Pagina-afbeeldingen
PDF

horum Legatorum adventum averfatus fuerit : Nam adversùs Celeftini judicium provocaverat ad Synodum , &à Principe extorferat fufpenfivum effe&tum , aut certè per fucatam obedientiam ac palinodiam fifti fecerat Romanam fententiam. Proindè haec proclamatio fuit techna ad Cyrillo & Synodo qualitercumque derogandum. Et hinc iftorum Legatorum moram nec Joannes Antiochenus, nec Comes Candidianus, nec ipfe Ire. naeus , nec quivis Neftorii Patronus unquam culpavit . Pórrò Epifcopi, quos ex Sicilia exfpe&andos Neftorius voluit , crediderim fuiffe Pelagianos. Eorum aliqui , licèt ex toto Occidente profcripti, latitabant in Infula, atque à Neftorio aut Juliano evocati exfpe&abantur. Wandalica Africae calamitas fecit fecuritatem illic latitandi. Relatio Sanétam Synodum accufat præfertim de tribus. Primò, de violato Nicæno Symbolo. Ad ipfum enim Neftorius proclamabat afììduè. Non dumtaxat poft edita, à quibus ipfum everti vociferabatur , Cyrilli Capitula , fed à primo exordio fuae Hærefis. Hinc ad illum in ipfa fuorum Capitulorum Epiftofa Sanétus Cyrillus fcripfit : Nom fufficit tuae Religiomi folummodò fidei Symbolum comfiteri . Hoc cnim nec imtellexiffi , mcc re&è interpretatur es , licet perverf.e vocis fono eadem verba protulerir. Loquax interim homo verfutè adeò novit Symboli verba circumfcribere , ut nmultos cum fcrupulo dimiferit . Hinc Sanétus Cyrillus & in ipsâ Synodo per multa San&torum Patrum teftimonia, & poft ipfam per fingularem Commentarium compulfus fuit illud exponere, ac demonftrare Neftorium effe ab eo remotiffimum. Et fanè Symbolum, quod inter alias blafphemias etiam Pauli Samofatenfis impietatem invaferat ac damnarat , quomodò poffit favere ' Neftorio ? Erat tunc ifto loco, in quo apud noflrum fæculum funt Sacrae litteræ. uti nunc Lutherus, Calvinus, cæterique Se&arii proclamant ad hafce folas, ita tunc quævis Peftes provocabant ad iftud. Sed qua fide, docent nos Polemon » Timotheus , & alii fimiles ex foedo Apollinarii luto prognati difcipuli, duarum in Chrifto Domino Naturarum confufionem firmantes ex hifce verbis: comfubffantialem Patri. Adversùm quos Sanétus Athanafius in litteris ad Epi&etum Corinthi Epifcopum meritô exclamavit : Qui, infernus iffa evomuit? Quod ipfum in Neflorium exclamari poffe, fuo loco demonftrabitur. Alterum accufationis caput eft Divalis Sacrae prævaricatio. Hoc crimen & Neftorius, & Joan• nes, & omnis Faétio affiduè conclamarunt. Hinc quæritur, An Sacra Synodus re vera hic impegerit ? Rationem dubitandi facit fecunda Sacra, dire&ta ad omnes Metropolitas. Tres enim exftant Sacrae. Prima ad San&um Cyrillum , duriffimè eum arguens uti authorem harum omnium turbarum, ipfumque uti reum potenter cogens ad Synodum. Altera eft ad omnes Orientales Metropolitas, mandäns ipfos cum competenti Suffraganeorum numero Ephefi adeffe ante diem Pentecoftes. Tertia eft ad plenam Synodum , direéta per Comitem Candidianum , futuris Synodi Aëtibus praefcribens modum & or

dinem . Porrò fecunda Sacra habet : caeterum amte $an&iffimam , coaéîam $ymodum, commumemque ejufdem , quae de omnibus dabitur , femtemtiam, mihil quidquam im ulla prorfùs re privatim à quoquam immovetur. Haec verba quidam volunt refpici à Neftorio: Unam fquidem cum concordia univerforum fidem expomi im litteris, quar deffimavit vefira Pietas , praecepiffis , Apoflolicis Evangelicifque Confcriptis , & $am&forum Patrum dogmatibur confomamtem. Ex eifdem cenfent Fa&ionem affiduè clamitaße Neftorii damnationem fuiße non Synodale judicium , fed privatum ac à Principe vetitum Conventiculum ; ideòque circumducendum ac damnandum. Labuntur. Etenim Sacra , ad cujus prævaricationem affiduè proclamavit fa&io, eft palam illa , de qua Comes dixit ad Joannem Patriarcham : Cyrillus & Memmom , ut Sacram praelegerem , effigitarunt. Cum verò id recufarem, coegerunt me illi , ignorare affëremter , quid à Domimis mofris præfériptum effet. At verò Sacram, qua Epifcopi fuerant evocati ad Synodum, ipforum nullus poterat ignorare. Porrö ifta Sacra fic habet : Candidianus operám det fedulam , ut omnibus & fíngulis , quæ dicuntur , finguli imoffem , quod vifum fuerit , in medium propomere , vel ab aliis propofitum , fopur fuerit , refutare queamt , ut ea tamdem ratione , quod omnibur placitum probatumque fuerit, communi veffræ $an&itati , femtemtia comfiituatur & decermatur. Haec verba fuerunt fundamentum tanti clamoris . At quis non videat fuiffe frivolas calumnias ? Etenim Sacra manifeftè fanxit adversùs agenda ante diem , quem Princeps Synodo præfixerat. Hinc enim evocatoria Sacra habuit : Omninò autem perfuafum babemus memimem ex piiffìmi* Epifcopir fore , qui fimul atque rerum Ecclefíafficarum caufa , atque adeò controverfíarum totiur Orbis gratia, mo/?ra hac famäione $an&iffimam $ymodum cogi imtellexerit, mom propereffudiofeque occurfurur fit , rebufque tantopere meceffariir , ac Deo ufque adeò gratir , pro virili confulturur. Nor quoque barum rerum curae fedulo imcumbenter , mullum impunè abeffe finemur : Nec ullam ille vel apud Deum , vel apud mor quoque habiturus eff excufationem , qui fatim impigrè fecumdùm praefimitum tempti, ad deffimatum locum præfò mom fuerit. Enimuerò quicumque ad $acerdotalem Synodum accitur altcriter mon accurrit , ir fanè confcientiae parùm fmcerae fe effe offendit . Et in hæc Sacræ verba ipfe Joannes impegit. Quare omnes ejus in San&um Cyrillum ac facram Synodum clamores erant inanes calumniæ. Tertium accufationis caput erant Neftorio ac ejus affeclis in ipfo etiam Pentecoftes Fefto claufae per Memnonem Ephefinum Epifcopum Ecclefiae . Fa&io clamabat Memnonem effe Cyrillo fervilem per omnia fatellitem , ideoque omnes hafce turbulentias ac violentias effe pariformiter utriufque. Rei feriem exponit ipfa Faétio, Joanni jam Ephefum adve&to edifferens omnia A£ta ante ejus adventum : Cyrillur Reverendiffimur Ecclefiae Alexamdrimae Epifcopus , mec mon Memmom Religioffímur bujus civitatis Antiffer , qui fe Cyrilla im omnibus admimifirum exbibuit, San&as Ecclefia* , $am&afque Martyrum Aedes , & famâam quoque Apoffoli

[ocr errors]

Apoßoli Bafilicam praeclufit, & me facrum quidem Pentecoffe , diem Religiofiffimis Epifcopis celebrare permifft. Et prima faétionis ad Principem Relatio : Cyrillus Alexandrinur & Memnom Epbefur , fatellitio comparato, magnaque agreffium bomimum multitudine coa&a , me $an&ae quidem Pentecoffer Feffum celebrare, matutinavè, aut vefpertima officia obire permiferumt. Ac praeter bæc $an&ar etiam Ecclefíat , San&afque Martyrum Ædes mobi* praecludemter , ipß cum quibufdam im errorem illorum abduêfis inter fe confeffum imffituerunt , Sam&orumque Aatrum Camomibur , veftrifque Decretis proculcatir , fexcemta fcelerum exempla ediderunt, Et Relatio ad Senatum Conftantinopolitanum : Comperimus Cyrillum Alexandrimum Epifcopum, & Memmonem Epbeforum, fexcenta graviffima contra Dei Ecclefam geffiffe, civitatem $an&amque $ynodum turbis & tumultibus compleffe, atque ex mautis Aegyptiis , ac Affaticis rufficis fatellitio colle&o, Tyrammidi fuae miniffroy quaefiviffe, Sacram $an&ae Pentecoffer $olemnitatem celebrari vetuiffe , Sacra Templa & Mar?yrum Aedes praeclufiffe , ita ut me orare quidem volentibus licuerit veniemtibus è loci, ufque adeò remoti* , San&orumque Martyrum, maximè verò BeatiffimiJoannis Tbeologi ac Evangeliffae, mowumemta ommia comple&endi defaerio flagramtibu;. Fa&io frequenter urfit hanc querimoniam. Nec folum Neftorium ita tra&avit Memnon, fed ipfum etiam Patriarcham Joannem, ac ipfi adhaerentes Epifcopos. Etenim hi in fua ad Principem , per Palladium Magiftrianum tranfmiffa , Relatione fcribunt: Profe&i fumu, ad san&fi Joammir Evangeliffae Apoßolicam Ecclefiam gra*ia* a&uri , Deumque pro veftra Majeßate rogaturi. Cum autem illi mor comfpicati effemt , repentè Templum mobi* occluferunt. Itaque cum forimfecus adoraviffemus , flentioque reverteremur , famulorum quorumdam multitudo erumpems , alior quidem mofrorum detimuerunt, mommullis jumenta fua abffulerumt, quofdam etiam vulneraverumt , mox autem fuftibus & lapidibus longo intervallo infe&ati funt , ita ut , tamquam Barbari* imfequentibus , magna tum feftimatione fugam capeffere cogeremur . Etiam Joannes frequentiffimè urget hanc injuriam. Nec folus Memnon, fed etiam Chalcedonenfis Epifcopus ifto modo tra&avit Joannem, ac ejus in ifta Legatione Collegas . Lucet ex litteris Theodoreti Cyrenfis Epifcopi ad fuum Metropolitam Alexandrum, exponentibus Legationis A&ta apud Chalcedonem : Populus ommir , gratia Dei , bene babet , & jugiter ad mo; egreditur. Incepimur autem ipfi, etiam differere, & celebravimus Colleéfar maximar , & quarto illi, enarratum de fide. Et tanta audierumt voluptate, ut ufque ad boram feptimam mom difcederemt , fed perduraverimt ufque ad aeffum $olir . In Aula emim maxima , quatuor habemte porticur, multitudo congregata fuit , & mo* fupermè concionabamur ? fuggeffu prope teéfum. Noverat autem Rex Piemtiffimur , quod multitudo congregaretur contra mor, <* nobis occurrem, dixit : Novi quod malè congregamims. Dicebam autem ei : Quia dediffi fiduciam toquendi , cum vemia audi . Juffum eff Hæretico; excommunicator in Ecclefi* agere , mor verò, qui pro fide certamur , & propter hoc ab illi, communio. £briff. Lupi Opera TyII.

mir exortes fa&or , mom intrare in Ecclefiam? Et ille refpondit : Et ego quid faciam? Refpondi igitur illi : Quod fecit Magiffer tuus , Comes Largitiomum , im Epbefo. Ille enim ut invenit mommullos congregari, mor autem mom congregari , compefcuit eos dicens : $i mom fueritis pacifici , mom concedam umi Parth congregari. Oportebat etiam tuam Pietatem praecipere bic Epifcopo, me permitteret , meque illis , meque nobis congregari, domec comvemiamus , vel juffa tua fententia omnibur mota fiat. Ad haec dicebat : Equidem Epifcopo imperare mom poffum. Pro verbis , Congregaretur comtra mos , Caffinenfis Translatio reétiùs habet : Congregaretur ad 710J . Ex his difcimus varia. Primò, quod etiam Joannes facrarum Largitionum Comes , dum Ephefum advenit , folos fan&tae Synodi Patres invenerit exercentes Divina Minifteria, orientalem autem Fa&ionem viderit fine Ecclefia , fine omni facra fun&ione . Secundò , quod utramque partem ufque ad initam pacem tentaverit à San&is fufpendere, atque ita cogere ad concordiam . At non obtinuit. Tertiò, quod etiam Chalcedonenfis Epifcopus fa&iofis Legatis, inter quos cum Theodoreto erat ipfe Pa• triarcha Joannes , omnes Ecclefias clauferit, aperuerit verò Legatis San&i Cyrilli. Quartò, quod hac de caufa Theodoretus debuerit concionari in fuo hofpitio , nefcio qua faeculari domo. Quintò, quod hanc ejus audaciam, etiam Chalcedonenfes Clerici ac Monachi tanto impetu invaferint , ut tam fuae quam Regiae civitatis Populum , ex curiofitate accedentem ad iftas conciones , ac praefertim ex ipfis redeuntem » lapidibus impeterent . Quorum omnium ratio efî, quod cun&i Orthodoxi Epifcopi fufpenfivum efîè&um , quem Neftorianae ad Synodum appellationi Imperator Theodofius adfcripferat , haberent pro frivolo , ac facris Canonibus & Divinis Apoßolicæ Sedis privilegiis adverfo. Noverant Neftorium Celeftini Papae Decretis dolosè ac mendaciter obediifíe , & poft iftum iobedientiæ fucum patraffe pejora , ideoque et

{|iam ante Synodi fententiam habebant pro degra

'dato ac excommunicato. Ante repertum harum Epiftolarum thefaurum ignoravimus Neftorii palinodiam. At quare etiam Joanni Patriarchæ , ejufque Epifcopis fuerunt claufæ Bafilicae, ac interdi&a Divina Officia ? Refpondeo quod ob duas caufas. Primam edicit Memnon in litteris ad Clerum Conftantinopolitanæ Ecclefiae : Joamnes quotidie venerandum Sematum , Illußriffimofque cives ad fe evocamr, magna importunitate flagitabat , ut eorum fuffragii r alius im meum locum ordimaretur Epifcopur. Denique ita bic inffabat , ut ommer Ortbodoxi civitatis incolae Oratoria occuparemt , ibique fe continerent , me illius temeritat & mefariur aufur , publicè propofitur , quod vulgi fermone circumferebatur, effe&um fortiretur. Unde ad $an&i Joannis Evangeliffae Bafticam adjíemdemr , & quod ibidem ordinaturus eum effet divulgamr, feditionem & tumultuationem eo im loco concitavit . Tanta mamque Armatorum multitudine comitatur adfcendit, ut aliquor ibi memdicantium fori;gt; jreli

reliquerit , & quafi affe&us fuiffet injuria ab eis , qui ibi reperti funt , ut Synodo poffet conflare imvidiam , apud Imperatores & alior conquefu* eff. Hanc igitur fui Epifcopi injuriam avertere volens Ephefinus Populus oppofuit arma armis , & ipfum Afiatici ruftici, & nautæ Ægyptii adjuverunt. Nam novi Epifcopi intrufio erat contumelia etiam San&i Cyrilli. Ex his interim difce antiquum morem Orientalis Ecclefiae, quae pauperes non permittebat intra Ecclefiam, fedjuBebat ad illius fores federe & mendicare. Ad hafce fores erant & fontes & pauperes. Ifti ad manus & corpus , hi ad abluendam animam : Quo fideles & corpore & mente puri intrarent ad Dominum Deum , apti ad exorandam ejus clementiam . Quem morem frequenter laudat Sanétus Joannes Chryfoftomus. Eft è Synagoga traduétus in Ecclefiam . Nam claudus ille,quem Sanétus Petrus erexit, mendicabat ante portam fpeciofam Templi. ' - Altera , ob quam etiam Joanni Patriarchæ fuerunt claufae Ecclefiae, ratio erat ejus communio cum damnato ac anathematizato Neftorio. Antiquam Ecclefiae regulam Euphemio Conftantinopolitano Epifcopo, roganti, Quamdo fuerit aammatur Acaciur , exponit San&us Gelafius Pontifex: Offendite quae Synodus im umaquaque Heref cum erroribur $ucceffores eorum bir commumi. £amter , fmulque omnes mom dammet complices ? Uti ergo Acacius Eutychianis communicando attraxit fibi Chalcedonenfe anathema, ita cum fuis Affeclis Joannes non dumtaxat communicando, fed infuper defendendo Neftorium traxerat in fe omnem fcabiem Neftorianae damnationis. Quod praefertim verum fuit, poflquàm ipfum Synodus ob patrata in San&tum Cyrillum ac Memnonem, immò & in omnem Synodum contumeliofa facinora, necnon ob duriffimam contumaciam nominatim excommunicavit. Hinc etiam Chalcedonenfis Epifcopus Ecclefias ipfi claufit , & Imperator Theodofius ad proteftantem Theodoretum dixit: Epifcopo imperare mom poffum. Notanda funt addu&a Fa&ionis verba in Relatione ad Principem, fa&a fatim poft attentatam contumeliam in Cyrillum ac Memnonem. Lamentatur Neftorio ac ejus Affeclis fuiffe claufas Ecclefias in Fefto Pentecoftes , & adjungunt : Ac præter bæc $an&as etiam Ecclefiar , $am&afque - Martyrum Ædes nobis praecludemter , ipß cum quibufdam in errorem illorum abdu&is quendam imter fe Comfeffum jmffituerumt. Exponit in fua ad Principem querimonia Neftorius : Menmmom $an&a , Ecclefías , $am&aque Ecclefîaffica Martyria , & $an&am Apoßoli Bafflicam mobi* quidem claufit , me effet vel quo refugere feditione fugamte poffemur , ipffr verò majorem patefecit Bafflicam , ibique illor effecit babere concilium . Neftorius , poftquam nec fuam, nec fuorum Collegarum, nec Comitis Candidiani proteftationem vidit admitti à Synodo, fe tranftulit ad alia confilia : Qccupare fategit S. Joannis Evangeliftae Bafilicam, iftic agitare Synodum , damnationis taIionem Cyrilloreddere, atque ita fàltem turbare omnia. Explere dudum meditatum ac ja&ifatum facinus, de quo Cyrillus inlitteris ad Cle

rum Conftantinopolitanum: Neque tamem mifer ille , licèt complures & graves viri, ejus opera au&i, mox accufaturi effent , rerum noßrarum Judicem fe fore fperet , quamvis jure Amphitryonum Àoc /ibi demamdari faciat. Verùm contra omnes ejus artes & violentias vigilantiffimus Memnon, licet Synodo praefens in Cathedrali Ecclefia, potenter interceffit: Per fuum Clerum juffit occludi omnes Ecclefias, praefertim Bafilicam, Ephefiorum fecundariam , San&i Joannis Evangeliflae. Hinc Hærefiarcha compulfus eft ad aliam machinam , comprehenfam his verbis : Cyrillur & Memmon, fecum feditiomarior quofdam difpergentes im forum , civitatem confufione impleverunt, Domo, moflras publicè circumdamter , aggreff, & perturbamter moflrum commune Concilium . Omnibus Ecclefiis exclufa Fa&tio egit Synodum in domo Neftorii. Et iftud etiam fceleratum Conventiculum Ephefinus Clerus & Populus diffiparunt. Clariùs hæc expofuit Faétio Patriarchæ Joanni adve&to Ephefum : Memnom multitudine agreffium bominum coa&a, civitatem turbis implevit. Infuper Clericos fuos ad Piiffìmorum Epifcoporum diverforia mittemr , vel extrema quaeque , mif? confufo eorum Comcilio fe adjungerent, illis commimatur eff .

[ocr errors][merged small][merged small]

veni , nihil aliud deprecatus fum communem Sanétamque Synodum yeftram, nifi ut cum pace atque concordia , quae ad Fidem re&amque glorificationem noftram pertinent, exponerentur , ficut & Dominus nofter juffit, & Piiffimus Imperator, fcit Religiofitas veftra . Et fufficit mihi teftimonium , quod ipfa veritas præbet, quia nihil aliud egerimus præter haec . Quoniam verò & dum congregandos vos effe in Sanétiffimam Ecclefiam præter aliorum Epifcoporum cognofcerem yoiuntatem , nondum veniente San&tiffimo Epifcopo Antiochenae Metropolis Joanne » vel his qui cum ipfo funt , non ceffavi rogans ut id fieret , quod dixi fuperiùs , & unum*

Q':" ex quo in Ephefinam civitatem

quemque

•quemque fum conteftatus ob hoc, ne fortè particularis fieri Synodus videretur. Extremò verò nihilominus cum congregati effetis in San&iffima Ecclefia, occurrere feftinavi , & ea quae vifa funt Domino noftro , & Piiffimo Principi, licet videam ex fuperfluo facere , dum femel nofceretis haec eadem ex litteris Divinitatis ejus , direétis ad vos , Verumtamen edocui difpofitionem ejufdem Domini noftri & Piiffimi Principis hanc effe . Velle namque eum dixi fidem noftram abfque ulla difcordia ab omnibus idem fapientibus roborari, & nolle particulares quafdam Synodos fieri , quod maximè in hærefes & fchifmata convertere novit Religionem noftram, Fidemque Orthodoxam. Infuper dum Reverentia veftra exigeret Sacram Domini noftri & Piiffimi Principis, quæ dire. &ta eft ad San&tam Synodum, relegi , priùs quidem id facere non annuebam , nec enim dicere refutabo , eò quod non adeffent omnes, qui ad San&tiffimam Synodum juffi fuerant convenire , fed quia veftra Religiofitas inquit ignorare fe , quæ præcepta fint à Domino noftro & optimo Principe , neceffarium mihi vifum eft apparere, ut etiam non praefentibus aliis Reverendiffimis Epifcopis omnibus relegerentur Divinæ atque adorabiles Litterae. Nihilominus verò, & poftquam vobis manifeftavi quæ funt Decreta Divinitùs , in eadem fupplicatione permanfi, deprecans Reverentiam veftram , & pofcens nihil novum fieri , priùfquam cun&ti San&tiffimi Patres atque Epifcopi ad Synodum convenirent, fed fuftineretis quatuor tantummodò dies San&tiffimum Epifcopum Antiochenorum Metropoleos cum aliis qui pariter funt , nec non & illos qui cum San&tiffimo Epifcopo Neftorio funt , ut veflra Religiofitate pariter congregata , & omni Sancta Synodo colle&ta fimul in unum , fi qua efïent, quæ forfan in dubitationem venirent, à quibus nos fumus extranei, cun&is vobis præfentibus judicarentur. Et tunc cum confenfu omnium veftrum oftenderetur , quis pravè ac praeter Regulas Ecclefiafticas credere videretur , an certè re&è omnes pariter confiteri, ficut San&orum Patrum Religio habet. Haec igitur non femel, fed etiam fæpiùs admonens , & fuppliciter poflulans , nihil profeci. Verùm quia nihil eorum , quæ à me funt diάta , fervatum eft , fed à vobis injuriosè ac violenter expulfus fum, neceffàrium duxi hoc mea conteflatione vobis conftituere manifeftum , & per hoc Ediétum clarè dicere nullum veftrum novi aliquid facere , fed omnium San&orum Epifcoporum fuftinere præfentiam , & fic communi Concilio , quae ad Catholicam San&tamque Fidem pertinent , judicari. Si quis verò ex propria voluntate du&tus ea, quæ ab immortali & optimo Vertice juffa funt , commovere voluerit , fciat fe fibi ipfi reputaturum quidquid evenerit , præjudicium verò fe alii non inferre. Non enim pigebit me haec eadem denuò iteTare. Quoniam verò , ficut veftra San&itas novit,

[merged small][merged small][ocr errors]

Ujus & duorum fequentium Edi&torum frequens eft memoria in A&tis Synodalibus. Etenim in ipfa , quàm adversùs Sanétum Cyrillum & omnem Ephefinam Synodum latravit, fententia Joannes Antiochenus fic habet: Neque Religioffmorum Epifcoporum adventum exfpe&affir , cum tamem Magnificemtiffimus Come* Camdidiamur & $cripto momuiffet & verbir , me quidquam tale audereti*. Et in Relatione ad Imperatorem Theodofium : cum tamen Magnificemtiffimus come, camdidiamur à cbriffi amante Celfitudime veffra miffus , & $cripto & verbis quoque illis demumciaffet. Et in Relatione ad Reginas : Cum tamem Magnificentiffìmur Comes Camdidiamur , ordimis fervamdi caufa ab Imperatoribus moffri* miffus , & verbo & $cripto illis demumciaffet , ut Piiffimorum Epifcoporum adventum exfpeéfaremt. Edi&ta haec ufque nunc latuerunt. Quare magnum eft Caffinenfis Codicis beneficium . Praefens Edi&tum docet nos plura. Primó , quod Candidianus ipfa Synodi die ftatim à prima luce fuerit in opere. Etenim omnes & fingulos Primates Epifcopos acceffit, deprecans non procedi , fed exfpeétari Antiochenum Patriarcham . Secundò , quod hac via nihil obtinens intraverit Synodalem Confeffum , obteftans eadem. Tertio nos docet modum , quo San&us Cyrillus Candidianum permovit ad prælegendam Sacram, fine cujus praele&tione procedi non poterat. Iftud ipfum Candidianus expofuit in fua Relatione coram adveéto Patriarcha Joanne : Cyrillus & Memnom , ut Sacram praelegerem, efflagitarunt. Cum verò id recufarem propter $am&itati, vefirae abfentiam, quodque alii praetereà Epifcopi ac Metropolitam, necdum advemiffent, coegerumt me illi , fe igmorare afferenter quid à Domimi, mofiris effet praefèriptum. Coa&us ergo, me turbae cujufpiam aut feditionis occafomem praeberem, ipfi, congregatis Sacram legi . Ve* rumtamen etiam difceffurur , & præfem* ipfos conteflatur fum , me prorfus aliquid agerent. Per haec igitur omnia non proficiens Comes, tandem pu

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

QÉ cognovi à multis Reverendiffimis

* quàm prima particularis Synodus faéta eft , illic neceffitate perducti funt , quorum nonnulli etiam fubfcripfiffe perhibentur his , quæ fa&a funt ab illis, qui primo die fuerant congregati , ob hoc univerfis , qui eodem die minimè convenerunt , per epiftolam fcribo , conjurans per Deum omnipotentem , & per Chriftum ejus , & per San&tum Spiritum , & incolumitatem Dominorum Mundi , ut nihil præter illa, quæ à Dominis noftris Piiffimis Imperatoribus præcepta funt, faciatis, fed exfpe&tetis univerfalem Synodum , & Sanétiffimorum Epifcoporum praefèntiam , necnon & judicium Dominorum noftrorum, Piiflimorumque Principum . Cognofcat ergò Religiofitas veftra eis relatum fuifíe de omnibus.

[ocr errors]

- Uorum fequentium Edi&torum originem - & caufam Comes Candidianus expofuit in præfata Relatione ad Joannem Patriarcham : Sequemt, die cum pemitur quid a&um effet nefcirem , repente $an&iffimum Epifcopum Nefforium ab ipfit effe depofitum audivi. Refixi fcripturam illam depofitionis publicè propofitam , & legi. Quam ad Piiffìmos Imperatores noßros mif. Paulò poff & pub/icor quoque Praeconer , forum obeumter, memoratique $an&iffimi Epifcopi Nefforii depofitionem folemmi pompa ebuccimamter audio . Cum igitur hæc refciviffem, imbibitiomer ad illor miff, me quiddam ommimò praeter ea, quae â Religiofîffimis Imperatoribu* noßri* decreta fuerant, molirentur. Effeci quoque , ut Samājffimi Epifcopi moflri , qui illorum Congregationi non interfuerant , veffrae Samáitatis adventum praefolarentur. Pofteriora verba tangunt praefens Ediétum. Ea illuftrat Sanétus Cyrillus in litteris, quasftatim poft Neftorii damnationem fcripfit ad fuae Ecclefiae Archi-mandritas: Compreffum ef or blafpbemum , & conticuit impuriffima lingua, mec amplius blafpbemas contra Cbrifum vocer jm Pontificali ©* Doâorali authoritate im pofferùm

* depromet. Et qui ipfu r amicitiam cbaritate, quæ [im Cbriffum eff , potiorem ducebamt , vultur jam nunc gerunt dedecore plenor. Hoc eis debebatur. Quod horum Epifcoporum plures poftmodò ad veritatem ac Synodum rediverint, fupra audivimus. Deinde novi quotidieEpifcopi adventabantEphefum , prompti ad fubfcribendum A&tis Synodalibus. Et ex utroque genere aliqui jam fubfcripferant. Ad hunc itaque Synodi profe&tum fiftendum Candidianus emifit hoc Edi&tum . Ad terrendos ac divertendos Epifcopos , qui necdum fubfcripferant. - - Et ipfum armavit hac claufula : Cognofcat Religiofita r veffra , Domimir Imperatoribus relatum effe de omnibus. De fua ad Principem referendi diligentia Candidianus dixit ad Joannem Patriarcham : De his omnibus Orbis Dominor certiore r fecimus , fígnificamtes $an&itatis tuae , Sam&iffimorumque Epifcoporum , qui tecum funt, advemtum mos exfpe&are. Et in litteris , quas ftatim poft Neftorii damnationem dedit ad Conflantinopolitanæ Ecclefiae Clerum , fcripfit San&tus Cyrillus : Quomiam verò, ut imtellexi , relatione , à Magnificemtiffimo Comite Candidiamo delatae funt , cauti & vigilamter effote , ac docete Commemtarior rerum in Λ'efforium geftarum necdum perfe&è tramfcriptor effe, unde me ad Religiofo , quidem Vié7orefque Imperatore* noflror Relationem , quae mitti debet , adbuc mittere potuimus. At Deo bene favente , mittetur unà cum Commentariis . Hæc Epiftola omninò videtur fcripta altero die poft Synodalem A&tionem. Omninò enim yidetur fuiffe miffa cum Synodalibus ad Conftantinopolitanæ Ecclefiae (Bconomos litteris , habentibus hanc Epigraphen : Epifíola ad Clericor & (Economo, Ecclefiae comffantimopolitanae , eo ipfo die miffit , quo & ad ipfum N efforium damnationis femtemtia fcripta fuerat. Hunc verò diem difcimus ex fubfcripta ad iftam fententiam fubnotatione : Hæc Epiftola die damnationem ejufdem Neftorii proximè fubfècuta ad ipfum tramfmiffa eff à $amé?a Synodo. Eodem igitur die Candidianus omninò retulit. Etenim qui ab Epifcopis circa leétionem Sacræ fuerat ingeniosè circumfcriptus , ftuduit in referendo non præveniri. Porrò fà&ta ad Principes Relatio habet virtutem ac effe&tum Appellationis : Sufpendit omnia. Hinc fa&tam à fe Relationem Candidianus

[merged small][ocr errors][graphic]
« VorigeDoorgaan »