Pagina-afbeeldingen
PDF

Eaptifmus inviti. ¥ide Inviti Baptifmas, Baptizandorum numero oppreffus , & propè extin&us Theodoretus. 171. 2. Barfumar Archimandrita , Eutychianorum coryphaeas. - 152. 1. $afilifcus nafcitur ex ovo afpidis, 1 16. 1. Pulchra illius, licet non vera, ad haerefim allufio. ibid, Baffiamur, Memnonis Ephefini Epifcopi prædeceffor, Ordinationi refiftit tribus horis; adeò ut ejus fanguine commaculetur Evangelium & altare. Tandem confentit. 156. 2. Alioquin non valuiffet Ordinatio. ibid. Bellum & pax funt Chriftianis: neceffaria . 22 I. 2Bibliotheca Romana ohm habuit omnes Epiftolas Theodoreti , & aliorum de caufa Neftorii. 189. 2. £igamiam fuam fucceffivam, non impedire Epifcopatum , fed aliorum fimultaneam tantùm, affirmat Irenaeus, tamquam ex Majorum veftigiis. 69. 1. Ejufdem fententiæ fuit Theodoretus . - ibid. Εlafphemiæ deteftandae mos , erat confciffio tunicæ. 89. 2. Bona Neftorii exulis , adjudicantur Ecclefiae : Conftantinopolitanae. - - - 83. I. Prachio faeculari licitè utuntur Chriftiani , contra Epifcopos rebelles. 288. 1. Exemplo Maximiani Epifcopis haereticis, fuperordinantis orthodoxos. 155. 1. Et taliter promulgantis fuam Synodicam, 162. 2.

[ocr errors]

Halcedonenfe Concilium averfaatur Severiani Epifcopi, quia non excepit Capitula San&i Cyrilli. 45• 2. Calumniari omnibus adjacet, non eft tamen omnium dicere veritatem. 336.2. candidianus Comes , conqueritur praecipitatam , à San&o Cyrillo Neftorii damnationem. 31.2. .. 3Hanc irritat tamquam fa&tam contra keges Imperatoris. 41. 1. Perturbat civitatem Ephefinam. 67. 1. Neutram diffidentium partem vult Miffas celebrare, ne fchifma fiat. 43. I. Excidit gratia Imperatoris. 131. 2. Canonum Apoftolicorum au&oritate utitur Imperator Theodofius. 67. I. Capitula San&us Cyrillus compofuit bis duodecim : quibus bis refpondet Neftorio. Duode- cim inferta funt fecundæ illius Epiftolae: alia duodecim , tertiae. 46. 1. & feq. Capitula fecundæ Epiftolae, recepta funt ab Ephefina « Synodo tamquam Ecclefiaftica regula. ibid. Capitula tertiæ Epiftolae , funt leéla, laudata , non canonizata . ibid. Nec quidem à Chalcedonenfi. 47. 2. Pofteà tamen à Romanis Pontificibus. 5 o. 1. & feq. Haec Capitula turbarunt multorum animos . 221. 2. Propter hæc occifus eft San&tus Flavianus. 47. 2. Sunt à Theodoreto nec probata, nec

damnata . I Io. 2. Potenter defenduntur. 329. 1. Haec hæretica cenfet Joannes Antiochenus. 44. 2. Ea probat San&us Cyrillus, quia funt approbata à Romana Ecclefia. ibid. Tandem à toto Mundo approbantur, 275. 1. Summo honore afficiuntur, ab ipfis inimicis. 26o. 2. Horum Capitulorum tertium utitur voce Hypofafis aequivocè. Quod poterat fcandalizare Neftorianos. 47. 1. Capitulo hoc abutitur Maro Edeffenus. ibid. Capitula Theodori damnare volentibus Patribus, fe opponunt illius amici . 142. 1. & feq. Carnaliter gignere quid fit ? 2o3. I. Caro Domini eft propria Verbi , vivificatoria omnium. 17. I. Caftitas Epifcoporum Orientalium in fummo pretio fuit. 293. 1• Caftris confecrari Epifcopos eft contra Canones. 315. 2. 316. 1. Catholicam Ecclefiam in parte Orbis tantum effe , affirmant Neftoriani , Donatiftae, Luciferiani . I22. 2 • Celfus Epicureus Prophetas noftros irridet Dei mortem praedicentes. 91. i. Chryforeter Eunuchus è Scholaftico Præfe&us facri Cubiculi , favet Neftorii perfonae , non dogmati. 52. I. Promovit hunc ad Epifcopatum Conftantinopolitanum. ibid. Litteras recipit à Neftorio, palinodiam fiétam , & mendacia. 5 1. 1. 53. 1. Diu tamen manet Neflorio fidelis. 53. 2. Poft mortem multùm auri & argenti relinquit: item & catalogum Donatorum, inter quos nomen Sanéti Cyrilli. I3o. Icbrifur unus eft. 14. 2. Non duplex. 15. 2. Non poteft dici unus Chriftus ex Deo Verbum, & alter homo. 14. 2. Ejus meritum à principio fuit infinitum. 215. 1. Non per modum progreffus obtinuit gratiam & gloriam . 16. 1. Non eft Deus ferens hominem. 16. 2. Eft humanatus, inhumanatus. 14. 1. Non eft homo Deificatus , fed Deus incarnatus. 16. 1. Puer in pannis, confeffor eft geaitoris , 14. 1. Non operatur virtute Spiritus Sanéti quafi aliena. 17. 1. Nec fibi fervus, nec dominus. 15. 1. Legislator faétus homo fub le- ge. ibid. Chriftus, Patris Filius impaffibilis, in crucifixo corpore , proprias faciebat paffiones. I5. I. Judicaturus Mundum in juftitia. ibid. Eft Apoftolus & Pontifex confeffionis noftræ 15. z. Sacrificans Deo , & Patri, non obtulit facri

[blocks in formation]

contra Canones. 73. I.
Clerus debet fequi Epifcopum, non Epifcopus
Clerum. 32o. I.
co quoties additur, hoc quod intelligit cogit.
16. 2.
co-adorari, co-appellari homo cum verbo non di-
citur. ibid.
Codex antiquus Romanus, eft tomus San&ti Pro-
cli. I 39 I. 2.
Codex in quo colle&ti erant Orientales Canones ,
fummae apud Graecos authoritatis appellatur
Codex univerfae Ecclefiae. ' 121. 2.
Codicis Caffinenfis authoritas. 25. 2. Multa in
lucem protulit , quae ha&enus latebant , &
alia bona praeftitit. 17. z. 32. 1. 47. 1. 56.1.
61. I. 65. 1. 67. 2. 73. 1. 79. 1. 81. I.
812. 92. 2. 942. 96. 1. 97. 2. 98. 2. 1o1.2.
1o2- I. 1 12. . . 1 15. 1. 1 16. z. 1 17. I.
& feq. 169. 1. 193. 1. 223. 1. 244. 1. 337. 2.
358. 1. Præclariffimum qüod præfìitit. 372. i.
& feqq.2741. Tamen aliquando vacillat. 17.2.
76. 1. 2. 84. 1. Io4. 1. 112. 2. 166. i.
237. I. 244. I. Non fervat ordinem epiftola-
rum . I 22. 2,-
Colleéta. . 166. z. Idem eft quod folemne Sacri-
ficium. 42. 2. A Patribus celebrata eft ante
& poft damnationem Neftorii. 43. I.
Comites Confiftoriales erant fummae dignitátis.
8o. I. Quidam fedebant , quidam ftabant.
ibid. Illorum munus erat hortari populum, ut
confidenter accederent ad Imperatorem. 81. 1.
'Commilitonem noftrum effe Deum, olet Pela-
gianum. I I 5. I.
Communicatio idiomatum in Chrißo. 16. v.
156. 1. In quo fundetur ? 9o. 1. Probatur ex
San&to Auguftino à San&o Fulgentio.. jbid.
Communicatio idiomatum etiam contrariorum.
92. 1. & feq. -
Communicationem idiomatum non per abftra-
&ta , fci- per concreta exprimendam cenfet
San&us Joannes Damafcenus. 92. I.
Communicare non licet cum Hæretico. 316. 1.
& feq.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Compendiofa falus, id eft, compendium fidei,
praeftat multis ambagibus articulorum. 35. a.
Concilium. Vide Synodus. .: t. · · · · ·
Concionandi mos antiquus eft, ut Presbytero
concionante, interloqueretur Epifcopus : &;
poft Epifcopum aliquando Patriarcha, rr8; 1.'
Conjun&io vox eft aequivoca,.inepta exprimere,
unionem Verbi cum humanitate. 1 19. 1.
Confiftorium eft locus ubi Imperator fedet cum
fuo Confilio. 8o. 1. Illic audiri non folebant
Sacerdotes ab Imperatoribus Latinis. 8o. 2.
A Graecis folebant, agentes etiam de rebus
• facratiffimis. 88. 2. Huic mori fe accommo.
dant Legati Romani. i ibid.
Confiftens in Confiftorio, vocari prius debebat
Principe, quam audiri. 81. 1. Intra illius ve-
, lum primum fe confiftere permiffum ,. tam-

quam unum de populo, tyranno Maximo ex-
probrat cum querimonia San&us Ambrofius
Epifcopus Valentiniani Imperatoris legat:s,
8o. 2. & feq.
Confiftorium Romanum ex Imperii forma de-
fumptum eft. 8o. 2.
Conftantinopolis antonomafticè dicitur Civitas
Regia. 13c. 2.
Conftantinopolitanus Epifcopus , quomodo
coeperit fe oftentare Patriarcham ? 1 56. I.
Conftantinopolitanae Cathedrae fecundus Eccle-
fiae locus tribuitur à Concilio Conftantinopoli-
tano. 152.2. San&us Proclus & Domnus pa-
&tum ineunt de admittendo hoc Canone. ibid.
Pa&um hoc non cum Joanne iniit San&us
Proclus. 349. 2. Praeeminentiam illam ægrè
tulit San&us Cyrillus . ibid. Et poft hunc
Diofcorus. ibid. & 1 52. 2.
Conftantinopolitano Concilio interfuerunt mife-
rabiles Epifcopi. 124. z. Eft autem unum ex
quatuor, quæ ab Imperatore Theodofio præ-
dicari juffa funt per omnem Ecclefiam. 1 24. 1.
Idque propter illius Symbolum. ibid.
Conftantinopolitanum Epifcopatum fibi refervat:
Sanétus Caeleftinus Papa. 286. I,
Conftantinopolitani multi Neftorianis faventes ,
ad hos navigant, eofque animant ad pertina-
ciam. r. 99. I. 92-2-
comfubßantialir , vox introdu&a in Ecclefiam ,
ab HoGo Cordubenfi , & Sanétus Hermoge-
'ne. 2o3. 2. Qui tamen non funt primi illius
Authore. ibid.
Corpus umum fumur, eleganter expofitum. 125. I.
Corruptionis per aurum & argentum fa&tae apud
Imperator Theodofium arguitur San&tus Cy-
rillus , à Neftorianis . Io4. 1. ao3. 2. Eft
impoftura mendaciffima. Io3. 1. Io8, x,
Criminahi à caufa Neftorii expulfus Comes Can-
didianus: utpote faecularis. 32. 2.
$an&us Cyrillus fuit Conftantinopolitanus. 1 3o.1;
Ab infantia orthodoxus , enutritus in finu
San&orum Patrum , id eft Monachorum .
: 182. 2. Praeceptorem habuit Sanâum Ifido-
rum Pelufiofem , quafi patrem. 246. 2. Fuit
' ' Monachus , 182. 2. Clericus exiftens adfuit
condemnationi San&tis Joannis Chryfoftomi.
* 183. 1. Succedit Thebphilo avunculo fuo, in
_* Epifcopatu Alexandrino. 182. 2. Motus Ne.

[blocks in formation]

42. 1. Vide Ephefimi Patres excommunicati.
Incarceratur cum San&us Memnone: cuftodi-
turque à Jacobo Comite. 54. 2. 58. 2. Falsò
accufatur fugiffe ex carcere. 128. 2. 1 3o. 2.
Accufatur de hærefi , ac fi duas in Chrifto ne-
garet naturas. 183. 2. Ille verò Orthodoxam
do&rinam fequitur , quam ex Prædecefforibus
{uis hauferat , Dionyfio, ac Magno Athana-
fio. 214. 2. Tandem viétor , Alexandriam
revertitur 3o. O&obris anno 432. ioo. 1. 83.z.
lUbi excipitur cum exultatione & gloria.
I Io. 1. Statim fama fpargitur quod anathe-
matizaffet fua Capitula. 236. 2. Ille quidem
Capitulorum tertiæ Epiftolae confirmationem
è Synodo numquam petiit. 166. 1. Sed nil
revocavit. 2.36. 2. Explicavit autem ea in
Epiftola fundamentali , quam mifit Acacio
Berrhaeenfi . 180. 1. 236. 2.
$an&o Cyrillo ab Orientalibus mittitur Paulus
Emefenus Epifcopus, cum Epiftola Joannis
Antiocheni , quam San&tus Cyrillus meritò
ægerrimè tulit. 212. 2. & feq. Ejus conftan-
tia . 176. 2. Nihil de fuo vult damnare.
236. 2. Remittit fidei profeffionem , quae per
Ariftolaum exigi debeat ab omnibus pacem
habituris. 35 1. 1. Cum Neftorii damnatione.
ibid. & fèq. -
Jamé?i Cyrilli Scripta variè à variis olim translata.
2.31. 2. Malè putantur à Diofcoro vitiata eße.
233. 2.
Cyrus civitatula Epifcopalis comple&ens 8oo.
Parochiales Ecclefias. 279. 2.
Cyrus Epifcopus Tyri, praedeceffor Irenæi, fa-
vet Neftorio. 68. 2. Moritur. ibid.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Deus Pontifex.

probatur in diverfo fenfu . ibid. Numquam
profcribitur à Romana Ecclefia. ibid.
Deum paffum nullo modo agnofcunt Neftoria.
ni : 75. 2. Praedicatur tandem per totum
Orientem. 328. I.
Deum effe mortuum probatur ex Symbol6Nicae.
no , & Apoftolico. 2o8. I. Ab Apoftolica
Sede in Canonem recipitur, Deum mortuum
effe carne. ibid. Pulchrè exponitur à Juftinia.
no Imperatore . ibid. Eft propofitio inferta
Profeffioni Pontificum Romanorum. 2o8. ,.
Propofitionis illius hofles. 2o9. 1. Scandalo-
fam effe Gentilibus, affirmat Fauftus Apollo-
niadis Epifcopus. 2o7. 2.
I 56. I.
Dile£tione cafta omnes debent diligere Deum.
267. 2. Non eft cafta dile&io qua Deus pro-
pter mercedem diligitur. ibid. Etiam propter
cœlum , ibid. Cum Dei dile&ione damnari
£;ul Theodoretus, quam fine illa falvari.
ibid.
Diodorum Tharfenfis Epifcopus, Magißer Theo-
dori Mopfueftienfis. 147. 2. Poft mortem ho-
noratur ut Martyr à Sergio Cyrenfi. 1 55. I.
Poft mortem damnatur cum Scriptis ííis a
San&o Cyrillo. I4o. 2.
Diofcorus Alexandrinus Archidiaconus tenipore
Sanóti Cyrilli. 153. 1. Meditatur vindiâam
adverfus Antiochenam & Conßantinopolita-
nam Sedem. ibid. Eft peffimus San&i Cyrilli
in Cathedra fucceffor . 1o8. I. Unicam in
Chrifto naturam profitetur. 7o. 1. Idcircò in
latrocinio Ephefino confirmât fecunda San&i
Cyrilli Capitula in fenfu Eutychiano. 47. 1.
Eft Irenaeo infenfiffimus. 69. 2. & feq. Odium
ejus in Sanétum Flavianum, originem fumit
ex fuppetiis, quas hic tulit Paulo , San&i Cy-
rilli nepoti , omnibus fortunis per Diofcorum
exutO. 1 3o. i.
Difceptatio adverfùr eor, qui im veritate dijudican-
da feruntur judicio folius multitudinir, extans
: inter opera Magni Athanafii , eft Eutherii
Thyanenfis. 283. 2.
Divalis. Vide Juffio facra.
Divinitas non eft paffa poenam, fed injuriam :
& ideò Divinitati pœnas dabunt Judæi.
214. 2. & feq.
Do&oris orthodoxi articulos improbare aliud eft,
quam anathematizare. I47. I.
Do&or ficut vult , interdum fic fapit grex :
148. I.
Dogmatis fui de fide , quilibet rationem reddere
t€nCtur. Io7. 2.
Domefticas Capellas & Altaria, olim non habe-
bant Epifcopi. + IO2. 2».
JDominicur Loricatus introduxit fui ipfius flagella-
tionem : patiturque ideò detra&iones, & mo-
leftias. 171. I.
Dominum inter & Domnum diftin&io eft anti-
quiffima. 244. 1. Caeleffem Dominum , terre-
frem dicito Dommum, verfus antiquus. ibid.
Dommus Antiochenus Epifcopus damnatur Chal-

cedone , quia fubfcripfit damnationi Sanéti
Ela-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dorotbeus Martianopolitanus Epifcopus Neftoria-
nus pertinaciffimus, 22o. 2. Publicè anathe-
. . ma fulminat dicentibus Deiparam . 57. 2.
Concionans coram Neftorio. 214. 2. Rele-
gatur in Caefaraeam Cappadociae. 2I9. I.
Dyptichis infcribebantur nomina Patriarcharum
., & Autocephalorum, vivorum & mortuorum,
quae recitabantur à Diaconis ad facrificium.
162. z. & feq.
Dyptichis. Mopfueftienfibus eraditur nomen
Theodori & Meletii, eorumque loco infcri-
bitur nomen San&i Cyrilli. 339. 2.
Dyptychae {aepius mutabantur. ibid,

E

Cclefia & Ecclefiaftica Confequentia diffe-
runt. I J4. 2.
Ecclefiae Catholicæ Neftoriano tempore ftatus la-
mentabilis. 61. 2. 59. 2.
Ecclefiam concedere Epifcopo peregrino, fpeétat
ad Ordinarium. IO2. 2.
Ecclefiae Orientales plerumque erant opulentæ.
• 219. 2.
Ecclefiae vacantis Bona regebantur per oecono-
mos. 95. I. Ea tempore turbarum cuftodien-
da monet Joannes, faecularis Comes largitio-
num. 54. 1. Bona Ecclefiaftica Neftorii exu-
lis adjudicantur Ecclefiæ Conftantinopolitanæ.

83. I.
Ecclefiafticorum lites funt Mundi peftilentia.
215. 2. -

Eleétionis Epifcopalis fufpenfio , aut refervatio,
non eft à Gregorio IX. introdu&a ; eft multò
antiquior. Io6. 2.
Ephefinum Concilium primum , eft coa&um per
tres Divales. 36. I. Ab Imperatore Theodofio
indicitur in feptimam Junii 43 I. 3o. 1. Illius
Praefes fuit San&tus Cyrillus tanquam Vicarius
San&i Caeleftini Romani Pontificis . 46. 1.
. Ille Capitula fua propofuit Concilio, à Cæle-
ftino approbata. ibid. Concilium hoc femper
recurrit ad Papam. 59. 2. Ne quidem ad Sa-
cram jußionem vult Joannem Antiochenum
recipere, nifi fupplex veniam petat , & Ne-
ftorium damnet. 76. 1. Confirmatum eft pri-
mò à San&o Cæleftino, deinde à Xifto III.
277. 1. 2. A Neftorianis farcafticè vocatur be-
medi&um . 115. 1. Illius A&ta funt mutila,
Quia non omnia erant paris authoritatis. 95. 1.
Ephefinum fecundum. I 54. 2>.
Ephefinum Conventiculum femper recurrit ad
Laicam Poteftatem. 49. I. 59. 2.
Ephefini latrocinii fententia contraTheodore-
tum , circumfcribitur à Leone Magno & lm-
peratore. ' 155. I.
Ephefinorum Patrum conßantia. 61. I. Nullo
modo volunt de novo fubfcribere Concilio Ni-
cæno : Quidquid etiam Imperator jubeat.

[ocr errors]

debet. 3 I4. I-
Epifcopus de Ecclefia ad Ecclefiam evehi poteft.
285. 2.

[ocr errors]

ferere gregem. 3 IO. 2.
Epifcopis, fine Metropolita fuo nihil de fide li-
citum eft ftatuere , juxtà antiquam Ecclefiae
regulam. 2oo. I. Nifi hic rogatus non ref.
ponderit. ibid.
Epifcopus confecratus ab Angelis. I 59. I.
Epifcopi Chriftiani in pace mortui Scripta per-
verfa , condemnari poffunt de novo , etfi &;
turbæ metuantur , & perverfitas ifthaec fit da-
mnata in alio. 143. 2. & feqq. Damnari po-
teft, ipfe etiam Epifcopus, poft ejufmodi in
pace mortem. ibid. Ex difpenfatorio tamen
amore pacis prudenter fufpenditur hoc anathe-
m2 . 144. I. & feqq.
Epifcopum corrigendum effe à Laico , nihil eft
infamius. 25. 2.
Epifcopi degradatio iniqua , eft homicidium.
I Q7. I. -
degradato fuperordinare alium , mos
eft perpetuus. 12o. I. Si ille degradabatur à
Synodo confecrabatur hic publicè in Synodali
loco. ibid.
Epifcopi depofiti , tradebantur aliquando Curiae,
ad efferendas fordes è plateis , & ad alia vilia

[blocks in formation]

Epifcopi Rebelles quindecim qui noluerunt com-
municare cum Sanéto Cyrillo. 347. 2. Eo-
rum nomina . ibid. Aliqui eje&ti funt. ibid.
Epifcoporum faecularia bona quæ poffidebant ante
Epifcopatum, devolvebantur olim ad Eccle-
fiam , & ideò populus divites rapiebat plerum-
que, & invitos. 157. 2. Quorum tamen con-
fenfus extorquebatur ante confecrationem.
ibid.

Epiftola conjunétionis. 18. 2.
Epißola fundamentalis San&i Cyrilli.18o.1. 182. I.
Epiftola Nomimavit. 17. r.
Epiftola pacificatoria San&i Cyrilli quæ incipit ,

Epifcopi vix fefe mutuò infcribebant Patrer,

Epifcopis tempore perfecutionum, non licet de-

Laetemtur cæli & exultet terra. 238. 2. Impu-
gnatur ab Irenaeo . a8o. 2. Solemniter cum
acclamatione approbatur à Chalcedonenfi .
2.84. 1. Eft Canonica. 5o. I.
Evangeliftae Matthæus & Marcus de die Transfi-
gurationis Domini conciliantur. 33. 2.
Euchariftiae Corporis Chrifti manifeftum ex San-
&to Cyrillo teftimonium. 15. I.
$an&i Euprepii Monafterium , unde Neftorius
ad Epifcopatum eve&us eft. 82. I.
Eufebius Cæfaraeenfis Neophytus confecratur Epi-
fcopus. 156. 2.
Eufebius adhuc Saecularis refißit Neftorio; crea-
tur Epifcopus Dorileenfis. a5. 1. Ponit pu-
blicam contra Neftorium conteftationem. 25. 1
& feqq.
$an&us Eufebius Samofatenfis , in miiitari habitu
vifitans Ecclefias Arianas , confecrat Acacium
Berrhaeenfem Epifcopurn. I29. I.
Eutberius Thyanenfis Epifcopus, pertinax ad-
verfus San&um Cyrillum . zoi. I. Impugnat
fortiter hujus Capitula. 2oI. 2. Tuetur Ne-
ftorium. 2oz. 1. Monet accelerandam effe ap-
pellationem Romanam ne praeoccupentur ab
adverfariis. 271. 1. Fortè Orthodoxus fuit.
215. 2. Peccavit tamen non leviter, amore Ne-
florii , & odio Capitulorum Sanéti Cyrilli .
ibid. Relegatur Schyto - polim. Inde fugatus
in Tyro defungitur. 2I9. 2.
Eutycber adhuc Orthodoxus, inftat apud Impe-
ratorem pro condemnatione Neftorii . 87. 1.
Unicam in Chrifto naturam profitetur. 7o. 1.
Ejus hærefis coepit anno 441. 152. 1. Ejus
blafphemiæ palmare fundamentum funt Capi-
tula Sanéti Cyrilli Epißolae tertiae . 47. 2.
Appellat ad Sedem Romanam. 1 52. 2. Pur-
gatus prætendit Cathedram Conftantinopoli-
tanam. 153. 1. Convi£tus, vocatur à Leone
Magno fenex delirus ac imperitus. 1 52. I.
Excæcatio haeretici , eft demeritum aliorum pec-
CatOrU1IT1 . 333• 2.
Excommunicato non tolerato Communicans,
eft fimiliter Excommunicatus. IOZ. 2.
Excommunicatio San&torum Cyrilli & Memno-
nis calumniosè fufpenfa ex parietibus. 42. 2.
Quamvis Sacra peragere Excommunicatis non
liceat ante Synodale judicium , juxta Cano-
nes. 58. 2. Nolunt illi tamen abftinere à Mif-

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Jamffur Flavianus , fuccedit San&o Proclo Con-
ftantinopolitano Epifcopo . 152. 2. San&i
Cyrilli Nepotes adjuvat eleemofynis , quos
Diofcorus privaverat omnibus fortunis. 154. 1.
Synodum cogit contra Eutychetem . ibid.
Occiditur propter Capitula Sanai Cyrilli,
quæ extant in tertia hujus Epiftola. 47. z.
Jamé?i Flaviami authoritas pro valore ordinationis
Macedonii , non eft magna. 158. 2.
Fidei Chriftianæ encomion. II4. I.
Fides Chriftiana Catholica cuftodit Imperia.
I46. I.
Fides facit omne lucrum , quæftio autem infide-
lis diffipat. 36o. 2.
Fidei confeffio quam Joannes Antiochenus mifit
ad San&tum Cyrillum eft compofita à Theo-
doreto. 258. I.
Fides donum Dei ac lumen. 262. 2.
Fides explicita Ecclefiae , Remiffionis peccato-
rum , Refurreétionis mortuorum , & Vitæ
æternæ eft neceffaria neceffitate medii. 123. 1.
Fidei pietatem non probat multitudo, fed veri-
tas , ait Joannes Antiochenus. III. 1 .
Fides fana eft unica, caput omnium bonorum.
183. 2. In qua falvamur omnes. I 24. 2.
Fideles facilius univerfa deponunt , quam fidei
poffèffionem. 162. I. & feqq.
Firmus Epifcopus Caefaraeae primae Cappadociae.
23. 1. Ejus laus . ibid. Eutherio Thyanenfi
fuperordinat invitum. 152. 2. & 156. 2. Sed
Ordinatio cenfetur nulla . ibid. Vide inviti
Ordinatio.
Fontes ad portas Ecclefiarum poni foliti , lavan-
dis manibus & corporibus. 38. I.
Forma Confecrationis Epifcopalis eft oratio Sa-
cerdotalis. \ I2 I. 2.

Armerius. Vide Joannes Garnerius.
Gelafiur,non Romanus, fed Cyzicenus Epi-
fcopus Author eft Opufculi contra Neftoria-
nos & Eutychianos. 232. I.
$an&us Gemmadius duriffimè invehitur in Capitula
San&i Cyrilli. 48. I.
$am&a Gemovefa {alutatur per mercatores, à Si-

meone Stylite , huic divinitùs revelata.

I 72. I.
Geizericus Wandalorum Rex expugnat Cartha-

ginem. 68. 2.

Germanicienfes Chriftum duos filios dicunt,
dolosè confitentes unicum Donum. - 227. z.
Gilbertur Porretanus , Pi&avienfis Epifcopus,
unus è primis Scholafticarum fubtilitatum
Authoribus. 132. 1. Negat dici poffe , Na-
tura Divina eft incarnata. ibid.
Gratia Spiritus San&i. 125. 1. Sine hac nil
poffumus. 324-2.
Gratia efficax , indeclinabilis dicitur , juxta
phrafim San&i Auguftini, in Oriente com-

1munem . 340. I. 341. I,
Gratia praeveniens. 125. 2.
Græ-

« VorigeDoorgaan »