Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

en

Papier-fabriekauten 489, 724 Olie-koopmans 437.721 Papier-magazynen 439 Olieslagers

438, 722p.

ve Papierzakken-fabriekant 439 Omnibussen, z. huerhoud.

Parapluiemakers 440 Onderwys (openbaer) 244);

wParapluiestof-fabrik.1439,724 Onderwys (hooger) 244

*|Parfumerie-magazynen 440 Onderw.(normael hooger 246 Parkementmakers 440 Id. id. (lager)

258|Parket der regtbank van Onderwys (middenbaer) 249 eersten aevleg

149 Onderwyzers (gemeente- Parket van't hof van appel142 lyke en aengenomen) 258 Parochiekerken

119 Ongeneesb. (godshuis der) 294 Parysche punteu-fabrieOntvanger (stedelyke) 189

440, 724 Ontvangsten (verschillige

Passemenlwerkers, ziet gavan de stad) : 192: Ionwevers Ontv.sder directe belastin

Pastei-bakkers

440 gen, douanen en accyns.236 Patentregt (kollegie van Ontv.s der hypotheken, re

het

189 gistratie, domeinen en

Peerden-koopmans 441, 724 regt van successien 241 Peerdenmerkten, z. jaerOutv. van het lood wezen 1935, merkten Onty.s-administr.s

168 Peerden-posteryen 45 Oogmeesters

306 Peerdensmeden ' 441 Oorlog (departem.t van) 107 Peerden-stoeteryen 187 Openbare werken (depar

Peerden voeder-koopmans 441 tement der) . 108

Peerdshair-bereiders 441 Openbare werken, zietaen

Pek, terre en touw werk 441 nemers

Peltery-magazynen 442 Oppassings- en tafelhuis 299 Pendulen-magazyuen 442 Opziener der venditien, Pensioen- kas voor de ste

van den zegel, vissche. Idelyke bedienden 190 ryen enz.

240 Pensioen-kommissie (proOrchestmeesters 337 vinciale)

176 Ordenteekens

2 Pensionnael van het atheOrgelisten 340 neum

253 Orgelmakers 438, 724 Peperkoek bakkers

412 Orleans-fabrikanteu , ziet

Photografisten

442 merinos

Pianisten

337 Ornamentmakers 438 Pianomakers

442 Oude kleederenverkoopers 438

Piano-magaz., z. muziek-
Oudheden (kabin. van) 333 magazyn.
Oudheids - voorwerpeń Piqués-magazyn , 2. wille
(koopmans)

438) goederen
Ouwels- en missebroodb. 138/Plaesterbeelden eu orna-
Ovensteenen
439 meutgieters

443 Plaesler-magazynen 443

Plaetsbevelbebbers in de Pannen-glazen, ziet glas provincie

278 Pannen-koopmans, Ž. bouw-Plaetselyke krygs-overhematerialen

den te Gent

278

P

Plaetsregt fer merkten 38|Rasphuis te Gent 300 Plafonneerders

443/Refractaire steenen, ziet Plafonneer-lallen (klie- ovensteenen vers van)

443/Regering der stad Gent 188 Platineerders

443 Regeringen der steden in Pleitermolens : 443, 728 de provincie

188 Pluimen koopmans 443 Registratie en domeinen Poeldeniers . 443 (directie der) . 239 Policie der stad Gent 192 Regtbank van eersten aenPolicie-regtbanken , ziet l eg te Gent

149 vredegeregten

Idem te Audenaerde 151 Pompiers

194|Idem te Dendermonde 152 Pompmakers (houten) 444 Idem le Brugge

15. Porcelein-magazynen 444] Idem te Kortryk

154 Posteryen 43 Idem te Yper.

154 Potasch-koopmans 445 Idem te Veurne

154 Potbakkers 445, 725 Regtbanken van policie, Practizyns

* 168! ziet vredegeregten Printen en leekeningen Reglen van successie (bu(kabinetten van) 332 reel van)

241 Professors by de hoogesch.244/Regterlyke magt

142 Idem by het atheneum 252 Rekenkamer

111 Idem by de middenbare Repartiteurs (kollegie der; 189 school

253 Restaurants en cafés. 446 Idem by de ny verheids- Retoucheurs

449 school 250 Roet-koopmans

446, 726 Idem by de hovingbouw. Roetsmiliers

446 school

254 Rygkoorden-fabriek. 446,727 Idem by de akademie van Rymeesters Gent 310 Rytuigmakers

447 Provincie Oost-Vlaenderen Rytuigschilders en ver(bestuer der) 173 nissers

447 Provinciale raed : 173 Rystpelders 447, 727 Provinciale gouverneurs 111 Prud'hommes (raed van) 351 Pryzers Pyimakers

445, 725 Saeijetkammers Pypaerde-magazynen

445 Sapeurs-pomp. (korps der) 194 Pypen-koopinans

446 Sargien-fabriekanten 447, 727 Pypenbakkers

46 Sargien-magazynen, ziet

1 beddegoed
Schaerslypers

448 Quincaillerie-magazynen 445 Schaliedekkers, z. tichelQuinquelmakers, ziet blik- dekkers slagers

Schalien-koopmans 448. Quinquet-olie-fabriekant. 726 Schatkist ( direktie van

's ryks)

Scheepsdienst 69 à 73 Raed van ministers 93 Scheepsuitreeders 448 Raed van prudhommes 361.Scheepsverzenders

448

[ocr errors]

447

445

447

230

52

67

187

Scheikund. voortbrengsels Smeêkolen, z: kolen-koopm.
fabrick.

448, 727 Snuifmolens 4 64, 728
Schermmeesters '448 Solferstekken- (phosfori-
Schietspoelmaker 448, 727 que) fabriekant 729
Schildenmakers

448 Speelkaerten-fabriekant 454
Schilders in fresco en ver. Speldenmakers

720
sierselen

449 Spiegel-magazynen 454
Schilders op glas 448) Spiegelverfouillers 464
Schilderyen herstellers 449 Spillen-fabriekanten 455, 729
Schilderyen(kabinett. v.) 332 Spoorweg (staets)
Schilderyeu-koopmans 449 Spoorweg van Gent naer
Schipmakers en scheeps- Brugge langs Eecloo 59

timmerwerven 449,727 Spoorweg van 't land van
Schippers

449 Waes
Schiste-fabriekant 728 Spongien magazynen 455
Schoenmakers

449|Spreijen-magaz., z. bed.
School van teekenk. voor dégoed

nyverheid en geweefsel 249 Springdienst
School (byzondere ) der Spys-leveraers

455
burger-bouwkunde, 246 Staets-ministers

93
School van kunsten en Stam plaken-fabriekanten 455.
fabriekwezen

248|Statie van Gent, z. spoorw..
School voor volwassen Statistiek (komm. van) 178
jongelingen

270 Stedelyke regeringen 188
Scholen (byzondere) voor Steenbakkers

729
jongelingen

264 Steendrukkers (lithograf.) 455
Scholen voor meiskens 265 Steenhouwers 455, 730
Scholen('sryks middenbare)253 Sterkwater-fabrick., ziet
Scholen (stads kostelooze) 265 scheik. voortbrengselen
School der broed. v. liefde 272 Stoeldraeijers

456
Schoone kunsten en lett.309 Stoelenmakers

456
Schorsmolens, ziet plet- Stoelvlechters

466
termolens

Stokers (genever.) 456, 731
Schouwvagers
452 Stokhouders

456
Schryf, teeken-en kantoor- Stom-doove(instituetvoor)295
gerief

452 Stoomketelmakers
Schrynwerk.,z. timmerm. Stoom vaertdiensten
Seminarie te Gent 134 Stoomwerktuigmak. 456, 731
Seminarie te S. Nikolaes 134 Stopsels-mag., z. flésschen
Senaet

98 Stopselmakers, ziet kurk-
Serveetgoed-fabriek. 452, 728 snyders
Siamoisen, z. ellegoed. en Stoven-halzen- en versier-

katoenette-fabriekanten selen voor kachelmakers457
Slagthuis

192 Strooi-boeden-fabriek. 467
Sloi-eu stovenmakers enz.463 Stuccateurs, ziet plafon-
Sluizen en sluishouders 180 neerders
Sluisregten

41 Successie-regt (bureel v.'t)241
Sly psteen-magazyven, 2. Suikerbakkers

Suikerbakkers

457
moleusteenen

Suikerraffinadeurs: 467
Slyprollen voor carden 454 Suikery fabriekan ten 458, 732

457

69

232

Ty drekenkundige stippen 3

Tyk-fabriekanten 734
Tabak-fabriekanten 458, 733
Tabak-koopmans 469
Tafeldieners

460
Taertenbakkers, z. pastei-
bakkers

Uitlezer en uitroeper 464
Tandmeesters'

308 Uitwerkende magt 101
Tapyt-fabriekanten 460, 734

Universiteit, z, hoogesch.
Tapyt-magazynen 460

0 Union du Crédit
Tarieven der geldspecien,
maten en gewigten 24 à 34

v
Tarwemeel-koopmans 460
Teekenacrs voor de katoen- Vaccine-comité

304
drukkers enz. . 461/Vee-artsen

186, 307
Teekenaren met de pen, Veekoopmans

464, 734
au lavis enz.

