Pagina-afbeeldingen
PDF

-— - - - - - - - - -* * - • • • - - - - .- --- -

ANGELICI DOCTORIS

A Q U I N A T I S

S U M M A T H E O L O GIC A.
IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA,

Cum Commentarii;

THOMAE DE vio CARDINALIS CAJETANI
Et Elucidationibus Literalibus

P. SERAPHINI CAPPONI A PORRECTA
O R D I N I S P R AE D I C A T O R U M.

Omnia ad plurima excmpla hac cditione comparata, variis chara£tcribus ,
opportunis divifionibus, luculentis ad marginem notis, & citatorum
locorum cum fuis fontibus collatione illuftrata.

PR IMA SECUNDAE PARTIS

Accefferunt etiam Qgeffiones D. THOM^E, que Qgolibetales vocantur, quas
eo confilio huic Tomo adjecimus, quòd mole fit reliquis minor.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

--

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

1 Utrum omnis humana a&tio fit bona, vel aliqua fit mala. -
z Utrum aâio hominis habeat bonitatem, vcl malitiam ex objeéto-
3 Utrum hoc habeat ex circumftantia.
4 Utrum hoc habeat ex fine.
3 Utrum aliqua a&io hominis fit bona, vel mala in fua fpecie.
6 Utrum a&üs habeat fpeciem boni, vel mali ex fine.
7 Utrum fpecies, quæ eft ex fine, contineatur fub fpecie, quæ eft ex
objeéto, ficut fub genere, vel è converfo.
8 Utrum aliquis aétusfit indifferens fecundum fuam fpeciem.
9 Utrum aliquis aétus fit indifferens fecundum individuum.
io Utrumr aliqaa circumftantia conftituat aétum moralem in fpecie
boni, vel mali.
1 1 Utrum omnis circumftantia augens bonitatem, vel malitiam con-
ftituat aétum moralem in fpecie boni , vel maii.

[ocr errors][merged small]

r Utrum bonitas voluntatis dependeat ex dbje&o:
2 Utrum dependeat ex folo objeéto.
3 Utrum dependeat ex ratione.
4 Utrum dcpendeat ex lege æterna.
5 Utrum ratio errans obliget.
6 Utrum voluntas contra Icgem Dei, fequens rationem errantem,
fit mala. -
7 Utrum bonitas voluntatis in his, quæ funt ad finem, dependeat cx
intentione fihis.
8 Utrum quantitas bonitatis , vel malitie in voluntate fequatur
quantitatem boni, vel mali in intentione.
9 Urrum bonitas voluntatis dependeat ex conformitate ad volunta-
tem divinam.
io Utrum nccefíarium fit,voluntatem humanam conformari volunta-
ti divinæ in volfto ad hoc, quòd fit bona. - -

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

-
a Utrum bonum, & malum moralc poffit in paffionibus animæ in-

veniri.
2 Utrum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Utrum omnis paffio animæ fit mala moraliter.
Utrum Patfio áddat, vcl diminuat ad bonitatem, vel malitiam a-
&tus, - - - -
Utrum aliqua paflio fit bona, vcl mala cx fua fpecie.

.. Q U ae S T I O XXV.
De ordine paffionum adinvicem.

Utrum paffioncs irafcibilis fint priores paffionibus concupifcibilis,
vel è convcrfo.

Utrum amor fit prima paffionum concupifcibilis.

Utrum fpcs fit prima inter paffiones irâfcibilis.

Utrum iftae quatuor, fcilicct gaudium, triftitia , fpcs,& timor, fint
principales paflioncs.

Q U AE S T I o. XXVI.
De paffonibus anime in /?eciali. Et primò de amore.

Utrum amor fit in concupifcibili.

Utrum amor fit paflio.

{trum amor fit idem, quod dilc&io. -

Utrum amor convenienfer dividatur in amorcm amicitiae, & a-
morcm concupifccntiae.

[ocr errors]

Utrum bonum fit fola caufa amoris.
Utrum cognitio fit caufa amoris.
Utrum fimilitudo fit caufa amoris.
Utrum aliqua alia paffionum animæ fit caufa amoris.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Utrum dele&tationis fit dilatare. - -
Utrum dclc&tatio caufct fui fitim, vel defidcrium.
Utrum deleétatio impediat ufum rationis.
Utrum dclc£tatio pcrficiat opcrationcm.

Q U AE S T I O XXXI v.
De bonitate, & maktia deleäationum.

Utrum omnis dcle&atio fit mala.
Utrum omnis deleétatio fit bona. .
Jtrum aliqua dclc£tatio fit optima.
Utrum delcctatio fit menfura, vcl rcgula, fecundum quam judi-
cctur bonum, vcl malum in moraiibus. -

-
-

[ocr errors][merged small][merged small]

Utrum dolor fit paffio animg.
Utrum triftitia fit idem, quód dolor.
Utrum triftitia, feu dolor fit contraria deleâationi.
Utrum omnis triftitia qmni dclc&ationi contrarietur.
Jtrum dclc£tationi contemplationis fint aliqua contraria.
3tium £gis fit fugicDga tiiftitia, quàm dcleâatio appctcnda,
$Jtrum dolor exterior fit major, quàm interior.
Utrum fint tantùm quatuor fpccics triftitiæ. -

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »