Duiding Bouwrecht

Voorkant
Indra Arteschene, Nick Portugaels
Uitgeverij Larcier, 11 okt. 2015 - 2288 pagina's
Volledige en compacte verzameling inzake bouwrecht: Duiding Bouw becommentarieert niet alleen bouwrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (de wetgeving die de verhouding tussen bouwheer, aannemer en architect regelt), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Bouwrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten. Originele aanpak: Onder de noemer “bouwrecht” wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met bouw en vastgoed betrokken: contractenrecht, administratief recht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, mededingingsrecht en handelspraktijken, sociaal recht, fiscaal recht, zakenrecht, milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht,…

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer: De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet-ren regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het bouwrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer. Veilig houvast voor al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met bouwrecht wordt geconfronteerd: Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Deel mee in de expertise! Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur, notariaat, administratie, academische wereld, en de bouwsector zelf) die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave.
Elke auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn sector de wetgeving die relevant is voor bouw, voorzien van de nodige duiding. Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar voor professionals in bouw en vastgoed. Onmisbare update: Deze tweede bijgewerkte editie houdt rekening met tal van nieuwe wetgeving: Afschaffing van de registratieplicht van de aannemer, nieuwe cao’s inzake veiligheid, Wet handelspraktijken (nieuw in WER), Intellectuele eigendom (nieuw in WER), overheidsopdrachten,…
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2015)

Johan Kerremans is advocaat-vennoot bij Janson Baugniet cvba en wetenschappelijk medewerker in de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Rechten aan de VUB (1995) en behaalde een Master na Master in het sociaal recht (VUB 2000). Hij legt zich toe op het individueel en collectief arbeidsrecht en de internationale tewerkstelling. Hij is auteur van diverse publicaties en een regelmatige spreker over diverse aspecten van tewerkstelling.

Frank Burssens is advocaat bij de balie te Gent (Everest Law). Hij is tevens docent bij Syntra - Gent. Hij schreef verschillende artikels en gaf talrijke lezingen omtrent het beroep van vastgoedmakelaar.

Paul Cambie is reeds sinds geruime tijd attachť bij de Federale Overheidsdienst Economie. Hij is er actief in de dienst “handelsreglementering”, een beleidsvoorbereidende dienst die bevoegd is voor de wet op de handelspraktijken. Dit houdt in dat de werkzaamheden op Europees vlak opgevolgd worden, aan wetsvoorbereiding en omzetting van richtlijnen wordt gedaan, en er advies wordt gegeven, in eerste instantie aan de Algemene Directie Controle & Bemiddeling, bevoegd voor de controle op economische wetgeving, maar ook aan consumenten en handelaars in het algemeen.

Hij is ook reeds tien jaar secretaris van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en heeft de leer der onrechtmatige bedingen in die hoedanigheid van nabij kunnen opvolgen.

Aspirant FWO ŗ l'Institut du droit des contrats de la KULeuven.

Advocaat bij de balie te Kortrijk (Odigo) en voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaamse Gewest'

Advocaat STIBBE

Raadsheer in het Arbeidshof te Gent

Advocaat bij de balie te Brussel

Advocaat

Karel Marchand is sedert juni 2009 adjunct-auditeur bij het Auditoraat bij de Raad voor de Mededinging. In deze hoedanigheid leidt hij het onderzoek in dossiers met betrekking tot inbreuken op de mededingingswet en concentratiecontroledossiers. Hij is tevens actief in Europese en nationale werkgroepen rond mededinging. Karel Marchand schrijft regelmatig bijdragen over Europees en Belgisch mededingingsrecht. Hij is lid van de redactie van TBM-RBC en tevens ook vrijwillig wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Economisch Recht van de rechtsfaculteit van de UGent.

Advocaat bij de balie te Antwerpen

Advocaat bij de balie te Brussel (Stibbe).

Advocaat bij de balie te Brussel (Laga).

Joseph Spinks is advocaat bij Linklaters. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven (2005) en behaalde een master in de economie aan de Universitŗ Commerciale Luigi Bocconi (2006). Sinds 2006 is hij verbonden aan de balie te Brussel. Hij behandelt voornamelijk dossiers inzake vastgoedrecht.

Advocaat bij de balie te Gent (LDR advocaten), erkend ruimtelijk planner

Advocaat bij de balie te Gent (advocaat-Vennoot bij advocatenassociatie “Frans Baert & Vennoten”)

Advocaat bij de balie te Brussel.

Praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent, Advocaat balie Gent (Charlier-advocaten).

Medewerker Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent

Advocaat bij de balie te Brussel, Partner Stibbe Brussel.

Bibliografische gegevens