De Gids; Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen

Voorkant
General Books, 2013 - 450 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1866 edition. Uittreksel: ... leggen het tot grondslag hunner kritiek. "God openbaarde de verwijderde toekomst niet aan Zijne Profeten." Waarlijk, 't is alsof de Leidsche Hoogleeraar nu voor 't eerst en uitsluitend door middel van Knobel's Commentaar met de historische kritiek hadde kennis gemaakt. Door hier van dogmatiek te gewagen, ignoreert hij eenvoudig al wat er op het gebied der bijbelkritiek sedert Lessing is gearbeid; ignoreert hij de historische onderzoekingen, door mannen als Gesenius, de Wette, Ewald en Hitzig, over het wezen der profetie in Israel ingesteld; ignoreert hij zelfs het te dezer plaatse door Knobel uitdrukkelijk geciteerde werk: der Profetismus der Hebroer vollstandig dargestellt, een werk, waarin Knobel, gelijk de Leidsche Uoogleeraar weten moet, niet langs dogmatischen, maar langs historischen weg den lezer tot de kennis van dit aangelegen verschijnsel in IsraeTs geschiedenis tracht in te leiden. Dogmatiek! Maar is het dan dogmatiek, als men zich op de schriften der profeten zelve beroept, ten bewijze, dat zij waren, niet de fantastische waarzeggers, niet de ecstatische droomers, waarvan de dogmatiek fantaseerde en droomde; maar mannen van actualiteit in den goeden zin des woords; vrome en wijze leidslieden des volks, die noch om het heden de toekomst, noch om de toekomst het heden verwaarloosden; bezadigde en praktische vrienden van hun volk, die de zich aanbiedende gelegenheid op het eigen oogenblik aangrepen om op de beste wijze in den werkelijken 1 De uilrocpingsteckenen wijle men niet aan mij, maar aan de verontwaardi ging van den Heer R. toestand van staat en land in te grijpen en zoo Israel zijn schoone bestemming te doen te gemoet gaan? Voor den Heer E. gaat de vrucht van zooveel eerbiedwaardige studie verloren....

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens