Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Hæ quidem contra Ægyptiacum , quod ex fola voluntate pendebat, à nobis deftinatæ funt litterae. Ille verò omittens mihi per epiftolam declarare, fi quid ei tanquam blafphemum vel impium videbatur debere notari , convi&tionum terrore permotus, & adjutrices ob hoc perturbationes exquirens, ad Romanum Celeftinum convertitur. Quippe ut ad fimpliciorem , quam qui poffet vim dogmatum fubtiliùs penetrare. Et ad haec inveniens viri illius fimplicitatem , circumfert pueriliter aures ejus illufionibus litterarum , olim quidem noftra Confcripta tranfmittens,quafi ad demonftrationem convi&tionum , quibus contradici non poffet. Tanquam ego Chriftum purum hominem definirem. Qui certè Legem inter ipfa meae Ordinationis initia contra eos , qui Chriftum purum hominem dicunt, & contra reliquas haerefes innovavi. Excerptiones verò intertexens fermonum Confcripta compofuit, ne focietatis compa&ione detegeretur illata calumnia. Et quædam quidem allocutionibus noftris adjiciens, aliquorùm verò partes abrumpens, & illa contexens quæ à nobis de Dominica humanatione funt di&ta , velut de puro ea homine dixerimus. Divinitatis autem, quæ à nobis diétae funt, laudes quafdam quidem modis omnibus à Con

[ocr errors]

fcriptis abfcindens , nonnullas verò extra ordinem relinquens, ita feduétionem verifimilem concinnavit. Et ut paucis ejus nequitiam , qualis fit etiam circa reliqua , propalemus, di&tum eft à nobis alicubi, dum contra Paganos loqueremur, dicentes quod nos fubftantiam Dei creatam noviter ex Virgine prædicemus: Nom peperit , optimi , Maria Deitatem , fed peperit hominem , Divimitatur imfeparabile imffrumentum. At ille vocem , Divinitatir, immutans fecit : Non peperit, optimi , Maria Deum. Hic verò multum differt dicere Deum , & dicere Deitatem. Nam hoc quidem fubftantiam Divinam incorporeamque fignificat, Carnem verò nequaquam . Compoßta enim Caro eft , & creata. Vox autem , qua dicimus, Deu* , & templo Divinitatis eft apta , quod unitate ad Divinam fubftantiam Dei obtinet dignitatem, non tamen in Divinam fubßantiam permutatum eft. Rurfus à nobis alibi eft di&tum contra eos, qui nominum fimilitudinem audientes fic fcandalizantur , tanquam fimilis dicatur & honor. Et cum dicimus Cbriffi Particem , fic pavefcunt, tanquàm fi hoc nomine Dominatoris Chrifti Deitas obnegetur: Eoquod multi hoc nomine apud Scripturam veterem fimiliter appellati funt. Et inde putant , quia circa eos Chriftum nominamus. Et hinc contra hos ergo, ut dixi , in Ecclefiafticis fermonibus à nobis eft di&tum , quia non fequitur fimilitudinem nominis honoris æqualitas. Et funt allocutiones meæ, quæ his prorfus faétæ funt vocibus : Vel f templum Deitatis , & $piritur $an&7i defiemffonem , mom eamdem dicimur, qualif fa&a eff im Prophetar. Nom talem , qualis im Apoflolor celebrata e/?. $ed meque talem, qualit eff im Angeli r , qui ad Divina Minifferia comfortantur. Domimator emim Cbriffus etiam fecundùm Corpuj ommium Domimur. $icut ergo Deum dicimur omnium Creatorem. Dicit verò $criptura & Moyfem Deum. Inquit emim : Deum te pofui Pharaonis. Sed illi voci bomorem fimilem mimimè deputamus . Sic meque quod commumir vox fit , qua dicimus , Chriftus, & Filius, circa vocis Aemilitudinem debemus offemdere. Sicut enim Ifrael filius momimatur, imquit enim , Primogenitus meus filius Ifrael. Et Filiur iterùm Domiwur. Ait enim : Hic eft Filius meus Dile&tus. Non tamem ficut uma vox , fc & umur eff intelle&ur. Et ficut dicitur Cbriffur Saul, & Cbriflus David , & rurfur Cbriffur Cyrus , & deinde Babylomius , dum certè David circa pietatem mequaquam fuerint fímiles ; fc vocamus quidem Chriffum vel Filium etiam Domimatorem , verùmtamem communio momimum æqualitatem mom facit dignitatir. His ita di&tis à nobis illa ultima ubique fubducens, id eft , Id quod eff Cbrìffur. Id quod eft : Non eandem dicimus habitationem, qualis fa&ta eft in Prophetas. Non talem , qualis in A poftolos faéta eft:. Id quod eft : $ed fimilibus vocibus bonorem fimilem mimimè deputamur. Et id quod eft: Verumtamem commumio mominum aequalitatem mom facit dignitatis . Hæc omnia calumniæ dentibus fecans jaétat in auribus hominum ea, quae ante ifta funt pofita. Id eft : Dicimus Deum omnium Creatorem . Dicit verò & $criptura Moyfem Deum ,

Et

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Ecce his verbis ufque adeò negavit fua fuiffeNeftorius, quæ apud Sanétam Synodum Ephefinam ab eo diéta leguntur, ut fic fe dicat has impietates minimè prædicaffè , ficut Paulus Apoftolus poft converfionem docere non potuit , Quia Chriftus nihil prodeffèt, hominibus. Quid ergo aliud Orientalibus Epifcopis ad purgationem fuam , ficut putabat , dixiffè credendus eft , nifi quod ctiam in ea , quam vocavit , hiftoria quafi pro fua fatisfa&tione confcripfit ? Aut quis ei neganti non facilè crederet , dum videat non folùm Catholicos , fed & univerfos hæreticos totis viribus non fòlùm non negare propria dogmata , fed etiam vindicare ?

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Cbrifti gloriae , Ifidorur , Presbyter Ægyptius Pelufota , quem due millia Epißolarum ad aedificationem Ecclefiae multi fcripffe moverumt, qui etiam pro viac fapientiæ fuæ meriti r ut Pater à $an&o Cyrillo & bonoratur , & vocatur, &c. Ad quem locum fcribit Jacobus Sirmondus: Quod Facundus Ifideri Epißolas in univerfum mumeret bir mille, viderat fortaffe Codicer Acæmetemfi, Monaßerii Conffamtimepoli, im quibus totidem continebantur, ut im Veteru Manu-Jripto adnotatum invenitur ab antique earum interprete , bis verbis ; Has omnes B. Ifidori, Presbyteri & Abbatis Pelufiotae , recenfui & tranftuli ex Epiftolis ejus duobus millibus, quæ funt per quinquaginta diftributæ in Acoemetenfis Monafterii Codicibus vetuftiffimisquatuor. Nec plures ha&enus triplici editione in lucem prodiere, quam bir mille tredecim. Caeterùm ad decem millia

fcripffe Ifidorum, atque im bis ter mille $cripturam, Sacram expofuiffè , Aator eff $uidar, vel quem $uidat exfcripfit . Vetus iftud Manu-Scriptum eft palam diverfum à noftro. Etenim Latina translatio non eft concepta eifdem verbis. Et praefens noßer Codex non adducit omnes, fed folum• modò quafdam , ad Neftorii negotia fpe&antes, S. Ifidori Epiftolas. Et noftri Codicis Scholion eft largius. Interim haec utriufque Codicis verba, Abbatis Pelufiotae, innuunt Ifidorum poft ei impa&tas ac revi&lasTheophili Patriarchæ calumnias receffiffe ab Alexandrina Ecclefia , ac Pelufium rediiffe ad fuum Monafterium. Haec verba, Teffimomium quod Iremaeut pofuit , &c. funt iftius Authoris, qui has omnes Epiftolas & A&ta tranftulit è Græco in Latinum. Docent nos, quod Comes , aut potiùs Epifcopus Irenæus, Ephefini Concilii juratus hoftis , & tam blafphemiæ quam perfonae Neftorianae pertinacif* fimus defenfor, de laudata Synodo, fuo Neftorio,& cun&is circa aut propter ipfum geftis Commentarium compofuerit, cui dedit nomen : Tragædia. Occurret frequens illius memoria. Fuit opus divifum in plures libros, quorum unus erat de Hifloria. Continebat plurima: Epiftolas, Synodos , Sacras Principum Juffiones , aliaque iftiufmodi. Ex ipfo Acoemetenfis Codicis Compilator defumpfit, & ad nos tranfmifit illa » quae adjuvandae Ecclefiae ac inftruendae pofteritati cenfuit utilia & congrua. Etenim erat dolofa confcriptio, ad Ephefinæ Synodi au&oritatem convellendam, ad S. Cyrilli Scripta & A&a infàmanda , & ad Neftorii impietatem diluendam confuta. Hinc noftri Majores cenfuerunt fola ejus utilia nobis communicanda , & fupprimenda caetera. Et vide effrontem Hærefiarchæ audaciam: Etiam Exegefes fuas , quas ad plenum Regias civitatis Clerum ac Populum blaterarat, & quas propria manu fubfcriptas non fokummodò cum folemnibus litteris , fed infuper per Illuftrem Bajulum, Valerium Auguftae Majeftatis Cubicularium , deftinarat ad Sedem Apoftolicam , aliaque fua Scripta & Di&ta abnegare non erubuit. Erat amicus & Collega Juliani Eclanenfis Epifcopi , adversùs quem San&us Auguftinus meritò fcripfit, quod frontem non in facie gereret , fed fub axillis. Iftiufmodi interim technæ Orientalibus Epifcopis dudum perfuaferunt Neftorium fuiffe iniquè damnatum, atque ita ipfos permoverunt ad recalcitrandum ac detrahendum Ephefino Concilio. Epiftolam , cujus hic fragmentum adducitur , Neftorius ad nefcio quem fcripfit poft acceptas San&i Celeftini litteras , fui erroris ac fuae perfonae, nifi intra decem dies poenitensfolemnem palinodiam caneret, damnatrices . Eas accepit trigefimo iftius feculi anno » die feptima Decembris. Et in ipfa pergit mentiri &calumniari. Calumniatur Sanétum Cyrillum, quod ejus verba alteraverit : Quod pro voce, Deus, fuppofuerit vocem » Deita*. Etenim haec, tefte Mario Mercatore, in primo fermone fuerunt ejus verba: Aom, vir optime , Maria peperit Deum. Nom peperit creatura Creatorem , fed peperit bomimem, Deitatis imfrumentum. Attamen

in quarto, qui e(t primus contra Sanaum Pro*

[ocr errors]

Cap, 4.

Serm. 2.

clum, & in quo iftud ipfum fuum Affertum exponit ac repetit , fermone fic dixit : Aliud eff dicere, Quia nato de Maria conjuméfur erat Deus ille, qui eft Verbum Patri r , quod eff liquidiffimum, & firmum , atque irreprebemfibile Gentilibur ; & aliud, Quia Divimita* imdiguit mativitate im memJibur decurrente. Cur hic fcribat fe ifta adversùm ' Gentiles dixiffe , docet in priori fermone: Habet Matrem Deus ? Ergo excufabilir Gentilitar Matres Dii, fubintroducemr. Homo blafphemus Evangelicum dogma, quo Sacram Virginem credimus Deiparam , ac ex ipfa profitemur genitum Deum Verbum, blaterat effe Gentile ridiculum ac fabulofum. Porrò an etiam hæc propofitio, Deita* eff mata aut paffa, poffit legitimum fenfum facere , fuo loco difcutietur. Aliud, quod Neftorius à San&o Cyrillo vitiatum queritur , Di&tum fuit le&tum & damnatum in prima A&tione Ephefini Concilii. Fuit defumptum ex Neftoriani Codicis Quaternione vigefimo feptimo. Quod ipfum advertit praefens Scholiaftes : Ecce bis verbis ufque adeò megavit fua fuiffe Neftorius , quae apud Jam&forum $ymodum

[ocr errors]

&ta eft fola quaedam praefentis fragmenti pars, incipiens his verbis: $icut ergò Deum dicimar ommium Creatorem. Et eft alia translatio. Eadem verba Sanétus Cyrillus exagitat ac expugnat in fecundo libro contra Neftorium. Quam autem fit immunis ab illo, quod ei imponitur, latroci. nio , quifque poffit intueri propriis oculis. Nec folum Cyrillum, fed infuper San&um Pontificem Celeftinum calumniatus eft, garriens effe hominem fimplicem, imperitum Chriftiani dogmatis. Nec mirandum: Nam & omnes fuos AntecefHores arguit de imperitia ac negligentia, addens idcircò Regiae civitatis Populum circa Chriftianam fidem cæcutire. Contempfit omnes San&tos Patres , fe folum exiftimans omnibus majorem ac doétiorem . Epiftola hæc videtur fcripta ad Orientales Epifcopos . Per fimiles ftrophas eis perfuafit fe Catholicum, & ab Ephe. fina Synodo injuftè damnatum . Porrò lex , quam in ipfo fuae ordinationis exordio à fe impetratam gloriatur contra omnes haerefes, eft effe&us primæ fuæ ad Regiae civitatis Populum concionis , in qua declamavit ad Imperatorem Theodofium : Tribue mibi terram baereticis purgatam, & ego tibi caelum tribuam. Tu mibi im profligamdir baereticis fubveni , & ego tibi im profligandis Perfi fubveniam. Ad hanc concionem meritò fcribit Socrates :

ILib.7.c.19 Qua voce Nefforius vifus eff mom tam Zelum fidei ,

quam animi imtempeffivam audaciam , & inanis gloriae cupiditatem prodidiffe. Ad eundem fermonem fcribit in priori Commonitorio Vincentius Lerinen(is: Nefforius , ut umi fuæ Hærefi aditum patefaceret, cum&arum Herefeom blafpbemias infeéfatur eff. Nihìlominùs in hominem, quem Antiochia evocaverat , nimia benevolentia circumfcriptus Theodofiusexit\q Thrazonifmo concepit fpem, & emifit poftulatam ab ipfo legem . Eft data Conftantinopoli, ad Florentium Praetorio Praefeétum, tertio calendas Junias, fub Confulatu Felicis & Tauri , anno vigefimo o&avo iftius {æculi. Eodem anno ordinatus fuit Neftorius die

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

- Ota quidem re&ae glorificationis eft Fides,

quæ à Divinis & adorabilibus Scripturis ab olim nobis eft praedicata. Nihilominùs haec ipfa nobis à San&tis Patribus tradita eft , qui in Nicæna Synodo congregati funt , quorum tot paffiones erant pro pietate , quot membra . Quia verò propter nonnulla certamina piiffimus & Amicus Chrifti Imperator litteris fuis Orthodoxos Sacerdotes undique ad Ephefum convocavit, in hoc quoque imitatus proprium circa Fidem zelum : Et fumus penè omnes per Divinam gratiam congregati. Deeft autem præfentiae San&tae Synodi Religiofiffimus Joannes Antiochenus Epifcopus, qui & ipfe jam in januis eft , juxta ea quæ nuper fuis litteris intimavit: Et ea , quæ per eos, quos praemifit , Præfe&tianos atque Magiftrianos nunciata funt . Similiter etiam nonnulli ex Occidentalibus Epifcopis Synodo adfuturi. Mandarunt autem veftrae Reverentiae , tanquam qui graviter habent fuftinere ufque ad ejus adventum, & urgent de his, quae vifa funt Piiffimo Imperatori, ut audientia celebretur , antequam praedi&i Deo Amiciffimi Epifcopi fint praefentes . Hujus gratia has ad Reverentiam veftram direximus litteras, ut fuftineatis Deo Amiiciffimorum Comminiftrorum praefentiam : Et nec eos, qui depofiti funt, fufcipiatis quoquo modo, neque illos qui ab Epifcopis fuis vel olim funt excommunicati, vel nuper. Manifefta enim

funt quæ de his definiunt Regulæ : Et praevariCan

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

In Phefina Synodus fuit indiéta in facrum diem Pentecoftes, qui ifto quinti faeculi trigefimo primo anno erat dies feptima Junii . Et Sanaus Cyrillus cum plurimis aliis Epifcopis tempeftivè adfuit. Adfuit & Neftorius. Verùm Roamana Legatio defuit, nempe Arcadius & Proje&us Epifcopi , & Philippus Presbyter : In itinere moras paffià maris tempeftatibus. Abfuit & Joannes Antiochiae Patriarcha cum Epifcopis fuae Dioecefeos . Rationem dat Evagrius Epiphanienfis : Joannes Antiocbenffr Epifcopus unà cum fuis adconßitutum diem mom adfuit. Non tamem fua fpomte , ficut multis videtur , dum moram fuam excufat , fed propterea quod Epifcopor Provinciae fuae citiùs colligere non potuerat . Quippè urbes , quae fub illo erant, ab urbe 4ntiocbia , bomini quidem expedito diffaht duodecim dierum itimere, aliis •verò ampliùr etiam quam duodecim. Epbefus autem dißat ab urbe Amtiocbia itimere dierum triginta , Proinde affirmabat Joammes fe ad comffitutum diem occurrere mom potuiffe , quando Epifcopi , quor fecum habebat, Domimicam illam , quæ mova vulgò dicitur , im fuis Sedibus celebraffemt. Priorem Evagrii translationem, obfcuram, ac vitiofam , ita, illuftravit & correxit Henricus Valefius. Evagrii verba, pauculis mutatis , defcripfit Nicephorus Calixtus. Ambo ftudent purgare Joannis abfentiam. At longè aliud fcribit in Apologetico ad Imperatorem Theodofium libro Sanétus Cyrillus . Intelligo amtem mom deeffe , qui Joanmem â deli&o im mos commiffo abfolvere comemtur , afferemtes eum juftè ob id nobis fuccenfuiffe , quod ipfo adbuc abfemte comtra blafpbemum Nefforium fit celebratum Comcilium. At hi longè re&iùs faceremt , f im mor culpam conjicere omittenter , fuam ipforum cum&ationem potiùs accufaremt. An Joannes & ejus Epifcopi Pafchales O&avas in fuis Ecclefiis celebraverint , ignoro . Poffint celebraffe . Interim iftam fuae fero-venientiae caufam nunquam prætexuerunt, nec apud Principem, nec apud Synodum. Proinde veram iftius tardationis caufam edicit San&us Cyrillus in litteris ad quofdam Epifcopos, & ad Clericos Conftantinopolitanae Ecclefiæ : Poßeaquam piiffimum Joannem Epifcopum Antiochemum adventare accepiffemur , adbuc fexdecim dies exfpe&avimas, cum tamem tota $ymodus reclamaret , afferemr illum confeffui adeffe mom velle, quod metueret, me fortè Reverendiffimus Ne/?orius , qui ex illius Ecclefia adfumptus fuerat , loco moveretur, quae res ipßjußum pudorem incuteret. guam fufpicionem veram exffitiffe ipfa poftmodò experientia liquidò offendit. Nam diffulit adventum fuum . Et praemifit duos Epifcopos , dicturos. exfpe&anti Synodo : Præcepit nobis Dominus Joammer Epifcopus, ut veftrae Pietati dicamur ; Ji tardavero, quod fa&uri effis , boc faciatis. Pergit Cyrillus : Neflorius quia ad blafphemiarum fuarum defenfionem mibil adferre poteff, moxæ fuæ velamen quaerens ait ; Quatuor dierum dilationem petii , donec veniret Epifcopus Antiochenus , & no

Juerunt concedere, cum tamen memoratus Sanäiß].

[ocr errors]

fmus Epifcopus Joammer venire recufaffet. Nam f adeffe voluiffet , quorfum pertimuit, ut per fuor Epifcopor ßgnificaret : Si tardavero, quæ fa&uri eftis facite. Noluit emim imtereffe , fciem r fore, ut Sam&7a Jynodus depofítiomi* femtentiam im Nefforium ommimo ferret. Et plena Synodus ad Imperatorem Theodofium haec retulit: Exaáis fexdecim imte. grir diebus poff Pentecoffem , ad $ymodicam Audientiam convemimur. Cum veròJoammer quoque , Sam&fiffimur Antiocbemae Eccleffae Epifcopur , per Alexamdrum Apameæ & Alexamdrum Hierapoli, religioffimos Epifcopor, quos praemiferat , nobis ßgnificavit , ut rem propofitam aggrederemur. mondum comparem r longiori tarditate moleßiam $an&ae $ymodo attulit. Itaque vigefimo fecundo memffi Junii congregati fumus. San&tus Cyrillus in Apologetico, libro adjungit. Qui Antiocbenae Ecclefiae praeeff , à veftra Majeftate ad præfimitum diem adeffe juffus , à $amé?a $ymodo abfuit. $tudio emim im itimere baerebat, ut ea cum&fatione illius improbitati gratificaretur, qui comtra Chriffum mugatur fuerat. Vel etiam, quod veriffmile , aut verum potius imdubitatum, quod eadem cum eo femtiret. Nam cum fextur decimus dier jam ageretur, primarii quidam ex illir, qui cum eo eramt , eramt enim Metropolitami, vix tamdem vemerumt , illiufque momime Sam&ae $ymodo denunciarumt , exfpeâandum prorfus mom effe illius adventum, fed maturamdum potius, ut Decreta perficeremtur. Cyrillus conftanter, & quidem apud Principem affirmat fero-venientiæ caufam fuiffe fpontaneam in via cun&tationem, ideòque quibufdam videtur, quod Joannes & ejus Epifcopi Pafchales O&tavas non egerint in fuis Ecclefiis. Rei veritatem difcimus ex prima Relatione, quam de fuis in San&tum Cyrillum Attentatis Joannes fecit ad Principem : Quod verò tardiù* aliquando advenerim , aliud catfe fuit . Nam f? terrefirir itineri, intervallum , terra emim venimur , Pietaj vefira fpe&averit , magna profeé7ò celeritate mo* itcr boc confeciffe comperict. $iquidem quadraginta mamfomes peragravimus , mulla umquam à progrediemdo relaxatione uff, quemadmodum veßra Cbriflo dile&7a Majeffa , ex earum civitatum imcolis , per quar iter fecimur , facilè imtelligere poteff. Fame , praeterea , quae Antiochemam civitatem vebememter affixit, & quotidiamae Populi perturbatiome * , & imgemr praeter tempu* vir imbrium , quæ Torrentibu, imumdamtibus in difcrimen civitatem adduxerat, non paucor quoque dier im fupradi&a civitate mor detinuerunt. Quo die Joannes Ephefum intraverit , quibufdam videtur incertum . Etenim Jbas Edeffenæ Ecclefiae tunc Presbyter, poftmodò Epifcopus, in famofa ad Marim Perfidis Antiftitem Epiftola fcripfit : Poß duor die* dammationis Nefforii vemimus iu Epbefum. Ex his verbis in Ephefini Concilii Scholiis dixi Ibam adfuiffe Joanni. At verò Joannes Garnerius mihi opponit verba Facundi Hermianenfis Epifcopi : Ibat mom interfuit Epbefino Concilio , in quo damnatu, ef Nefforius. Nempè Facundus de vera Ephefina Synodo loquitur, cui certum eft lbam non adfuiffe. Nec potuiffe adeffe. Erat enim Clericus, non Epifcopus. Ejus ad Marim verba funt lucida, ideòque video me ex fundamento locu

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »