Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

intelligentes re&tè non ut gloria indigentem alterius dicimus unum Chriftum & Filium à Sanéto Spiritu gloriam accipere, quia nec potior eo & fupra eum San&tus Spiritus eft. Quoniam autem ad demonftrationem fuae Divinitatis utebatur fuo fpiritu ad magnas operationes, glorificari fe ab eo dicebat. Velut fi quifpiam eorum , qui fecundùm nos funt, dicat de infita fibi fortitudine, vel difciplina , vel de quolibet : Quia glorificabit me. Si enim & eft in fubfiftentia Spiritus fpecialis, vel certè intelligitur per fe, fecundùm quod Spiritus eft , & non Filius, fed tamen eft non alienus ab eo, Spiritus enim Veritatis nominatur, & eft Spiritus Veritatis, & profluit ab eo, ficut denique & ex Deo Patre. Operatus eft enim Spiritus & per manus San&orum Apoftolorum mirabilia poft adfcenfum Domini noftri Jefu Chrifti ad Cœlos , & glorificavit eum. Creditus eft enim, quia Deus fecundùm naturam eft . Iterùm ipfe eft operatus per fuum Spiritum. Propter hoc & dicebat : Quia de me accipiet , & annum. tiabit vobis. Et non ufpiam dicimus : Quia ex participatione Spiritus eft fapiens & potens. Undique enim perfeétus eft , & non indigens omni bono. Qui autem Patris Virtutis & Sapientiæ, hoc eft , Filii Spiritus eft , ipfa in fe Sapientia eft & Virtus,

Quoniam verò Deum adunatum Carni fecundùm fubfiftentiam Sanéta Virgo genuit Carnaliter, hinc & Dei Genitricem effe eam dicimus. Non quafi natura Verbi fubfiftendi initium habente de Carne, Erat enim in Principio Verbum , & Deur erat Verbum , & J^erbum erat apud Deum , & ipfe eft faeculorum fa&or, Confempiternus Patri, & omnium Opifex ; fed ficut jam praedixìmus, quoniam fecundum fubfiftentiam uniens fibi illud humanum, & ex ipfa vulva nativitatem fuftinuit Carnalem , non ut indigens neceffàriò, feu propter fuam fempiternam naturam, etiam in tempore & ultimis faeculi temporibus nativitate , fed ut ipfum effentiae noftrae benedicat initium , & pariente muliere adunatum eum Carni , quiefcat jam, quæ contra omne genus humanum » maledi&io tranfmittens ad mortem de terra noftra Corpora, & illud quod eft , Im triftitia parie* fi* lior, per ipfum deftru&um verè oftenderet. Quod Prophetæ voce di&um eft : Abforpta ef? mor* prævalem r. Et iterùm : Abfiulit Deus ommem lacbry mam ab ommi facie . Propter enim hanc caufam dicimus eum difpenfativè & ipfas benedixiffe Nuptias , & perrexiffe vocatum in Cana Galileæ fimul cum San&is Apoftolis.

Haec fapere do&i fumus tam à San&is Apoftolis, quam Evangeliftis, & ab omni à Deo infpirata Scriptura: Et ex Beatiffimorum Patrum vera Confeßione. Haec orhnia & tuam Reverentiam confiteri oportet, & confentire fine dolo aliquo, Quæ verò fint neceffaria ut anathematizet tua Reverentia , fubjeéta funt huic noftrae Epiftolae. -.

ANATHEMATISMUS PRIMUS.

Si quis non confitetur Deum eße fecundùm veritatem Emmanuel, & propter hoc Dei Geni

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Piftola hæc & Græcè exftat & Latinè, Exftat bina ejus Latina translatio : Altera vulgata in Conciliorum tomis , cujus author ignoratur; altera fa&ta per Marium Mercatorem , nuper vulgata per R. P, Joannem Garnerium. Placuit & hanc tertiam publicare, ob duas præfertim caufas . Primò, quod aliquid præ aliis duabus fingulare habeat, atque ita veritatem ac S. Cyrilli mentem illuftret, Secundò, quod nos aliquid doceat circa tempus datæ Epiftolae: Data Menfe Novembri , die trigefima , Indi&ione decima tertia. Audiendus eft præfatus Joannes Garnerius : in Codice mamufcripto carmelitarum Difcalceatorum Convemtus Pariffenfi, data legitur Memfe Novembri, die trigefima , Indiátome decima quar

ta. Quae tempori r motae, mifi ememdemtur, cohaere; re mom poffumt. Nam fcripfit proculdubio Cyrillut po'fremùm Neftorio anno quadringemtefimo trigefimo, & Nefforius Cyrilli littera r accepit Comftantinopoli | feptimo Idus Decembris . $t qua igitur fides Codici , accepta fuiffet Epifíola Comffantinopoli feptem poß diebus , quam Alexandriae fcripta effet , quod omnimo imcredibile. Cobærebunt ommia facilè, fi dicatur Alexandriae fcripta tertia Novembris, accepta comfamtimopoli feptima Decembris , & imdi&io , ut par eff , mom à Jamuario , quomodo effet decima tertia, fed à $eptembri , quo memfe decima quarta incepit. Et alibi habet de hac ipfa Epiftola: Tempus , quo data eft Jynodica , atque adeò $ynodus babita , in veteri manufcripto jmvemimur , mempe diem tertium Movembrir. Codex Caffinenfis vacillat. Etenim rubris ac Originalibus litteris difertè expreßum eft : Data Memfe AVovembri , die trigefima, imdi. &7iome decima tertia. At verò nigris & recentioribus litteris, antiquis tamen , nefcio quis, cor* rexit . Videtur fuperfcripfiffe : $ecumda Memfir. Litterae non funt lucidae. Interim ifta corre&tio facit nos vacillare. Haec Epiftola eft fummi momenti : Inter primarias S. Cyrilli. Et propter ipfam per centum annos fuerunt graviffimae contentiones in Ecclefia. Comprehendit omnes Neftorii impietates , ipfafque nervosè refutat. Totam exponere ac elucidare effet operofi moliminis : Eft alterius loci.

[merged small][ocr errors]

Btinuit Pietas, & omnis Diaboli abfcedat invidia. Et obtinuit , nullum locum de cætero admittens impudenter calumniari tentantibus expofitionem Fidei Ecclefiae Magiftrorum. Obtinuit fic , quatenus pia Confeflio Divinæ inhumanationis non aliter apud nos , &: aliter alibi fufcipi queat. Concurrimus enim ad invicem nos & Dominus meus Deo Amiciffimus Cyrillus , unam & eandem Fidem fecundùm veram Evangeliorum regulam confervantes. Nihil enim medium, neque dubietate dignum in his, quæ ad nos de Fide per Epiftolam fcripfic, expofuit , fed omnia clarè atque aperte fecundùm noftras propofitiones fatisfaétioni fuae, quam nobis direxit, intexuit. Fa&a eft igitur , propitiante Deo , per haec una communio , & concordia omnium totius Orbis Ecclefiarum. Neque nobis fubdolè accedentibus ad Ecclefiae pacem , nec praedi&o Amiciffimo Viro contento extraneam nobis eloqui vocem, praeter quam vult Scriptura Divina. Sic enim purè, mundèque, ac fine dolo diffolvit dubietatem , quæ inter nos erat, ut nullam relinqueret occafionem his, qui contra eum volunt de Divinis diffentire, Dogomati, bus,

[ocr errors]

Sufcipiamus ergo piae Fidei confonantiam , & cum hac fuper eam Ecclefiae pacem, non cedentes de reliquo illis, qui ex occafione pietatis Zelotas, ac ftudiofos n9ftri feipfos defiderant. Soluta eft enim per gratiam Fidei univerfa dubietas , & contradi&io de difpenfatione Domini fecundùm Carnem: Et quicumque volunt contendere, manifefti funt, quod non hoc à principio vindicaverint, fed Ecclefiarum Dei concordiae inviderint. Aliqui enim ex yeritate Chriftum praedicant, aliqui verò ex contentione. Et fcit hoc plus à me Religiofitas Veftra. Erant enim & inter Adverfarios, qui in utraque parte in Fidei expofitione nutabant. Quorum mens quidem veritati acquiefcebat , lingua verò & ftudium his, quae fentiebant, res contrarias intendebant. Inimicitiae enim & gratiae ferviebant, μt nosinventis occafionibus impugnarent.

Omnia hæc jam per Dei gratiam funt extin&a. Quæ enim nos diétavimus, quaedam quidem in Ephefo de re&a fide componentes, quædam veτὸ hic, id eft, in Antiochia, tra&atu inter nos habito hæc non folùm fufcepit Cyrillus San&iffimus, fed & præveniendo laudavit, voces noßras facratiffimas nominans , & approbans atque coafirmans . Juxta quas & ipfe fimilia expofuit, contexens nobis Paternam traditionem, paulominùs perire ab hominibus, ut ita dixerim, periclitatam: Secundùm ipfam nobifcum , id eft , cum Orientalibus confentiens, & fenfus & re&tae Fidei expofitionem ; nihil medium , neque quod vel parviffimam dubitationem facere poffit, in fuis ad nos litteris interponens ; fed docens & illos, qui adhuc veritati refiftunt, clara voce confiteri quidem differentiam naturarum, dividere verò Divinas voces fimiliter ut naturas, confeffa utique ab omnibus Unigeniti Filii Dei identitate Perfonae.

Et credo, Deo Amicifjmi Fratres, cum charta haec fuerit deftinata, ficut ipfe promifit, his qui ubique funt in orbe fidelibus, quia his quidem , qui bonae voluntatis funt , fatisfiet, confufjo yerò nafcetur incredulis, & conviétioni ultimae fubjacebunt. Efficiet verò & illud Propheficum Di&um præfentibus quoque compleri temporibus, Quia linguae mutorum difcunt loqui difertè, quibus eft feftinatio vel ftudium,' ut abufi occafione Viri San&ißimi omnia facilè credant, & illa univerfa confundant, quæcumque ad pia glogmata pertinent , & renovent immundi atque polluti Apollinarii impiam haerefim . Sed ut non prolixiora dicam, ipfum direxi vobis Epiftolae librum , in fatisfa&ionis fimilitudine ab illo compofitum, à nobis verò cum communione indubitatè fufceptum : Quem , quod eft amplius & animati fumus pro re&itudine Fidei, & adjacet vobis, dile&iffimi Fratres, legere, & fatis facere vobifmetipfis, & gloriam dareSan&iffimo Deo. In eo Ægyptus quidem ea, quae Orientis funt, Oriens verò ea, quæ Ægypti funt, fapit atque comple&itur. Generationibus enim, quae poft nos erunt , pia confeßio tranfmittetur , quam proprio fanguine, ac multis valdè paffionibus noftris, per gratiam Dei, mundi fervabipmus. Permanfitfcintilla Fidei, & Deo denan

te temporis permutationem , flammam pietatis erexit , ita ut lumine Divinæ agnitionis effulgeant, tam qui illic funt, tam qui hic : Immò verò, & qui in toto funt mundo fideles, quibus oratio , ut arbitror, votumque, ac defiderium fuit, unam eandemque impetrare confeffionem, quæ poft defperationem cunétorum mentes erigéret • Direxi verò Epiftolam conjun&ionis etiam cum Litteris meis, quas fcripfi ad ipfum Religiofum Cyrillum Epifcopum , ut agnofcatis quia non turpiter , neque ferviliter intelle&u pietatis ufi ad hanc beatitudinem venimus pa&ionum. Rogo igitur etiam nunc Deum , rogo etiam vos, ut ei gloriam detis, & laborem nobis nullus de cætero ingerat, quos decet ut ædificemus , non ut ea quæ voluntate Domini benè

[merged small][ocr errors]

Æc Epiftola non eft fuo ordine & loco pofita. Eft fcripta, & peromnem Orientalem Dioecefim tranfmißa poft completam ejufdem Diœcefis cum Ægyptiaca Ecclefia pacem, poft Pauli Emefeni Epifcopi reditum. Tunc Joannes Antiochiæ Patriarcha, pacem publicaturus, omnia ipfius Aéta, nempe fuas ad S. Cyrillum Synodales litteras, & Pacificatorium Cyrilli Refcriptum, unà cum præfenti Epiftola trafmifit ad omnes fui Patriarchatus Provincias, ita fperans quietem, quam ipfe turbaverat, reparare fuis Ecclefiis. Ipfum fuiffe non minimum difcordiae fontem, demonftrant ejus A&a & antè, & apud, & poft Ephefinam Synodum. Etenim ipfe omnium primus, faltem poft Neftorium , S. Cyrilli Capitula coepit de Apollinario infamare ac anathematizare, atque ita Hærefiarchæ præbuit valida fomenta impietatis, ac pertinaciae. Hoc ftatim patebit ex ejus litteris ad Helladium Tharfenfem , ac alios fuæ Diœcefis Metropolitas & Provincias. Eas fcripfit quinti faeculi anno trigefimo, aut certe in trigefimi primi exordio, ftatim poft faétam Neftorio Capitulorum infinuationem. Porrò modum, quo fuas ad S. Cyrillum Pacificatorias litteras, & in ipfis contentam fidei profeffionem, aliafque Pacis conditiones conceperat, exponit ipfe in iifdem litteris : Quod confilium , Pauli Emefeni Epifcopi in Ægyptum legandi , San&iffimo Patri moffro Acacio , Berrheenfi Epifcopo , caeterifque , qui mobifcum erant, Deo dile&iffimis Epifcopis probatum fuit . Haec omnia egerat cum folo Acacio & paucis aliis Epifcopis in Synodo folius fuae Provinciae. Nec fine rationibus. Etenim noverat fuorum Epifcoporum plures effe à S. Cyrilli Capitulis & perfona longe alieniffimos. Et iftud odium ipfe illis inftillaverat. Hinc pacis negotium cenfuit tra&tandum cum paucis, & poftmodò omnibus potenter imponendum . Et hoc tentavit per præfentes litteras. At quod non fuccef{erit, docebunt inferiora. Plures Epifcopi objecerunt varia: Etiam inter caetera , quod haec pax effet clancularia , fabricata per paucos. Palmaria pacis capita erant tria : Reprobatio - Ne

[ocr errors]

Neftoriani dogmatis , Degradatio Neftorianae Perfonae, & in ejus degradati Sedem ordinatio Maximiani. Haec tria & Princeps & S. Cyrillus poftulaverant , & Joannes admiferat , folemniter profeßus. At verò ipfe etiam tria poftularat: Aboleri omnia A&a Ephefina, admitti folum Nicaenum fymbolum , & anathematizari Cyrilli Capitula. Et nihil obtinuerat. Suam de Dominica Incarnatione fidem Cyrillus folummodò expofuit, ac demonftravit re&am : Et Joannes debuit effe contentus. At verò in præfenti pacis publicatorio inftrumento nulla eft memoria de Neftorio aut ejus dogmate, nulla de Maximiano , nulla de Cyrilli Capitulis: Cyrillus folummodò laudatur reéta jam fentire, ac effe orthodoxus. Nempe Joannes fuae pro Neftorio, & adverfus Maximiani Ordinationem, ac praefertim adverfus Capitula contumaciae memor erubefcebat, & certiffimè norat ifta à fuorum Epifcoporum multis pertinaciffimè abjicienda & confpuenda. At ipfa aliundeinnotuerunt. Hinc pacis publicatio plurimos fiabuitobices, modicos fuccefTus. Epiftola fcripta eft fub exoráium annitrigefimi tertii. Etenim anno trigefimo fecundo , die vigefima quinta Decembris, in Dominicae Nativitatis fefto, Paulus Emefenus Epifcopus Alexandria coram S. Cyrillo eft ad plenum populum de fide ac pace folemniter concionatus, ideòque redire non potuit, nifi in exordio fequentis anni. Epißola eft fcripta poft ejus reditum.

CAPUIT TERTIUIM.

EpiftolaNeftorii, quam direxit San&o Jo

anni Antiocheno Epifcopo de Conftantinopolitana Civitate, refpondens adejus Epiftolam, quam direxerat ei, antequam cum tertiis Litteris Beati Cyrilli Epiftolam Sanéti Celeftini Papæ Romanae Urbis acciperet , id eft , antequam fieret Sanéta Synodus Ephefina.

Deo JAmantiffimo & San&iffimo Comminiffratori 7oanni Nefforius.

Mnem rem faciliùs contra me ab hominibus putabam moveri poffe, potiùs quam calumniam, veluti de Pietate Fidei re&ta non faperem, qui ufque ha&enus propter pugnam , quam contra univerfos hæreticos habeo, multa millia hoftilitatum contra me dele&or infurgere. Verumtamen & hanc tentationem oportet cum gaudio fuftinere, quia & ipfa , fi optime vigilemus, ad pietatem nobis multam poteft conferre fiduciam. Hoc verò quod nobis evenit, & ad illud proficit , ut clareret , quantum pro nobis tua Peligiofitas cogitet. Ea enim, quae ad nos nuper fcripfiftis, & ad Magnificentiffimum Chrifti Amatorem Irenæum, Filium noftrum , infuper & ad Deo Amiciffimo Epifcopos Mufæum & Helladium, finceram circa nos tuæ Religiofitatisdile&ionem clariùs prædicavere, quam tuba .

I 9 Nec non & quanta cura fit vobis pro quiete totius univerfalis Ecclefiae, pro qua & nos habentes praecipuam curam , foli nobis contra reliquos univerfos affumere authoritatem quodammodo | circa haec ipfa, quae mota funt, extremæ dementiae, fraternitatis odii credimus rem , Scientes quidem , quod fermo , quo dicitur Tbeotocos , à multis hæreticis affumatur ut fuus. Retinentes verò, quia nonnulli, qui hic funt, hanc vocem fumentes incautiùs , per hoc ipfum in hæreticas, & minimè pias cogitationes incidunt: Et praecipuè Arii & Apollinarii impiorum . Cognofcens igitur ex his , quae fcripfiftis, ut dixeram , tam Religiofitatis tuae benevolentiam circa nos , quam curam pro Dei Ecclefiis competentem, per has meas litteras caufae, quæ mota eft, certamen folvere feftinavi apud amicam Deo Animam veftram, Domine. Et hoc innotefcere intendimus , quia & ante tuas Religiofitatis litteras, ut ita dixerim, folvi & ego ipfe, refpiciens quia oportebat ex deliberatione omnium noftrum confonè & unanimiter vocem, qua Dei Gemitrix nominatur, exponere. Non ut vel ad modicum vocis hujus Confeffio differretur, fed ut nulli eorum permitteretur oc* cafio , qui quæ Dei funt , minimè fapiunt, ut quafi pro hoc noftrafi capiens verba Schifma contra Ecclefiam faceret. Puto enim & tuam Religiofitatem cognoviffe, quia mox ut venimus huc, aliquos hìc adversùm femetipfos eorum , qui ad Ecclefiam pertinent , feditiosè diffidentes invenimus , quorum aliqui quidem San&tam Virginem Tbeotocom tantummodo nominabant, alii verò Hominis Gemitricem. Undè utramque partem ut diligenter colligerem, nullamque ovem, quò poffet perire, defpicerem , ficut ipfum hominem Dominum feciffe confpicimus , Cbriffi eam vocavimus qemitricem , ut hæc vox utrumque manifeftè fignaret, id eft , Deum & hominem. Circa Evangelii voces volentibus conceffi, ut piè Gemitrieem , vel Particem Dei Virginem nominarent, id eft , neque circa Apollinarii , neque fecundùm Arii fenfum, fed nec tanquam Divinitas Unigeniti ex S. Virgine fumpfiffet initium , fed propter unitionis rationem, quae fa&a eft ex ipfo Angeli vocum principio, quas de Conceptione loquutus eft. Quaefo igitur , ut quiefcentes ab hujufmodi curis de caufà præfenti , & fcientes quia per gratiam Dei eadem & fàpuimus femper , & fapimus in his quæ ad pietatem Fidei pertinent , orate confuetè, ut & in his ipfis, & in omnibus reliquis à Domino Chrifto impetremus auxilium , & digni efficiamur ut ad invicem. Manifeftum eft enim, quia fi nos invicem viderimus, dum nobis hanc ipfam Synodum donaverit , quam fperamus , & iftud & reliqua quæcumque fieri oportet, ad corre&ionem generalitatis atque juvamen, abfque fcandalo & cum concordia difponemus, ut omnia quae fuerint ordinata, ex communi & univerfali Decreto dignitatem credulitatis accipiant, & nulli occafionem contradi&ionis efficiant, vel fi ad hanc omninò fit fa• cilis. De confueta verò Ægyptii præfumptione maximè tua Religiofitas non debet admirari , dum habes antiqua hujus exempla perplurima . Poft paululum verò, fi Deus voluerit , laudabitur noftrum circa iftud quoque confilium. Omnem , quae tecum , fraternitatem ego , & qui me cum funt , falutamus, Incolumis, oranfque pro nobis permaneas , omni honore digne , & Deo Amiciffime. Poft fubfcriptionem confpiciens, ut arbitror, contra eos , . qui occafionem exquirunt, & alio, quod ampliùs expedit, utimur. Nam priùs tuæ Religiofitatis Epiftolas in illa do&rina , quam publicè in Ecclefia fecimus, ampliùs per gratiam Dei & Clerum , & Populum, & hos qui in Imperialibus funt Aulis, attraximus.

[ocr errors]

Scrmo Neftorii Conftantinopolitani Epifcopi, quem dixit, dum tardiùs intraffet ad Menfas, eò quod neceffitates popofciffènt in Secretario. Unde omni Clero concurrenti ad eum multa de Dogmate difputat , qui fic ejus Magifterium funt admirati , ut ' anathcmatizarcnt cos,qui ita non fàpiunt.

Cum diverfis diverfa expediant fuper terram , & aliis quidem militia profit , aliis autem fori negotium , aliis verò maritimae artes, nunc verò quibufdam terrena exercitia ; pietatis agnitio omnibus hominibus fimul eft utilis : Et Principibus, & Sacerdotibus, & Potentibus , & Populis. Haec ipfa yerò, id eft , pietatis agnitio, ut breviter aliquis dicat, parco enim, quoniam & ego valde fum fatigatus , & vos omninò conftri&i , confubftantialis eft.Deiloquium Trinitafis , humanatio Unigeniti , & Divinæ naturæ ad humanam naturam noftram in utero Virginali £nitio ineffabilis, duarumq; in uno Filio contemplatio naturarum. Ob haec vobis frequentiùs diximus, quoniam Cbrifur , id eft , hoc appella

tionis nomen, fignificativum eft utrarumque, | ,

id eft, Dei, & hominis. Et fi dixerit aliquis foJùm Chriftum dicere utrumque, intelle&us verò; &orum , quæ dicuntur , coaptatur ad unamquamque naturam . Hinc & Beatus Evangeliorum Confcriptor Matthæus, ad Genealogiae Myfterium veniens, à neutra natura principium generationis exorfus eft , nifi ab ipfa Chrifto, qui eft omnium Dominus. Oportet vero idipfum & manifeftiùs dicere , ut efficiatur ad perfpiciendum cun£tis facilior intelle&us. Liber, inquit , Generatiomi* Jefu cbriffi. Non ait : Liber Gemeratiomir Dei, Verbi. Neque : Liber Gemeffar bomimir. Si enim dixiffet , Liber Gemeratiomir hominir , purum nobis hominem Chriftum videretur oftendere ; fi: verò dixiffet , Liber, Gemeffor Dei Verbi, Divinitatem nobis ex parte humanitatis induceret. Utrafque igitur naturas in appellatione Domini Chrifti comple&itur, ne quid horum fine alio poffit intelligi. Hinc eft quod & Éeatae Sanétæque Virgini aptum eft, ut & Chrifti Genitrix nominetur , duplici fignificatione vocabuli , id eft, Dei Genitricis, & hominis Genitricis. Quoniam verò conveniens eft propter illos,

qui etiam clariorem de Partice Chrifti exigunt intelleétum , & maximè cum fint Ecclefiæ Filii, & hoc apud eos uti vocabulo clariori, proptereà quæ priùs brevi appellatione de Beata illa & San&ta Virgine praedicavimus, hæc & nunc manifeftioribus nominibus exclamamus : Quoniam Sanéta Virgo & Dei Genitrix ideò , quia illud Templum, quod in ea ex Spiritu San&o creatum eft , Deitati erat unitum ; hominis verö Genitrix , eòquod noftrae naturæ primitias affumpfit Deus. Haec funt in brevi dogmata pietatis. Hæc femper memoriter cuftodite, ubique malè hæreticis placita declinantes. Non credatis , eoquod apud illos confuetum nomen eft, ut Dei Genitrix nominetur , :fic & Ecclefiam Dei dicere Töootocom : Quia fic & Filii apud nos & apud illos appellatio una eft , fed ipfius Filiationis inter nos & illos non unus eft intelle&us. Apud illos enim vocabulum Filii nomen eft fo

| lùm , nudumque illa fimilitudine, quam Filius

habet ad Patrem , apud nos Filii appellatio verà eft inftituta. Sic rurfus apud illos Dorminus omnium Chriftus appellatur Deus, quod confitemur & nos: Sed apud illos, ut creatus , creditur Deus, apud nos verò , ficut ejus Genitor, increatas. !

Non igitur pro fimilitudine nominis in eundem deponamur ab hæreticis de his quae loquimur intelleétum, fed Deum & hominem unum Filium fateamur. Neque Deo in Carne confufo: Immutabile eft enim quodcumque Divinum eft. Et hoc Deus Judæis oftendens inquit: Ego fum, ego fum , & mou fum mutatur. Neque in naturam incorpoream Carne translata. Non enim erubefcit videns quam fufcepit naturam . Neque confunditur in ipfa regnare. Si enim, revereretur, eam minimè fufcepiffet. Sufcipiens verò propter incommenfurabilem charitaterfi, habet infeparabiliter quam fufcepit. Horum bonum eft poffidere memoriam femper in Chrifto , cui gloria in ßecula. Amen,: : : „' ' ) : ' • t;? *

- - : , } , , ,**r**. . . ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Malach 3.

Part. i.
Epift. 18.

« VorigeDoorgaan »