Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

tum. Et illa eodem modo intellexit atque expofuit ipfe item Facundus: Cum poff damnationem ipfius Nefforii Orientales Epifcopi, atque ipfe Reveremdiffimus Ibar , cum Joamme Antiocheno Ephefum perveniremt , de capituli, tantum Beati Cyrilli, quod ibi fuerimt approbata , comquefti fumt , fcut eorum $cripta declarant , mihil autem de Neftorii dammatione caufati. Et hæc probat ex Epiftolae verbis : Poff duo r autem dier depofitionis eju* vemimur Epbefum. At verò in fua ad Joannem Antiochenum, faéta in ipfo ejus ingreffu , Relatione dixit Comes Candidianus: Cum ante quimque proaimor bofce dies Reveremdiffimus Epifcopus Cyrillus , & qui cum ipfo funt, im $améfa Ecclefía comvemffemt. Et confonat plenae Synodi ad Principem Relatio tranfmiffa per Palladium Magiftrianum : Joamnes $. $ynodum poff termimum à vefira AMajeßate præf?itutum per dier viginti & umum fufpemfam tenuit . Refpondeo effe nodum difficilem. Et omnia Ibianæ Epiftolæ exemplaria funt invicem confona . Proindè ego aliud nefcio, quam quod Ibas, tunc adhuc Presbyter, cum nefcio quibus Collegis alios praevenerit. Igitur Joannes quinto poft damnatum Neftorium, vige£ìmo feptimo Junii die advenit Ephefum, atque ita Antiochia exiverat die decima fexta, aut decima feptima Maii . Proindè non folum ipfe , fed & omnes ejus Epifcopi potuerunt Pafchales O&avas agere in fuis Ecclefiis. Quidquid fit , hanc rationem Joannes nufquam adduxit. LInde ipfam Evagrius acceperit, ignoro. Res plurimùm elucidatur ex litteris, quas Joannes ex itinere fcripfit ad San&um Cyrillum, & quas Cyrillus inferuit fuo Apologetico: Nom mediocriter me angit , quod cum $an&itas veflra Epbefum advemerit , pauci planè bìc itineris dies mihi fint reliqui. Defiderium emim tuæ $am&itatis me magis urget, ut iter hoc celeriter abfolvam, quam ulla alia meceffitar. Ora igitur, Domime, ut hor quimque aut fex dies mobi* refiduos fine moleßia tramfigamur , occurrentefque facrum mobit Divinumque Caput tuum compleéfamur. Integra Epiftola exftat in prima parte Ephefini Concilii, & adjungit: Tandem poff multa * exantlatas itineris moleffiar , Saméfitatis tuae precibus adjutut , prae foribus fum . Mam triginta totor dier , tot emim fpatii intercapedo poftulat, iter ufque facio , mibil quidquam quieti, mibi prorfu* imdulgem * , multis interim Epifcopi, ob itimeri* difficultatem graviter affli&is , meque paucis jumentis ob contimuum profeéfionis laborem extim&ir. Quæ omnia an vera fint , novit Dominus Deus. Certè jam ftatim Sanétus Cyrillus nobis conftantiffimè edixit Joannem ftudio & arte per viam haefitaffe. Cyrilli Refcriptum periit, ejus tamen fubftantiam habemus à Joanne in Relatione ad Principem de fuis apud Ephefum A&is : $ed & ipfe quoque Cyrillus Alexandrinus biduo amhabitum ab illo Comfeffum illum fcripferat ad me Antiocbemum Epifcopum , quod univerfa Synodus meum adventum praefolaretur . Et in Relatione ad Reginas: Cyrillus, cum mobi* fe moffrum adventum praefolari fcripßjfet , ac didiciffet tridui itimere mor abeffe , tyrannico confeffu comffituto res flagitiofa , aufu* ef. Proindè San&us Cyrillus decreverat ac promiferat exfpe&tare Joannem , &

fine ipfo non progredi . At ecce poft iftas ipfius ad Joannem litteras adveniunt Alexander Apameenfis , & Alexander Hierapolitanus Epifcopus, à Joanne ad Cyrillum Legati , & ex illius nomine hunc rogarunt, ut pergeret, quod Joannes adeffe non vellet , aut non poffet. Haud dubiè etiam fpoponderunt Synodalia ejus Gefta fore rata & grata. Aliæ infuper rationes Cyrillum permoverunt ad procedendum. Palmarem edicit Ephefinæ Synodi ad Principem Relatio : Cum omnes juxta praeftitutum mobi* terminum Epbefum vemiffemur , accidit ut Joammer, $an&iffimur Antiocbemae Ecclefae Epifcopus , adventum fuum differret . At mos itineri r difficultatem tarditatis caufam rati, pof? termimum , mobir à veftra Majeftate praefimitum , elapfum diffulimus Jeffiomem ad totor fexdecim dies . Jam verò alii quidem $an&orum Epifcoporum femio confeéfi im extera regione morari non fuffimebamt , alii adverfa valetudine in periculum vitae adducebantur, mommulli quoque ex illis im bac Epbefiorum Metropoli diem extremum obierunt , quidam verò rerum penuria comffri&i mor adeunter imffamter urgebant , ut mox incboaremus audientiam . Quintæ A&tionis ad Principem Relatio docet & aliam caufam : Et ipfe quoque Antiochemae Eccleffae Epiféopus propter cunéfationem fuam, ficut ex quorumdam rumore accepimur, metuebat me reur ageretur. Iftiufmodi igitur rationes Cyrillum permoverunt ad acquiefcendum Joannis Legationi ac Poftulatis . Proindè adunavit Synodum, & damnavit Neftorium. Die vigefima fecunda Junii , quam dicit decimam fextam poft Pentecoften , à Principe præfixam Conventui. Praefixa erat dies feptima Junii. Proindè in fuo computu inclufit diem primum & extremum. Intermediant enim foli dies quatuordecim . Ita Sanétus Matthæus, & San&us Marcus, dum de Domini Transfiguratione agunt, dicunt : Pof fex dier. At verò S. Lucas. Poff o&o dier. Nihilominùs contra juftiffimum San&i Cyrilli proceffum plures Epifcopi fuerunt folemniffimè proteftati , flagitantes exfpe&tari Joannem , & ufque ad ejus Κ, differri Synodum . Praefertim quod ille Cyrillo jam fcripfiffet fe non abeffe nifi ad triduum. Huc ufque novimus fimilem proteftationem ipfius Neftorii. Etenim fuas ad Principem contra fuam Synodalem damnationem querimonias fic incipit : Ad Epbefiorum civitatem à Pietate veßra convocati , citra ullam cun&atiomem mor comtulimur . Pii* autem litterir veffris morem gerentes voluimus piiffimorum Epifcoporum undecumque veniemtium, praecipuè verò magnae ci

[ocr errors][merged small]

,

tur, & Memmom bujus civitatir Epifcopu* , & qui. cum ipß funt Reveremdiffmi Epifcopi, im $an&a Ecc/efa convemiffemt , à me probibiti fumt , ne comtra Dominorum noffrorum & piiffìmorum Imperatorum Decreta inter fe comfeffum facerent , atque moviti ut omnium vefirum adventum expeéfarent ; illi autem , ut Jacram praelegerem flagitarunt . Cum verò id recufaffem propter veffræ $an&itatis abfentiam, quodque multi praeterea alii Epifcopi & Metropolitani mecdum adveniffemt , coegerumt me illi, fe ignorare afferenter, quid à Dominif noffrir perfçriptum effet . Et ipfe Joannes in data contra Cyrillum & Memnonem fententia pofuit & hoc crimen : Neque Religioffmorum Epifcoporum à piiffìmir Imperatoribur moffrir umdecumque convocatorum advemtum exfpe&affir , cum tamem magnificemtiffimur Comer caudidianus & Jcriptir monuiffet & verbi* , me quidquam tale auderetir , fed communem omnium $an&iffimorum Epifcoporum confeffum exfpe&areti r. ldem cum fua fa&ione Joannes in variis ad Principem Relationibus acerrimè urfit iftum exceffum , clamans effe fubftantiale vitium , ideòque omnia Cyrilli A&ta , & inprimis Neftorii damnationem, non fuiffe Synodalia, fed fa&tiofa Attentata.'. Verùm praefens proteftatio , qua præter Neftorium fexaginta o&o Epifcopi intercedunt, & volunt Joannem exfpe&tari, fuit ha&enus ignota , ideòque huic Caffìnenfi Codici debemus non *modicas gratias. Eft enim res non modica. Et quidem inter hofce proteftantes funt etiam ifti duo Metropolitæ Alexandri, quos Antiochenus Joannes praemiferat San&o Cyrillo denunciaturos , ut fe non exfpe&taret , fed ad Synodale opus procederet. Quare haec iftorum A&a fibi invicem non cohærent . Iniquitatis myfterium detegit in Apologetico ad Imperatorem Theodoßum libro Sanétus Cyrillus , amiciffimas illas Joannis ad fe litteras adducens, ac fubjungens : guomodò qui me Commimiffrum & Fratrem appellabat , ex inopinato fa&us ef! imimicur, mibil à me haefur? Verùm ut commiff, in me deli&i culpam repelhat , illum audio fíbi videri acutè dicere , quod fcripferit imimicitiam adbuc celam r , quam fuo tempore effet prolaturur im lucem . Quomodò itaque , fi baereticus eram , ß impiae Apollimarii , Arii, ac Eumomii improbitatis comfors , me Comminiftrum vocabat? Cur caput meum fanäum , ac praeterea facrum appellat ? Am non omnibur perfpicuum , quod fi qui, cum barbaris confpirat , is facerrimi veflri Regni inimicus omninò futurur fit ? $ed inimicitiam occuluffe ait , & dulcem fermonem ufurpaffe , cor autem dolo & amarulentia refertum habuiffe. At quis eum laudare audeat , qui ad bunc modum vivere confuevit ? Vultme forfam Graecorum leâiffimor mo* inquirere ? $ed illi etiam oderunt eum , qui aliud in corde gerit. Joannes igitur dolofum Syrum egit, & San&um Cyrillum ßuduit in aliquam Divalis Sacræ prævaricationem circumfcribere . Hinc contraria egit , &c agi juffit à fuis Legatis. - Quaeftio prima eß , An haec proteftatio fit illa ipfa , quam Neftorius unà cum decem Epifcopis fupra urfit in fua Relatione ad Principem ? Ratio dubitandi eft : Quia haec fa&a eft per fe

[ocr errors]

Deinde , huic Relationi , adeoque & faudatæ per ipfam proteftationis etiam Neftorius fubfcripfit, non verò ifti. Refpondeo tamen effe eandem & unicam. Etenim & Relationi & proteftationi omnes iidem , licet in difpari numero, fubfcripferunt Epifcopi , ideoque Relatores videntur laudare fuam communem proteftationem , quae non eft alia praeter hanc praefentem. Quin immò etiam fubfcripferunt in pari numero. Etenim Caffinenfis Codex Relationem adducit cum his fubfcriptionibus : Nefforius Conßantimopolitamur Epifcopus fubfcripff. Helladius Epifcopus Tbarff Metropolitamus fubfcripfi . Beriniamus Epifcopus Pergae Metropolitamur fubfcripff. Maeoniur Epifcopus Sardeorum Metropolitamur fubfcripfi . Dexiamur Epiféopus Seleuciae , Ifauriae Metropolitamur , fubfèrip/?. Alexander Epifcopus Apameae Metropolitamur fubfcripff. Dalmatiur Epifcopus Cyzici Metropolitamus fubfcripff. Eutberius Epifcopur T/yamorum Metropolitamus fubfcripf?. Petrus Epifcopur Trajanopolitanus Metropolitanus fubfcripff. Juliamur Epifcopur Sardicemfi, Metropolitamur fubfcripff . Bafilius Epifcopur Theffaliae Metropolitamur fubfcripfi . Cyrus Epifcopur Apbrodifiadi* Metropolitamus fubfcripff . Maximimur Epifcopu* Amazarbi Metropolitamus fubfcripfi . Alexander Epifcopus Hierapoliter fubfcripff. Dorotbeut Epifcopu? Marciamopolitamur, Mæfae Metropolitamur, fubfcripff. Et ommer alii, qui aderant, pariter fubfcripferunt fímiliter. Ex quo patet in omnibus huc ufque editis Codicibus Neftorianae Relationis fubfcriptiones effe mutilas , & hoc modo fupplendas . Proinde manifeftum eft , quod prae* fens conteftatio fit illa ipfa , quam laudat &c urget Nefloriana Relatio. Porrò Neftorius foli Relationi fubfcripfit , non pro:eftationi : Quod nempe reus effet, & quidem jam citatus, ideo• que mallet rem agi per alios. Altera quaeftio eft , Quomodò proteftationi fubcripferint plures Epifcopi, quos conftat cum Joanne Antiocheno non fuiffe Ephefi ? Etenim Joannes Ephefum praemifit folos duos, Alexandrum Apameenfem, & Alexandrum Hierapo* litanum, cæteri omnes manferunt cum ipfo in itinere, & non nifi aliquot à pera&ta Neftorii damnatione diebus pariter intrarunt Ephefum. Inter hos omninò fuerunt Helladius Tharfenfis, Maximinus Anazarbi , Dexianus Seleucienfis , Aßerius Amidenfis, Theodoretus Cyrenfis , & plures alii. Refpondeo hoc verum effe, ideòque iftos Epifcopos proteftationi non adfuiffe, fed poftmodò ad ipfam fuis fubfcriptionibus acceffiße. Exiftimo adfuiffe Ephefi ante querulam Neftorii Relationem ad Principes: Ei fubfcripfiffe, ideoque & tunc acceffiffe ad proteftationem. Poft enumeratos omnes, qui datæ in Neftorium fententiæ fubfcripferunt , Epifcopos Synodalium A&orum Compilator adjungit: Poffquàm bi omnes Nefforii depofitiomi fubfcripffemt , accefferunt alii Epifcopi ad $an&am Jynodum, qui & ipf? quoque praepofitae dammationi fubfcripferunt. Eodem modo a&tum eft circa hanc proteftationem. Juaeftio tertia eft, Quo die fit fa&a prote£atió? Refpondeo diem & horam edici à Comite Candidiano in fuis, quas ingreffo Ephefum Joan- I\1

ni Antiocheno fecit ftatim in ipfo hofpitio , querimoniis : Leé?a $acra ommes applauferumt , ita ut mom dubitarem , quim verè ommibus , quae à piiffimis Imperatoribus mo/lrij famcita eramt , morem effemt gefuri. Et eam ob rem gaudio perfumdebar. Verùm cum pofleà rogarem , ut litteris pareremt omner , mullus audire me fuffimere voluit. $ed & Religioßfmo* Epifcopor, quos $an&iffimu , Nefforius miferat , caeterofque qui comitej ipff, adjuméfi fuerant, mom abfque ignominia exegerunt. Me quoque, cum precibus iterum obmixius infarem, veluti qui mom deberem eorum particepf cffe , quæ ab illi, gerebamtur, è fuo Comfeffu expulerumt . At verò Synodalis haec A&tio fa&ta eft die vigefima fecunda Junii. Erat feria fecunda fecundae hebdomadae poft Pentecoften . Et de ifta S. Cyrillus in litteris, quas Ephefo poft ipfam fcripfit ad fuae Ecclefiae Clerum & po' pulum , habet : Scitote $an&am $ynodum im magna civitatis Ephefi Ecclefia , quae appellatur Deipara Maria , vigefima o&ava memfir Paumi fuiffe fa&am. cum autem totus dies ibidem fuiffet imfumptur , tamdem Nefforium depofitionis femtemtiae fubjecimur. LJniverfus verò civitati , Populus à primo diei ortu ufque ad vefperam præfolabatur $an&ae $ynodi judicium. A&tio igitur duravit à primo diei ortu ufque ad noétem. Ejus exordium fuit le&tio Divalis Sacrae , & ftatim fubfecuta eft Comitis Candidiani proteftatio. Et tunc mox praefens proteftatio Epifcoporum. Proinde fà&ta eft hora prima aut fecunda diei. Faéta eft per Epifcopos mifTos a Neftorio. Ex quo lucet ipfum füiffe hujus ope. ris Authorem & Principem. Et ifli Epifcopi Synodo obtulerunt præfentes litteras, praefens inftrumentum hujus proteftationis. De ipfo Comes Candidianus in fua ad Joannis Antiocheni Conventiculum Relatione adjunxit : $ed meque Commonitorium , quod Religiofiffmi Epifcopi ad illo; deftimaverant , legi permiferumt , quemadmodum $am&iffimi Epifcopi morumt , qui mecum accefferunt, qui teftamtur etiam quæ à me comvenienter gefta fumt . Hoc Commonitorium eft omninò præfens Epiftola. Haec verba infuper docent Comitem Candidianum & fa&tiofos Epifcopos , licet ex alia & alia caufa proteftationem interjecerint, fimul tamen introiiffe Synodum , & mutuam proteftationem audiviffe. Qui fuerint hi fpeciofi Legat1 , 1gnoro. Proteftatio poftulavit tria. Primò firmam cuftodiam Nicgnae fidei. Ad ipfam enim provocaverat Neftorius, clamans eam everti per Cyrilli Capitula. Et orientalis Faétio pertinaciter perrexit ad ipfam folam proclamare. Et ifta forfitan eft radix fervati per Synodalem A&ionem proceffus & ordinis . Etenim ante omnia le&um fuit , tanquam omnium agendorum ac decernendorum fax & dux , Nicænum Symbolum. Exinde litterae & Scripta San&i Cyrilli: Et declarata funt Symbolo confonare. Hinc le&ta funt Epiftolæ & Scripta Neftorii : Et judicata funt penitus diffonare. Ita Patres fatisfecerunt primo proteftationis articulo. Alter articulus erat, ne ante Joannis Antiocheni adventum caufa inchoaretur , adeoque non judicaretur Neftorius, longè minùs damnaretur . Tertius erat, ne quis olim aut nuper à fuo Epifcopo depofitus autex

communicatus antea repararetur in communionem aut gradum. Proteftabatur praefertim adversùm Clericos, quos de Arii aut Apollinarii lue profanus Neftorius fuerat infamare conatus apud Celeftinum Pontificem , & quos conftanter blafphemiis refiftentes tandem damnaverat, ac ejecerat Regia civitate , & quos laudatus Pontifex non folummodo confolatus fuerat, fed & reveftierat , gaudens quod etiam Chriftianis temporibus invenißent Martyrii gloriam, fed dolens quod Epifcopo perfequente. Porrò proteftatio poftulavit quatuor dumtaxat dierum inducias. Lucet ex fupra adduétis litteris Sanéti Cyrilli ad quofdam è Clero Conftantinopolitanæ Ecclefiae. Et quia id non eft expreffum in ipfo inftrumento, videtur fuiffe verbo poftulatum. Quidquid fit, quinto praecisè die advenit Joannes Antiochenus. Quae rerum connexio fuadet omnia ex compofito contigiffe. S.Cyrillus,& ejus Collega Memnon in precibus, quibus à Synodo poftularunt infli&tam fibi à Joannis Fa&ione degradationem circumduci , haec habent: $an&7a Synodu r,quae Nefforium depofuit, $an&os

Epifcopo , fupra ducemtor habuit , Joammer verò alior | ad triginta numero col!egit, vel &ereticos vel de criminibus delator . Et quinta Ephefinæ Synodi A&io in relatione ad Principes fcripfit : Pauci quidam Neflorio adhaerenter , ommer triginta t tmtùm, infamiaeque fuae Joannem Antiochenæ Ecclefíe Epifcopum adjutorem adfcifcenter , contra Cyrillum & Memmonem depofitionis contumeliam protulerumt. Et in relatione ad San&um Celeftinum Pontificem : Viri mumero trigimta , qualem $ynodi faciem comtra Synodum ex umiverfo orbe colle&am haberemt ? Eadem paucitas , idemque numerus frequenter urgetur in Synodalibus Aëtis. At verò proteftationi fubfcripferunt fexaginta oéto Epifcopi præter Neftorium . Hinc quaeftio quarta eft , Quomodo haec cohæreant ? Refpondeo diftinguenda tempora , & omnia tunc cohaerere. Res mutari coepit , dum ' Joannes Patriarcha manus violentas in San&tum Cyrillum , Romanæ Sedis Vicarium , ac Synodi Praefidem, coepit extendere, & attentare ejus degradationem. Plures horruerunt facinus , & ab ipfo recefferunt. Hinc ifti facinorofae fententiae fubfcripferunt foli tres & quadraginta . Omnes ferè Orientales. Exinde fupervenit nova Romanæ Ecclefiae Legatio, Arcadius & Proje&us Epifcopi, ac Philippus Presbyter , cum novis adversùs Neftorium Papalibus litteris ac Mandatis : Horum Legatorum pro San&to Cyrillo adversùs Joannem A&ta pluribus aperuerunt oculos , atque ita illos reduxerunt quafi ad triginta. Hoc docet plena Synodus in Relatione ad Principem, tranfmiffâ per Palladium Magiftrianum : Sunt illi, qui diverfa à re&a fide fentiunt , ad tegendam impoffuram adeò callidi, ut quidam quoque $an&iffimi Epifcopi , occultato errore , à Neflorio decepti Aent , & ei fe adjumxerint, A&ifque illius fùbfèripferimt, qui tamen poffeaquam dilucidè quid fentiret , effemt percun&ati, illumque fua, blafpbemias retegemtem comperiffemt, ab eo defciverunt, ac $an&ae $ynodo fe adjumxerunt , patefa&aque ejufdem blafpbemia comdemma

tionis fententiam adverfùr praedi&um Nefforium unà

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

di judicium , & ipfi fubfcribendo. Relatio adjungit fingulorum, qui cum Joanne acNeftorio permanferunt, Epifcoporum nomina : Et non funt , nifi triginta quinque , computato ipfo Joanne. quæftio quinta eft, Quo die Alexander Apameenfis & Alexander Hierapolitanus intraverint Ephefum ? Quomodò item San&a Synodus, qu£ non nifi per fedecim dies exfpe&tavit Joannem Antiochenum , in miffa per Palladium Magi* ftrianum ad Principem relatione dicat: Joamme* $an&am $ynodum poß terminum à veftra Majeftate praefiitutum fupra viginti & umum dies fufpenfam tenuit? Ratio circa primum, dubitandi defumitur ex San&i Cyrilli ad Principem Apologetico libro, dicente præfatos Epifcopos adveniffe , cum fextus decimur dier jam abiiffet. Hoc enim fi verùm fit, advenerunt poft damnatum Neftorium, ideoque Cyrillus non poffit ipforum relatione permotus proceffiffe ad Synodum Refpondeo San&i Cyrilli textum a nuperrimis Conciliorum Vulgatoribus effe depravatum. Vaticana &c authentica editio legit : Cum fextur decimus dier jam ageretur. Proinde præfati Metropolitæ videntur Ephefum intraffe die vigefima prima Junii ad vefperam, dum tres Epifcopi Neftorium in proximam lucem citaffent, aut citarent ad Synodum. Certè tunc omninò agebatur dies decima fexta. Etenim Graeci fuos dies tunc menfurabant juxta antiquam Synagogae regulam : A vefpera in vefperam celebrabitis Sabbatha veffra. Lucet ex authore, apud Sanétum Athanafium exftante quæftionum ad Antiochum, ac ex alio ibidem authore, qui fcripfit interpretationem Evangelicarum Parabolarum . Præfati Epifcopi videntur omninò tunc , & non fequenti luce advenifIe. Etenim Synodalis Confeffus ftatim à primo iftius lucis exordio cœpit, & duravit ufque ad plenas tenebras, ideoque tunc illi non potuerint conveniffe San&um Cyrillum , ac illi expofuiße fua negotia. Synodalis ad Principem relatio eft re&tiffima. Etenim Joannes quinto poft decimum fextum die advenit, ideoque vigefimo primo poft diem praeftitutum à Principe. Hoc vult Synodus. Ex quibus omnibusetiam difcimus Joannis fa&ionem non totam fimul , fed divifim adveniffe Ephefum . Et hinc Ibas Presbyter advenit fecundo die poft damnatum Neftorium ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Epifcopos , maximè verò fan&iffimum magnæ Civitatis Antiochiæ Præfulem, & eos qui cum ipfo veniunt Deo Amiciffimos Metropolitanos Epifcopos : Et eos qui ab Italia vel Sicilia veniunt. Et fic commune cum cun&is celebrare

| Concilium , & communi Decreto firmare fidem

fan&orum Patrum , qui Nicaeam congregati funt. Nam multae poft illam Synodi faétæ nihil innovare praefumpferunt contra eam , fed in ea permanendum effe fanxerunt . Dum verò videremus ad hoc eos , qui ab Ægypto funt, valde refiftere, & putare quod nos nequidquam dilationibus uteremur, promifimus ad Concilium convenire, quocumque tempore Magnificentiffimus Comes Devotiffimorum Domefticorum Candidianus, hujus rei gratia à Pietate veftra deftinatus, nos convenire voluiffet. Haec verò & ipfi per Deo Amiciffimos Epifcopos demandavimus . Quia verò agnovit Magnificentia ejus & Sanétiffimum Joannem , magnae Antiochenorum Civitatis Epifcopum , & eos qui cum eo funt , propin• quaffe : Hoc enim dire&i ab eo Præfe&iani & Magiftriani manifeftum fecerunt. Nunciati verò funt & alii ex Occidente Deo Amiciffimi Epifcopi advenire. Conftituit omnibus univerforum fuftinere præfentiam , fecundùm quod vifum eft pio veftro Regimini. Et nos quidem quietem dileximus, acquiefcentes his , quae veftra fcripferat Pietas. AEgyptii verò & Afiani , neque quod communiter expedit Ecclefiis cogi• tantes , neque pacificam legitimamque intentionem veftrae Pietatis amplexi , immò verò & Ecclefiafticas & Imperiales fanétiones calcando, effugerunt quidem confonam fidei confeffionem » abrumpere verò clarè volentes Ecclefiafticum Corpus, inter femetipfos funt congregati, alie* naque operati , tam Ecclefiafticae Confequen• tiae , quam etiam litteris his, quæ nuper à veftra Pietate funt fcriptae. Unam fiquidem cum concordia univerforum fidem exponi in litteris, quas deftinavit veftra Pietas, præcepiftis, Apoftolicis Evangelicifque Confcriptis , & Sanétorum Patrum Dogmatibus confonantem , fed praedi&i nihil horum cogitantes ex toto, apud femetipfos egerunt quæcumque egerunt » quae à cun&is Imperium veftrum faciet aliena , Secum verò feditionarios quofdam difpergentes in forum , Civitatem confufione impleverunt , Domos noftras publicè circumdantes , aggreffi & perturbantes noftrum commune Concilium , quædam quoque intolerabilia comminantes . Princeps verò Seditionis faétus eft Memnon Epifcopus . Et Sanétas Ecclefias , Sanétaque Ecclefiaftica Martyria , & Sanétam Apoftoli Bafilicam nobis quidem claufit , ne effet vel quo refugere , feditione fugante , poffemus; ipfis verò majorem patefecit Ecclefiam , ibique iilos effecit habere Concilium . Et mortem mi• natur omnibus nobis. Igitur veftram fupplices Pietatem quaefumus, & nimium rogamus , ac pofcimus , quoniam veßri Amatoris Chrifti Verticis obedimus litteris , & fimpliciter ad Ephefum venimus , ignorantes nobis has congreffiones barbaricas

imminere, ut jubeatis nos illaefos ab omni £* + e

de fervare, & legitimè Concilium fieri , nullo Clericorum neque Monachorum , nec noftro nec Ægyptiorum , introeunte Concilium : Neque ullo Epifcopo , qui ad perturbationem Concilii adfit , nifi qui vocatus advenerit. Duos autem cum Metropolitano uniufcujufque Provinciæ eleólifii nos , & qui pofIint fcire hujufmodi quæftiones , intrare jubete Concilium , & San&torum Patrum fidem cum pace & confonantia confirmare . Aliàs jubete nos abfque periculo redire ad propria. Minantur enim &c ipfa nos vita privare.

Et Subfcriptiones.

Meflorius Conftantinopolitanorum Epifcopus fubfcripfi . Fritilas Epifcopus Heraclaeae , Thraciæ Metropolitanus , fubfcripfi . Helladius Epifcopus Tharfi Metropolitanus fubfcripfi. Berinianus Epifcopus Pergæ Metropolitanus fubfcripfi . Mæonius Epifcopus Sardaeorum Metropolitanus fubfcripfi. Dexianus Epifcopus Seleuciae , Ifauriæ Metropolitanus , fubfcripfi . Alexander Epifcopus Apamaeae Metropolitanus fubfcripfi. Dalmatius Epifcopus Cyzici Metropolitanus fubfcripfi . Eutherius Epifcopus Thyanorum Metropolitanus fubfcripfi. Petrus Epifcopus Trajanopolis Metropolitanus fubfcripfi . Julianus Epifcopus Sardicenfis Metropolitanus fubfcripfi . Bafilius Epifcopus Theffaliae Metropolitanus fubfcripfi . Cyrus Epifcopus Aphrofidiadis Metropolitanus fubfcripfi. Maximianus Epifcopus Anazarbi Metropolitanus fubfcripfi . Alexander Epifcopus Hierapolitanus fcripfi. Dorotheus Epifcopus Marcianopolis, Moefiae Metropolitanus, fubfcripfi. Et omnes alii , qui erant pariter , fubfcripferunt fimiliter.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

voluiffet. Haec verô ¢ ipfi per Deo Amiciffimor Epi. fcopo* demamdavimus. Elucidant Synodi feriem » & edicunt caufam, ex qua Neftorius addu&ae proteftationi non fubfcripferit. Die vigefima fecunda Junii inchoatam Synodum fummo mox mane accefferunt Legati à Neftorio Epifcopi, Legati ab ejus fa&tione , & ipfe Comes Candidianus. Neftorius , quoniam pridiè fuerat folemniter citatus, contumaciæ notam evitare ftudens fpopondit adeße, dummodò Comes non intercederet. Et praefens Comes ftatim interceffit . Exinde Fa&ionis Legati exhibuerunt fuae proteftationis inftrumentum , & viva voce quaedam addiderunt . Neftorius igitur , ne fuam obedientiae fponfionem videretur evertere , inftrumento fubfcribere non potuit. Omnia fuerunt faéta per ftudium & artem. Verùm qui funt Epifcopi, quos relatio affirmat fuiffe exfpe&andos ex Italia & Sicilia ? Aliqui exiftimant fuiße Julianum Eclanenfem , Orontium , Florum, aliofque Pelagianos, quos Neftorianæ Faétioni conftat adhaefiffe. Verùm ifti , utpote profcripti, & quafi Cain per Orbem vagabundi, non erant in Italia. Erant in Thracia , aut fortè apud Ephefum , vel etiam in Comitatu Patriarchæ Joannis . Proinde exiftimo Relationem proclamare ad Celeftini Pontificis Legatos , Arcadium , Projeétum , ac Philippum , qui ad fecundam Synodi A&tionem , fa&tam die decima Julii, dixerunt: Etfi tardus mavigationis progreffus , adverfaque tempefla* mof ma* ximè detimuerimt , ita ut, ficut fper erat, ad defimatum locum pervenire mequiverimur, attamen Dei gubermatione , ve/fraeque Beatitudimis orationibu* , noflra Mediocrita , buc applicuit , ipfque gratias agimur , quod Beatitudinem vefiram , umo im loco , & uma im fide mamentem, & pro Ecclefia Dei follicitam , im venerimur. Et hinc oritur quaeflio , Quomodò Neflorianae Faétionis querimonia non fuerit jufta ? Qua ratione Sanétus Cyrillus praefumpferit fine Romanis Legatis ad Synodalia A&ta procedere ? Quomodò non attentarit acephalum Conciliabulum ? Refpondeo non iftos folos , fed etiam San&tum Cyrillum fuiffe Celeftini Pontificis ac Romanæ Sedis Vicarium & Legatum, & quidem in folidum , ideoque poft lapfum Synodo præfixum terminum potuiffe procedere. Ita lucidè patebit ex infra adducendo Commonitorio, quod iftis Legatis dedit laudatus Pontifex. ldem patet ex Philippi Legati verbis ad Synodum . Gratias agimur $an&ae ac adoramdae Trimitati, quod mo- bumiler fan&o ve/fro Convemtu dignata eft . Dudum quidem $an&iffimur Papa moffer Celeffimur per fuas epißolas ad Cyrillum, San&um /?rum , de praefenti bac caufa definivit, quæ /itterae facro veflro Cætui fumt exbibitae . Et munc alias rursùm ad corroborationem catbolicae fidei per mos mifit ad veflram omnium Pietatem. Neftorianæ impietatis ac perfonæ damnatio jam peraéta erat per folum Pontificem: Erat opus fola executione. Hanc ille delegaverat & Cyrillo, & tribus aliis Legatis è fuo Latere. Singulis in folidum. Hinc Cyrilli proceffus fuit per hofce tres comprobatus ac ftabilitus . Et certum eft , quod Neftorius

« VorigeDoorgaan »