Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

difcuti quaeftionem. Unde etiam Scripto ac fine Scriptis apud eos, quos oportebat, afïerui, ne quis particularem Synodum faceret: Neque verò cum eo aliquis conveniret, fi quis irrationabiliter agere aliquid tale praefumeret. Clarum namque eft » quia quæ ex una parte funt gefta praeter formam , quæ à Mundi Dominis data eft, nec firma nec legitima putabuntur . Propter quod & nunc unumquemque admoneo, ut exfpe&tet per omnia Deo Amiciffimi Antiocheni Epifcopi Joannis adventum , & eorum qui venire pariter nunciati funt . Infuper & illorum , qui ab Occidente, ut dicitur, aderunt. Impoffibile eft , ut aliquid eorum, quæ ex parte atque utcumque geruntur , ulla dignum ratione ducatur, eòquod & contra Dominorum Mundi Praecepta fit fa£lum.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

An&iffimus Joannes, praefente Sanéta Synodo, & Magnificentiffimo & Gloriofiffimo Comite Candidiano, dixit: Sabbatho meridie, dum jam advefperafceret, agnofcentes quoniam qui omnia iniquè & illicitè faciunt , volunt & nunc , propria utentes temeritate ac pertinacia , Miffarum celebrare Colle&am , rogavimus Magnificentiam tuam, dantes in Scripto petitionem, ut tranfires ufque ad eos, & conteftareris, ne calcarent Ecclefiafticas San&iones, & pia Decreta , neque Colle&tam celebrarent Viri , quorum juftè quidem quidam depofiti, alii verò communione privati funt propter hæreticam vefaniam , & inexplicabiles tumultus illicitos , piarumque San&tionum contemptum. Rogamus ergò Magnificentiam veftram, ut certum San&tae Synodo faciatis, fi haec ipfa verè illis Magnificentia veftra innotuit. Magnificentiffimus Comes Candidianus dixit: Poftquàm petitionem à veftra Religiofitate fufcepi , nihil omninò monui , quia nec ratio erat. Sed quia ad Reverendiffimos Cyrillum Epifcopum & Memnonem, & reliquos iter direxi, & illic apud eos plurimos reperi congregatos, &c rogavi, ne Miffas per fe ipfi tenerent. Quia & in præcedentibus diebus, etiam priùfquam venirem, & San&am Pentecoften & reliquas Colle&tas ufque ad hanc Dominicam celebrare noluerunt , fed reverà Clerici officium compleverunt. Rogavi etiam ut fuftinerent de his, quae egerunt, Refponfa Piiffimorum Principum, Dominorumque veftrorum. Ego autem neutram partem volo celebrare Colle&tam, ne fortè aliquod fchifma San&ae atque Orthodoxæ generetur Ecclefiae. San&a Synodus dixit : Rogamus adhuc &c haec addifcere à Magnificentia veftra, utrum depofitionem Cyrilli & Memnonis, & reliquorum excommunicationem ; quam & per petitiones edocuimus Magnificentiam veftram , praedi&i cognoverint , quam publicè ob hoc ipfum per omnem propofuimus Civitatem , ut manifefta haec omnibus , qui cum ipfis funt , Epifcopis fieret ? Magnificentiffimus Comes Candidianus dixit : Si de aliqua vili caufa proponeret San&ta Religiofitas veftra, & hoc quoque notum fieri poffet. Quantò magis virorum depofitio praefatorum, quæ tantopere publicata eft , & per totam propofita Civitatem ? Hoc ipfum namque Civitas commurmurat univerfa. Et magna eam multitudo transfcripfit. Infuper &: me rogante , ut Dominico die Miffae non fierent ab eis, reverà Memnon hujus Civitatis Epifcopus coram omnibus dixit: Quia quantum cognovi, & depofuit nos Sanétiffimus Epifcopus Joannes, cum Synodo quae cum eo eft. Qui non dicam contra hanc Synodum praevalere quodcumque non potuit , crede quia nec foli mihi fine Synodo poterat prævalere. Qui ergo ifta dixit, quomodò depofitionem fuam nefcire potuerit, me interrogari fuperfluum eft. - - - San&a Synodus dixit : Quaefumus ut difcamus à Magnificentia veftra, fi obedierint confiliis vel denunciationibus veftris , & minimè collegerint ? ' ' ' • Magnificentiffimus Comes Candidianus dixit: Ego in ipfo fabbatho ad vefperam rogavi, & fequenti die valdè diluculo vadens ad Reverendiffimum Epifcopum Cyrillum , id eft, Dominico die, non ceffavi rogare atque precari, ut meæ poftulationi concederet . Illi verò non acquiefcentes exierunt , Colleétamque fecerunt. Contra quos contendere ultra non valui. San&a Synodus dixit: Manifefta funt, quæ audaciter & illicitè ab eis confuetè funt fa&ta , quæ in tempore competenti ad pios & Chrifti Amicos perferemus auditus. '.'

[ocr errors]

&TYnodalis in Neftorium A&io fuit habita feria fecunda hebdomadæ, Joannes autem Antiochenus advenit feria fexta, eademque die peregit fuum conventiculum : Cyrillum &Memno. nem communione & gradu , reliquos autem S. Synodi Epifcopos fola Communione exuit, aut potiùs tentavit exuere. Etenim quartæ Synodalis A&tionis ad Principes Relatio'habet : Joamme , ea ipfa die , qua im Epbeforum civitatem ingreffus , Cyrillum & Memmonem depofitionis femtemtia contumeliojè petiit .. Et quintae A&tionis ad San&um Papam Celeftinum Relatio; Joammer, fimulatque Ephefum ingreffu* eff, amtequam pulverem ex itinere comtra&7um excuffiffet, antequam fe veffe exuiffet , rem aufuj eff impiam. Etenim privatum $criptum quoddam comfecit, depofítionifque monem & comtumeliam impegit Sam&fiffìmo Cyrillo , & Piemtiffìmo Memmomi. Excommumicationis nomine etiam umiverf? Jymoao comtumeliam fecit. Infuper bæc $cripto etiam publico mandata depofuit /egenda quibuj libet , Tbeatri parietibus affigemr, ut fuae impietati, fpe&aculum exbiberet. An haec affixio & publicatio fit eodem, an fequenti die faéta , non velim conftans affirmare. Quidquid fit, Joannes fequenti die, Sabbatho, circa vefperam intellexit à Cyrillo, Memnone, ac aliis Epifcopis parari omnia ad folemnem die fequenti Colle&am celebrandam: Etiam folemne Sacrificium. Haefit an fortè ignorarent latam in fe fententiam , an verò ipfam contemnerent, ideoque vellent facinori addere facinus , attentatæ in Neftorium damnationi praevaricationem quarti Antiocheni canonis. Hinc advocayit Candidianum Comitem , rogavit ab ipfo

accedi Cyrillum ac alios Epifcopos, eis infìnua, ri fententiam , urgeri ad obediendum, ac deterreri à prævaricatione Ecclefiafticarum fan&io. num. Et hanc petitionem dedit Comiti in Scriptis. In praefenti igitur A&tione Comes facit fuorum A&torum relationem, rogatus à Joanne & ejus Affeclis. Refert varia. Primò, quod Cyrillum, Memnonem, aliofque Epifcopos de lata in ipfos fententia non monuerit, feu quod ipfe fententiam non infinuaverit : Eò quod nulla eßet neceffitas, nulla ratio. Etenim fententia nec erat, nec effe poterat eis ignota : Utpotè folemniter publicata , expofita oculis totius civitatis, le&ta ab omnibus , & à plurimis defcripta. LIndè & Memnon candidè profeffus fuit ipfam fibi effe notiffimam. Deindè Candidianus retulit, quod ipfos ad abftinendum à folemni Colleéta ac Sacrificio fuerit hortatus, & inter plures caufas adduxerit hanc: Quia im praecedemtibus diebus , etiam

priufquam vemirem, & $an&fam Pemtecoflem & reliquaj Colleéfa f ufque ad bamc Domimicam celebrare noluerumt, fed revera Clerici officium compleverunt. Quæ pofteriora verba poffint habere duplicem fenfum. Primò hunc: Cyrillus & alii Epifcopi ufque tunc nulla celebrarunt Divina officia, fed coram ipfis celebrarunt eorum Clerici. Secundus fenfus eft: Huc ufque celebrarunt non ut Epifcopi , fed dumtaxat ut Clerici. Et hic omninô videtur effe legitimus.

Proinde oritur quaeftio, Quare Cyrillus & alii Epifcopi ufque tunc adeò humiliter egerint ? Refpondeo ita egiffe propter Apoftolicum Canonem, ex quo Innocentius primus Florentium Tiburtinum Epifcopum graviter arguit, quod in Felicienfi Ecclefia, ad Urfi Nomentani Epifcopi Parochiam pertinente , Divina celebraffet Myfferia , imconfulto eodem ac mefciente. Et adjungit : Quod f verum eff , mom leviter te culpam incurriffe cognofcar. Ex eadem regula ftatuit prima Arelatenfis Synodus : De Epifcopis peregrinis , qui im urbem folent vemire , placuit eis locum dare ut offeramt , Vult eos à loci Epifcopo fraternè invitari ad honorem folemnis Sacrificii ac verbi. Quod nempe fine tali gratiofo invitatu nec celebrare poffint, folemniter. Obligabantur fe gerere ut Clerici : Ut fimplices Presbyteri celebrare. Eft Apoftolicus Canon , ex quo San&us Paulus dixit ad Afiae Epifcopos: Attemdite umiverfo gregi, im quo vo, Spiritur $améfur pofuit Epifcopo r regere Ecclefiam Dei. At verò inter regiminis & Pafturae chara&teres eft omninò Populi Colle&ta , feu folemne Sacrificium . Porrò San&tus Cyrillus & cun&i ejus Ephefum evocati Collegæ ufque ad apertam Synodum erant Epifcopi advenæ, ideoque fe exhibere cogebantur ut Clericos, non uti Epifcopos, Etiam in Fefto Pentecoftes. Synodi Apertura eis dabat plenum Epifcopalis au&toritatis exercitium , ideoque habent A&ta Synodalia : Cyrilli Epifçopi Alexandrini Homilia , Epbeff di&a , cum $ynaxes peragerentur , depofito Nefforio . Etiam Rheginus Conftantienfis Epifcopus, Cypriorum Metropolita , tunc folemniter dixit ad Synodum. Neflorianæ caufae difcuffio duravit à prima luce

' ufque

ufque ad no&nem : Ea pera&ta Patres obtulerunt folemne Sacrificium. Quod etiam manè antè examinis ingreffum obtulerint , non eft dubitandum. Comes ergo Candidianus Cyrillum ac ejus Collegas rogavit , ut illam modeftiam , in qua ufque ad fua in Neftorium A&ta, etiam in ipfa Pentecoftes folemnitate perftiterant, continuarent ufque ad Refcripta Principis : Ut Synodum haberent pro necdum aperta. Verùm hæc ratio non militabat in Memnone , refidente in propria civitate & Cathedra. Hinc Candidianus eft ipfum fingulariter aggreffus , latam à Joanne Patriarcha fententiam ei intimavit , & hortatus eft obedire. Hinc & ille repofuit: Quia quamtum cogmovi , depofuit mor $an&iffímur Joamnes cum $ymodo, quae cum ipfo eff. Qui mom dicam comtra banc $ynodum praevalere quodcumque mom potuit , crede quia mec foli mihi fine $ymodo peterat praevalere. Admiratur Joannis audaciam , qui in plenam Synodum praefumpferit tale facinus. Hoc fenfu : Joanmer mec me folum damnare poffit. Ego emim fum Affaticus Epifcopur , & quidem totius Diœcefeor Autocepbalur Exarcbus , ideoque Antiocbiae Patriarcba mibi! im me , juxta fextum ANicænum Camonem , babet pemitus poteffatis. „Quomodo igitur babeat in univerfalem Synodum? Memnon excepit de nullitate fententiae: Dixit ipfam effe non Synodale judicium , fed hoßile convitium , ideoque ipfi nullatenus deferendum . - Candidianus ad permovendum Cyrillum adduxit & aliam rationem : Ego autem meutram partem volo celebrare Colle&am, me fortè aliquod fcbif. ma $an&#ae atque Ortbodoxae gemeretur Eccleffe. Utique ufque ad Refcriptum Principis. Voluit utriufque partis A&ta manere fufpenfa : Sufpenfam omnem Synodum . Omnes iftic utiufque partis Epifcopos degere ut advenas, & fungi folo Clerici officio , ac fi Synodus necdum effet aperta. Quantò impetu Comes iftud poftulaverit, edicunt haec ejus verba : Ego im ipfo Sabbatbo ad vefperam rogavi , & fequenti die valde dilu. culo vadem r ad reveremdiffimum Epifcopum Cyrillum , idef, die Domimico, mom ceffavi rogare atque precari , ut meae poffulatiomi concederet, Illi verò nom acquiefcentes exierumt, colle&amque fecerumt. com. tra quor contendere ultra mom valui . Ex quibus patet , quod Joannes Sabbatho ad .vefperam , proximo die poft fuum adventum & attentatam fententiam , vigefimo feptimo Junii, Candidianum advocaverit , & has ad ipfum fecerit preces. Et quod Candidianus ftatim fuerit ipfis obfecu. tus . Sententia fuerat matutino ejufdem diei tempore promulgata , ideoque Joannes dubitabat , an forfitan ad Cyrilli & Collegarum aures perveniffet. Quo die faéta fuerit haec Relatio, non conftat. Haud dubiè fa&ta fuit ftatim poß diem Dominicum. Forfitan feria fecunda. Nifi Principum Apoftolorum feftivitas diftulerit in feriam tertiam, Quidquid fit, audita Relatione Joannes conclufit Cyrillum cum fuis Affeclis denuò prævaricatum: Deliquiffe in quartum canonem Antiochenum , ideoque effe obfirmatum in fua degra

datione , exutum omni fpe recuperandi honoris. Et minatus eft referre ad Principes . Nec dubitandum , quin minas expleverit. Haud dubiè idem fecit Candidianus. Et ex hujus forfan relatione Joannes facrarum Largitionum Comes didicit modum, quo & ipfe ambas partes, donec in gratiam redirent , voluit à Colle&tis ac aliis Divinis Minifteriis fufpendere. Quidquid fit, utraque Relatio periit aut latet. Interim in Synodalibus Aëtis eft frequens hujus rei mentio. Etenim San&a Synodus fcripfit Joannis Attentatum fuiffe incompetens , infirmum , puerile judicium , dicacitatem , audaciam , temeritatem , convitium , contumeliam , ideoque ipfi in nullo fuiße deferendum. At verò Joannis Antiocheni fa&io pertinaciffimè fuftinuit, omnemque Synodum clamavit prolapfam in praevaricationem quarti Antiocheni canonis .

C A P U T XIII.

Dominis Keverendis , &* Honorandis Presbyteris , & Diaconis , & reliquis Clericis , & Amico Chrisii Populo ji Hierapoli Euphratfie 5 .Sanéta Synodus Orientalium , & eorum qui ex diverfis Ägionibus atque Provinciis per gratiam Dei in , Ephefùm convenerunt , in Domino gaudere ,

- Uoniam confequens videtur exiftere, quod - hi, qui furfum univerfa fecerunt ad peremptionem re&tæ fidei , & confufione ac perturbâtionibus atque iniquitatibus res Ecclefiafticas compleverunt, falutem propriam defperantes , dirigat ad vos, ut etiam veftram Reverentiam perturbent illicitis & iniquis litteris fuis, idcirco agnofcite , quod aliqui eorum propter hæreticam Cyrilli fententiam , quam confirmare praefumpferunt fubfcriptionibus fuis , & propter alias perverfitates fuas depofiti fint , reliqui verò univerfi excommunicationis nodo fuppofiti, & nullam vim Sacerdotii retinent ad ligandum five folvendum, vel aliquid aliud ad Sacerdotes quod pertinet operandum. Non igitur perturbet Reverentiam veftram, fi quæ ab eis litteræ dirigantur. Infirma enim funt, & araneis debiliora , quæ à Depofitis atque Excommunicatis fiunt. Oportet verò Religiofitatem veftram, fcientem quoniam de nulla re tantopere cogitamus, quantum de pia fide, quam praediéti tentaverunt fuis vocum novitatibus amovere, non folùm pro nobis oretis, fed & fortiter voto animi propugnetis, ut Communicatores efficiamini pro pietate fudantium , & laborum retributiones

Nor. legit Cii ,

hujus mundi reportetis ab omnium Deo. Pro re&is autem Dogmatibus aeftuamus, pro quibus Divinus Apoftolorum Chorus pium fanguinem fudit , pro quibus Martyres temporum fingulorum omni modo in fuis corporibus excepere tormenta , & varias mortis fpecies fuftulerunt; quae San&orum Patrum , qui Nicæam funt colle&ti , Concilium fcripta Confeffione confirmans, ufque ad nos, & eos qui poft nos erunt, homines deftinavit. Epifcopus Antiochiae incolumes vos in Domino perfiftere oro , Reverendiffimi atque fideliffimi. Joannes Epifcopus Damafci Metropolitanus

fimiliter. Tranquillinus Epifcopus Antiochiae Pifidiae Metropolitanus. Alexander Epifcopus Amafaeae MetropolitanuS.

Fritilas Epifcopus Heracleae Metropolitanus.
Dexianus Epifcopus Seleuciæ Metropolitanus.
Cyrus Epifcopus Tyri Metropolitanus.
Himerius Epifcopus Nicomediæ Metropoli-
tanuS .
Helladius Epifcopus Tharfi Metropolitanus.
Antiochus Epifcopus Boftrorum Metropoli-
tanuS , - -
*Alexander Epifcopus Hierapolitanus.
Julianus Epifcopus Sardicæ Metropolitanus.
iMaximinianus Epifcopus Anazarbi Metropo-
litanus .
Petrus Epifcopus Trajanopolis Metropoli-
tanldS .
Eutherius Epifcopus Thyanorum Metropoli-
tanuS .
Βafilius Epifeopus Lariffae Theffaliæ Metro-
politanus.
Rabbulas Epifcopus Edeffae Metropolitanus.
Afterius Epifcopus Amidae Metropolitanus.
Bofforus Epifcopus Gangrorum Metropoli-
tanllS . -
Paulus Epifcopus Eme{ae.
Dorotheus Epifcopus Marcianopolis Metro-
politanus.
Macarius Epifcopus Laodiceae.
Ceruntius Epifcopus Claudiopolitanus,
Mufaeus Epifcopus Aradiae.
Polichronius Epifcopus Epiphaniae.
Hefychius Epifcopus Caflabalorym.
Placcus Epifcopus Laodiceae.
Theophanius Epifcopus Philadelphiæ,
Theodoretus Epifcopus Cyri.
Valentinus Epifcopus Malli.
Jacobus Epifcopus Doroftoli.
Jarianus Epifcopus Auguftae.
0lympius Epifcopus Carpafiae.
Aurelius Epifcopus Irenopolis.
Heliades Epifcopus Zeugmatis.
Meletius Epifcopus Neo-Cæfareae ,
Marcellus Epifcopus Arcæ.
Anaftafius Epifcopus Tenedi.
Marcianus Epifcopus Abydi.
Theofebius Epifcopus cy.
Euftafius Epifcopus Nutinæ.

[merged small][merged small][ocr errors]

Anc Epiftolam crediderim fuifTe Encycli

cam: miffam ad omnes Orientalis Dioecefeos Metropoles & civitates. Joannis fa&io timuit fimiles de damnato Neftorio litteras à Synodo tranfmittendas, ideoque duxit ipfàm praeveniendam, atque ita ab ea divertendum populum, Et fecit non fine fruétu. Quam enim quaedam in ifta Diœcefi civitates adversùs Synodum contumaces fuerint, infra docebimur. Singularis & horrenda fuit duritia Hierapolitanæ civitatis, Metropolis in Euphratefia Provincia. Ejus Epifcopus Alexander, vir fenex & do&us, nullis precibus aut confiliis voluit acquiefcere : Perpetuum in metalla deportari maluit, quam Synodum agnofcere. Ejus populus, dum fe à Principe cogendum vidit ad obediendum Synodo , minatus eft femetipfum violentis manibus invadere. Hac forfitan de caufa Acaemetenfis Codicis Compilator hanc Encyclicam Epiftolam infcripfit foli iftius civitatis Clero ac Populo. Porrò Epiftola Synodum arguit non de praecipitatione fententiae, non de praevento Joannis Patriarchæ adventu, nec de praevaricatione Divalis Sacrae , fed dumtaxat de prævaricationeNicaeni Symboli per comprobata & confirmata San&ti Cyrilli duodecim Capitula, quae omnis ifta fa&io pertinaciffimè cenfuit fœtere ex Ario, Apollinario, atque Eunomio. Pertinaciffimè cenfuit per Synodum fuiffe authenticè probata ac ftabilita. Hæc fuit palmaris caufa, ex qua Sanétum Cyrillum , uti Hærefiarcham , irreparabiliter degradavit, & omnem Synodum , uti ejus comprobatricem , exuit Chriftiana communione. Hinc Patriarcha Joannes frequenter, etiam coram ipfo Principe, juravit Cyrillum , etiamfi -* ex animo poenitentem, nunquam à fe redden* dum Epifcopali honori. Haec funt verba fa&iofae fententiæ : Quomiam vo* baeretico fenfu ae memte uf, temeritate & comfufome privatum imter vos Comfeffum celebraffir , omnique turbarum gemere civitatem & $am&am hanc Symodum impleviffir, me videlicet in Capita , quae cum Apollimarii , & Eumomii , atque Arii impietate ac perverfa do&rima congruumt , inquireretur, ideo tu Cyrille Alexandrime, & tu Memmom bujus civitatis Epifcope, fcitote vor depofitor , & ab Epifcopatu aliemor. At verò reliqui omnes amatbemati fubjacete, donec Capita

baeretica ,

}.eretica, à Cyrillo Alexamdrimo expofîta , amathematizetij . Hanc Synodalem Capitulorum confirmationem factio & in litteris & in Aétis non defiit vociferari. Et hinc quaeftio eft , A n Synodus revera probaverit Capitula ? Videntur fuiffe probata . Etenim poft leéìam & probatam fecundam San&ti Cyrilli ad Neftorium Epiftolam, poft item le&tas & probatas litteras, quibus Celeftinus Pontifex Neftorii do&rinam ac perfonam damnavit , Petrus Alexandrinæ Ecclefiae Presbyter, & Synoda!ium Notariorum Primiceriùs dixit ad Synodum : Ifi , quae modò audivifiur , Jamé7ita , quoque Epifçopi moflri Cyrilli comfona fcripfit , quæ & prae manibus babemur, & fi Pietaj veffra jufferit , recitabimus . Et Flavianus Philippenfis Epifcopus , primæ Macedoniæ Metropolita , ac Rufi Theffalonicenfis Archi-Epifcopi Vicarius repofuit : Legantur baec quoque , & in A&orum Commentarios referantur. Et praefatus Notarius legit totam tertiam , quae eft duodecim Capitulorum, Sanéti Cyrilli Epiftolam. Et fuit comprobata. Fuit enim relata in A&torum Commentarios. Et huc refpicit San&us Cyrillus in Apologetico liforo ad Imperatorem Theodofium. Etenim illic de Joannis Antiocheni in fua Capitula impotenti furore graviter queritur , atque adjungit : Fidei namque meae re&itudini teffimonium perbibuit & Romama Ecclefía , & $an&a quoque $ynodus ex univerfo Orbe congregata. Quod enim mulla ex parte ab Evangelica & Apoßolicat traditiome aberraverim , immò quod reéfam , minimèque obliquam Sacrorum dogmatum fèmitam temeam , & pofleaquam Epiffola* , qua* ad Neftorium perfcripferam , legiffemt communi femtemtia comfeff, fumt omnes : Et quidem $cripto in ipfa fide monimentorum , rerumque geffarum. Palam affirmat fuam Capitulorum Epiftolam fuiffe & à Romana Ecclefia , & ab omni Ephefina Synodo comprobatam. Et in hoc Co

[ocr errors]

Archi-Diaconi , & San&to Cyrillo Syncelli , ad Maximianum Conftantinopolitanum Antiftitem Epiftola , conftanter hæc habens : Dum priùs Orientale , & expeteremt , ut Capitula , quae San&fiffimur Frater vefler Cyrillus expofuit , baec ipfa anatbematizam , idem extra Ecclefiam catholicam faceret , in hoc idem Domimus meus $an&iffimus Pater Cyrillu* reccrtabat , atque dicebat , quod $an&a & magna Symodus agnofcemr , quorum veritatem famcivit , ea reéfae & famæ fidei effe , & Joammem cum reliquis fegregationi fubjecit . Et quomodo, dmquit, ego cum eis faciam pacem , & evertam $ymodale Judicium ? Poffet legi : $ynodus agnofcem, eorum veritatem , fancivit ea reéfae fidei effe. Quidquid fit Cyrillus apud Orientales eonftanter afferuit fua Capitula omninò fuiffe confirmata Ephefi , & fe ab ifto Synodali judicio non poffe recedere . Hoc ex ejus ore fcripfit Epihanius.

Hoc ipfum affirmat in Synodicis fuis ad Imperatorem Leonem litteris Joannes Sebaftenfis Epifcopus, Metropolita primæ Armeniæ : celefimi & Cyrilli Epißolae, adversùs impium Neflorium ad Oricntales univerfor datae , & ab eodem Cyrillo

contra eumdem Nefforium Amathemata propofita funt firmata atque roborata . Utique Ephefi . Et in Breviario Liberatus Diaconus: Joanme * Amtiocbemuj , cognofcem* quæ gefta fuerant Ephefi in dammatiome Neflorii , & illa duodecim capitula Cyrilli in ipfo Comcilio fufcepta & confirmata , imdignabatur valdè comtra Cyrillum. Et habemus teftimonium adhuc longe firmius. Etenim in Decreto , quo fuos Cardinales Diaconos Rufticum ac Sebaftianum degradavit, Vigilius Pontifex pofuit: $ymodicam beatae recordatiomir Cyrilli Epiffolam ad Neflorium cum duodecim Capitulis Samę?a $ynodus Ephefima prima fufcepit , & beata Chalcedonemfir $ynodur ad convincemda* Nefforii vefamiaj im defimitione fidei legitur pofuiffe. Et Gregorius fecundus Pontifex in profeffione fidei , quam tranfmifit ad San&tum Germanum Conftantinopolitanum Epifcopum , haec habet : Humc utique nonum $am&7i Cyrilli Anathematifmum cum reliquis omnibus amathematifmis recepit tertia $an&a ac (Ecumenica $ymodus , quo fènfu $am&fur ediderat. Manifeffum enim efl , Samé?os PP. im di&a $am&7a Synodo comgregatos totam tertiam dié7i Patris Epifolam, adversùs impium Neflorium Epifcopum Comffamtinopolitanum fcriptam , abque ulla retraéfationis baeftatione fufcepiffe. Scimur autem extremam diêfae Epißolae partem di&or duodecim Amathematifmor comtimere , Et unica caufa, ex qua Domnum Antiochenum, Ibam Edeffenum , ac Theodoretum Cyrenfem Epifcopum damnavit Ephefinum Latrocinium, fuit in Ephefinum Concilium per Capitulorum impugnationem contumacia ac prævaricatio : Quod nempe probatis per iftam Synodum Capitulis pertinaciter reftitiffent. Et in Conftantinopolitana Collatione conftanter dixerunt Severiani Epifcopi : Duodecim Capitulorum , quae imfertat ef? in Epbeff $am&7o Comctlio , Epiftolam , quàm neque vos poteftis denegare $ynodicam effe , cur mom recepit cbalcedonemfe Comcilium ? Conftanter affirmant Epiftolam Ephefi non folummodo fufceptam , fed infuper effe Synodicam , feu ab omni Synodo confirmatam & canonizatam. Addunt effe re m adeò lucidam , ut nemo poffit inficiari. Hinc Chalcedonenfem , quae iftud non comprobavit Judicium , Synodum averfantur. Loquuntur ex apologetico San&i Cyrilli libro , à quo fupra audivimus Epiftolam fuiffe firmatam in fide &c A&tis Synodalium monimentorum . Nec defunt alia hujufmodi teftimonia. Et quidem quod Celeftinus Pontifex ac Romana Ecclefia comprobaverint Capitula , non eft dubitandum. Etenim in opufculo, quo blafphema, San&ti Cyrilli Capitulis oppofita, Neftorii Capitula refutat, Marius Mercator præfatur : Epifcopi Cyrilli Capitula priora pofuimus , quæ Romana Ecclefia approbavit vero Judicio. Hoc eft, Synodali, maturo, irrefragabili . Et hocce judicium omninò laudat San&usCyrillus in Apologetico libro ad Imperatorem Theodofium. Omnis quaeftio eft de Ephefino Concilio. Eam in Conftantinopolitana collatione folvit Hypatius Ephefinus Epifcopus, fupra adduéto Severianorum argumento refpondens: $i ommer formas ac definitione, fidei in Epbefo adversùs Neffe*

« VorigeDoorgaan »