Pagina-afbeeldingen
PDF

£enfu . Secundò affirmant Neftorii damnationem non dumtaxat effe injuftam, adeoque nulJam ratione materiæ, fed infuper ratione formae. �b duas præfertim rationes. Prima eft , quod ifti Epifcopi Patrum fidei , utique Nicæno Symbolo , adjunxerint ac aequiparaverint haeretica Cyrilli Capitula. Re vera enim Ephefini Patres poft leétum Nicænum Symbolum legi curarunt etiam San&i Cyrilli Capitula . Fa&io credidit hæc ab illis fuiffe Synodaliter comprobata, & admiffa in regulam. Secunda ratio eft , quod Ephefini Patres hanc Capitulorum canonizationem & Neftorii damnationem conjun&im fecerint , in eifdem Commentariis adunarint, & ut connexa ad Principem retulerint, ideoque non minus Neftorii damnatio, quam Capitulorum canonizatio fit prævaricatoria , ac penitus nulHa. Etenim Epifcopi Capitula canonizando affricarunt fibi Apollinarifticam ac Eunomianam ipforum fcabiem , atque ita femetipfos fpoliarunt judicandi poteftate. Ex his Faétio intulit Imperatorem Theodofium , qui Capitula projiciens Neftorii damnationem firmaverat , fuiffe infigniter circumfcriptum. Adversùs Ephefinam Synodum ufa eft eo ipfo principio, quo adversùs Sardicenfem ufa olim fuerat Eufebiana Arianorum Fa&io , de qua Sulpitius Severus : Interjeéfo tempore Atbamafur , cum Marcellum parum famæ fidei effe comperiffet , à communione fufpendit . Ἀaéfi ergò Ariani ifliufmodi occafíonem , comfpirant penitur $ardicemfi, Synodi Decreta fubvertere. Etemim ei r color quidam fuppetere videbatur , quod £am imjuffè fuiffet pro Atbamaffo judicatum, quam AMarcellus fuerat abfo/utur, qui mumc etiam Atbamafi judicio hæreticus effe probaretur . Igitur Ariami afluto confilio mifcent immoxium criminofis , damnaviomemque Pbotimi & Marcelli , & Athanafi eadem fententia comprebendunt, illud mimirum apud Imperatorum animor præfiruenter , ut nom putaremtur de Athanafio perperam judicaffe , qui de Marcello atque Pbotimo vera femffent. Sardicenfis Synodus & San&i Athanafii , & Marcelli Ancyrani Epifcopi , qui ab Eufebiana Faétione degradati ad Julium Papam provocaverant , caufas ex ejufdem Pontificis delegatione retra&taverat , & utrumque reparatum gradui reddiderat : Circa Marcellum circumfcripta. Hinc Fa$tio ubique buccinavit eandem Synodum non potuiffe de Athanafio re&è, de Marcello perperam judicare , ideoque datum de utroque judicium exfufflavit , & fuam de illis Antiochenam fententiam edixit ratam & inconcuffam. Eodem modo haec Orientalis Fa&tio conteftatur Ephefinam Synodum, praefertim eandem ipfius A&tionem , non potuiffe reéta de Neftorio, & devia judicare de Capitulis. Erat frivolum argumentum . Quis enim ignorat utile non vitiari per inutile ? Deinde Synodus nihil judicavit de Capitulis , ideòque falfum erat iftud argumentum . Interim hinc tertiò difcimus, quod ifta Capitula fuerint unica arma Fa&ionis adversùs Synodum . Quartò difcimus , quod Fa&io ad Capitula plenè apud Principem infamanda fuis Legatis

tranfmiferit eorumdem expofitionem , fa&am nuperrimè à Sanéto Cyrillo , affeverans hanc illis effe magis impiam , ideoque de eorum impietate non effe deinceps ambigendum. Tranfmiferunt exiftentem in tertia Synodalium A&orum parte expofitionem, cui eft hic titulus : Explamatio auodecim Capitum , Epbef promunciata à cyrillo Arcbi-Epifcopo Alexamdrimo, $an&a Synodo clariorem illorum declarationem exigente. Liberatus Diaconus in Breviario exponit fa&am à San&o Cyrillo & Joanne Antiocheno pacem, & fubjungit: Tumc & Evoptiui Ptolemaidir Pemtapolio, Regiomt* Epifçopua , accipiem exemplar litterarum Theodoreti , qui fcripferat contra duodecim capitula Cyrilli , direxit illud Cyrillo, ut refponderet ad ea, & fua Capitula expomeret. Joannes Garnerius in fuis ad Liberatum Scholiis fcribit : Liberatus peccat duorum faltem ammorum paracbromifmo. Nam amte Comcilium Epbefimum Tbeodoreto Cyrillus refpondit, ut demonftratum eff à mobi* fecumda parte Operum Marii Mercatori*. In Scholio ad Apologeticum , quod adversùs Andreae Samofatenfis Epifcopi calumnias pro fuis Capitulis San&tus Cyrillus edidit . Affirmat hunc Andream ac item Theodoretum fcripfiffè in Capitula , & adjungit: Uterque fcripfit amte Comcilium Epbefinum , quod de teftatur Tbeodoretur im præfatione Pemta/ogii . Utrique Cyrillur ante concilium refpondit. 4Quod vel ex eo comffat , quod damnati à Synodo Neforii mufquam meminit , cum tamem magni im rem fuam momenti futurum effet tantum Ecclefi.e judicium. Haec funt Theodoreti in Pentalogii præfatione verba : Priufquam conventur apud Epbefum celebraretur , duodecim capitulis fri&im ac apertè reffitimur , ut praefcius borum fieret imtelle&us etiam rudiorum , & rationis expertium. Quia verò fe manifeffum , qui iffa protulit , in Concilio declaravit , & plures ex bis qui comvenerant , im

eriti potiùr, mec ulla dogmatir imbuti motitia, pia haec arbitrati fumt , opere pretium vifum eft iterum contra miti , fermonemque diffendere , & fuccifam blafphemiam multipliciter confutare , ut ignorantibu* evidemttür approbemur , quemadmodum Evama geliir approbentur adverfa , quae numc ab iffi* maximè proferunt. Refpondeo ex his omnibus conftare, quod Theodoretus ante Synodum invaferit Capitula , nequaquam tamen quod Cyrillus illi Apologiam reddiderit . Quin immò conftat oppofitum. Etenim fi Cyrillus Theodoreto & Andreae jam refponderat, quomodò Synodus ab illo exegit clariorem Capitulorum explanationem ? Cur Cyrillus non adduxit ifta Apologetica ? Certè erant longè clariora & ampliora ifto expofitorio libello. Et Synodus nec Theodoretum, nec Andraeam refutari rogavit, fed dumtaxat, exponi Capitula . Quia nempè hujus vel iftius calumniæ necdum pervenerant ad notitiam ullius Epifcopi. Nec refert, quod San&us Cyrillus in i(;is Apologeticis nullam de Neftorii damnatione faciat memoriam . Etenim iftius memoriae nulla erat neceffitas, nulla utilitas. Neftorius non propter impugnata aut anathematizata Capitula fuit damnatus , fed propter

folam

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

folam impietatem propriam, ideoque ifta memoria non poterat prodeffe Capitulis. Et notanda funt haec Theodoreti de San&o Cyrillo verba : „Quia verò mamfeffum fe im Concilio declaravit. Palam affirmat Pentalogium à fe fcribi non adversùs Cyrilli Apologiam, fed adverfus editam

ab illo, utique ad Synodi preces, Capitulorum |

declarationem : Quod nempe necdum apparuiffet ifte liber Apologeticus. Notanda funt & haec verba : Et plure r ex bir qui comvenerant. Affirmat Capitula non per totam Synodum , fed dumtaxat per quofdam imperitos Epifcopos fuiffe comprobata. An de fa£ta per primam Synodi A&tionem , an de data poft emiffam explanationem comprobatione agat, non eft penitus certum. Videtur de hac pofteriori agere: Et propter ipfam proceffiffe in Pentalogium . Quid quid fit, Theodoretus tunc didicerat Capitula per plenam Synodum non fuiffè canonizata . Rerum feries ita fe habet. Theodoretus ante Synodum fcripfit in Capitula. At liber manfit intra Orientem : Non tranfiit ad alias Diœcefes , ideoque nec Cyrillus refcripfit. Hinc Synodus, tot calumnias audiens , rogavit Cyrillum, ut explanaret Capitula . Et ille explanavit : Dum utriufque parti Legati haererent apud Chalcedonem. Explanatio omnem Fa&ionem magis of. fendit, & reddidit acerbiorem. Hinc Theodoretus ipfam invafit per Pentalogium . Tempus ignoro. Videtur, quod ftatim poft reditum ad propria. Saltem ante Apologeticum Cyrilli librum . Nam Pentalogium nullam hujus facit memoriam . Exinde fit pax , Tunc Evoptius nefcio qua ratione pervenit ad Theodoreti li. brum , & ipfum tranfmifit fuo Patriarchae. Sic Cyrillus fecit Apologeticum . Proinde Liberatus non erat arguendas de parachronifmo. Et notanda funt Cyrilli de fuis Capitulis ad Evoptium verba : Licèt jam ante de bi* fcripferimus , pauca tamen etiam adverjùr Tbeodoretum loqui meceffarium eß. Palam laudat fuam Ephefi fa&am explanationem , adeòque affirmat ipfam effè anteriorem hoc Apologetico. Notanda funt hæc verba : Boma nobis fiducia eft , quod veftra $an&itas baec omnia doceat, & illa faciat, que omnia quae ab bereticis fa&a funt,irritent, ffve depofitionem fve excommunicationem , idque tam $ynodali Refcripto , quam Regio Edi&o . Nempe depofitionem Neftorii , & excommunicationem Joannis Antiocheni. Ex quo iterum ducitur non leve argumentum , quod Imperator Theodofius , dum Neftorii damnationem firmavit, firmaverit etiam Joannis excommunicationem, ideoque & reparationem Cyrilli ac Memnonis. Etenim Joannis excommunicatio erat fa&a propter horum degradationem, ac proinde illa firmari non poterat fine hujus circumduétione. Fa&io rogat ifta fieri tam Jynodali Refcripto, quam Regio Edi&o. Nempe per aliquam Conftantinopolitanam ex advenis Epifcopis Synodum. Attamen dubium facit Caffinenfis translatio : Univerfa caffemtur, £ve dammatio , fve excommumicatio, per $ymodica , Mittera* , imperialefque decreta . Senfus videtur

effe : Licet per Synodicas ac Imperiales litteras fint Decreta. Eft commodior fenfus. Quæ enim 'paucorum advenarum Epifcoporum Synodus potuifíet circumducere judicium ducentorum Epij coporum , cui Apoftolicorum Vicariorum Prae'fidentia dederat plenam authoritatem Generalis ' Concilii? Priorem tamen fenfum perfuadent verba Mandati , quod Fa&tio dedit fuis Legatis : | $ive coram Piemtiffimo Imperatore, fíve im Comfffo| rio, fve coram $acro Sematu, fve in Patrum $ynodo de bir , quae in quaeßionem vemiumt , fermo infift/aft/* .

Ad Legatos acriùs £}* Fa&lio adjungit : Nom ignorat veftra Pié}ar , quod habemus quofdam Epifcopor mobifcum defolatos im fuis Provimciir. Caflinenfis translatio habet : Qui im propriir mamfiomibus foli remamferunt . Re&tius interim nec ipfa exprimit , quid Fa&io ab his Epifcopis, vel hi ab illa praetenderint . Exiftimo urgeri, quod plures iflorum Epifcoporum vacillarent, ac natum effet fieri , quod confirmatæ per Principem Synodo adhærerent potiùs, quam fuis contra eam clamoribus, ideoque quod agendum fit totis viribus, ut circumducatur Regia confirmatio. Quod fi obtineri nequeat , rogant faltem dimitti ad propria. Et addunt caufam: Maximè quia numc hyems imffat . Ex quo difcimus tempus harum litterarum . Fuit circa O&obris medium. Etenim San&usCyrillus Alexandriam redux intravit die trigefima iftius Menfis: Nempe ifta deprecatio fuit exaudita. Notanda funt & haec verba : Nom mimor mobi* follicitudo ef?, quam pro v?ritate ipfa , me ff depofitio robur accipiat , valeant & alia , quae ab illi r comtra multos Sacerdoter faófa funt. Ex eis difcuntur tria. Primum eft miranda iflorum Epifcoporum pro Neftorio protervia : Eum tanti faciunt, ac ipfam veritatem. Secundum eft, quod Synodus non folummodo illum degradarit, fed & plures Epifcopos. A&ta perierunt aut latent , feptima tamen A&tio repraefentat eorum fubftantiam & compendium. Tertium eft , quod hi omnes fuerint damnati propter Neftorium ac ejus dogmata. Hinc iftis tanta £ollicitudo, ut Neftorianae damnationis confirmatio circumducatur à Principe.

Hifce fuis litteris Fa&io tandem adjunxit fimiles ad Imperatorem litteras. Expofuit & poftulavit eadem omnia, & præfatam fuam pro Haerefiarcha proterviam eft nimis inverecundè profeffa: 2uae autem particulariter fecutura ßnt ab illir , & contra Ecclefiafficat conffitutiomer, & contra Piemtiffima veffra Scripta , jam à multir didicit veßra Majefta* , f im mullo ab ipfi, offemdatur , veßrifque Edi&is non oblu&emtur, & Eccleßaßicam fidem prgdicent. Nam etfi millie ; fugienr tumultur caveat , & ipfe privatim agere malit, opus tamem me fides ja&uram ferat, quod illegitima iffa depofitio ab 6i* , qui bæretica capitula introducunt, fa&a fit. Nullus eft omninò fenfus. Caffinenfis translatio eft lucida: Quae verò ab eif fa&a fumt & contra Camomicar $an&iomer , & comtra Piiffimas veftras Jitterar, à multis jam particulatim didicit veßrum Imperium, dum ille , utique Neftorius , qui ab ai, injußitiam pertulit, in mullo mec veffris $an&iomibus contraiffet , & Ecclefiafficam fidem Ortbodoxè praedicaffet. Nam & ipfe hujufmodi , metuendum famem ef me fidei laefio quæcumque contingat, eo quod illicita illa deje&io ab illis fa&a fit, qui baeretica fuperduxere capitula. Haec verba , Nam & ipfe Àujufmodi , funt mutila . Suppleri poffint hoc modo : Nam etfí ipfe bujufmodi fit , & tumultu, fugiens millies malit privatim agere . Neftorium commendant à tribus : Ab Orthodoxa praedicatione, à plena in Sacras Principis juffiones ac Sacros canones obedientia, & ab infigni amore Monaftici Silentii. Hinc concludunt ejus degradationem fine manifefta Orthodoxi dogmatis injuria non poffè confirmari. Ex quo vides S. Cyrillum ac Ephefinam Synodum non fine fundamento fenfiffe , ac frequenter fcripfiffe , quod haec Orientalis Faétio non effet pura à fcabie Neftorii . Et hifce litteris omnes fubfcripferunt. Etenim Caffinenfis translatio addit: Et fubfcriptioner, Subfcripferunt Epifcopi quadraginta duo. Et Legati erant oéto. Univerfim igitur erant quinquaginta. At verò in libello, quo fui reparationem à Sanéta Synodo poftularunt, Cyrillus ac Memnon conftanter affirmant Joanni Antiocheno adfuiffe folos triginta. Et ipfa Synodus in Relatione, quam de fua quinta A&ione fecit ad Principem, difertè fcribit fuiffe tantùm triginta. Quod ipfum repetit in Relatione ad Sanétum Celeftinum Pontificem. Scribit numero rotundo. Accuratè fcribens in Relatione, quam per Palladium Magiftrianum tranfmifit ad Principem , haec habet : Sunt illi, qui diverfa â reéfa fide femtiant , ad tegendam impoffuram ufque adeò callidi , ut quidam quoque $an&iffimi Epifcopi occultato errove à Nefforio decepti fimt , & ei fefe adjumxerint, Aâifque illius fubfcripferint. Qui tamen poffeaquam dilucidè quid fentiret , effent percumäati , illumque fua, blafpbemia, retegentem comperiffent, ab eo defciverumt , ac $an&a $ynodo fe adjumxerunt , patefa&aque ejufdem blafpbemia , condemnationis femtemtiam adversùs praedi&um Nefforium uma nobifcum tulerumt . Itaque apud Nefforium & Reveremdiffimum Epifcopum Joanmem Amtiochemum triginta feptem , paulò plures , reliéfi fumt . Eorum quoque nomina ad veffram Majeftatem mifimur . Relatio hæc fuit fcripta Calendis Juliis. Et Faétio femper decrevit. Etenim convitio, quod vigefima feptima die Junii Joannes Antiochenus latravit in San&um Cyrillum ac omnem Synodum , fubfcripferunt quadraginta tres, & ipfos audis intra paucos adeò dies fuiffe contraétos ad triginta feptem. Porrò praefens Epiftola eft fcripta ad medium O&obris. Quomodo igitur tunc erant quinquaginta Epifcopi? Refpondeo quod Patriarcha Joannes, deficientem Fa&ionem fuffulcire ftudens, fecerit iftud ipfum, quod poftmodò Italiae Clerus de Imperatore Juftiniano, quintæ Synodi decrementa curante, fcripfit ad Francorum Legatos : Praefe&ur Africae , f quor invenit im 4frca Epifcopo, , aut caufas proprias babemter , aut fimplices vel ignarot , aut vemales & parato*

[ocr errors]

ad praemium, collegit & direxit. Attamen inter Joannis hîc fubfcribentes Epifcopos multi fuerunt magni nominis atque fcientiae. Etenim fubfcriptos hic vides Julianum Sardicenfem , Cyrum Tyriorum, Bofforum Gangrenfem, Rabbulam Edeffenum, Petrum Trajano-Politanum, omnes Metropolitas, & alios quofdam , quorum nulius fubfcripfit praefato Latratui. Certè oportet quofdam fuperveniffe . Dico , Quofdam . Quibufdam Rabbulas F deffenus videtur adfuiffe ab exordio. Ejus namque Presbyter & Syncellus , poftea Succeffor, lbas in famofa fua Epiftola difertè affirmat fe cum Joanne Patriarcha intraffe Ephefum : Et videtur non intrafle fine fuo Epifcopo. Eft res implexa . Etenim ipfe Ibas in fua famofa Epiftola fcribit: Poff duos autem dies damnationis Neftorii vemimus Epbefum. Implexum eft , cum quibus venerit . Etenim certum eft Joannem Antiochenum cum fuis Epifcopis non veniffe, nifi quinta poft iftam damnationem die. Proinde & certum videtur, quod Presbyter Ibas ipfum triduò prævenerit. Omnia Epiftolae exemplaria conftanter ita legunt , ideoque non video alium exitum. An lbas cum Rabbula , aut cum aliis Epifcopis, & cum quibus venerit , me latet. In re obfcura aliquid luminis accipimus ex litteris, quas Joannes Patriarcha ex via fcripfit ad San&um Cyrillum : Triginta totor dies iter ufque facio , mibil quidquam quietis prorfur mibi imdulgem , , multi* imterim Religiofiffmi, Epifcopi, ob itineris difficultatem graviter affiáis , meque paucis quoque jumentis ob comtinuum profeé7iomir laborem extim&is . Praefati igitur, quotquot ifti Latratui non fubfcripferunt, Epifcopi poflint laffi aut infirmi haefiffe in via, & non nifi poftea advenifTe Ephefum. An inter hos etiam Rabbulas fuerit, ignoro. Certè ejus Presbyter Ibas poffit Epifcopos praeveniffe. Hac in Epiftola notari etiam oportet verba : Oramur, & ante veffigia veßra provolvimur , ut mor cum longamimitate bumilianter veftrae Pietati fufcipiatis , & juffè petenter de offemfa perfoma ab hir , qui receperunt baeretica Capitula Cyrilli , & im Deum ipfum impiè egerunt. Nam qui introduxerunt baeretica capitula , & turbaverunt $an&orum Patrum fialem , bamc ipforum partem im ipfi, Commentarii, etiam illicitam depofitionem fecerunt. Et credimur mom vifum fuiffe incorrupto veftro & re&o judicio juffam illorum ßare condemnationem, quor condemmari manifefiè oportet , utpote comvi&or baereticor . Sunt obfcuriffima , ac fine fenfu . Caffinenfis translatio eft commodior: Unde quaefumur, ac mofmetipfor profernimur veßigiis veftris , ut cum patientia mor bumillimè fupplicante, Pietas veftra fufcipiat pro illa perfona, cui præjudicium fa&um eff ab bis , qui baeretica Cyrilli Alexandrini Capitula fufceperumt, impietatemque contra id , quod Divinitatis , effecerunt. Qui enim bæretica Capitula fubintroduxerunt , $an&orum Patrum perturbaverunt fidem , quod ad ipfos pertinet , im ipfi Geffi*. Et il/icitam fecerunt depofitionem . Et credimur , quia indeclimabili re&oque judicio veftro juffum mimi

apparebit condemnationem fa&am permanere , quos

ter

:

quo, dignum eondemnari, dum convi&i fumt baeretiei effe. Per offenfàm perfonam vulgata translatio intelligit Neftorii degradationem . Caffinenfis translatio eft clarior: Illa perfona , cui praejudicium fa&um eß. Etiam haec verba, Et in Deum ipfum impiè egerunt, funt nimis generalia. Caffinenfis Codex determinat: Impietatem comtra id , quod Divinitatis eff, effecerunt. Nempe canonizando Cyrilli Capitula. Ex his Faétio fperat, ut Neftorii degradatio, licet jam per Principem firmata, circumducatur. Quia nempè fa&a eft ab hæreticis : Et quidem in ipfis Geftis, in quibus hærefim canonizarunt. Etiam Caffinenfi translationi deeft verbum . Legendum videtur : comdemmationem fa&am permamere ab illir, quor dignum condemmari.

[blocks in formation]

Ntentionem quidem noftram , etiamfi non fcriberemus nunc, ex multis aliis noveratis. Et quantum pro reéta fide habeamus ftudium , ôc pro unitione Ecclefiarum, à Patribus hoc & ab Avis edo&i , & nihil ufquè ha&enùs fanae Fidei praeponentes, propter quam etiam jam paulò ante in Ephefum veftram congregare feftinavimus San&titatem. Et dum congregati efîetis, omnia hujufmodi fcripfimus, per quae confequens effet abfque contentione vera Fides. Et quæ olim tenuit, inconcuffibiliter permaneret , ad amicitiam vobis unitis. Quoniam verò propter intentionem impietatis , ac fæpè contentiones inter vos fa&tae funt quaedam , & a&ta nonnulla quæ diffenfiones haud dubiè confequuntur, volentes in omnibus vobis terminari difcordiam, Magnificentiffimum & Reverendiffimum Divinorum Of. ficiorum Magiftrum Joannem direximus, ut con

tentiones, quae inter vos natae fuerant , folve

rentur. Dum verò neceffarium videretur & hoc, ut huc veftrum nonnulli venirent, quò Pietas noftra etiam praefens inter praefentes audiret , ut unitio, quam ftudemus , pio proveniret affenfu, hoc quoquè peregimus, univerfa peraventes fuaviter difponenda. Sed quia permanet adhuc diffenfio commiffà, laborem reputantes veftram Religiofitatem fufferre ex ipfa neceffitate Concilii, reverti Ephefo ad propria conceffimus univerfos. Et proprias rurfum Ecclefias obtinere. Quod unufquifque faciat cum Epifcopis, qui venerunt à Provincia ejus.

[merged small][ocr errors]

AEc eft Sacra juffio, qua Imperator Theofius diffolvit Synodum, & omnes Epifcopos remifit ad propria. Hucufque latuit. Docet nos plura. Primò, quod Joannes Sacrarum Largitionum Comes , Ephefo reverfus Conftantinopolim , ftatim fuerit eve&us ad Magifterium Officiorum. Secundò, quod Imperator Joanni in omnibus crediderit. Etenim hic laudat omnia ejus Aëta, quae Neftorio patenter ftuduiffe demonftrat San&tus Cyrillus in litteris ad Clerum ac Populum Conftantinopolitanum. Tertiò difcimus, quod Imperator cun&tos utriufque partis Epifcopos permiferit proprias rurfum obtinere Ecclefias, ideoque omnes ultrò citroque in invicem damnationes & cenfuras circumduxerit. Hinc enim etiam Dorotheus Martianopolitanus, Himerius Nicomedienfis, Helladius Tharfenfis , Eutherius Thyanenfis , aliique plures per Synodum damnati Epifcopi redierunt in fuas Sedes, & perrexerunt fungi Epifcopali officio . Licet non nominatus , exceptus tamen fuit Neftorius. Manfit in ipfum priùs data forma. Excepti nominatim funt Cyrillus & Memnon . Theodofius circa illos perftitit in fuo judicio , quod per Joannem Comitem miferat Ephefum, illudque per hanc Sacram confirmavit . Quartò notanda funt finalia ejus verba, quibus Princeps cun&is Epifcopis mandat, ut ad proprias Ecclefias redu&i fervent Sacerdotalem manfuetudinem , eifque reparent pacem , quam Ephefi horrendè ruperant. Magna Quaeftio eft , Quomodo Theodofius Cyrillum ac Memnonem excipiat ab ifta fua gratia ? Quomodò illos ftabiliat in degradatione, ac vetet redire ad fuas Ecclefias? Etenim inter Synodalia A&a habemus & hanc brevem Relationem : cum feptem & feptem ex utraque parte Epifeopi Coffamtimopolim veniffent, Imperator certô comperit $an&am $ynodum , canonico ordine im omnibus fervato , Nefforium depofuiffè. Itaque Legatorum $ynodi fententia approbata, oriemtales quidem» comdemmat , Nefforium verò exilio muléfat . Ei* praeterea , qui ex $an&a $ymodo Legati venerant , injungit ut ad Ecclefiam fe conferant , ibidemque $am&ae Ecclefiae conßamtimopolitamae Epifcopum creemt , Illi in Ecclefiam ingreffi Maximiamum Épifcepum mox creant. Poft hoc Regio Mandato imperatum eff fingulis Epifcopis , ut ad fua* civitater & Arovimciar revertamtur. Remamfit autem Joamme* Antiocbemus , caeterique Epifcopi, qui partes illiu* tuebantur, im feparatione permamemte* . Ingreffu* autem Cyrillum Epifcopus Alexandriam Athyr tertia: Et fufcepit eum civitas cum multa exultatione é* gloria. Tertia Ægyptii Athyr dies eft apud nos trigefima Oétobris. Et faétiofi Legati poft quintam fuam in Chalcedonenfi civitate à Principe Audientiam fcripferunt Ephefum ad fuos Collegas: Porrò ut veftra $an&itas etiam boc mom ignoret , fcitote, quod videnter Cyrilliamor tyranmide , & fraudibur , & adulattome , & domir omme* , ut ita dicam , decepiffe , non rarò Pientiffimum Regem & Magnificemtiffimor Primcipes obfecravi. mur , ut & mor ad Orientem dimitteremur , & veßra Pietar ad propria remigraret. Cognofcimur pnim, quod in vanum morar ne&fimus , & Imffituta mom perficimur, quod Cyrillus ubique fugit colloquium moffrum, confciur fíbi blafphemias , quar im duodecim capitulit fuis edidit , redarguemdar . Placuit autem Piemtiffimo Regi pof? multar adhorta. tiorer , ut fínguli ad propria redeamur : Ad haec ut & Aegyptiur & Memmom Epbefur im fuir locis remameamt. $ic emim poterit Ægyptius omnes excaecare nmuneribus fuir. $ic ut il/e quidem, cum immumera fecerit mala , ad Thronum fuum redeat , iffe vir immocens, Neftorius , vix ad fuam mamfomem dimittatur. Nempe ad San&i Euprepii Monafterium. Quæ omnia clarum eft penitus adverfari huic Sacræ Juffioni. Refpondeo diftinguenda effe tempora, & fic omnia cohaerere. Sacra haec Juffio emanavit ftatim poft reditum Joannis Comitis . Ex ipfo Theodofius audiens nullam effe fpem obtinendæ inter partes concordiae , folvit Synodum , & cunétos remifit ad propria. Exceptis Cyrillo & Memnone , quos circumfcriptus credidit Authores totius mali , ideoque in ipfos firmavit fuum judicium. Quid tunc de Neftorio ftatuerit , de quo Sacra non meminit , non pofIim firmus affirmare. Exiftimo quod ejus damnationem adeò ratam duxerit , ut cenfuerit nec exprimendam , nec ftabiliendam. Cyrilli ac Memnonis erat longè alia ratio. Hos enim San&ti Celeftini Pontificis Legatio reftituerat, ideoque anterius Principis judicium erat omnino innovandum . Verùm Juffio videtur non fuiffè miffa in publicum. Etenim ob rationes placuit adhuc tentare pacem , & partium Legatos evocare ad Sacros oculos & aures Principis. Evocati funt & comparuerunt : Et contigerunt illa , quæ jam di&a funt , & adhuc dicentur . Proinde hæc Sacra Juffio fuit omninò circumdu&ta. Nec per ipfam fuit foluta Synodus, aut dimiffi Epifcopi. Poftmodò emanavit alia , quæ latet aut periit. Hanc tamen Comes Irenæus voluit infertam fuae Tragœdiæ , quo infamaret San&um Cyrillum ac Memnonem. Notanda funt præfatæ Epiftolae verba : Iffe vir innocem, vix ad manfionem fuam dimittatur . Confirmant, quod prima Principis fententia Neftorium profcripferit Petras, & quod

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

|NĘ blandimenti, nequè afperitatis ullam fpeciem reliquimus , nec deprecationis, nec contradiétionis , qua ufi non fumus apud Piiffimum Principem & Confißorium , ciarè obteftantes in confpe&u Dei, quæ cuncta defuper cernit , & Domini noftri Jefu Chrifti , qui futurus eft orbem terrarum cum Juftitia judicare, & Spiritus San&i , & eleétorum ejus Angelorum, ut non defpiceretur, quod corrumpitur Fides ab his , qui illa Capitula haeretica fufceperunt, & in eis fubfcribere praefumpferunt; fed ut Nicaena Fides exponi tantummodò juberetur, & expelleretur quae fuper indu&ta eft hærefis ad exterminium, corruptionemque pietatis. Et ufquè hodie nihil perducere valuimus ad effe&um : Eò quod huc & illuc circumferantur Auditores. Sed tamen nihil horum nos diffuafit, quod ab inftantia propofita ceffaremus. Sed in ipfa nunc ufque perfiftimus. Hoc ergo, quod Domino favente fit di&tum , peregimus, ut cum Juramento Imperatori Piiffimo diceremus, quia impoffibile eft , ut nos Cyrillum & Memnonem in Epifcoporum reftituamus officio. Et fieri non poteft , ut communicemus reliquis, nifi Capitula hæretica ante fummoverent. Nos igitur hanc habemus intentionem. Feftinatio verò eft iis, qui ea quæ fua funt quærunt, non quae Jefu Chrifti, & extra noftram illos rei sutuere voluntatem. Et nihil horum pertinet nobis. Deus enim noftrum Propofitum exigit, perfeverantemque virtutem , & eorum quæ contra voluntatem funt , non exigit ultionem. De illo verò Amico hoc cognofcat San&itas veftra , quia quoties ejus fecimus mentionem, five coram Piiffimo Principe, five coram Confiftorio Principis , feciffè adjudicati fumus injuriam. Tanta enim eorum, qui intus funt, adverfitas contra eum . Et quod eft omnium peffimum , quia & ipfe Piiffimus Imperator nomen ejus plufquam caeteri averfatur, nobis manifeftè dicens: Quia de boc mullus mibi mamifèfè aliquid dicat. Typum mamque jam femel ea , quae ad illum pertimemt , fufceperunt, Verumtamen hic fumus non ceffaturi tota virtute curam de ifta quoquè gerere parte, fcientes iniquitatem, quæ in eum commiffa eft ab his, qui fine Deo funt. Feftinamus verò, ut & nos hinc liberemur, & ve

« VorigeDoorgaan »