Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

dmfpexit autem argentum & aurum. Haec facinora & vitia hominem inflarunt, evacuarunt Spiritu San&to, & Haerefes impugnantem præcipitarunt in Hærefin. - Litteras fuas, quibus Neftorio, ut intra decem dies , nifi Degradationis Elogium mallet ipfo fa&to incurrere, folemnem fui erroris palinodiam in Ecclefia cantaret, ac præfertim Sacrofan&tam Virginem profiteretur Deiparam , Apoftolica authoritate injunxerat, San&us Celeftinus non ad folum San&tum Cyrillum, per ipfum Neftorio infinuandas, fed etiam ad Joannem Antiochiae Patriarcham, aliofque Orientalium Ecclefiarum Primates Epifcopos tranfmiferat. Hinc præfatus Joannes videns agi ex peétore, feriò ac inftanter Neftorium admonuit, ut Pontifici obediret , atque ita declinaret hanc tempeftatem. Ut imitaretur fuum olim Magißrum, Theodorum Mopfueftiae Epifcopum , qui ißis ipfis in Benediétam Virginem blafphemiis graviffimè ufque ad lapidationis periculum offenderat Antiochenum populum , & recantando non folam pacem ac populi gratiam fibi reddiderat , fed infuper meliorem famam. Hifce litteris Neftorius per præfentem Epiftolam refpondet , & affirmat fe iftud ipfum etiam ante receptas litteras præftitifTe. Porrò fermo , quem à fe ante iftas Joannis litteras diétum affirmat & adducit Neftorius, adducitur etiam à Mario Mercatore. Eft fecuudus poft receptas litteras ac minas Sanéti Celeftini. Ad primum fermonem Marius pra;fatur: $ermo duodecimus in Ecclefia babitur , in qua litterar Celeftimi Romani Epifcopi , & Cyrilli Alexandrimi demumtiatione* accepit , feptimo Idus Decembris, comfulatu Theo. dofi decimo tertio, & Valemtiniani tertio, Augufiorum, poff fextum diem, quam eafdem litteras fumpfit. Acpit litteras die feptima,ideoque hunc fermonem ixit Decembris die decima tertia. Erat dies Sab

/ bathi, apud Græcos feftivus , ac habens publicam Synaxim. Ad praefentem fermonerm hæc Mercator. Ejufdem fermo decimus tertiur, die altera, id eff, Domimica diâus. Erat quinti faeculi annus trigefimus. Haec fermonis verba, Quoniam & ego valde fatigatus fum , quae Mercator non exponit, exponit harum litterarum Colle&tor & Scholiaftes : .Quem dixit, dum tardiùs intraffet ad menfa r, quod meceffitate , popofciffemt im $ecretario. Quae neceffitates fuerint, ignoro. Forfitan quatuor à San&to Cyrillo Legati Epifcopi, tunc adhuc haerentes apud Conftantinopolim , hominem denuò accefferant , atque ita ante Sacrificium & Synaxim detinuerant ac fatigaverant in Ecclefiae Secretario. Hic Scholiaftes haud dubiè eft Comes Irenaeus tunc Tyriorum Metropolita, pertinaciffimus Neftorii Se&tator Patronus, ac Encomiaftes. Lucet ex his verbis : Unde ommi Clero concurrente ad eum, multa de dogmate difputat , qui fic ejus Magifferium fumt admirati, ut anatbematizarimt eor qui ita mom femtiumt. Quod plurima Cleri & populi turba adfuerit, lucet ex his ipfius Neftorii verbis : Et vos omnino comffri&i. Marius Mercator tranftulit : Comffipatione laborati r. Papalium litterarum tenor, & ipfarum terribilia in Neftorium mandata toti Regiae civitati innotuerant : Cyrilli Legatio ipfas haud dubiè non folummodo infinuaverat Neftorio, fed infuper affixerat in publicis locis, ac folemniter promulgarat. Hinc ad audiendas fui Epifcopi palinodias aut Apologias confluxerat omnis Clerus & populus. De ipforum applaufu Neftorius propria manu fubjecit fuis ad Joannem Patriarcham litteris :' Im illa do&rima & clerum & populum , & bor qui im Imperialibus fumt Aulis , attra:ximur. Eft vano ac tumido Hærefiarchæ confuetus Thrazonifmus. Nam & ad San&um Cyril• lum non erubuit fcribere : Quae ad Ecclefíam moflram pertinent , quotidie augentur im meliur. Et quae ad plebem, moveri , im majorem extendi profe&7um per gratiam Cbriffi, im tamtum ut multitudo baec vocibus Propbetae clamet : Replebitur terra fcientia Domini , ficut aqua multa cooperiens maria . AVoveris & Regiam domum , di/ucidato dogmate , im magno gaudio degere , & ut pagimae finem faciam, illam de Ecclefia quoque apud mor fuper omnibur Haerefibu* , quae adverfùs Deum litigant , vocem vide impleri : Ibat Domus Saul, & infirmabatur ; ibat Domus David , & confortabatur. H.ec moflra tamquam fratris ad fratrem confília. Homo facinorofus per domum Saul omnino intelligit Orthodoxum Ecclefiae dogma. Porrò qualiter San&i Celeftini Litteris ac Mandatis obediverit , docent hæc Epiftola , & ipfi adnexus fermo. Etenim ambo perfiftunt vocem , Deipara , ìnfamare de Ario ac Apollina• rio. Ambo Sacro-fan&am Virginem pernegant Deiparam , & praedicant folummodò Cbriffiparam . Eft antiqua Pauli Samofatenfis , à quo virus defcendit in Neflorium , dolofa vafrities. Hujus Magifter fuerat Theodorus Mopfueftienfis in fecunda Cilicia Epifcopus, qui fuas ad Antiochenum populum blafphemias eadem arte diluerat, aut potiùs incruftaverat, atque ita Joannes Patriarcha ejus exemplum ac imitationem non fine fufpicione de confortio erroris fuafit Nefto• rio. Porrò fuperbus & contumax Haereticorum fpiritus femper accufat Ecclefiam. Hinc etiam praefens Hærefiarcha affirmat Regiam civitatem & ex Apoilinario, & ex adverfo penitus errore ufque ad fuum Epifcopatum ac prædicationem laboraße: Sacro-fanétam Virginem ab aliis folius Dei , ab aliis folius hominis fuiffe creditam Genitricem. Hinc neceffariam fuiffe fuam do&rinam & opem , quæ ipfam przdicaret Chrifti-param. Et certè poffint illic fuiffe quaedam reliquiæ Apollinarii. Quod enim Ne&arius, Regiae civitatis Epifcopus , fuerit in ipfis ejiciendis fegnior, in datis ad ipfum litteris queritur Sanétus Gregorius Nazianzenus. Et San&ti Joannis Chryfoftomi Zelus in Arianos potiùs vigilavit , quam in Apollinariftas. Et in Synodalibus fuae Provinciae pro Chalcedonenfi Concilio ad Leonem Auguftum litteris Bafilius Seleucienfis Epifcopus , Ifauriae Metropolita , fcripfit: Beatur Cyrillus , dum apertè comtra Nefforii vefamiam dimicaret , & IBeato celeftimo , Ecclefiae Romamorum Paffori , particepr effet im priori Patrum Epbef, Concilio, pro «veritatis defenßone maximus propugnator emicuit , quamdo umo fomte & iifdem ßllabir à comfcriptis & impietatem Nefforii perculit , & comtra Zizania pravae Se&ae Eutycbir , quæ jam quidem tunc germimabamt, necdum tamem videbamtur apertè , falcem fe. Éionis apertiffîmè præparavit . Quod Eutyches tunc Orthodoxus, immaculatus & fummæ au&toritatis Archi-mandrita fuerit , infra patebit. Proinde Seleucienfis Bafilius loquitur de Apollinarii reliquiis. Attamen Neftorius ipfas non notat in hifce Iitteris. Omnino calumniatur Orthodoxos. Nam & hos notavit in litteris ad Celeftinum Pontificem , & in plurìbus aliis. Et fuorum Clericorum quofdam, certè infigniter Orthodoxos , degradavit , & civitate ejecit tanquam Apollinariftas. Notanda funt haec verba : Fa&a eff ex ipfo Am. geli vocum principio . Neftorius ftatim in fuæ prædicationis exordio accepit duos potentiffimos fuæ blafphemiæ Adverfarios: Extraneum & Domefticum. San&tum Cyrillum Alexandriae Patriarcham , qui Scripto, & San&tum Proclum, qui viva etiam voce Apoftolicum dogma tuebantur. Hic enim è Regiæ civitatis Clero per Neftorii Antecefforem Sifinnium Cyzicenus ordinatus Antiftes, & ex caufis iftic non receptus, rediit Conftantinopolim , atque ita plurimùm adjuvit Ecclefiam. Dum enim Clerus, prophani Epifcopi Tyrannidem metuens , paffim fileret , Proclus ferè folus, utpote ob Epifcopalem gradum fecurus ab ejus violentiis, palàm & publicè invafit blafphemias. Adversùs primam illius deviam concionem ftatim repofuit: Neque Cbrifur per fuccedemtia virtutum incrementa faéfur Deus. Abfit . Verùm , ut fidej nofira prædicat , Deus fa&us eft homo . Neque hominem Deificatum , fed Deum Incarnatum comfitemur. Utique ftatim à primo Virginalis conceptus exordio. Et in libro ad Reginas de Neftorio ac ejus affeclis fcripfit San&us Cyrillus: Exiflimant bomimi, ad moftram /• militudinem ex $an&a Virgine prognato, cum Filiationis , tum Dominationis quoque gloriam per modum cujufdam gratiae , ac per progreffu* obveniffe. Et in

frà : Non eo femfu id dicimur , quo illi, quaf mim}rum Emmamuel fecundùm gratiam tantùm Deur, aut Filius , aut Dominus mominatur fit, aut per af. fauor progreffu* & incrememta , perimde ac umus e grege , moflrique fimilis bomo famé7ificatur, ad illua! gloriæ culmem confcemderit. In hujus novæ prædicationis exordio nec San&us Cyrillus, nec San&tus Proclus crediderunt hominem effe adeò abreptum, ut Sacro-fanétae unionis Myfterium penitus abjiceret : Crediderunt abjici folam Incarnationem, feu iftius unionis exordium ad primum conceptum Dominicae Carnis. Videbatur enim folam vocem , Deipara , invadere, ideòque averfari folum iftud exordium. Crediderunt illum Pelagianizare, atque ita ab ipfo dogmatizari humana merita, quibus Dominicus homo per progreffus & incrementa ad Hypoftaticae unionis gratiam tandem veraciter profeciffet. Ita fuadebat ejus cum Pelagianis familiaritas. Hanc ergo peffimam de fe opinionem diluit per verba praefentia. Quid autem re vera fenferit in hoc articulo, eft altioris indaginis. Hinc interim vides unam è rationibus, ob quas Sanétus Proclus ac quidam alii Patres fuerunt averfati hanc propofitionem : Cbriffur bomo Deificatur. Item hanc : Homimis cum Deo umio eff bumamae maturae Deificatio. Cenfuerunt voces iftas non effe fufficientis energiæ ad exprimendam iftius unionis excellentiam . Ad hanc exprimendam San&tus Cyrillus induxit voces : Umio Hypoffatica , feu Umio fecumdùm Hypoffafim. Hae namque palam important unionem fa&tam in primo pun&to , quo creata eft , & exiftere coepit humana natura. Laudatus in hifce litteris Comes Irenæus eft fummus Neftorii fe&tator & affertor. Ejus indoles ac varia A&ta exponentur inferiùs. Porro Mufaeus fuit Antaradi Epifcopus in prima Phoenicia, homo ejufJem commatis. Quis hic laudetur Helladius , videtur incertum. Inter Neftorii enim affeclas fuerunt duo eodem nomine : Alter Tharfenfis Epifcopus , Metropolita primae Ciliciæ, ` alter Antiftes Ptolomaidis in prima item Phoenicia . Joannes Patriarcha poffit ad hunc & ad Mufaeum , quoniam ejufdem Provinciae , communes dediffe pro Neftorio litteras . Attamen quod etiam ad Metropolitam Helladium fcripferit, ftatim docebimur. Quem igitur hic Neftorius laudet, manet ambiguum. Quas , & quidem plurimas, San&i Cyrilli præfumptiones hic notet, quid juvet curiofiùs inquirere ? Sunt calumniæ. Et quafdam infra audiemus. Praefertim notat duodecim Sanéti Cyrilli Capitula, quae non ipfe folus, fed plures alii cenfuerunt & clamaverunt effe praefumptiones Apollinarii. Hujus Epiftolae tempus docent hæc verba : Dum mobis hanc ipfam Synodum donaverit , quam fperamur. Affirmant effe fcriptam eo tempore , quo Neftorius , à Celeftini Pontificis judicio ap. pellans,Generalem Synodum poftulaverat à Principe, fed necdum impetraverat. Ita videri poffit. Verùm Sacra Divalis, qua Imperator Theodofius omnes Patriarchas ac Metropo!itas evocavit ad Synodum , data fuit decimo tertio Calendas Decembris, die decima nona Novembris , fub* ejufdem Principis decimo tertio, tertio Confula*

[ocr errors]

culi. Erat ferè Menfis ante Celeftini ad Nefto1ium litteras. Proinde Neftorius dudum antea provocaverat ad Synodum , & ipfam impetraverat. Et quod dudum antea ja&tarit fe fore iftius Synodi Praefidem , lucet ex San&ti Cyrilli litteris, exftantibus in prima parte Ephefini Concili , ad Clerum Conftantinopolitanum. Attamen indi&ta Synodus, nefcio ex quibus caufis, cefpitavit & haefit. Hinc enim Bafilius Diaconus & Archimandrita , & plures cum ipfo Collegae , dum Neftorius apertum Hærefiarcham ac Tyrannum ageret , fieri Synodum inftantiffimè poftularunt à Principe, & nifi fieret, provocarunt ad Dominum Deum. Fa&ta haec omnino funt poft addu&tas & publicatas San&i Celeftini litteras. Nam ifto tempore Neftorius, licèt dolosè, profitebatur vocem,Deipara.Nempe ex metu Papalis Mandati. Hoc igitur tempore fcripta etiam eft praefens Epiftola. Propter nefcio quos tunc pendentis Synodi obices dicit : Dum mobi* $ymodum domaverit, quam fperamur. Quo Menfe id fuerit, nefcio conje&urare . Ut Joannes de Apoftolico Mandato, quod ante Neftorium non poteft accepiffe, ad ipfum perfcriberet , opus fuit aliquo tempore.

[ocr errors]

Ffe&us quidem , qui fecundùm Deum eft , tempore nefcit extingui , nec poteft quomodocumque corrumpi. Unde tuae Religiofitatis memores permanemus , qui parvo quidem tempore in Conftantinopoli tuis amicitiis fruebamur, virtutis verò tuae experimentum tempore prolixiori fumpfimus. Praeter alios enim in cohabitationibus es fuavis, & videntibus te humilitatem cum fuavitate praeftas. Dum verò humilitatem fe&teris, excelfas habes cogitationes. Sed de his quidem ha&tenùs habes, & di&um fit. Excedit enim ftyli epiftolaris menfuram virtutum tuarum dinumeratio. Quod autem nunc inftat, hoc tuae Deo Amabilitati fignifico : Quoniam per Dei gratiam perturbatio, quae erat Conftantinopoli, jam quievit, de quaeftione difpenfationis piæ fufceptione fententiæ : Non quod poenitentia vel corre&tio fit fecuta , fed quia fana intelligentia. Et nomen Dei Genitricis competenter accepit . Sapiebat fiquidem fic priùs Sanétiffimus Epifcopus Neftorius , ficut res ipfae docuerunt . Cavebat verò nomen , veluti dare poffèt , ut diximus , unde nos fequaces hæretici Apollinarii reprehenderent. Quia verò fic & ante fapuerit , inde convincitur, quia & citò conftitit, admonentibus nobis, ficut à propriis fit, & ipfum nomen accepit, & in duobus fermonibus fanam fidei expofitionem & irreprehenfibilem nobis direxit. Tranf

tu Va!entiniani tertii , anno trigefimo quinti fae-i

mifit autem nobis & Capitula quaedam, five propofitiones, quae circumferuntur in Regia Civitate ad laefionem communis Ecclefiae , tanquam quæ Religiofiffimi Epifcopi Cyrilli. Quæ quidem ejus effe non credo, eòquod ipfa compofitio ab ejus difcrepet charaétere : Et multùm fint peregrina ab his , qui piam Do&trinam difcendo nutriti funt. Confonant enim, magis verò funt eadem his , propter quae Apollinarius à Chrifti eft difruptus Ecclefia , in unaquaque antiquarum Synodorum efïè hæreticus judicatus , qui nec jam condemnatus. Intendunt namque ifta Capitula, ficut licet tibi legenti cognofcere , Corpus , quod Deus Verbum de Sanéta Virgine affumpfit , ejufdem , cujus Divinitas, effe naturæ: Divinitate permutationem , ficut nofti , non valente fufcipere. Unitionem namque fummam & conjunétionem dicere pium eft , identitatem verò naturae dicere nimis illicitum eft : Quod praefumpferunt quondam Apollinarii & dicere & fapere. Licet ipfi quoque, qui hoc ad interemptionem repererunt fidei , fuam tamen impiam hanc perfidiam denegabant. At verò eorum , qui nunc funt, quidam hoc ipfum cum fiducia docent : unam dicentes & eandem Humanitatis , Divinitatifque effe naturam . Quae ne patiamur & nos, rogo tuam Religiofitatem , fi haec Capitula in Pontica fint Dioecefi vulgata, dignare haec ipfà infpicere , & cognofcens incongruitatem, quae in eis eft , abjura ea apud omnes Deo Amiciffimos Epifcopos , qui eadem fentiunt, innominato authore feu Patre verborum, quem neque novimus, neque credimus, fi difcamus. Verbum enim Caro fa&tum eft , non permutatione naturæ, abfit : Immutabile eft quod Divinum eft. Sed quia in forma Dei exiftens evacuavit femetipfum , formam fervi accipiens , id eft , perfeétum hominem fumens. Invenies verò in his fapientibus Propofitionibus five Capitulis & alteras quafdam vocum novitates, quae omninò ab Ecclefiaftico chara&ere, ac fide quæ in nobis eft , aliena funt. Ego quidem hæc velut in brevi Capitulo nunciavi , hoc tantùm interim ftudens, ut ego nota haec tuae Deo Amabilitati tantummodò facerem. Tua verò diligentia ubique adftruet, ut fi illic fuerint ubicumque perlata , minimè approbentur, ut fidem Paternam fervare incolumem immobiliter valeamus, quam nos defendere convenit ac tutari, etfi vitam nos oporteat ponere , valedicentes Apollinarii malæ credulitati.

[merged small][ocr errors][merged small]

Aecima tertia Decembris adPopulum dixerat in Sabbatina Synaxi . Eft tamen incertum . Haud dubiè & Joannes bis ad ipfum fcripferat. Altera utriufque Epiftola latet aut periit . Notanda funt haec verba: Perturbatio, quae erat Comffamtinopoli, quievit . Haec qualifcumque quies forfitan effecit, ut indi&ta Synodus videretur non neceffaria, ideòque dormitaret. Verùm erat dolofa quies. Et ipfa abufus Neftorius coepit in Qrthodoxos , Clericos præfertim ac Monachos, apertum Tyrannum agere: Patrare illa, quae Bafilius ac alii Regiae civitatis Archimandritae Theodofio repræfentarunt, & adversùs illa poflularunt omninò fieri Synodum, alioquin ad tremendum Divinæ Majeftatis Tribunal provocaturi. Et fic Synodus revixit. Notanda funt & haec verba : Nom quod paenitentia vel corre&io fit fecuta , &c. Conantur plenè expurgare Neftorium .' At lavant Æthiopem. Et hinc Joannem forfan potuit dici , quod in Acacium Conftantinopolitanum Epifcopum , fimile dealbationis ftudium Petro Mogo ac Petro Cnapheo impendentem , fcripfit San&us Felix tertius Pontifex : Nom caret fcrupulo focietatjr occultae , qui evidemti facinori defmit obviare . An Joannes non folam Neftorii Perfonam , fed etiam errorem aliquando dilexerit , eft alibi difcutienda quaeftio. Notari oportet etiam hæc de S. CyrilJii Capivulis verba : Quæ quidem ejus effe mom credo. Erant manifefta mendacia, vaferrimae Syri hominis futelae. Etenim quatuor Ægyptii Epifcopi , à S. Cyrillo ac ejus Synodo Conftantinopolim Legati , ifta Synodalibus litteris annexa & inferta Capitula Neftorio folemniter ac publicè tradiderant in proprias manus , afferentes e(ïe Cyrilli, & Synodi cui ipfi adfuerant, ideoque uti Neftorius, ita & Joannes de ipforum auétore non potuit dubitare. Praefertim quia ambigi non poteft, quin Cyrillus, S. Celeftini Pontificis & Sedis Apoftolicæ ad ifta Vicarius , dum Apoftolicas in Neftorium litteras Joanni tranfmifit , adjunxerit & fuas cum Capitulis. Verùm S. Cyrilli do&rina , vita, fama, atque auétoritas erant fumma per omnem Ecclefiam , ideóque Joannes erubuit ipfa vel tangere: Hinc ad infamanda Cepitula fuit ufus ifta vafritie. Poftmodò larvam depofuit, & revelata facie eft Cyrillum aggreffus. Etenim ipfum in fuo apud Ephefum Conventiculo degradavit uti Hæ. refiarcham.Et Chalcedone coram Augufto Theodofio juravit eum , licet poenitens anathematizaret Capitula, numquam à fe recipiendum in Epifcopalem communionem. Et Ephefo ad propria redux haec eadem Synodaliter confirmavit. Adeò durum & pertinax fuit in Capitula odium. Notanda tandem eft fübjeéta huic Epiftolæ fubnotatio. Demonftrat Joannis pro Neftorio adversùs Capitula zelum , ex quo non folos fuae Dioecefis, fed & alios Metropolitas atque Epifcopos tentavitfibi adjungere. Et ex Pontica Dioecefi Himerium Nicomedienfem , Bithiniæ Metropolitam , ac Eutherium Thyanenfem, Metropolitam fecundæ Cappadociae, adeò fibi devinxit, & in tantam deduxit contumaciam, ut poftmodò initam Ecclefiarum pacem participare nequiverint, nec infuis firmari Ecclefiis. Ejufdem fortis

fuit Helladius, TharfenfisEpifcopus, Metropolita primae Ciciliae. Et hinc fuprà dixi ipfum forfitan laudari in adduéta Neftorii Epiftola. Verùm Firmus Cæfaraeenfis Epifcopus , primæ Cappadociæ Metropolita, ac Primas Ponticæ Diœcefeos, permaußt conflantiffimus pro fide Catholica. Etenim in Ephefina Synodo fuit unus è præcipuis S. Cyrilli adjutoribus. Unus item è Synodi ad Principem Legatis , unufque ex S. Maximiani, novi Conftantinopolitani Epifcopi , confecratoribus. Alia ejus heroica opera adducentur inferius. Epiftola hæc nos etiam docet palmare Joannis, ac totius fa&tionis adversùs ifta Capitula fundamentum. Nempe quod ab ipfis cenferet doceri duarum in Chrifto Domino naturarum non unionem , fed unitatem & confufionem . Et re&tè adjungit hunc effe errorem, non Apollinarii, fed Apollinari{tarum. Etenim Dominicarum Naturarum confufionem femper & conftanter abnegavit , & de ifta fibi impaéta calumnia acriter fe expurgavit Apollinarius . Ejus error fuit fola humanæ naturæ diminutio & truncatio per fubtra&tam animam, aut mentem. Confufio & unitas funt ab ejus difcipulis , Polemone, Valentino , ac Timotheo. Adversùm illos S. Athanafius fcripfit eruditam ac venerandam Epiftolam ad Epi&tetum Metropolitam Corinthiorum. Undè ad Clerum & Populum Conftantinopolitanum

mimem tamtùm , fcut Hæretici- Pbotimiami; mec ita bomimem ut aliquid ei fefft quod ad bumanam certum eff pertimere maturam , fve amimam , five memtem rationalem , fve carnem, quæ mom de femima fum-, pta fit , fed fa&a de Verbo in carmem converfo atque mutato ; quae tria falfa & vana Apollimariffarum Haereticorum tres parte , varia, protulerunt. Quod ipfum hinc inde advertit S. Auguftinus. Alii itaque totam animam , alii folam mentem, alii Apollinariftae docuerunt Domino defuiffe veram carnem : Garriverunt naturarum converfionem, mixtionem, confufionem , unitatem . Ita garriverunt Polemon , Timotheus, ac Valentinus. Et hic omninò eft Valentinus, de cujus fe&tatione ac errore San&i Patres frequenter notant Hærefiarcham Eutychetem. Quidam exiftimant notari de folo antiquo illo , & Gnoftico Valentino . Peffimè . Non nego aliquando notari : Dumtaxat affero paffim notari de Apollinarifta. De tertia Apollinariftarum Seéta Joannes Patriarcha hîc etiam notat Sanéti Cyrilli Capitula. Hinc dicit ipfa confentire , non Apollinario, fed Apollinariftis. Ea efiim notat de naturarum confufione ac unitate. Videatur Leontius Scholafticus Byzantinus in libris contra Neftorianos ac Eutychianos.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

CaP. 95.

[merged small][merged small][ocr errors]

Aticana , & omnis paffim alia generalium Conciliorum editio praefenti conteftationi praefigit hanc Epigraphen : Comteffatio publicè propofíta à Clerici r Comfiamtimopolitamij , & im comfpe&u Ecclefiae publicata , quod Nefloriuj ejufáem fit fententiae cum Paulo Jamofatemo, ante cemtum fexaginta ammor ab Ortbodoxi, Epifcopi, amathemate condemnato. At verò in tertio contra Neftorianos ac Eutychianos libro fcribit de Neflorianae perfidiae exordiis Leontius Byzantinus : Propofita utriufque refutatio, Pauli fcilicet Samofatenfis & Neforii, ex teßimomio publicè propofito , ut ajunt, ab Eufebio , qui tumc florebat im judicamdi poteftate , pofteà autem praefe&ur fuit Ecclefíae Doryleemfium , qui Divino Zelo, ut teßamtur, imcemfur , baerefm Neforii & Eutychis deprehendit & comvicit , infiniti, periculis pro pietate objeé?ur. Audi igitur cum quibu , & cujufmodi blafpbemiis ex Paulo Samofatemo colle&us Aeforii blafpbemias conjunxit, & umam utriufque nemtem amemtiffimam effe demonßravit. Et adducit praefentem famofam conteftationem. Eufebiani Zeli exordium habemus apud Marium Mercatorem in Scholio ad tertium Neftorii fermonem : Cum Neftorius im media Ecclefia profami, uteretur vocum movitatibus , quibu* & *•**•*• & gemimam cbrifi Nativitatem infe&abatur, vir quidam , famé probus , qui adhuc inter Laico, erat , fed tamem admirabtlem fíbi collegerat eruditiomem , fervemti & religiofo Zelo permotus , & contentiori voce inclamanr , imquit ipfum ante fecula Verbum etiam fecumdam fubiiffe generationem , id eff , illam fecumdùm carmem , & ex muliere. Hæc verba, Qui tumc adbuc inter Laicos erat, edicunt ipfum poftmodò adfcendiffe in Clerum. Leontius reélè affirmat tunc floruiße in judicandi arte . Etenim fuiße ipfius Imperatricis Pulcheriae Scholafticum teftantur in Ecclefiaftica Hiftoria Anaftafius Romanae. Ecclefiæ Bibliothecarius, & Martyr Theophanes. Ejus pro Catholica fide Zelum docet nos Sanétus Flavianus , Conftantinopolitanus Epifcopus, ad Eutychetis Legatos dicens in fua Synodo : cognofcitis Zelum accufatoris. Quomiam & ipfe igmis frigidus illi videtur propter pietatis Zelum. Hinc igitur non contentus Neftorio concionanti reftitiffe in faciem, ipfumque publicè coram omni Populo & Clero confudiffe, etiam toti Regiæ civitati propofuit præfentem conteftationem. Pjufdem rei meminit Breviculus Eutychianiftarum , feu Aéta fuper nomine Acacii Epifcopi Conftantinopolitani : cum Eutycbem Eufebius Dorylitamur Epifcopus fuadere talia reperiffet , zelo

fidei, quem etiam , cum Agemy in rebur effet , offendit , ipfe emim Nefforium quoque im tempore reprebemdit im Ecclefia res facrilega* prædicantem, detulit ad Flaviamum Epifcopum. Et infrà : Eufebiu, antè, dum adhuc effet Laicur , Nefforii fuerat accußter . Erat ergò tunc non folummodò Augufta. Dominae Scholafticus, fed & Agens in rebus. Eadem fcribunt laudatus Anaftafius , & S. Theophanes. Et omnia confirmat nofter Codex Caffinenfis. Et quoniam ex infomni apud Conftantinopolim Coenobio defumptus atque translatus eft, eft irrefragabilis authoritatis. Proindè praefens conteftatio non ab Ecclefiæ Conftantinopolitanae Clericis adversùs Neftorium , fed eft contra ipfos propofita ab Eufebio. Nequaquam contra omnes: Abfit. Etenim iftorum Clericorum plures fuerunt Hærefiarcham adeò averfati, ut ab ipfo degradari , ac è civitate profcribi maluerint, quam ejus impietatibus affentire. Propofita igitur fuit adversùm folos profani Epifcopi fautores. Certè cum fumma iftius Ecclefiae infamia. Quid enim infamius, quam Regiae civitatis Epifcopum & Clerum adeò labi à Catholica verita. te , ut corrigi & doceri debeat per Laicum , Palatinum Advocatum ? Porrò centum & viginti anni , quos fluxiffe dicit à dato Synodaliter in Paulum Samofatenfem anathemate, computari debent non à prima, fed à fecunda in ipfum Antiochena Synodo, à qua non folummodò admonitus fuit , fed damnatus ac degradatus ob hærefim , & propter relapfum anathematizatus . Haec Synodus paffim creditur fa&ta anno feptuagefimo tertii faeculi. At verò Neftorius, quinti faeculi anno trigefimo primo damnatus , per tres ferè annos vomuit blafphemias , &c nullis confiliis, monitis , aut minis potuit fifti , aut reduci ad faniora. Ita in Apologetico ad Imperatorem Theodofium, ftatim poft Ephefinam Synodum fcripto, libro te{ ftatur S. Cyrillus. Proinde vigefimo o&avo iftius i faeculi anno, quo Epifcopatui admotus , erumpere coepit, atque ita eodem tempore contigit hæc conteftatio. Quare tunc à Pauli Samofaten* fis damnatione lapfi erant anni centum & fexaginta . Proinde vulgata hujus conteftationis editio re&è fe habet , Codex autem Caffinenfis deviat. Immò non folus Codex , fed & nefcio quis ipfius Corre&or . Defcriptor po• fuit : Ammor o&. videtur voluiffe exprimere annos o&oginta , Hoc nefcio quis Leétor vidit alienum à vero, ideoque fuprà pofuit: CXX. Ita & ipfe deviavit. Conteftationis textus Caffinenfis eft unus & idem cum impreffo jam fæpiùs , ac etiam cum defcripto per Marium Mercatorem: Hinc duxi non repetendum .

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »