lessen worden gegeven van l october tot 31 maert van zes tot acht uer, en van l april tot 31 augustus van zeven tot negen uer 's avonds.
Pagina 36 - Voor de schepeii van 100 ŗ 75 tonnen, 74 Centimen. Voor de schepen van mindere grootte , 32 Centimen. De hout-vloten zyn in al de ryks en provinciale rivieren en kanalen aen een Sluis-Regt van 4 1/2 Centimen per loopenden meter onderworpen. De Schippers, die zieh lšngs de Uitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy dcze laetste Sluis zouden doorgevaren hehben.
Pagina 320 - E. van den Hove, by s. jakobs 3 De bureelen zyn alle weekdagen open voor het publiek, des morgends van 9 tot 12 en des namiddags van i tot 4 uer, de vevkoopdageii uitgezonderd.
Pagina 171 - ... of uit eenen zyner substituten by de regtbank van eersten aenleg van de plaets waer de assisen gehouden worden, ten zy de prokureurgenerael de voorbehouding doet om zelf het woord te voeren of voor zyn ambt eeneu zyner substituten by het hof aenslelt. 4.
Pagina 202 - ... de bedelary; de omhalingen ; de rekenschap der gemeenten, der godshuizen, der bureelen van weldadigheid en der burgerwacht ; de kosten van onderhoud der bedelaren , behoeftige krankzinnigen en der vondelingen en verlatene kinderen ; het beheer der gemeente-goederen ; de stedelyke...

Bibliografische gegevens