Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 63

Voorkant
Vanderhaeghen, 1861
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 308 - E. van den Hove, by s. jakobs 3 De bureelen zyn alle weekdagen open voor het publiek, des morgends van 9 tot 12 en des namiddags van i tot 4 uer, de vevkoopdageii uitgezonderd.
Pagina 153 - Het hof van beroep zal uogtans een of meer zyner leden mögen aenslellen om het gttal van dry regters van het hof van assisen te volledigen. Het Geregtshof van Assisen van Gent houdt zyne zittingen in het paleis van justicie. Het Geregtshof van Assisen der provincie \Vest-Vlaenderen houdt zyne zittingen in den Burcht te Brugge.
Pagina 292 - Gezegd Kinder- Hospitael of S. Jans-Hospitael. Dit gesticht is gevestigd in het beluik van het Godshuis van S. Jan-in-d'Olie , oude schaepmerkt 18. Het is toevertrouwd aen de zorgen der Zusters der Kindsheid Jesu , en bestemd voor de zieke kinderen beneden...
Pagina 236 - ¡unioncen ) enz., by de nieuwe te voegen. De overtreders worden gestraft met eene geldboete, en zelfs , in eenige gevallen , met de gevangenis. De flesscben, streuen kaunen , glazen, enz.
Pagina 265 - Schoolgebied. — S.Nikolaes, vervattende behalve het kanton van het vredegeregt van S.Nikolaes , die van Beveren, S. Gillis en Temsche.
Pagina 38 - Vlas , pf-r hoeveelheid onder de 20. kilogrammen , 4 cent. Fruit, per maud, 4 cent. Idem, boven de 20 kil., 8 c. Schapen, per hoofd, 4 cent. Ajuin en andure Moes-Gewas, scn van den zelfilen aert . per kraem of kordewagen4c.
Pagina 193 - IOQ franks aen de twee besteVerkhengslen van drie jaren oud; 2.° eene van 3oo franks eu eene van 200 franks voor de twee beste werkhengslen van ten minste vier en ten hoogste negen jaren oud; 3.°...
Pagina 189 - ... rekeningen van het gebruik hunner ontvangsten. Hy geeft zyn advies over de andere werkingen der maetschappy, alsmede over de programraas der wedstryden, welke de sektien voornemens zyn in te rigten.
Pagina 39 - Kaeiregten of aen hunne plaetsvervangers te vertoonen , om de regten vast te stellen , die de schippers gehouden zyn dadelyk te betalen. De ontvanger of zyn plaetsvervanger is geregtigd de...
Pagina 266 - B. van denSteene, professor in de bisschoppelyke normale school te S. Nikolaes. Voor het kanton van het vredegeregt van Eecloo en die van Capryck en Assenede , PJ de Smet, professor iu het kollegie te Eecloo.

Bibliografische gegevens