Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 64

Voorkant
Vanderhaeghen, 1862
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 41 - Passagie- regt voor eenen ezel of muil-ezel, ingespannen of niet, 4 centimen voor een peerd , ingespannen of niet, 8 centimen; voor eenen os , koei of veers , id. , 4 centimen ; voor een kalf , schaep of verkeu 2 centimen ; voor elk paer wielen 4 centimen.
Pagina 41 - De Sluizen op de Opper-Schelde , op de Lei en op de Dender zyn Ryks-Sluizen , en zyn ten getalle van 11, en degeue op de Lieve (Rabot) is eene Provinciale Sluis. Op de Opper-Schelde : Per geladen of ongeladen vaertuig : Balk-~Sluis te Ņlutrive.
Pagina 331 - K. van Acker, advokaet , slypstraet 33 Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen. De Maetschappy heeft ten doel het uitgeven van letter- of geschiedkundige ongedrukte stukken en oorkonden en het herdrukken van belaiigryke en zeldzaem geworden boekwerken in de vlaemsche tael. BESTUER. Voorzitter, Fr. Vergauwen, •{ę , savaenstraet St Sekretarii, Ph.
Pagina 120 - Kapellanen der Hoofdkerk. PF Thery, ceremoniemeester, LA Tanghe, GJB Blariau, AF Timmerman, C. Vandenbossche, en KE Tollenaere. Comitť te Gent opgerigt ter verspreiding van he.t Geloof en tot het ontvangen der giften , om aen de Belgische Missionnarissen in vreemde landen de daertoe benoodigde hulpmiddelen over te maken.
Pagina 38 - Duiven , perkouw of mand, 4 c. Idem, per rugkorf, 8 cent. Planten, per kraem of kordewagen , 8 centimen. Peeren , per hectoliter , 8 cent. Gedroogde Erwten , per hectoliter , 8 centimen.
Pagina 47 - ... die geeue brieven zyu ; het zee-port dier pakken mag nooit boven de twee franken gaen. Brieven van en voor het buitenland, De brieven van en voor het buitenland zyn getaxeerd volgens de couventien met de vreemde post-bestureu gesloten.
Pagina 289 - Jan-in-d'Olie, oude scbaepmerkt 18. Het is toevertrouwd aen de zorgen der Zusters der Kindsheid Jesu , en bestemd voor de zieke kinderen beneden de 10 jaren, die in het burgerlyk hospitael niet aenvuerd kunnen wordm ^ en voor de eerste ver-" zorging der vondelingen en verlatene kinderen, tot dat deze kunnen besteed worden.
Pagina 35 - VerwHout, per 100 kil. , 0-10 Huiden , per 100 kilogrammen, 0-10 Kofly , par 100 kilogrammen , 0-08 Ruw Katoen , per 100 kilogrammen , 0-10 Bewerkt Katoen, per 100 kilogrammen 0-20...
Pagina 42 - Voor de schepeii van 100 ŗ 75 tonnen, 74 Centimen. Voor de schepen van mindere grootte , 32 Centimen. De hout-vloten zyn in al de ryks en provinciale rivieren en kanalen aen een Sluis-Regt van 4 1/2 Centimen per loopenden meter onderworpen. De Schippers, die zieh lšngs de Uitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy dcze laetste Sluis zouden doorgevaren hehben.
Pagina 57 - Van l april tot 30 september, van zeven uer des morgends tot negen uer des avonds ; van den l october tot 31 maert , van acht uer 's morgeuds tot acht uer 's avonds.

Bibliografische gegevens