Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

Sophisma 1. Quod laudant homines et celebrant,

bonum; quod vituperant et reprehendunt,

Cap. I. Partitio doctrinæ circa usum et objecta malum

373

facultatum animæ humanæ, in logicam et Elenchus

. 373

ethicam. Partitio logicæ, in artes inveniendi, Sophisma 2. Quod etiam ab inimicis laudatur,

judicandi, retinendi, et tradendi

354

magnum bonum; quod vero etiam ab amicis

Cap. II. Partitio inventivæ, in inventivam artium

reprehenditur, magnum malum

373

et argumentorum : quodque prior harum (quæ Elenchus

373

eminet) desideretur. Partitio inventivæ ar-

Sophisma 3. Cujus privatio bona, id ipsum ma-

tium, in experientiam literatam, et organum lum; cujus privatio mala, id ipsum bonum 374

novum. Delineatio experientiæ literatæ

355 Elenchus

374

Cap. III. Partitio inventivæ argumentorum, in Sophisma 4. Quod bono aut malo vicinum est, id

promptuariam et topicam. Partitio topicæ, in ipsum itidem bonum aut malum: quod vero re-

generalem et particularem. Exemplum topi- motum est a bono, malum; quod a malo,bonum 374

cæ particularis, in inquisitione de gravi et levi 360 Elenchus

374

Cap. IV. Partitio artis judicandi, in judicium per Sophisma 5. Cui cæteræ partes, vel sectæ, secun-

inductionem, et per syllogismum: quorum das unanimiter deferunt (cum singulæ prin-

prius aggregatur organo novo. Partitio pri-

cipatum sibi vindicent) melior reliquis videtur;

ma judicii per syllogismum, in reductionem nam primas quæque ex zelo videtur sumere,

rectam et inversam. Partitio secunda ejus, in secundas autem ex vero et merito tribuere 374

analyticam, et doctrinam de elenchis. Parti- Elenchus

374

tio doctrinæ de elenchis, in elenchos sophis- Sophisma 6. Cujus excellentia vel exuperantia

matum, elenchos hermeniæ, et elenchos ima- melior, id toto genere melius

374

ginum sive idolorum. Partitio idolorum, in Elenchus

374

idola tribus, idola specus, et idola fori. Ap- Sophisma 7. Quod rem integram servat, bonum;
pendix artis judicandi, viz. de analogia de-

quod sine receptu est, malum; nam se recipere
monstrationum
pro natura subjecti

362

non posse, impotentiæ genus est; potentia au-

Cap. V. Partitio artis retinendi sive retentivæ, tem bonum

375

in doctrinam de adminiculis memoriæ, et doc- Elenchus

375

trinam de memoria ipsa. Partitio doctrinæ Sophisma 8. Quod quis culpa sua contraxit, ma-

de memoria ipsa, in prænotionem et emblema 365 jus malum; quod ab externis imponitur, minus

malum

375

Elenchus

375

Sophisma 9. Gradus privationis major videtur,

Cap. I. Partitio traditivæ, in doctrinam de orga- quam gradus diminutionis: et rursus gradus

no sermonis, doctrinam de methodo sermonis, inceptionis major videtur, quam gradus incre-

et doctrinam de illustratione sermonis. Par-

menti

375

titio doctrinæ de organo sermonis, in doctri- Elenchus

376

nam de notis rerum, de locutione, et de scrip- Sophisma 10. Quod ad veritatem refertur, majus

tione: quarum duæ posteriores grammaticam est, quam quod ad opinionem. Modus autem,

constituunt, ejusque partitiones sunt. Partitio et probatio ejus, quod ad opinionem pertinet,

doctrinæ de notis rerum, in hieroglyphica et hæc est; quod quis, si clam putaret fore, fac-

characteres reales. Partitio secunda gram-

turus non esset

376

maticæ, in literariam et philosophantem. Ag- Elenchus

376

gregatio poëseos quoad metrum ad doctrinam Sophisma 11. Quod opera et virtute nostra par-
de locutione. Aggregatio doctrinæ de ciphris tum est, majus bonum; quod ab alieno bene-
ad doctrinam de scriptione

366 ficio, vel ab indulgentia fortunæ delatum est,

Cap. II. Doctrina de methodo sermonis consti-

minus bonum

tuitur ut pars traditivæ substantiva et princi- Elenchus

palis. Nomen ei inditur prudentia traditivæ. Sophisma 12. Quod ex pluribus constat et divi-

Enumerantur methodi genera diversa, et sub- sibilibus, est majus, quam quod ex pauciori-

junguntur eorum commoda et incommoda 369 bus, et magis unum : nam omnia per partes

Cap. III. De fundamentis et officio doctrinæ de considerata majora videntur : quare et plura-

illustratione sermonis, sive rhetoricæ. Appen- litas partium, magnitudinem præ se fert; fortius

dices tres rhetoricæ, quæ ad promptuariam autem operatur pluralitas patium, si ordo absit:

tantummodo pertinent: colores boni et mali, nam inducit similitudinem infiniti, et impedit

tam simplicis quam comparati; antitheta re- comprehensionem

377

rum ; formulæ minores orationis

372 Elenchus

Exempla colorum boni et mali, tam simplicis, Exempla antithetorum

quam comparati

373 1. Nobilitas

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

PAGE

2. Forma

. 378 bonum perfectivum. Partitio boni commu-

3. Juventus

378 nionis, in officia generalia et respectiva 390

4. Valetudo

. 378 Cap. III. Partitio doctrinæ de cultura animi,

5. Uxor et liberi

379 in doctrinam de characteribus animorum, de

6. Divitiæ

. 379 affectibus, et de remediis sive curationibus.

7. Honores

379

Appendix doctrinæ ejusdem, de congruitate

8. Imperia.

379 inter bonum animi et bonum corporis

393

9. Laus, existimatio

379

10. Natura

379

LIB. VIII.

II. Fortuna

380

12. Vita

380 Cap. I. Partitio doctrinæ civilis, in doctrinam de

13. Superstitio

380 conversatione, doctrinam de negotiis, et doc-

14. Superbia

380 trinam de imperio sive republica

398

15. Ingratitudo

380 Cap. II. Partitio doctrinæ de negotiis, in doc-

16. Invidia

380 trinam de occasionibus sparsis, et doctrinam

17. Impudicitia

381 de ambitu vitæ. Exemplum portionis doc

18. Crudelitas

381 trinæ de occasionibus sparsis, ex parabolis

19. Gloria vana

381

aliquibus Salomonis

399

20. Justitia.

381 Parabola 1. Mollis responsio frangit iram 400

21. Fortitudo

381 Explicatio

400

22. Temperantia

381 Parab. 2. Servus prudens dominabitur in filium

23. Constantia

381 stultum ; et partietur hæreditatem inter

24. Magnanimitas

382 fratres

. 400

25. Scientia, contemplatio

382 Explicatio

400

26. Literæ

382 Parab. 3. Vir sapiens, si cum stulto contenderit,

27. Promptitudo

382 sive irascatur, sive rideat, non inveniet re-

28. Taciturnitas in secretis

382

quiem

400

29. Facilitas

382 Explicatio

400

30. Popularitas

382 Parab. 4. Sed et cunctis sermonibus, qui dicun-

31. Loquacitas

383 tur, ne accommodes aurem tuam, ne forte

32. Dissimulatio

383 audias servum tuum maledicentem tibi . 400

33. Audacia

383 Explicatio

400

34. Ceremoniæ, puntos, affectatio

383 | Parab. 5. Advenit veluti viator pauperies, et

35. Joci

383 egestas quasi vir armatus

401

36. Amor

383 Explicatio

401

37. Amicitia

384 Parab. 6. Qui erudit derisorem, ipse sibi inju-

38. Adulatio

384 riam facit: et qui arguit impium, sibi maculam

39. Vindicta

384

generat

. 401

40. Innovatio

384 Explicatio

401

41. Mora

384 Parab. 7. Filius sapiens lætificat patrem: filius

42. Præparatio

384 vero stultus mestitiæ est matri suæ

. 401

43. Principiis obstare

384 Explicatio

401

44. Consilia violenta

385 Parab. 8. Memoria justi cum laudibus, at nomen

45. Suspicio

385 impiorum putrescet

401

46. Verba legis

385 Explicatio

401

47. Pro testibus contra argumenta

385 Parab. 9. Qui conturbat domum suam, possidebit

Exempla formularum minorum

385 ventos

401

Cap. IV. Appendices generales duæ traditivæ; Explicatio

401

critica et pædagogica

385 Parab. 10. Melior est finis orationis, quam prin-

cipium

Explicatio

401

LIB. VII.

Parab, 11. Sicut muscæ mortuæ fætere faciunt

Cap. I. Partitio ethicæ, in doctrinam de exem- unguentum optimum, sic hominem pretiosum

plari, et georgica animi. Partitio exemplaris sapientia et gloria, parva stultitia

402

(scilicet boni) in bonum simplex et bonum Explicatio

402

comparatum: Partitio boni simplicis, in bonum Parab. 12. Homines derisores civitatem perdunt,

individuale et bonum communionis

387 sapientes vero avertunt calamitatem

402

Cap. II. Partitio boni individualis, vel suitatis, Explicatio

402

in bonum activum et bonum passivum. Par- Parab. 13. Princeps, qui libenter præbet aures

titio boni passivi, in bonum conservativum et verbis mendacii, omnes servos habet improbos 402

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Explicatio

. 402 Parab. 30. Prudens advertit ad gressus suos,

Parab. 14. Justus miseretur animæ jumenti sui ; stultus divertit ad dolos

405

sed misericordiæ impiorum crudeles

402 Explicatio

406

Explicatio

402 Parab. 31. Noli esse justus nimium, nec sapien-

Parab. 15. Totum spiritum suum profert stul- tior quam oportet; cur abripiare subito ? 406

tus; at sapiens reservat aliquid in posterum 403 Explicatio

406

Explicatio

403 Parab. 32. Da sapienti occasionem, et addetur

Parab. 16. Si spiritus potestatem habentis ei sapientia

406

ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris; Explicatio

406

quia curatio faciet cessare magna peccata

403 Parab. 33. Qui laudat amicum voce alta, sur-

Explicatio

403 gendo mane, erit illi loco maledictionis 406

Parab. 17. Primus in causa sua justus : tum Explicatio

406

venit altera pars, et inquirit in eum

403 Parab. 34. Quomodo in aquis resplendent facies ;

Explicatio

403 sic corda hominum manifesta sunt prudentibus 406

Parab. 18. Qui delicate a pueritia nutrit servum Explicatio

406

suum, postea sentiet eum contumacem 404 Præcepta de ambitu vitæ

408

Explicatio

404 Cap. III. Partitiones doctrinæ de imperio sive

Parab. 19. Vidisti virum velocem in opere suo, republica omittuntur: tantum aditus fit ad

coram regibus stabit, nec erit inter ignobiles 404 desiderata duo: doctrinam de proferendis

Explicatio

404 finibus imperii, et doctrinam de justitia uni-

Parab. 20. Vidi cunctos viventes, qui ambulant versali, sive de fontibus juris : exempla

sub sole, cum adolescente secundo, qui con- utriusque .

414

surgit pro eo

404

Explicatio

404

Parab. 21. Erat civitas parva, et pauci in ea

viri ; venit contra eam rex magnus, et vadavit Cap. I. Partitiones theologiæ inspiratæ omittun-

eam, instruxitque munitiones per gyrum, et tur: tantum aditus fit ad desiderata tria : doc-

perfecta est obsidio; inventusque est in ea vir trinam de legitimo usu rationis humanæ in

pauper et sapiens, et liberavit eam per sapien- divinis, doctrinam de gradibus unitatis in

tiam suam; et nullus deinceps recordatus est civitate Dei, et emanationes Scripturarum 427

hominis illius pauperis

404 Novus orbis scientiarum, sive desiderata . 430

Explicatio

404
Parab. 22. Iter pigrorum, quasi sepes spi-

404

INSTAURATIONIS MAGNÆ PARS II.
Explicatio

404
Parab. 23. Qui cognoscit in judicio faciem, non

NOVUM ORGANUM, SIVE INDICIA VERA DE INTERPRE-
bene facit; iste et pro buccella panis deseret

TATIONE NATURÆ.

veritatem

404

Explicatio

404

Parab. 24. Vir pauper calumnians pauperes,

similis est imbri vehementi, in quo paratur Aphorismi de interpretatione naturæ, et regno

fames

405

hominis

433

Explicatio

405 De idolis et notionibus falsis, quæ mentes hu-

Parab. 25. Fons turbatus pede, et vena corrupta, manas obsident

435

est justus cadens coram impio
405 De theoriis philosophorum

138

Explicatio

. 405 De signis philosophiarum

442

Parab. 26. Noli esse amicus homini iracundo, De causis errorum in scientiis

443

nec ambulato cum homine furioso

405 De iis quæ spem faciunt promovendi scientias 448

Explicatio

405

Parab. 27. Qui celat delictum, quærit amicitiam;

sed qui altero sermone repetit, separat føde-

ratos

405 De arte ipsa interpretandi naturam

· 457

Explicatio

405 De inquisitione formarum

460

Parab. 28. In omni opere bono erit abundantia ; Exemplum inquisitionis hujus in calido · 460

ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter Instantiæ convenientes in natura calidi

460

egestas

405 Instantiæ in proximo, quæ privantur natura

Explicatio

. 405 calidi.

461

Parab. 29. Melior est correptio manifesta, quam Tabula graduum, sive comparativæ in calido 464

amor occultus

405 Exemplum exclusivæ sive rejectionis naturarum

Explicatio

405 a forma calidi

468

[ocr errors]

.

narum

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

Vindemiatio prima de forma calidi

Tabula exporrectionis materiæ per idem spatium

De prærogativis instantiarum

471 sive dimensum, in corporibus crudis et distil-

latis

541

Tabula pneumaticorum, secundum commenta-
INSTAURATIONIS MAGNÆ PARS III. tionem supradictam, prout ordine ascendunt ad

exporrectionem majorem

541
Parasceve ad historiam naturalem et experi- Dilatationes per introceptionem simplicem, sive
mentalem : sive descriptio historiæ naturalis admissionem corporis novi

543
et experimentalis, qualis sufficiat et sit in Dilatationes per spiritum innatum se expan.
ordine ad basin et fundamenta philosophiæ dentem

544

vera

504 Dilatationes et aperturæ corporum, quæ fiunt

Aphorismi de conficienda historia prima 505 per ignem et calorem actualem, simplicem,

Catalogus historiarum particularium secundum externum

545

capita

508 Dilatationes per calorem externum in distilla-

Fragmentum libri Verulamiani, cui titulus Abe- tionibus

547

cedarium naturæ

511 Dilatationes et relaxationes corporum per remis-

Historiæ naturalis ad condendam philosophiam

sionem frigoris

549

præfatio

512 Dilatationes corporum, quæ fiunt per calorem

Tituli historiarum et inquisitionum in primos potentialem, sive per spiritus auxiliares

sex menses destinatarum

515

alterius corporis

549

Historia naturalis et experimentalis ad conden- Dilatationes corporum per liberationem spi-

dam philosophiam: sive phænomena universi 515

rituum suorum

549

Norma historiæ præsentis

516 Dilatationes per amplexum et occursum cor-

Historia ventorum

517

poris amici

550

Topica particularia: sive articuli inquisitionis Dilatationes, quæ fiunt per assimilationem, sive

de ventis

. 517 versionem in tenuius

551

Historia. Nomina ventorum

519 | Dilatationes sive distractiones a violentia ex-

Venti liberi

519 terna

551

Venti generales

519 Dilatationes per deacervationem

552

Venti stati

520 Contractiones per emissionem aut depositionem

Venti assecla

521 corporis introcepti

552

Qualitates et potestates ventorum

522 Contractiones per angustationem partium cras-

Origines locales ventorum

524 siorum post spiritum emissum

553

Accidentales generationes ventorum . 525 Contractiones corporum per frigus actuale ex-

Venti extraordinarii, et flatus repentini

526 ternum

554

Confacientia ad ventos

526 Contractiones corporum per frigus potentiale 556

Limites ventorum

528 Contractiones corporum per fugam et anti-

Successiones ventorum

528 peristasin

556

Motus ventorum

528 Contractiones corporum per assimilationem, sive

Motus ventorum in velis navium

. 530 versionem in densius

556

Observationes majores

531 Contractiones corporum, quæ fiunt per violen-

Motus ventorum in aliis machinis humanis

tiam externam

557

Prognostica ventorum

533 Canones mobiles

558

Imitamenta ventorum

535 Optativa cum proximis

558

Observatio major

535

Canones mobiles de ventis

535

Charta humana ; sive optativa cum proximis Aditus

559

circa ventos

537

HISTORIA SYMPATHÆ ET ANTIPATHIE RERUM.

HISTORIA DENSI ET RARI; NECNON COITIONIS ET

Aditus

559

EXPANSIONIS MATERIÆ PER SPATIA.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PAGE

[ocr errors]

PAGB

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

Desiccatio, desiccationis prohibitio, et desiccati

ARTICULI QUÆSTIONUM CIRCA MINERALIA. inteneratio

564 Longævitas et brevitas vitæ in animalibus 566 Compositio, aut unio metallorum et mineralium 610 Alimentatio et via alimentandi 569 Separatio metallorum et mineralium

611 Longævitas et brevitas vitæ in homine 570 Variatio metallorum, in diversas formas, corMedicinæ ad longevitatem

. 577
pora, ac naturas

611 Intentiones 577 Restitutio

612 1. Operatio super spiritus, ut maneant juve- Inquisitio de Magnete

612 niles, et revirescant

578 Inquisitio de Versionibus, Transmutationibus, 2. Operatio super exclusionem aëris

583 Multiplicationibus, et Effectionibus Corporum 614 3. Operatio super sanguinem et calorem san- Topica inquisitionis de Luce et Lumine 614 guificantem

585 Temporis Partus Masculus, sive Instauratio 4. Operatio super succos corporis 586 Magna imperii humani in universum

617 5. Operatio super viscera ad extrusionem ali- Filum labyrinthi, sive inquisitio legitima de menti 587 Motu

618 6. Operatio super partes exteriores ad attractionem alimenti

590

COGITATIONES DE NATURA RERUM. 7. Operatio super alimentum ipsum ad insinuationem ejusdem

590 1. De sectione corporum, continuo et vacuo 620 8. Operatio super actum ultimum assimila- 2. De æqualitate ac inæqualitate atomorum sive tionis 591 seminum

621 9. Operatio super intenerationem ejus, quod 3. De negligentia veterum in inquisitione de arefieri cæpit, sive malacissatio corporis . 592 motu, et moventibus rerum principiis

622 10. Operatio super expurgationem succi veteris 4. De divisione vulgari motus, quod sit inutilis, et restitutionem succi novi, sive renova

et minus acuta

622 tionem per vices

593 5. De quanto materiæ certo, et quod mutatio Atriola mortis . 593 fiat absque interitu

623 Discrimina juventutis et senectutis

596 6. De quiete apparente, et consistentia, et Canones mobiles de duratione vitæ, et forma fluore

624 mortis

597 7. De consensu corporum, quæ sensu prædita sunt, et quæ sensu carent

625 HISTORIA ET INQUISITIO PRIMA DE SONO ET AUDITU,

8. De motu violento, quod sit fuga, et discurET DE FORMA SONI, ET LATENTE PROCESSU SONI :

satio partium rei propter pressuram, licet SIVE SYLVA SONI ET AUDITUS.

minime visibilis

625 De generatione soni, et prima percussione , 602 9. De causa motus in tormentis igneis, quod ex De duratione soni, et ejus interitu et extinctione 604 parte tantum, nec ea potiore inquisita sit 626 De confusione et perturbatione soni

604 10. De dissimilitudine cælestium et sublunaDe adventitiis auxiliis et impedimentis soni; de rium quoad æternitatem et mutabilitatem ; hæsione soni, et varietate mediorum

quod non sit verificata

627 De penetratione soni 605 De fluxu et refluxu maris

627 De delatione soni, et directione seu fusione

ejus ; et de area quam occupat, simul, et

separatim De corporum diversitate, quæ reddunt sonum,

INSTAURATIONIS MAGNÆ PARS IV. et instrumentis, et de speciebus soni, quæ occurrunt

606

Scala Intellectus, sive Filum Labyrinthi 633 De multiplicatione, augmentatione, et diminutione, et fractione soni

. 607 De repercussione soni, et echo

INSTAURATIONIS MAGNÆ PARS V. De conjugiis et dissidiis audibilium et visibilium, et aliarum, quas vocant, specierum

Prodromi, sive anticipationes philosophiæ sespiritualium

607
cundæ

635 De celeritate generationis, et extinctionis soni, et tempore in quo fiunt

608

OPUSCULA PHILOSOPHICA. De affinitate, aut nulla affinitate, quam habet

sonus cum motu aëris, in quo defertur, locali Cogitata et visa de interpretatione naturæ, sive et manifesto 609 de inventione rerum et operum

636 De communicatione aëris percussi et elisi cum Epistola Thomæ Bodlei ad Francisc. Baconum,

aëre et corporibus vel spiritibus ipsorum am- qua candide expendit ejus“ Cogitata et Visa :" bientibus

609 Latine versa et Anglico, ab Isaaco Grutero 646

604

· 605

.

607

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »