Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 54

Voorkant
Vanderhaeghen, 1852
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 27 - Potasch, per 100 kilogr., 1 cent. Souda, per 100 kilogr., 1 cent. Suiker , per 100 kilogr., 1 cent. Tabak, per 100 kilogr., 1 cent. Weedasch, per 100 kil., 1 cent. Wol, per bael, б Centimen. Wynen en allerlei Dranken , per hectoliter, 1 centime. Yzer, StaŽl en andere Metalen, per 100 kilogr., £ centime. Zeep, per 100 kilogr. , 1 cent. I.)ę hierboven nietgenoemdeKoopwaren, per fuel, kt*> mand of bael, welker groolte 1;4 teerling-meter nietovertreft, 1 cent.
Pagina 323 - ... uur. De geneesmiddelen worden zelfs des nachts afgeleverd , indien het de geneesheer uitdrukkelijk op het recept beveelt. Hoofd- Apotheker , E. de Brauwer, in het beluik ffulp- Apothekers , Aug.
Pagina 31 - TE GENT. Voor elk schip , ladende of lossende in de kommen, rivieren , kanalen en vaerten , zich in het grondgebied der stad Gent en deszelfs onderhoorigheid (den Dok uitgezonderd) bevindende, en volgens de reglementen aen plaetselyke belastingen onderworpen, moet voor Kaeircgt betaeld worden 2 centimen per ton.
Pagina 7 - Ninove den derden dynsdag van iedere maend , als ook den dynsdag der kermis-week. Ronsse den eersten woensdag van iedere maend. Sottegem den eersten dynsdag van iedere maend (uitgenomen mei , augustus en november).
Pagina 283 - Aenleg gevonnisd , mils regt van beroep tot de Hoven van Appel. REGTBANKEN VAN EERSTEN AENLEG IN OOST- EN WEST-VLAENDEREN. 1.
Pagina 97 - Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg en Hertog van Limburg den 17 maert 1849 , geb. te Brussel 10 feb.
Pagina 352 - Museum te begeven tot het naschilderen der aldaer geplaetste Kunstvoorwerpen ; ten dien einde moeten zy zieh voorzien van eene persoonlyke ingangkaert, welke door den heer Bewaerder van het Museum afgeleVerd wordt des zaterdags, om a uer namiddag. Het Museum is open alle zondagen, gedurende het jaer van io tot ia uer.
Pagina 25 - De voorwerpen , aeu de stedelyke regten onderhevig , te water aenkomende , worden in den kom tusschen de gras- eu s. michielsbrug, op de koeypoort, in den nieuwen dok of in den kom van den entrepot op de coupure gelost en geverifieerd.
Pagina 29 - ... kilog. en daerboven , 8 cent. Idem , per mand of kuip van minderdan 30 kilog., 4 cent. Ossen, per hoofd, 8 Centimen. Braudhout, per wagen of kar, 8 Centimen. Timmerhout, per honderd voeten cubiek , 4 Centimen.
Pagina 30 - Vogelen, per mand ofmuil, 4 c. Idem, per rugkorl, 8 Cent Eieren, per mand, 4 Centimen. Idem per rugkorf, 8 Centimen. Slrooi , per wagen of kar, 8 c. Duiveu , per kouw of maud,4c. Idem, ptr rugkorf, 8 Cent. Planten, per kraem of kordcwageu , 8 Centimen. Peereu , per hectoliter , 8 Cent. Gedroogde Erwten , per hectoliu

Bibliografische gegevens