Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

Dmiror Amatricem Dei Animam tuam , & certè dum firma eft , & circa fallacias non expanfa, quomodo fabulas approbaverit immundorum, dicentes de nobis, quod abjuraverimus vocem , qua Dei Gemitrix nominatur: Quam, ficut nofti, fæpiùs diximus. Diximus verò ita , ne aut purum Hominem quis fufpicaretur Dominum Jefum Chriftum, aut Deum humanitate nudum. Si enim Doemonum Filii pro vera fatiffa&ione fatagerent, dixiffent utique illa, quæ à nobis in Conftantinopoli diéta funt : Sicut & tua Admirabilitas novit. Nunc autem maximè quidem neque collocutio nobis ad invicem fuit. Si enim verba, quae inter me atque alios Epifcopos habita funt, quae privatim velut in exercitationis experimentum funt fa&ta , has noftras & Cyrilli collocutiones vocant , mentiuntur quidem. Scito tamen , quia hoc à nobis fæpiùs ad ipfos di&pm eft , & benè fe habere & ab ipfis & à nobis éft creditum, Dei Particem & bomimir San&tam Virginem nominare. Dei Particem non ita , quafi ex ipfa Deus Verbum fumpferit exiftendi principium. Quomodò enim hoc effet, dum Virginis ipfe Creator fit ? Sed ne purum quis hominem fuiße illum , qui eft genitus , fufpicetur. Homimis verò Particem , ne difpenfationem , noftras Primitias , cum Manicheis pariter abjuremus. Haec enim ab ipforum velut in praeexercitatione funt Epifcopis di&ta. Et mutuè ad invicem faepiùs, & benè fe habere frequenter utraque Pars dixit, ita ut hinc plaudentes quoque recederent. Cyrillus tamen colloqui nobis & antè omninò fugit , & haétenùs fugit , Capitulorum , quæ fcripfit , conviétionem , eòquod abfque contradiétione fint Hæretica, per hoc evadere putans. Quomodò igitar Admirabilitas tua contra nos accufationem recepit hujufmodi , dum certè retineat, qui fic utrafque voces & in Conftantinopoli propter difpenfationis Myfterium , unitionemque ineffabilem dixerimus ? Non igitur , quaefo , fic facilè fa&is contra nos accufationibus credatis. Nos enim vocem, qua Dei Gemitrix nominatur , fi cum voce ponatur illa , quae eft Hominis Genitrix , integerri

- mum pietatis credimus chara&erem . Quando

enim dicimus, cbriffus , & Jefus , & Filius , & Unigemitur , & Domimur , ambo haec appellatio ifta fignificat. Et hanc non approbantibus vocem fignificat. Tanquam duarum naturarum, id eft, YDivinitatis & Humanitatis fignificativum, Dei Cemitricis & Homimis Genitricis, protulimus nomen, ut latere neminem poffet , quia nec Manichgi errorem , nec Pauli poffimus incurrere,

undique præmuniti. Qui enim dicit id, quod nobis confubftantiale eft , infeparabili Divinitate plenum de Virgine genitum, in re ingenuè totum Dominicæ difpenfationis Myfterium praedicat. Negatio verò horum cujuslibet unius eft totius difpenfationis ablatio. Quam quicumque abjurant, contra eorum caput & converfum eft, & citò ampliùs convertetur . Quod verò eft omninò deteriùs, & maximè nunc, & multam Domini Chrifti indignationem provocat, dignumque eft mille fulguribus atque fulminibus : Violabilem dicere Unigeniti Deitatem, & mortuum Domini Verbum , & in fepulchro indiguiffe folatio, & refurreétionem meruiffe cum carne. Quae univerfa ab Ecclefiaftica Orthodoxia funt aliena , & quæ nunquam recipientur à nobis. Abfit enim à nobis , ut Divinitatem , quae noftrarum Primitiarum Vivificatrix exftitit, hanc aliquando putem vita fuiffe privatam , aut indiguifTe Vivificantis majoris. Cujus enim nec caro vidit corruptionem , quomodò quis hujus Divinitatem dicens cum carne fuiffe corruptam, non erit dignus particeps effe cum Doemone ? Incorruptilis enim Divinitatis , & omnis mutationis infufceptibilis fecundùm vocem , quam dixit per Prophetam Deus : Ego fum , ego fum , & mom mutabor. Licet autem Deo Amicabili Animæ tuæ, quæ fcripferunt Patres , fumere univerfa, & ab illis addifcere, quia nos orthodoxè prædicamus: Et quia fordidis illis ea fit fpes, quod per fubreptiones verbum fuperent veritatis. Fingentes enim æquivoca Orthodoxis Patribus nomina, fimpliciores feducere tentant. Ut puta eft Bafilius quidam de Ancyra, vir qui unus ex hæreticis fuit; eft Caefaraeae Cappadociæ, unus eorum qui pericula pro fide fuftinuit plurima . Eft & hæreticus Melithon , eft & alius Melithon Orthodoxus. Eft Vitalis qui Orthodoxorum fuit Epifcopus, eft & alius Vitalis, qui ab impio eft Apollinario confecratus. Sunt & aliorum multorum fimilia nomina. Et ut non per fingulos horum fumentes fimilitudinem nominum fimur, fimplicibus proferunt, & ad perditionem trahunt per æquivocationem non intelligentes , quia fit etiam Bafilius Ancyræ. • Et à multis verò hujufmodi facilè corrumpitur ars eorum , quod ad decipiendum æquivocationibus abutantur. Sed hæc, quaefo, ut ipfe devites, ficut qui vas integerrimae ac finceriffimae re&titudinis fidei , & temetipfum laboribus exercere dignare ad excidendam, quae multis innititur fraudibus, hærefim . Teftis enim eft Deus , quia fi hæc apud Ecclefias obtinuerint, quæ nunc ab immundiffimis iftis, nefcio quomodo, nihil aliud reftat, nifi ut illa colant Ecclefiæ, quae Arius, & Eunomius, & Apollinarius tradiderunt . A me verò Dominus omnium nihil exa&turus eft ampliùs, nifi ut eos, qui pofiint hæc prohibere , commemorem : Quod à principio & nunc ufque faciens non quievi. Et vos Dei fervos femper commemorans, ne defpiciatis perennem Nobilitatem Religionis , ita ut fi ea , quæ ad Ortho• doxiam pertinent, veftro ftudio confirmationem debitam potuerint obtinere , à me, tefte Deo , Epifcopalis honor facillimè refpuatur. Et ne forfitan de hoc me fingere arbitreris, fi fuerit confirmata Religio , & Orthodoxia Ecclefiis reftituta, exige à me , ut hinc jam vobis per litteras valedicam , & ad priftinam converfationem Monafterii valenter redeam , Ab hujufmodi enim quiete nihil eft Divinius , neque beatius apud me. Vellem verò & Relationes, quas contra nos & Orientales Religiofiffimos Epifcopos direxerunt , venire ad difcuffionem coram Piiffimo & Amatore Chrifti Imperatore , aut illic me quoque praefente , aut coram direétis huc aliquibus, ut vel ex ipfis commoveremini ad exterminationem illorum , qui falfiloquiis fuis omnia turbaverunt. Ex toto enim cunétorum , quæ retulerunt, nihil omninó eft verum.

[ocr errors]

- Ic Scholafticus Eunuchus eft Gryforetes, - quem Epiphanius, Sanéti Cyrilli Archidiaconus & Syncellus, in litteris ad Maximianum Conftantinopolitanum Epifcopum appellat

Praepofitum : Utique Sacri Cubiculi . Porro Scholafticus eft idem, quod Advocatus, feu caufarum Patronus. Nam & Coeleftius , - Hærefiarcha & Eunuchus, à Mario Mercatore fcribitur fuiffe Advocatus Scholafticus. Etiam Leontius Byzantinus, author librorum contra Neftorianos & Eutychianos, & Joannes tertius Patriarcha Conftantinopolitanus , & Evagrius Epiphanienfis , & alii plures fuerunt Scholaftici . Hinc in feptimo fuper Sanéti Joannis Evangelium tra&tatu fcribit Sanétus Auguftinus: Qui babemt caufam , & volunt fupplicare Imperatori , quaerumt 'aliquem $cbolaflicum Jurifperitum , à quo fibi prece* componantur. Olim in Romana Republica fuit honoratiffimum officium. Quod enim clariffimi Viri poft domitas Gentes, ac reportatos triumphos egerint caufas , teftatur Ammianus Marcellinus. Sardicenfis Synodus eos vocat Advocator Foremfer. Etiam Ælius Lampridius in vita Imperatoris Alexandri . Voci , Scbolafficus , Quandoque additur vox, Auditorialis. An hæc illam explanet , aut contrahat , eft quaeftio. Quidquid fit, aliud eft Scholafticus, aliud Ecclefiarum aut civitatum Defenfor. Uti ConfuJes, Praefides, Præfe&ti , ita & Defenfores paffim creabantur ex Scholafticis. Ita Chryforetes ex Scholaftico pervenerat ad Præfe&turam facri Cubiculi. Et conftanter ac femper favit Neftorio. Quod ejus damnationem, ac alia Ephefini Concilii A&ta adverfatus dudum fuerit , infra videbis ex præfatis litteris Epiphanii Syncelli. Erat tamen Orthodoxus, folam perfonam diligens , non errorem. Forfitan fuerat unus iftorum, qui hominem Antiochia evocandum , ac Regiæ civitatis Epifcopali Cathedræ præficiendum Theodofio perfuaferant . Et ob ejus haud dubiè reverentiam vanus homo fimularat fe obedire Cœleftini Pontificis ac Romanæ Ecclefiae

[blocks in formation]

niae Metropolita, & cum Theodoto Ancyrano, Metropolita primæ Galatiæ. De qua re dixit ad ad Synodum Fidus Joppenfis Epifcopus: In fuam? do&rina etiammum ad præfem , ufque tempur perßj?at Ἀefforiur , id piiffimi Epifcopi, Acaciur & Theodotur , qui coram adfumt , & mom abfque alicujus ex ipffr periculo cum eo differuerumt , optimè mobi, explicare poterunt. Hor proimde obnixè rogamur , & per $acro famé?a Evangelia , coram bic propofita , obtefiamur & adjuramur , ut in praefentium Aâorum fidem & confirmationem mobi* expomamt , quidnam ante hoc proximam triduum ex ipfo Neflorio audiverimt. Neftorius feftinus & gloriabundus accurrit Ephefum , fua omnia firmanda fperans, & Cyrilli cuncta , praefertim Capitula , damnanda. Fuit iftic pluribus diebus ante Pentecoften. Et quia propter Orientalium abfentiam Synodus per fedecim adhuc dies prorogata fuit , vifitarunt fefe invicem Epifcopi , atque ita Neftorius, folemni Hæreticorum more femper quærens & pruriens , cum variis difputavit , & difputando fuas blafphemias , fuamque in ipfis obcaecatam & ob» duratam proterviam omnibus prodidit. Fidi Joppenfis interlocutionem confirmavit San&tus Cyrillus, Synodi Praefes, atque ita Theodotus Ancyranus obediens dixit : Equidem amici caufa graviter affigor, mibilomimur omni amicitiae præpomo pietatem. Adigor proinde , idque mom abfque magna amimi mei triffitia , ut eorum de quibur inrerrogor , veritatem exponam: Etfi interim boc moffrum teffimonium non magnopere defiderari exiflimem. Nam cujuf fententiæ fit Nefloriur , ex litterir , qua* ad Ptetatem tuam dedit , fatis apertum efl. Siquidem bumana , quae ibi de Verbo, boc eft , Unigemito , tamquam illo imdigma praedicari poffe negavit , eadem & hic quoque imfi:iari mon erubuit. Etenim ut laâ?ationem , ex Virgine gemeratiomem , aliaque ejufmodi de Deo dici mom poffe im Epiffola con

temdit , ita boc im loco differem , Deum bimeffrem aut trimeffrem appellare mefar effe repetivit. Atque hoc mom folum nos ex eo intelleximur , cum paucis amte diebus in hac Ephefîorum civitate contra moy difceptaret , fed alii pr.etereà mom pauci. Etiam Acacius Melitinenfis dixit teftimo. nium : Fide & pietate erga Deum im medium propofitis , ommir privata affe&io facefftt meceffe eff: Quamobrem licèt Dominum meum Nefforium prae caeteris ardenti quodam amore profecutur fím femper, eumque omnimo fervare ftuduerim, mumc tamen meceffita* bortatur, ut quæ ab ipfo probata mihi comfíant, vera marratione bìc ea explamem, ne fortè, f veritatem celavero , meritam dammationis femtemtiam amimae meae adferam . Igitur ubi primùm im hamc Epbe/orum civitatem ingreffur fum , cum praedié7o viro im colloquium vemi. Cumque imter difìerendum animadverterem illum minus reéfa fapere , ab

ab erromea opiwiome , qua temebatur, eum abducere , & ad veritatis tramitem tram ferre comatur fum , eoque bominem imduxiffe videbar, ut fe verbis faltem ab ea femtemtia receffiffe fateretur. caeterum decem aut duodecim dierum intervallo interje&o, intermiffam difceptationem denuò redimtegramur . Cumque ego veritatir patrocimium fufcepiffem , deprebemdi fllum & veritati feriò obmtti , & in duas grave; abfurditater ßmul prolabi. Primò mamque ex illius interrogatione , quae mom parum inepta erat , refponfurum adigere contemdebam, ut vel Unigemitum Incarnatum inficiaretur, vel certè , quod impium erat, Patrem & Spiritum $an&um wma cum Verbo carnem fumpffe profiteretur. Quod memtir erat perverffimae , & piam fidem modi, omnibus evertere paratae. Mota deinde altera concertatione Epifcopus quidam, qui ipfadbaerebat, fermonem excipiem*, alium afferebat effe filium , qui mortem fubierat , & alium item Deum Verbum . Quam blafpbemiam ampliur ferre mom valem , omnibus comfalutatir abivi. Aderat ipß & quidam aliur , quiJudæis patrocimatur , eor momim Deum , fed im bomimam impior exffitiffe affirmabat. Igitur per iftos vacantes dies Neftorius varias cum variis difputationes mifcuit , & duo laudati Epifcopi ftuduerunt hominem moderari, ut fàltem in palinodia, quam ex Papalis Mandati metu dolosè fecerat , perfifteret , fperantes paulatim & gradatim ad faniora perducere. At nihil obtinuerunt. Perrexit enim vocem , Deipara, projicere, & addidit effe nefas , Deum bimeftrem aut trimeftrem profiteri. Hanc ejus audaciam atque in blafphemia contumaciam frequenter urferunt San&us Cyrillus & univerfa Synodus. Cyrillus in litteris ad quofdam Conftantinopolitani Cleri Primates : Nefforius meque pænituit, meque ea fletu diluit , quae comtra gloriam omnium moffrum $alvatori , Cbriffi dicere aufus fuerat. Quim etiam cum veniffet Epbefum, eifdem rursùm eft ufur fermonibus, quibus anteà, ac demuò certum ommibus judicium fecit fe à perverfà fententia minimè alienum effe. Itaque cum quidam celebriores Metropolitani , piiffmique Epifcopi adversùs eum quæftionem meritò moverem*, clareque ex Divina Scriptura comvimcerent , & oftemderemt Deum effe illum, quem $aii&a Virgo fecundùm carnem genuerat , in bamc fceleratam vocem prorupit :

Ego bimeftrem & trimeftrem Deum non dico. |

.Quibus alia addidit mom pauca , Unigemiti incarnatiomem de medio planè tollem , Et univerfa Synodus in relatione ad Principes de degradatione Neflorii : Nefforiu* , cum adverfum piiffìmor quofdam Epifcopo* differeret Divinum illud ac adorandum Myfferium moftrum tamquam deridem eff aufu, dice. re ; Equidem bimeftrem aut trimeftrem Deum non dico. Idque triduo antequam $ynodus congregaretur. Et in relatione ad Regiæ civitatis Clerum ac Populum. Neque indi&a $an&a $ynodu, , neque Multitudo , quæ pietatis gratia comgregata £ff , Neftorii impetum compefcuit, verùm graviore, blafphemias adjecit, dicem molle fe bimefrem, aut laάe nutritum adorare, meque illum, qui fugit in <£gyptum , Deum momimare. Proinde nec ejus Matrem profiteri Deiparam,

Haec igitur blafphema Neftorii difputatio fimul cum Synodali de ipfo degradato relatione pervenit Conftantinopolim , multorum animos ab ipfo diftraxit, ac permovit ad ipfius degradationem laudandam, aut certè haefitandum graviffimè de ejus juftitia. Et inter hos fuit etiam Praefe&us Sacri Cubiculi. Et quoniam fama paffim veritatem comitatur, & eundo femper crefcit, adjunxit quod Neftorius cum ipfo San&to Cyrillo difceptaffet , atque ita evomuiffet blafphemias. Hinc ille affumpfit fe purgandi fiduciam , fperans unicum famae mendacium tranffundere in omnia. Et adjecit plura fua. Primò, quod San&ti Cyrilli Capitula effent manifeftè haeretica. Secundò, quod ipforum inconvi&tionem Cyrillus metuens detraétaffet congredi, ideoque fefe mutuò apud Ephefum nec vidiffent.Tertiò, quod alii cum ipfo difputantes Epifcopi comprobaffent omnia ejus Dogmata : Et quidem frequenter. Quartò quod apud Ephefum conftans perfeveraret in fuis apud Conftantinopolim prædicationibus : Utique palinodicis. Quae omnia funt mendaciffima . Etiam quartum . Nam in hac ipfa Epiftola affeverat Sacram Virginem potius Chrifti-param dicendam , quam Dei-param. Quæ ejus vox eft palam dolofa , ac plena ve11en1 .

Adjunxit & alia manifefta mendacia. Primò, quod Catholicorum apud Ephefum Epifcoporum aliqui ipfum Deum Verbum non in affumpta humanitate , fed in fua naturali Deitate blaterarent paffum , mortuum , refufcitatum . Secundò , quod San&us Cyrillus fua dogmata ftabiliret per impofturas ; Per Bafilii Ancyrani , Eufebiani ac Ariani hominis , authoritatem & Scripta, mentiens effe magni Bafilii. Tertiò , quod nullatenus Epifcopatum , fed folam veritatem diligeret, ideoque hac confirmata effet paratus Infulas exuere, ac redire ad fuae profeffionis Monafterium . Quartò , quod Synodalis Relatio nihil penitus veri, fed omnia falfa contineret, ideoque difcuti deberet atque puniri. Hifce artibus ftuduit Synodi A&ta , fuam praefertim damnationem , licèt non evacuare , tamen circumfcribere . Et omnino aliquid obtinuit. Etenim Praepofitus diu permanfit ipfi fideliffimus. Ex quo autem fundamento San&um Cyrillum accufet de ifta circa Magnum Bafilium fraude , ignoIO . • i

[graphic]
[blocks in formation]

Ciens quod ad pietatem pertinet Divinis paAD rere Decretis, omnia juxta intentionem Incontaminabilis Apicis, fecundùm quod potui , egi. Quae verò fint fubfecuta, ex iftis agnofcere poteritis. Multo labore & celeritate ufus ad Ephefiorum Civitatem fum. Et adhuc celeriùs potui pervenire, nifi diverfo impedimento caufae fuiffent , quas, annuente Deo, cum venerim , præfentialiter enarrabo Magnificentiæ veftrae. Continuò ergò tam hos qui hinc , quàm eos qui indè convenerant , fanétiffimos Epifcopos cum reverentia falutavi. Partes namque has conveni nominatim propter difcordiam , quae contigit inter eos. Perturbatis autem cunétis , & Cyrillo ac Memnone includentibus femetipfos, illis qui convenerant per me ipfum præcepi , per alios verò his, qui erant abfentes, mandavi ut alio die abfque ulla dilatione ad meam manfionem cun&i concurrerent. Ne fieret pugnæ confli&tus, intermifcui eis militum turbas, circa Joca utrique Parti contigua. Oportebat fiquidem me de hoc ipfo effe fufpeétum, propter rabiem, quæ inter eos nefcio unde provenit,

Adveniente autem Neftorio, mox ut effulfit aurora, & poft non multum Joanne Religiofiffimo Epifcopo cum Sanétiffimis Epifcopis qui pariter funt, etiam Cyrillus advenit cum cun&is Deo Amiciffimis Epifcopis præter Memnonem folum. Mox itaque multa perturbatio atque confufio nata eft, dicentibus his, qui convenerant cum Cyrillo, fe nullo modo poffe vel ipfum ad. fpe&tum Neftorii fuftinere , qui ab eis fuerat condemnatus. Convenientibus tamen eis Divinæ Jcripturae facere volui leétionem. Dicentibus verò his, qui Cyrillo confentiunt, neque abf. que ipfo Divinorum terribiliumque fieri le&ionem , neque praefente Neftorio, fed neque convenientibus fecum Orientalibus San&iffimis Epifcopis.

Et multa propter hoc fa&a feditione, magna verò pugna & bello, haec ipfa dicere cœperant, & qui cum Deo Amiciffimo Joanne perfißunt San&iffimi Epifcopi, confirmantes & ipfi Cyrillum non oportere effe præfentem, dum le&io Divinorum fieret Decretorum. Quippe quia & ipfe cum Memnone damnatus effet ab eis. Multa verò contentione fa&a de hoc, & magna diei parte confumpta, expedire providi , ut abfque Cyrillo atque Neftorio Decreta Imperialia reli

quis vulgarentur. Quia nec fcripti in præfatis fuerunt à Dominis Mundi. Reclamantibus verò & ad hoc Deo Amiciffimis Epifcopis, qui una cum Cyrillo convenerant , & volentibus neque cum his, qui cum Deo Amiciffimo Joanne advenerant , patienter audire, eò quod dicerent eos irregulariter feciffe damnationem Cyrilli & Memnonis , vix prævalui perfuafìone, ac violentia , fi oportet veriùs dicere , ufus , feparatis Neftorio & Cyrillo univerfam Synodum præpa. rare, ut audire Decreta Imperialia paterentur. Coadunatis igitur omnibus , le&tionem celebravi Venerabilium Syllabarum , per quas damnati funt Neftorius, & Cyrillus, & Memnon. Patienter verò fufcipientibus le&ionem , atque faventibus his qui cum Joanne Reverendiffimo convenerant, illi qui cum Flaviano Reverendiffimo fuerant congregati , quia non canonicè Cyrilli & Memnonis fuerat damnatio faéta , graviter fufeeperunt hujus leétionis auditum. Sic ergo eft le&tio celebrata, ad vefperum declinante die . Ne verò major adhuc perturbatio fieret, Neftorium quidem fufcepit ad cuftodiendum Magnificentifììmus Comes Devotiffimorum Domefticorum Candidianus, qui in omnibus, quæ à me vel deliberata vel aëta funt, adfuit. Cyrillum verò cuftodiendum tradidi Clariffimo Comiti , & Præpofito quartæ Scholæ Jacobo. Quoniam verò Memnon , ut praedi&tum efl , aberat, evocans ®conomum , atque Defenforem , necnon & primum Diaconum San&iffimae Ephefinae Civitatis vel Ecclefiae, manifeftavi haec ipfa eifdem , quia idem Memnon cum praediétis fuerat condemnatus. Admonui eos & hoc , ut Ecclefiafticas pecunias fuas fub omni cautela , & periculo cuftodirent. PHis ita difpofitis, quia oportebat me orationibus quoque - vacare , ad Ecclefiam defcendi San&iflimam . Cognofcens verò in Epifcopio Memnonem degere, direxi ex his qui mihi miniftrabant , Devotifíimorum Palatinorum Primicerium ad prædiétum , ut faltem pariter loqueremur, & difcerem fi ad me fe venturum modis omnibus abnegaret. Ille verò abfque mora venit ad me. Cumque à me cu!paretur , cur manè non venerit, dixit fe aegritudine fuiffe retentum , atque ideò non veniße, ita ut nec fuftineret fecundum Admonitum, meumque fibi præberi confilium , fed ad meam Domum , fermones meos præveniens , adveniret , acquiefcens Divinis Imperialibufque Præceptis. Traditus eft igitur & ipfe eidem Clariffimo Comiti Jacobo, & cuftoditur tam à Devotiffimis Scutariis , quàm ab Honeftiffimis Palatinis. Hæc funt, quæ à me primo gefta funt die. Quoniam verò me oportebat Deo Amiciffimis Epifcopis etiam pro pace adhibere fermones, ob hoc ne contra Orthodoxam Religionem Haerefes innafcantur & Schifmata , & ad hos fermones depofui memetipfum, & omni virtute quae poffibilia funt ftudeo agere, Domino adjuvante, & pietate atque re&a intentione, Domini Mundi . Quamvis videam execrabiles & implacabiles ad invicem Deo Amiciffimos Epifcopos ; Nefcio* que

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Onfequenter quis eos , qui nunc funt , valdè beatificet homines ultra illos , qui antè noftram fuere progeniem, eò quod à veftro gubernentur lmperio . Decem millibus fiquidem curis pro Mundo veftra Pietas utens , omnibus caeteris providentiam pro pia Religione praepofuit. Praehonorat etiam laudandiffimum regnum veftrum ea, quae Dei funt, ultra univerfa terrena, quoniam fides in eum optimas cogitationes veftras & aétus ad univerfa bona Pietati veftrae cooperatur. Haec ita fe habere femper quidem cognofcimus ex ipfis effeétibus: Maximè verò in præfenti hoc fa&um eft tempore manifeftum. Nam dum Sacerdotes improvifis perturbationibus comprehenfi funt, & contra invicem bella commovere confligunt, commotaque fit noftra concordia, Ægyptio Mundum confuetè turbante , Decretum veftrae Pietatis, quod per Magnificentiflimum & Gloriofiffimum Comitem cun&arum Largitionum Joannem promulgatum eft, fat eft ad vanas aeftuationes omnium reprimendas, fi tamen velimus fobriè agere. Illud verò magis eft univerfis, quod in ipfis litteris veftrum præcepit Imperium auferri quidem fcandala, quæ ab aliquibus re&tae fuperintrodu&ta funt fidei, illa verò uti regula & menfura fidei, quæ de Deo à Patribus in Nicæa expofita eft , quæ neque minùs

{habens aliquid neque fuperfluum , compendiolfam falutem praeftat , paucis verbis continens 'totum , quidquid nobis de pietate tradiderunt Scripturae Divinae : Quae & abjuravit eos, qui nobis volunt inducere novitates fenfuum errantium. Hujus rei gratia , litteris Pietatis veftrae fafceptis , intuentes quod Imperii veftri intentio re&læ Patrum fidei conveniret, feftinavimus illa , quae nuper expofita funt à Cyriilo, Capitula Evangelicae & Apoftolicae Do&trinae contraria condemnare : In quibus omnes , tam qui nunc funt , quam qui olim quolibet tempore fuerunt , Sanétos anathematizare praefumpfit. Quæ ille in præfenti tempore quafi Epifcopalis perturbationis quæfitam diu occafionem reperiens, & cooperatricem fumens ignorantiam plurimorum, quorundam verò & morbum , qui occultatus olim, nunc manifeftus effe&tus eft, & fraudulenta pertinacia utens , Synodica confirmare authoritate tentavit. Haec autem, ficut veftrum cognovit Imperium , & Deo Amiciflimus atque San&tiflimus Pater noßer & Epifcopus Acacius San&tam Synodum per litteras edocuit , quod Apollinarii impietati conveniunt . Novit verò hæc clarè vir, qui centum decem vitae annos explevit , omnem verò vitam in Evangelicis certaminibus dcfudando tranfegit ; & Synodis multis interfuit ; & eos qui Apollinaris dogmata fentiunt , femper fecundùm locum proximos habuit. Unde & tam faciliinè comprehendere valuit , quod illius vefaniae fint præfata Capitula. Hæc ut projicerent, & eos qui olim fedu&ti funt Epifcopos , & in eis fubfcribere fuerunt paffi, rogavimus cum Joanne Gloriofiffimo Comite , & ut à re&ta fide ea faterentur aliena , ac nobifcum fubfcriberent re&tam Patrum fidem , qui Nicæam convenerunt: Et eos perfuadere nequivimus . Quia tam femel eos contigit malè praeveniri. Et compulfi fumul inter nofmetipfos ipfius finceritatem fidei confiteri, atque ipfi fubfcribere , & excutere fcripta Confeffione illam fuperfluam, malorum fenfuum plenam, expofi• tionem Capitulorum . Illorum namque paucorum verborum re&tae fidei Confeffio fufficit & omnem hæreticum errorem convincere, & veritatem volentes imbuere. . Neque enim de his, quæ ad Unigeniti Divinitatem pertinent, praedi&ta San&orum fides Patrum huc atque illuc ferri permifit, fed confubftantialitatem praedicans inconcufsè intelleétus fidelium praemuniit , Arianam deftruens hærefim . Et Difpenfationi integerrimos terminos tradidit, inconvertibilitatem nos & immutabilitatem Divinitatis Unigeniti docens , & non effe hominem purum Dominum noftrum Jefum Chriftum, fed reverà Filium Dei credi praecipiens, confonans Divinis San&ifque Scripturis, annunciat. Undè & nos illa fequentes , fidei quidem confeffionifque expofitioni neque adjicimus quidquam, neque fubtrahimus , fufficiente ad omnia expofitione Paterna . Qupniam verò, Imperatores Piiffimi , præcepiftis poft hunc affenfum inviolabilis fidei & de San&ta & Dei Genitrice

« VorigeDoorgaan »