Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 93

Voorkant
By Philippe Gimblet, 1862
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 147 - ... van assisen te volledigen. Het Geregtshof van Assisen van Gent houdt zyne zittingen in het paleis van justicie. Het Geregtshof van Assisen der provincie West-Vlaenderen houdt zyne zittingen in den Burcht te Brugge. De Geregtshoven van...
Pagina 19 - Blankenberge deu vrydag Brugge den zaterdag voor granen , koopwaren en magere verkens, den dynsdag voor hoornvee...
Pagina 272 - en veel d leergasleu van boveu de 14 jaren. De lessen worden gegeven van l october tot 31 maert van zes tot acht uer, en van l april tot 31 augustus van zeven tot negen uer 's avonds.
Pagina 148 - Regtbauk of naer de Kamer van Inbeschuldigingstelling verzendt. De correctionnele zaken , het is te zeggen degene welke met geene lydende of eerschendende straffen strafbaer zyn, worden door de Regtbanken van eersten Aenleg gevoonisd , mits regt van beroep lot de Hoven van Appel. REGTBANKEN VAN EERSTEN AENLEG IN OOST- EN WEST-VLAENDEREN. 1.
Pagina 287 - S. Jans-Hospitael. Dit gesticht is gevestigd in het beluik van het Godshuis van S. Jan-in-d'Olie , oude schaepmerkt 18. Het is toevertrouwd aen de zorgen der Zusters der Kindsheid...
Pagina 147 - Jury , ter uitzondering der zaken by verstek (contumace), watrby de Jury niet geroepen wordt. REGTBANKEN VAN EERSTEN 'AENLEG. De Regtbanken van eersten Aenleg geven wysdom in burgerlyke zaken in eerste en laetste ressort, in de gevallen door de wet bepaeld. Zy doen ook uitspraek op het beroep der vonnissen door de Vrederegters in eerste ressort verleend. De regtbanken van eersten aenleg van Audenaerde, Ôper en Veuine nemen daerenboven kennisvan de koophanddszaken.
Pagina 71 - Talboom en C.ie , vertrekt alle dynsdagen en vrydagen , des winters ten 3 en des zomers ten 4 uer namiddag, van buiten de muidepoort. Zy vertrekt uit Zel • zaete, alle dynsdagen , des zomers om.5 en des winters oin 5 j uer.
Pagina 37 - Voor elk schip tegen de kaeijen of trachels ter lossing en lading liggende, 4 cent. par ton; voor elk schip voor den overslag in den dok vertoevende, 2 centimen par...
Pagina 44 - ... voor zooveel de brieven gefrankeerd zyu. Een enkele brief mag niet boven de 10 grammen wegen. Brieven van 10 tot en met 20 grammen betalen twee mael...
Pagina 117 - FB van de Waele, in de broeders van liefde (Byloke). LJ de Mulder, president van het bisschoppelyk seminarie en professor in dit gesticht. J. Tollenaere, boekkeurder, s. pietersnieuwstraet 33.

Bibliografische gegevens