336 Vee-merkten(maendlyks.) 20
Teekenaren en graveerders Vellen bereiders

464
op steen

387 Verfwaren--fabriek. 484,736
Teemstmakers

464 Verfwaren-koopmans 464
Telegraf

56/Verfwinkels ziet huisschil-
Thé-magazynen

461 ders
Tichel-enschaliedekkers 461 Vergulders op hout 466
Tichels (muer-) magaz. 461| Vergulders op metael 465
Timmerm.-schrynwerk. 461 Verjaerfeesten in Belgien 3
Tingieters . . 463|Verkenshair-koopman 387
Tin-koopmans, ziet lood Verkensslagters'

465
Toezicht-kommissie der Verkoopzalen

466
krankzinnigen huizen 303 Vermichel-fabriekant 466
Tolregten

42 Vernis-fabriekanten 466
Toon- en zangkunst-be- Vernis-koopmans, ziet

waerschool të Gent 314 verfwaren
Touwslagers

734 Vertalers (beëed.e): 148
Tracteer-huizen(restaur.) 446 Verwers van stoffen / 467
Traen en degras-koopm. 463 Verzekerings-maetschap-
Tragelwachters der prov. 182 pyen
Tras-magazynen
463 Vigilanten

467
Tuchthuis
300 Violisten

338
Tuchiraed der advokaten 147 Visch-koopmans (drooge:
Tuchtraed' der burger- en gezouten)
wacht

273 Visch-koopmans (versche)468
Tucht-kamers der deur- Vitriool-fabriekanten , z.

waerders 161 à 153) scheik. voortbrengsels.
Tul-, blonden- en netel- Vlaggen-verhuerders 468

doek-koopmans 464 Vlas- en werkgaren koop-
Tulle-bleekery, z. katoen- mans

469, 736
bleekery

Vlas- en werkgaren-spin-
Tul-fabriekanten 464, 734| neryen

469, 737
Tullekanten, ziet kanten Vleeschhouwers
Tyken-mag., z. beddegoed Vleeschverkoopers 471

341

468

470

475

134

478

[ocr errors]

Vliegers voor stoom weefge-Witte goederen

touwen (fabriek) 473 Wol.koopmans 476, 738
Vodden-koopmans 473 Wol (fabr. in kunst.) 476
Voermans

413 Wolspinneryen 476, 738
Voetarts

307 Wollegoederen-fabr. 738
Volksvertegenwoordigers Wollen laken-koopmans,
(kamer der)

94 ziet laken
Vondelingshuis

283 Wymen koopmans 738
Vorstelyke huizen : 74/Wynstekers 477, 739
Vrachi., merkt- en ver. .

voerwag. (vertrek der) 60)
Vredegeregten 165 å 164

Ykers van mateu en ge-
Vroedkundige school

2931 wigten
285/-

229
Vroedvrouwen

306

JYpenasch-fabriek. 478, 739
Vrouwenkleermaeksters
10Yvoirdraeijers

478
Vrouwenkloosters

134 Yzerdraeijers
Vuerwerkmakers

473) Yzerdry vers, ziet metael- '
Vylkappers

dryvers

Yzeren weg (staets) : 62
W

Yzerèn weg van Gent naer

Brugge langs Eecloo 69
Waerborg.maetschapp. 341 Idem Land van Waes 67
Wagenmakers

474 Yzergieters 478, 739
Wapenmakers

474 Yzer in stav.(koopm.) 479,739
Wapenschilders 336 Yzervlechters
Wasbleekers 474, 738 Yzerwerk-magazynen 479
Was-koopmans 474, 737
· Wassenbeeldenmak. 474
Watte-fabriekanten 474, 738
Weefrieten, z. kamslagers
Weegreglep

37 Zadelmakers
Weeg- en meetregt ter Zaed-koopmans, z. granen
aerdappelmerkt 37 Zaedwinkels

480
Weegschael aen het pak- Zaekvoerderschap

168
huis en aen den dok 192 Zaegmolen voor marmer,
Weezescholen

284 arduin, granietsteen enz. 480
Weldadigheid (bureel Zaekwaernemers 188 à 170
van) te Gent

285 Zaklyn waed fabriekant. 712
Weldadigheid (bureelen Zangmeesters en orgelisten

van) in de provincie 288 der kerken te Gent 340
Werkgaren-koopm., z.vlas Zeegraskoopmans 480
Werkhuis van liefdadig Zeeldraeijers 480, 740
heid

293 Zeemagt (bestuer der) 103
Werk-klok (luiden der) 4|Zeép-fabriekanten 481, 741 .
Werkregters

351 Zeepzieders 481, 741
Wetenschappen, kunstep Zegel (buitengew.n) 241
en letteren

309 Zegel voor handelseffek. 6
Wetgevende magt 93 Zegelregt ter lynwacdm 37
Wiek-fabriekanten 475 Zeildoek-fabriekant. 481,741
Wierook-koopmans
475 Zeilmakers

481, 742

478

479

« VorigeDoorgaan »