Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

„ET ACCURATISSIMA EFFIGIES ADMODUM R. AC EXIMII PATRIS IN CHRISTIANI LUPI ALIGUISTINIANI IPRJENSIS AC SACRAR, IACULTATIS ILOLIANIEN | SIS DoCTORIS AC REGII PROFESSORIS PRIMARII, QUI SUB PoNTIFICIBUS | CLEMIXETX. ALEX.VII. INNOcXETXI. FLORUIT: OBIIT LOUANII AN. MDCLXXYI.xIustml ;

[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

A E A T I $ $ I M E P A T E. R , , , ** | Anáum Petrum Apoftolum, ejufque in Romana Cathedra Saccefforem, poft Dominum Deum effe primum totiùs Mundi Patrem ac Do&orem, reétè apud Bonifacii fecundi Pontificis Confiftorium folemniter profeffus fuit Stephanus ILariffae Epifcopus, Metropolita Theffaliae. Hinc dubias* & mórum , & Dogmatum quaeftiones ad jpfum referre, atque ab ejus Sacro- fah&o & fupremo Oraculo, infallibili ac femper immaculato Evangelici Depofiti Cuftode, at| que Interprete, Orthodoxam veritatem & Gatholicam pacem fupplicare atque accipere, eft Apoftolica inftitutio, perpetua confuetudo ornnium Ecclefiarum. Et hac in pietate femper cun&is antecelluit Gallicana Ecclefia. Etenim ad Viennenfis Provinciae Epifcopos fcripfit olim Magnus Leo: Nobifcum veftra Fratermitas recognofcat Apofolicam $edem, pro fui reverentia à veffrae etiam Provinciæ $acerdotibus, immumeri, relationibur effe confultam. Unicae iftius Provinciæ relationes affirmat effe innumeras. Quod S. Vi&ricius Rothomagenfis Epifcopus, fecundæ Lugdunenfis Provinciae Metropolita, licentiofos Moralis Theologiae Articulos ad S. Innocentium primum retulerit damnandos, docemur ab hujus ad illum Refcripto • Exffiterumt monmulli, qui $tatuta Majorum mom tememtes , caflitatem Ecclefiae fua praefumptione violarent, Populi favorem fequentes , & I)ei Judicium mom timenter . Hominibus placendi amor, eft confuetus fons iftiufmodi libertatum. ?Plurima, funt iftiufmodi exempla Gallicanæ Ecclefiae : Et vetufta , & recentia. Nec mirum. Etenim ad Alexandrum tertium Pontificem verè fcripfit Guilielmus Ele&tus Carnutenfis Ecclefiae : Inter omnia Regna Mumdi mom ex amimi mei femtemtia Regnum, quod fidem fmceriorem, charitatem ferventiorem, devotionem uberiorem Apoftolicae Sedi femper exhibuerit, quàm Francorum. Non inter Reger & Principer , qui benigniùs exaudiat prece, veflra , , qui Mandatir obediat bumiliùr, qui Ecclefiam & Viro* Ecclefafficor devotiùs bonoret , & fudiofîùs tueatur, cbriffiamiffimo Rege moffro. Nom ef Eccleffa , quae Romane Eccleffe fuerit utilior in omnibur anguffii fui , quàm Gallicana. Exftat epiftola in Regefto S. Thomæ Archi-Epifcopi Cantuarienfis. Quàm prompta mente, non foli cun&tarum Gentium Chriftiani Reges, fed & ipfi Romanæ Monarchiae Augufti Principes, confueverint has Romanorum Pontificum Decifiones ample&i , docet nos Imperator Juftinianus, tunc Domefticorum Comes, de Articulis per Schytiae Monachos ad Apoftolicam Sedem relatis fcribens ac fupplicans Hormifdae Pontifici: Quid fufcipiendum fit, quid fequi, quid fuper boc evitare debeamur , Paterna provifome Reveremtia veflra cautiffimo fuo Refcripto mor certiorare dignetur. Imponite igitur vobis femel fufceptum laborem, $an&e & venerabilis Pater, & de bac imtemtione libero, mox propereti, reddere, & fecuror. Hoc enim credimus effe Catholicum, quod veflro Religiofo Refponfo mobii fuerit intimatum. Hujus obedientiae plenitudinem fingulariter emicuiffe in Gallicana olim Ecclefia, demonftrat fan&iffimus deftruétæ apud nos Chriftianitatis Reftaurator Apoftolus Bonifacius: Tanta reverentia Apicem Apoßolicae Sedis omnes fufcipiunt, ut fan&orum Canonum difciplimam , & antiquam Cbrißianae Religionis inftitutionem , magis ab ore Praeceffori, ejus , quàm à facris Paginis & Patermi* Traditionibus expetant. Illius velle , illiur molle tantùm explorant, ut ad ejus arbitrium fuam comverfationem & ipff remittant aut intendant. -; Pari pietate Clementiffimus Dominus noßer, & Rex Catholicus Carolus fecundus ad Venerabiles veftrae Sanétitatis Pedes tranfmifit nos, fupplicaturos variis Chriftianae vitae Capitibus Apoßolicum Judicium, laxatae Difciplinæ medelam, Ecclefiafticam quietem fuis Populis ac Ditionibus. Et veftrae Beatitudinis Divinus pro Catholica Regula zelus eft imitatus fan&um fuum AntecefTorem lnnocentium , refcribentem laudato Vi&ricio : Ergo me filentio noßro exiffimemur his praebere comfenfum, dicente Domino, Videbas furem, & currebas cum eo, baec funt quae deinceps intuitu Divini Judicii ommem catbolicum expedit cuffadire. Profcripfit & damnavit fexaginta quinque Chriftianis moribus fcandalofos ac perniciofos Articulos: Evangelico Apoftolicae authoritatis Ventilabro multam novarum ac pravarum vocum paleam è quibufdam Scholafticorum Do&torum Areis fan&iffimè eventilavit. Venerabile opus fummo cum gaudio excepit omnis Ecclefia. Veri namque Fideles nihil explorant, nifi veftrum velle, aut veßrum nolle. Quifquis ei non acquiefcit, fe adjungit numero illorum, de quibus ad Poffefforem nefcio cujus in Africa Sedis Epifcopum vefter Anteceffor-Hormifdas: guando virur , quod vifcera penetravit, evellitur? Quando corda malè fibi credula veritati, obtemperant Infiituti? 42uando induit obedientiae humilitatem opinionibus fui, vallata fuperbia ? Quando acquiefumt paci contemtionum fudiis adfueti, fola certamima de Religione amante, captare, & Mandata. megligere? Numquam apud

[graphic]
[ocr errors]

eo, charitat novo commendata Praecepto, mumquam pax Domimico reliäa difceffu: Una pertinaci, cura Prope

fti , rationi velle imperare , mom cedere. Comtemptores autboritatem veterum , novarum cupidi quaeßionum,

folam putanter fcientiæ reéfam viam qualibet comceptam facilitate fententiam : ufque tumori, elati, ut ad
arbitrium fuum utriufque Orbis putent inclinandum effe Judicium , nec im numero Fidelium deputante, $equa-
ce* Traditionis Paternae, fifuae viderint cedere molle fententiae.
At ecce dum ex hujus veftri faluberrimi examinis atque Judicii caufa moras duco in alma Urbe,
& ob litterariorum inftrumentorum abfentiam cogor inchoatis Synodorum Scholiis largiri ferias, in-
cido in Magni Papæ Leonis opera, novis typis & Commentariis donata per Pafchafium Quefnel-
lum, apud Parifienfes Presbyterum Congregationis Oratorii Domini JESU. Commentariis eru-
ditis. Dignis carere nævo & ruga. Verùm adeò rugofa funt, ut etiam ipfum, cujus Encomiaften
agunt, invadant Magnum Leonem, adfeverantia eum , dum fuae Cathedræ Phyla&teria fludet am-
pliare, exceffiffe in Canones, in Provincialium Synodorum jura, in privilegia & libertatem Ec-
clefiarum , Quin & ipfum impetit Apoftolorum Principem , ejufque Divinam Poteftatem, qua à
Chrifto Domino accepit folvere omnia, & fuos in iniquæ damnationis falo flu&uantes aut naufra-
gantes Fratres confirmare. Romanastotius Mundi appellationes contendit effe non à Divina Maje-
ftate impartitam Romanae Cathedræ authoritatem , fed nefcio quod Hofii Cordubenfis Epifcopi, &
'Sardicenfis non - ®cumenicae Synodi fragile Indultum. Quin immò prorumpit ulteriùs. Etenim
fcribit : Certiffimè evincitur Orientaler ab Occidentalium oretunc temporis non pependiffe. E(t diferta ac
lucida profeffio Eufebiani Schifmatis : Philippo-Politani Conventiculi. Longè aliud nos docet Ste-
phanus, laudatus Lariffæ Epifcopus , adversùs fibi infliétam ab Epiphanio Patriarcha Conftantino-
politano degradationem clamans ad veftrum Antecefforem Bonifacium : $i enim & alia peccata di-
mittere poteßatem à Verbo Dei percepi/lir , Divina dicente Scriptura , quia quod in terra fo/veritir , boc &
$im cælit effe fòlutum, quantò magis babebitis poteffatem tm bir, quae adverfùr me aéfa fùnt atque decreta?
Vrofitetur, non folorum Metropolitarum, fed & Patriarcharum, nec dumtaxat circa fidei dog-
mata, fed etiam circa Canonicas caufas Synodalia judicia poffe retra&ari & exfufflari per Romano-
rum Epifcopos, & hanc poteftatem effe non modicam portionem coeleftium Clavium, quas Magi-
fler -Deus dedit San&o Petro. -
Nec in folum Apoftolici Collegii Coryphæum, ac ejus Romanam Sedem fiftit iftorum Commen-
tariorum injuria. Invadit omnes Epifcopos, omnes Chriftianos. Etenim ad Sylvane&tenfis , quae
Rothaldum Sveffianenfem Epifcopum exauthorarat, Synodi Antißites re&è fcripfit San&us & Ma-
gnus Pontifex Nicolaus : Privilegia Sedis moffrae ufque ad mortem , Divina ammuente gratia, veßigia
Patrum mofirorum fequemter , defendemur, $ed & vos illa , quatenus illibata , utpote totius Ecclefiae Do-
mini remedia , cuffodiamtur , toto comamine & omnibus votis operari ac defudare debetis . Quoniam Apo-
Jfolicæ Sedit Privilegia funt tegmina , ut ita dicamur , totius Ecclefiae Catholicae. Privilegia , imquam,
bujus Eccleffe funt munimina circa omnes impetus pravitatum . Nam quod Rotbaldo hodie contigit , unde
fcitis , quod cras cuilibet mon eveniat vefirum ? Quod ipfum , uti caput magni ponderis , repetit in lit-
teris ad Francorum Regem Carolum Calvum , ac in litteris ad Rudolphum Archi-Epifcopum Bitu-
ricenfem. Agit in Hincmarum Metropolitam Rhemenfium Rothaldi Degradatorem , Romanas ap-
pellationes ordientem rodere , & muffitantem ipfas adverfari Juribus Provincialium Synodorum.
Rofionem in plenum morfum, muffitationem in altum clamorem perficiunt haec Commentaria.
Clamant Sardicenfis Synodi commentum non tranfiffe in mores, Provincialium Synodorum Judicia

[ocr errors]

natos olim Epifcopos ad hanc folam , non ad Romanam Sedem provocaffe. Omnibus Chriftianis claudunt Divinum illum ac Beatiffimum portum , in quo tot omni faeculo magni quarumcumque Gentium Epifcopi, itemque Clerici ac Laici , infliéta fibi aut intentata à fuis Metropolitis aut Patriarchis Synodalia naufragia gloriosè evaferunt. Innovant & firmant Eufebianæ Fa&tionis Philippo-Politanam Ariftocratiam. Improbant Matrem Ecclefiam , quæ cum Photianae Rebellionis Se&tatoribus Græcis nunquam fuftinuit redire in communionem , nifi Sanéto Petro reparatis ac ex integro redditis omnium gentium appellationibus. Scio illa Commentaria multis verborum phaleris profiteri Primatum Romanæ Ecclefiae , At fibi-ipfi non cohaerere fabulam demonftrat in litteris ad Theffaliæ Epifcopos. San&us Pontifex Bonifacius primus: Temet Sedet Apoftolica Principatum, ut querelas omnium licenter acceptet. Porrò Commentaria habent non paucos Symmyftas. Omnium Princeps eft Petrus de Marca, Archi-Epifcopus Parifienfis Ecclefiae. Et malum non definit ferpere. Haud leve malum. Verèenim ad Orientalis lllyrici Epifcopos fcripfit laudatus Bonifacius: Im $an&t Petri contumeliam quifqui, infurgit , habitator cæleftium non poterit effe Regnorum, in quæ mullus fine gratiaJamitoris intrabit. /

Quis haec Chriftiano pe&ore confiderans, in anima fua non fentiat aliquam fcintillam iftius Sacro-fan&i Ignis, cujus plenam flammam fenfit Jeremias Propheta : Fa&us eff in corde meo quafi ignis exæfiuans, claufufque im offibur meis . Et defeci, ferre non fuffinem*. Cum Magno Leone novi Apoftolicam Cathedram efîe Sacratiffimae firmitatis Petram, cui nec Inferorum portae, longè minùs humana poffit prævalere temeritas. Nihilominus ad vindicandam ejus dignitatem optabam faltem duo pauperculae Viduæ minuta conferre. Verùm deerat fanitas, deerat libraria fupellex. Animavit me Facundus.Hermianenfis Epifcopus : Mociamur coegit me mom confideratis viribus valetudini* meae, & quomodocumque inceptis ejus Affertionibus refpondere. Nam & Codicer ad neceffaria Teftimonia

requirenda mibi nunc defunt. Etiam de fuis eruditiffimis duodecim libris praefatur : Hoc opus fuadenti• bus

bur fratribus ad Imperatorem Conßantinopoli f.ripff. Facundum femper aeftimavi, & fui veneratus . Ex animo dolui tantum Virum pro iniqua & frivola caufa expendiffe tempus, & quafi pro fchif* mate gloriofam famam decoxiffe. Hinc ex ipfo deduxi exemplum : Si pro fuis infelicibus Capitulis Facundus , non folùm fine fanitate & libris , fed & fine Divini luminis fubfidio tantum valuit, cur pro Divina Apoftolicæ Sedis caufa tantumdem quis non audeat , San&i Petri meritis & coelefti radio ducendus omninò, atque adjtivandus ? A Spiritu Sanéto , quem veftræ Beatitudini adeffe cunéti videmus manifeftis indiciis , praefumpfi omnia mihi fuggerenda.

San&iffima veftra opera altè clamant ad omnem Ecclefiam: $piritur Dei eff bic. Etenim quid fanEius fub Coelo, quod Romano Pontifice magis dignum opus, quàm Apoftolicam fanétimoniam revocare in Clerum, atque ita cum S. Joanne Baptifta corda Patrum reducere in filios ? Exftat Magni Cardinalis Juliani Cæfarini , adhuc legitimo Bafileenfi Concilio praefidentis, ad Eugenium quartum Pontificem graviffima epiftola, qua nervosè docet neceffitatem iftius operis, uec aliam füpereße viam aut fpem, qua in Chriftianum Populum tunc reftitueretur'benedi&tio Divinæ Clementiae. Quantæ plagae ex lapfa & negle&ta Cleri Difciplina in Ecclefiam irruant, & vario tempore irruerint, malim legi in Regefto San&i Gregorii feptimi Pontificis, & litteris San&i Cardinalis Petri Damiani, quàm fcribere. Ab ifta Prælatorum fomnolentia Ecclefiam quafi in affliétionis fepulchro concludi conftanter afferit ille Gregorius.- Per iftam portam Saraceni, Turci, Nortmanni, Barbari omnes, Huffitae, Lutherani, aliæque humani generis peftilentiæ intraverunt in mundum. Quin & Gentilium olim Aperfecutiones intraffe per iftam portam teftatur gloriofus Martyr Cyprianus in Sermone de lapfis. In

choatum à veftra fan&itate opus, quàm fit acceptum Divinæ Majeftati, olim in Germaniae Monafteriis ' demonftrarunt San&orum Reliquiæ : In reftauratæ Difciplinæ Ecclefiis coeperunt intra fuas thecas exultare, & frequentibus corufcare miraculis. Ita habemus in Chronico Auguftenfis Ecclefiae , Et, hanc effe propriam Apoftolicæ Sedis fun&ionem, licèt res ipfa clamet, infigniter tamen ob quorumdam contra Benediétum duodecimum Pontificem obloquia , demonftrarunt Magnum Belgii £Chronicon , & Henricus Monachus Rebdoiffienfis. . ... , · · · · ·

San&iffima veftra Providentia juxtaS.Petri Damiani confilium re&iffimè exordium ducit à fupremo Clero Romanæ Ecclefiae. Nempè Spiritus S. Te docet Chriftianæ San&imoniæ unguentum debere fundi in caput Aaron, quod inde per barbam diffluat ufque ad oras totius veftimenti. Et certè Apoflo1ici Patrimonii non re&ta difpenfatio quantum percutiat & lædat infirmas fimplicis fidei confcientias , docet concepta in Symmachum Pontificem fufpicio. Erat temeraria & falfa. Nihilominùs tantùm valuit, ut Romana plebs ipfum lapidarit. Quod quifq; Epifcopus Ecclefiae fuae fubftantiam, non per filios aut Nepotes, fed per Presbyteros aut Diáconos adminiftrare debeat, & quod ipfis, nifi forfitan Pauperibus, ut minus egeant, nihil poffit elargiri, eft altiffimus clamor Sacrorum Cánonum. Nec fine gravi vindi&a dantium atque accipientium. Epifcopos, qui Nepotibus Dignitates, licet non ex Ecclefiae facultatibus, fed à Principis gratia ambirent, graviffimè culpavit S.Gregorius Nazianzenus. Ex eodem opereTheophilum Alexandriæ Patriarcham malè apud omnes oluiße affirmat Palladii Helenopolitani Epifcopi Dialogus cum Theodoro Diacono Romanæ Ecclefiae. Quid S. Cyrilli Nepotibus ex ifto fonte manaverit, oftendunt A&ta Chalcedonenfis Concilii. Crimen iftud adeò averfatus eft Imperator Juftinianus, ut eos qui Nepotes haberent aut filios, ad Epifcopatum reddiderit inidoneos. Et iftas olim leges adeò venerata eft Romana Ecclefia, ut propter ipfas É I. Pontifex Syracufanae Ecclefiae Ele&tum, quod filios haberet fuperftites, nec ad Cethegi Patritii preces fuerit aufus confirmare. Et fanè veftra San&titas novit plenam Sacrorum Canonum cuftodiam ad nullam ar&iùs fpe&are Sedem, quàm ad primam. Novit illos effe Spiritu Dei conditos, ideòque etiam Apoftolicæ SedisReverentia confecrandos.

Qua in re aemulatur Eugenium III. Papam, qui Nepotem fuum Gratianum Romanæ Ecclefiae fubDiaconum , virum omni virtutum fplendore illuftrem, nunquam voluit, vel in Diaconum fuum fiiblimare. Unde utriq; tanta crevit authoritas, ut etiam poft Pontificis mortem Henricus II. Angliæ Rex in fuis contra Ecclefiafticam libertatem infultibus, magis timuerit ißum unicum fub-Diaconum, quàm omnes Eminentifs. D. Cardinales. Ex eadem radice San&itati veftræ apud omnes hujus Mundi poteftates non minor eft authoritas, quàm B. Pio V. Pontifici Elifabetham Angliæ Reginam excommunicánti fuiffe fcribit in Anglicani fchifmatis hiftoria Ven. Nicolaus Sanderus. Quod Judicium Hære-,, ticos imprimis malè habuit, quod mom ab alio Pontifice profe&um fit, quàm ab eo, qui omnium bonorum calculi, Libro 3. fanäiffimus , & , ipforum Proteftantium opinione, in optimi, multorum feculorum Pontificibus habebatur.

Cgterùm, qui Veftram Sanétitatem tam gloriofis & neceffariis citra quietem laboribus videt diftendi, quomodò poffit feriari? Haec enim funt opera, quæ omninò confequetur magnus ille fru&us, quem fimilibus ab Anteceffore veftro Joanne II. poßulatis ac praeftitis operibus promifit Imperator Jufiinianus: Plu* ita & circa vos omnium amor, & veftrae Sedi, crefcet authoritas. Hinc & ipfe apprehendi inßrumenta litteraria , & pro Apoftolica Sede feci, non quod debui aut volui, fed quòd potui. Ut defint vires , tamem eff laudanda volumtar. Hanc fpero placituram Benigniffimae S. V. , quam ad fuae Ecclefiæ folatium Divina Clemeptia dignetur in multa tempora cuftodire.

Dabam &omæ, ad D. Auguffimi, in Feffo$s. Apofiolorum Petri,ac Páuli, 1679.
- Sanétitatis Veftrae ,
Minimus Famulus
- ac Filius, -
Fr. CHRISTIANU5 LUPUy.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Vendo veduto per la Fede di Revifione , ed approbazione del P. F. Tomafo Maria Gennari Inquifitore nel Libro Intitolato: Divinum, ac Immobile S. 'Petri JApo{folorum Principis, &c. Circa JAppellationes , &c. F. Chriífianum Lupum , &c. non v' effer cos'alcuna contro laSanta Fede Cattolica,e parimente per Atteftato def Secretario Noftro; niente contro Principi, e buonicoftumi, concedemo Licenza a Sebaftian ColetiStampatore, che poffieffer ftampato,offervando gli Ordini in materia diStampe, e prefentando le folite Copiealle Pubbliche Librarie di Venezia , e di

Padova. - - •, Dat. 1 2. Agofto 1 726.

(Carlo Ruzini Cav. Proc. Ref. - . (AndreaSoranzo Proc. Ref. i (Z. Pietro Pafqualigo Ref.

Agoíiino Gadaldini Segr. - 2. Ottobre I 726. Regiftrato al Magiftrato Eccellentifs. degli Effecutori Contro la Beftemmia. - Antonio Canal Nodaro. ' *. DIVI

« VorigeDoorgaan »