Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen

Voorkant
Vanderhaeghen, 1865
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 41 - De ontvanger of zyn plaatsvervanger is geregtigd de sluismeesters en bruggendraeijers te requi reren , om het doorvaren der schepen te beletten, tot dat er proces-verbael ten laste van den kapitein of geleider, die de betaling der regten weigert, opgemaekt zy ; uogtans mogen de schepen maer een uer uiterlyk opgehouden worden.
Pagina 295 - ... heeft dat het dringend is deze buitengewoon af te leveren ; van den i april tot den i november geschiedt deze aflevering van dus morgends om 5 tot des avonds om 10 uer.
Pagina 41 - De verkaveling, telkens dry dagen voorop aengekondigd , gebeurt door de zorgen van den verpachter en met tusschenkomst van den policie-kommissaris , die zal zorg hebben dat elke kramer de plaets bekleede, hem door de verkaveling aengewezen.
Pagina 324 - Voor de volgende klassen wordt maer een bepaeld getal leerlingen aenveerd, welker maximum bepaeld is als volgt: Orgel, 6. — Piano: klas der professors, 8 jongelingen en 8 juffers: klas van den l.en repetitor, 6 jongelingen en 6 juffers; klas van den Z.'į repelitor, O jongelingen en 8 juffers.
Pagina 272 - Boven het nuderwys van goede zeden, de eerste beginselen van lezen , rekenen enz. , worden de kinderen er nog byzonder onderwezen in het oefenen hunner lichaemskrachten. — De kinderen mogen er gebragt worden des zomers van 8 uer des morgends...
Pagina 44 - Uitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy deze laetste Sluis zouden doorgevaren hebben. • — — — - -~TARIEF DER TOL-REGTEN (BARRI»REN), OP DE GKOOTE EK PROVINCIALE WEGER.
Pagina 272 - en veel d leergasleu van boveu de 14 jaren. De lessen worden gegeven van l october tot 31 maert van zes tot acht uer, en van l april tot 31 augustus van zeven tot negen uer 's avonds.
Pagina 38 - Het tegenwoordig tarief wordt op de helft verminderd, voor alle entrcposering van koopwaren vanvyftiendagen of min. Het onderdeel der eenheid , dienende tot grondslag voor de berekening der magazyn-regten , wordt by halven berekend : het is te zeggen, van l tot 60 , voor 60 kilogrammen, liters, leerling-decimeters of franks; van 61 tot 100, voor lOOdito dito.
Pagina 291 - Kinder- flospitael of S. Jans-Hospitael. Dit gesticht is gevestigd in het beluik van het Godshuis van S. Jan-in-d'Olie , oude schaepmerkt 18. Het is toevertrouwd aen de zorgen der Zusters der Kindsheid...
Pagina 150 - Uit den prokureur-generael of uit eenen zyner substituten in de provincie waer het hof van beroep zit, eu, in de andere provinciŽn, uit den prokureurdes konings , of uit eenen zyner substituten by de regtbank van eersten aenleg van de plaets waer de assisen gehouden worden, ten zy de prokureurgenerael de voorbehouding doet om zelf het woord te voeren of voor zyn ambt eeneu zyner substituten by het hof aenslelt.

Bibliografische gegevens