Een bondigh ende kort verhael, vande devote processie ende triumphanten omme-ganck, tot lof van't alder-heylighste sacrament des autaers ter iaerlijcksche ghedachtenisse van het miraculeus H. boedt [!], inde kercke vande pp. avgvstynen binnen Ghendt, op den 20. iunij 1688

Voorkant
ghedruckt by d'hoirs van Maximiliaen Graet, 1688 - 8 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens