Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Nec fine fruétu. Etenim Imperator Theodofius feveriffimam legem, qua Neftorii perfonam, ejufque Se&tatores ac libros perfecutus nuper fuerat, hos omnes exuri , illos verò jubens appellari Simonianos, extendit ad Theodori perfonam ac libros, ideoque datum in ipfum à Cyrillo ac Proclo anathema firmavit. Ejus de Theodoro ac Neftorio verba funt lucida : Neque de caetero imvemiatur praedi&orum bomimum memoria , vel ulla appellatio, praeter $imonis . Quo anno haec omnia & fingula fint fa&a , diftinétè non poffim dicere. Exiftimo operofam tot moliminum feriem ante trigefimum nonum , aut quadragefimum iftius faeculi annum non potuiffe expleri. Quod porrò Cyrillus quatuor adversùs Diodorum ac Theodorum libros fcripferit , licet Facundus Hermianenfis conetur vocare in dutium , fatetur tamen ejus Collega Liberatus Diaconus. Relu&ans interim , & quafi cum proteflatione. Nam adjungit iftos libros à folis Acephalis, id eft , trium Capitulorum Damnatoribus adftrui , negari autem à Catholicæ veritatis, id eft , diétorum Qapitulorum Defenfori1)us . Audienda funt ejus verba : $ed Bafilius quidam Diacomus , fumem , Tomum Procli , quem Armemii* fcripferat, Alexamdriam vemit , & Armeamiorum Jubellos fuir libellis adme&em , obtulit Cyrillo ejufdem urbi* Antifiiti. Quibur, ut ferumt rumore* , quatuor libro* fcripfit , trer adverjür Diodorum ac Tbeodorum, quafi Nefloriami Dogmatis Autborer , & alium de imcarnatione librum . Dicit, Ut ramorer ferumt, quod nempe etiam ipfe vellet, fed non audeat iftos libros vocare in dubium. At quintæ Synodi authoritas videtur irrefragabilis. Et ipfi palam confonat in litteris ad Irenaeum Theodoretus. Affirmat jflos libros effe à fe refutatos . Quin & ipfe Cyrillus fcribit ad Melitinenfem Acacium : Imfpe&ir Tbeodori ac Diodori librir , quor nom de Incarmatione Unigemiti, fed magis contra Incarnationem fcripferumt , pofui aliqua Capitula , & quo potui modo , contradixi eij .

Bafilius Diaconus eft omninò ille Conßantinopolitanæ Ecclefiae Archi-Mandrita, cujus zeloßßima & conftantiffima adversùs Neftorium adhuc Epifcopum , ac ejus tyrannicas in Clerum ac Populum violentias conteftatio ac appellatio exßat in prima parte Ephefini Concilii . Hic igitur videns , quod Joannis Antiocheni ac aliorum Orientalium Epifcoporum Legati tentarent Theodori Capitula purgare , & defuper legem extorquere , affumpfit San&i Procli Tomum , & fupra addu&os Armeniorum, Perfarum', ac aliarum Gentium contra Theodori perfonam li

[ocr errors][ocr errors]

bellos, eifque adjunxit libellum proprium, & cum omnibus iftis perrexit ad San&um Cyrillum. Nec dubitandum eft , quin & San&i Procli litteras habuerit. Etiam litteras aut libellos San&ti Dalmatii Presbyteri & Archi-Mandritæ. De ipfo enim Proclus in litteris, quibus Ibam caftigari poftulavit , fcripfit ad Joannem Antiochenum : Habebit Iba* , fi fe correxerit, mon folum eor , qui mumc de ipfo dubitamt , mirante, eum, fed etiam $an&iffimum moftrum Patrem, Presbyterum & Arabi Mandritam Dalmatium, mimtum bomoramtem & miramtem , fi videat fapientem ea, quae piae fidei fumt. Modo emim, utpote fuper aliis vulgato, memoratus $an&iffimur propter charitatem non mediocriter laceratur, quod ii qui debemt in Divinioribur praedicari, im adverfi* accufantur, five zelo dicentium , fve imvidia crimimantium . Dakmatius , uti adversùs Neftorium , ita & adversùs Theodorum erat zelofiffimus. Hinc Ephefini Concilii tempore dumtaxat Diaconus, poftmodò à Sanéto Maximiano aut à San&o Proclo eft eve&us in Presbyterum. Forfitan fuas litteras adjunxit etiam , tunc Orthodoxus, ArchiMandrita Eutyches. Quod enim fermone & opere potens, ac Sanéto Cyrillo gratiffimus fuerit, infra docebimur. Hæ contra Theodorum lites fuerunt illi prima odii radix in Ibam. Bafilius Diaconus videtur horum omnium fuiffe Legatus. Quidquid fit , per laudata arma San&tum Cyrillum permovit ad fringendum calamum in Theodorum , & ad ipfum anathematizandum. Et anathematis firmitatem poftulandam à principe. Utique per Proclum Regiae civitatis Epifcopum, ad cujus munus fpe&tabant talia. Verùm haec omnia non dimoverunt Antiochenum Joannem à fuo Propofito. Nec Ibam caftigavit, nec defiit Theodorum defendere. Etiam ejus nepos & Succeffor Domnus, de quo Facundus Hermianenfis : Accedat etiam Venerabilis Dom| mus Antiocbemus , qui fui Decefforis Joannis , alioI rumque praecedentium collegarum fententiam temem , Eutycbi Apollimari* Haerefíarchae impietatem removare temtamti , & ob hoc Diodorum atque Tbeodorum anatbematizare præfumenti, primum reffutit ad Imperatorem Theodofium fcribemr . Idem Facundus nobis cuftodivit fragmentum iftius & quidem Synodalis Epiftolae : Veßram docere cogimur Pietatem , quomiam Apollimaris Haerefiarcbae impietatem Eutycber Presbyter removare pertentat , & Apoßolilica* labefa&are do&rinas , Myfferii Imcarmatiomir dogma corrumpemr, & Divinitatem Umigemiti & bumanitatem vocam* umam maturam, commixtionemque & confufionem afferem, fa&am, & falutarem paffionem ipfimcommutabili Deitati adme&em , & bor, qui colummae veritati*, & propugnatores pietatis fuerunt, & adversùs omnem Herefim clarè virtutem exercuerumt, Diodorum ac Tbeodorum amatbematizare prae• fumit. Ex quibus difcimus plura. Primò, quod Eutyches Diodorum ac Theodorum anathematizarit, Bomnus autem defenderit. Nempè hic ex Antiochenæ, ille agebat ex Decretis Conftantinopolitanæ Ecclefiae. Secundò, quod Domnus fequeretur veftigia fui Antecefloris Joannis.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

*Tertiò, quod Eutyches omninò fuerit unus ex adjutoriis Bafilii Diaconi. Quartò, quod ex nimio Diodori ac Theodori odio fit lapfus in blafphemam impietatem Apollinarii. Duodecimum San&ti Cyrilli Capitulum habebat hanc propofitionem : Deus verbum eff paffur. Et confonabat 8an&i Procli Tomus, habens hunc articulum : Jmus è $am&a Trimitate eff paffuj . Verùm iftos articulos hoftiliffimè tunc perfequebantur Orientales Epifcopi. Etiam Theodoretus & alii Orthodoxi. Et haec eft una ex caufis , ob quas Ibas nunquam voluit laudato. Tomo fubfcribere. Ißos nihilominùs articulos alii omnes conftanter defenderunt. Erant enim re&iffimi. Afferebant Deum Verbum non in fua Deitate, fed in affumpta in propriam hypoftafin carne fuiffe paffum. At verò Eutyches intellexit ac voluit paffum in ipfa Divinitate , ideoque ab Ecclefia excidit. Hinc Magnus Leo Pontifex ipfum frequenter, & meritò appellavit Senem delirum ac imperitum. Haec igitur funt prima exordia Eutychianae blafphemiae. Et ipfis Patriarcha Domnus fuit ufus ad Theodorum ac Diodorum expurgandos, clamans omnes eorum hoftes effe Apqllinariftas: Lucidè id patere in uno iftorum hoftium Coryphaeo, Eutychete. Ex his item difcimus exordia Eurtychiani odii in Ibam . Similiter prima exordia non folius Neftorianæ hærefis , fed etiam Eutychianae . Ambae , ac infuper Pelagiana, funt à Theodoro per diverfum tamen influendi modum. Domni aecufatio videtur fa&a anno quadrage£ìmo primo iftius faeculi : In ipfo exordio fui Epifcopatus. Ifto enim anno Joannes Patriarcha eft defun&tus, & Domnus fucceffit. Eodem item anno Eutyches incepit fuam haerefim. Teftem adduco Sanétum Anaftafium Synaitam : Ammir circiter poft Ephefinum Concilium decem Eutycbe , quidam , Arcbi-Mandrita Conffantinopoli , eff exortur, qui diceret totum Cbriffum effe maturam umicam. Eodem tempore poffit coepiffe turba illa, de qua Imperator Theodofius in litteris, per quas Diofcorum Alexandriæ Patriarcham evocavit ad fecundum Ephefinum Concilium : Pervemit ad moßræ $eremitatir auditum, quia multi Reveremdiffimi orientales Archi-Mandritæ fimul cum Catholicir Populis adversùm quofdam Epifcopor, qui Nefforiama impietate ægrotare dicumtur , im quibufdam Oriemta1ium civitatibus conftituti laborarent , & pro fide

catbolica contenderent . Clamabant Theodorum docuiffe eadem cum Neftorio, ac ejus fuiffe Magiftrum , ideoque Joannem Antiochenum , & alios Theodori defenfores Epifcopos effe palam Neftorianos . Iftorum Archi-Mandritarum Coryphæus erat Barfumas, Eutycheti amiciffimus, ac eadem cum jpfo fentiens. Et poffint ab Eutyehete, qui San&i Procli, San&ti Cyrilli , Imperatoris Theodofii, ac plurium etiam Orientalium Antiflitum contra Theodorum A&a & Senfà norat, fuiffe inflammati , & varia ab ipfo fomenta accepiffe. Hinc igitur Patriarcha Domnus ftatim in fui Epifcopatus exordio cenfuit ipfum compefcendum, atque ita capiftrum inji

ciendum etiam Barfumæ, & aliis fibi rebellibus per Orientem Monachis. Eum apud Theodofium accufavit de refufcitato Apollinario. Accufatio acerbè momordit Eutychetem. Hinc fe contulit ad Apoftolicam Sedem, & Magno Pontifici Leoni queftus eft , Quod Neftoriama Haeref, quorumdam rurfum fudiis pullularet. Non Conftantinopoli, fed in Orientali Diœcefi. Palam reddit talionem Domno, ipfumque, ac item Theodoretum , Ibam , & aliosiftic Epifcopos accufat , quod Diodorum ac Theodorum defenderent , atque ita refufcitarent Neftorianam Hærefim. Et Papa laudavit ejus zelum, ac benignè refcripfit. Quinti Concili A&a reâè ajunt: Leo $an&e momoriae Papa antiquioris Romæ & fufcepit Eutycbetem , & refcripfir, comprobamr eum, & tamem poffea condemnavit, & amatbematizavit eum, ut Hæreticum. Refcriptum datum eft Calendis Juniis, Confulatu Pofthumiani & Zenonis . Eft iftius faeculi annus quadragefimus o&avus. Proinde Eutychetis querimonia fuerit fa&la anno præcedenti. Et abipfo omnes paffim numerant exordium Eutychianae blafphemiae. Hinc San&tus Papa Gelafius in litteris, per quas Dardaniæ Epifcopis intimavit fuae Papalis Dignitatis ingreffum , affirmat Eutychetem incepiffe ante annos ferè quadraginta & quinque. Scripfit ejufdem faeculi anno nonagefimo fecundo, ideòque ifta exordia palam refert in annum quadragefimum feptimum , Quaeftio eft, Quare & quomodo Eutyches tamdiu filuerit ? Quomodo & quare fe adversùs Domnum non ftuduerit purgare ? Refpondeo non dubitandum , quin ftuduerit, & nullatenus filuerit. Licèt documenta non habeamus, perfuademur à rerum & A&torum confequentia. Purgavit fe & apud Theodofium, & apud Proclum. Etenim cum Proclo, cui tamen Domnus fuit amiciffimus, nihil umquam habuit quaeßionis. Proclus & Domnus , licèt circa Theodori ac Diodori caufam penitus diffentirent, habuerunt aliud amicitiæ vinculum : Nempe Pa&ta illa de admittendo , qui Conftantinopolitanæ Cathedræ indulgebat fecundum totius Ecclefiae locum, Canone Conftantinopolitani Concilii , nobis à Theodoreto relata in litteris ad San&um Flavianum , proximum Procli Succefforem. Proclus obiit iftius fæculi anno quadragefimo feptimo: Et Eutyches tunc erat adeò purgatus & integer, ut Regiae civitatis Cathedram prætenderet, verùm San&tus Flavianus obtinuit. Alexandriæ Patriarcha , qui quadragefimo quarto iftius fæculi anno fuccefferat San&o Cyrillo , Diofcorus, iftis Pa&is graviffimè offenfus , Orientalem tunc divexabat Ecclefiam . Cy. rillus, licèt Diodorum ac Theodorum anathematizaffet, ob ejus tamen patrocinium non damnabat Orientales Epifcopos, fed cum illis fovebat communionem & amicitiam . At de Diofcoro in præfata ad Sanétum Flavianum Epiftola fcribit Theodoretus: Rati mor adjutorem ac focium ad ea , quae contra fidem Apoftolicam moventur. habituror Deo cariffìmum Alexandriae Epifcopum Domi

Dominum Diofcorum , miffmuf umum è Religiofiffimi* JPresbyterir , prudentia imfigmem , cum litteris Jymodicis , Pietati ejus fuggerentes , mor in eo fædere, 4uod fub beatae memoriae Cyrillo imitum eff , pernmamere, fcriptamque ab eo Epiffolam gmple&i , & IBeatiffimi quoque Athamaffi Epiflolam , quam ad Beatum Epi&etum fcripfit , libemter recipere , atque antè' b.ec fidem im Nicaea Bytbimiae à $an&i Patribur expofitam. Et bortatu fumus , ut eor , qui im bis permamere molumt , fuadeat permanere . Verùm abjem , himc quidam ex illis , qui contraria femtiumt , & tumultus iffo , ciemt , cum aliquor illic decepiffet , & fexcentar comtra mor calummia , rexuiffet , mefam dar comtra mor vociferationer excitavit. Dco autem chariffmur Epifcopus Diofcorur Epißolam ad mo* fcripfit , quam ab eo fcriptam mon decuit, qui ab amiverforum Deo didicerat vocem memdacii mom fufcipere. Eis enim fidem babem, quae comtra mo* diéfa fueramt , quaß accuratè fingula examimaffet , ac veritatem per tormenta expreffiffet , ita moj condemnavit . Jed mor calumniam forti animo pertulimur , eique blandir litterir reféripfimus , & Pietatt eju* offendimur falfa effe baec omnia , mullumque Deo Cbariffmorum Oriemtir Epifcoporum ab Apoftolicis dogmatibus diffemtire. Quod & Religiofiffmis clericir , qui ab eo vemerant , ipfa rerum experientia perfuafum eß. At ille omnibus valere juffi , & caJummiantibu* aure* trademr , rem aggreffuj eff , quae credi nullatemur queat , mifteffem baberet Ecclefîam. Tulit enim illos , qui mobis amatbema dicebamt, furgemfque & acclamans illorum voce, confirmavit. Ad baec aliquor ex Deo cbariffmis Epifcopi , in urbem regiam mifft , ut accepimur , majores fperam , comtra mor tumultur excitamdor . Nor verò primùm I)efemforem habemur ommium Imfpe&orem Deum , pro Divini , fiquidem ejuf dogmatibus dimicamur ; deimde verò tuam quoque $an&itatem obteftamur , ut oppugnatam fidem tueatur , & pro comculcatis Camomibus decertet. Et poft quaedam : Ut autem boc quoque tua $am&itas non ignoret , fcito banc illum adverjùs mor pufllanimitatem gerere , ex quo $ymodicis veßris , fub beatae memoriae Proclo fa&is , $améforum regulis imberemter-adbæfimus , & de boc no* femel & iterum increpaffe , quaff Antiocbenorum , ut ait , & Alexamdrimorum jura prodiderimuj . Horum memor, tempufque, uti ei vifum eff , ma&us , imimicitias patefecit. Docent plura ad praefentem rem fpe&antia. Primò, quod praefata Procli ad Domni de Conftantinopolitanae Sedis Primatu Paéta Diofcorus, etiam vivo Sanélo Cyrillo, utpote Alexandrinæ Ecclefiae tunc Archi-Diaconus , femper iniquiffimè tulerit. Secundò , quod etiam tunc Dom' num ac ejus Epifcopos durè increpaverit , tamquam Apoftolici ac fexti Nicæni Canonis Prævaricatores, ac Proditores non folius Alexandri. nae , fed fuae etiam propriae Antiochenae Ecclefiae. Tertiò, quod tunc iftam injuriam vindicare non valens fibi ipfi dixerit: Cum accepero tempus , ego jußitias judicabo. Quartò, quod fa&us Alexandrinus Epifcopus crediderit iftud tempus adveniffe : Quod coeperit furfum ac deorfum inclamare Sanéti Marci Sedem, utique ab ifta in

famia liberandum. Quod coeperit occafiones quæirere. Quintò, quod Domnus ac ejus Epifcopi {haec audientes cœperint fibi timere. Nam etiam audiebant, quomodo ille in San&ti Cyrilli A&a, nepotes, ac amicos graffaretur . Sextò , quod capiendi confilii caufa Synodum fecerint. Septimó , quod ex ipfa eximium Presbyterum cum Synodicis litteris legaverint , profitentes fe in inita inter fuos Anteceffores, Cyrillum ac Joannem , pace firmos permanere, ac in cun&is ejus conditionibus: Nempe in fineera adhaefione ad Nicænum Symbolum , ad San&i Athanafii Epiftolam fcriptam Epi&tetó Corinthiorum Epifcopo, & ad San&ti Cyrilli Epiftolam , Orientalibus tunc miffam per Paulum Emefenum Epifco' pum . Oétavô , quod Diofcorum rogaverint, 'ut illos Epifcopos & Populos, qui illa prævaricarentur , poftularet caftigandos. Nonò, quod tunc in Orientali Ecclefia reftarent difcordiae ac turbæ : Quidam enim volebant firmum effe San&ti Cyrilli ac Sanéti Procli de Theodoro judicium , ac ipfum etiam à Domno Patriarcha ac ipfi adhaerentibus Epifcopis anathematizari , Hi haud dubiè erant ifti cum Bar fuma Monachi , itemque Edeffeni Clerici, quidam militiae Primates , & plures alii , de quibus eft a&t , m in fuperioribus. Hos Theodoretus fcribit effe aui thores tumultuum. Decimò, quod iftorum quidam hanc fuae Synodi legationem audiens duxerit ipfam impugnandam : Quod ipfam impugnaturus Alexandriam abierit. Haud dubiè Legatus 'à fuis Affeclis. Undecimò, quod idem ille mul'torum Alexandrinorum aures circumtcripferit , ' atque ita fexcentas calumnias contra fuos Epifco' pos feminaverit. Duodecimò, quod contra ipfos fufcitaverit nefandas vociferationes. Vociferationes anathematis. Nempè Orientalium Populorum vociferationibus , Crefcat fides Tbeodori, credimur cum Theodoro, reddidit talionem, & ab | Alexandrino Populo exclamari fecit : Amatbema | Tbeodoro , amatbema ejus defemforibus. Decimo| tertio , quod Diofcorus ifta Jibenter audierit,

| ideòque præcipitem ac terribilem Epiftolam ad | Orientales fcripferit , horrendè mandans juxta

San&i Cyrilli Ediéta Theodorum anathematizari, nifi mallent ipfi cum illo fuftinere idem fupplicium. Addidit omnes Theodori Defenfores effe etiam duorum in Chrifto Domino filiorum Dogmatiftas , ideòque manifeftè Neftorianos: Et haec abundè fibi conftare . Decimoquarto, quod haec illis intimaverit per Legatos Clericos. Decimoquinto , quod Orientales Epifcopi fe abundè purgaverint apud iftos Legatos , & nihilominùs addiderit purgatorias ad Diofcorum litteras. Decimofexto , quod Diofcorus nullam penitus purgationem admiferit . Decimofeptimo, quod iftos turbidos Orientalium Epifcoporum calumniatores advocaverit , ipfos ad fuperiora denuò vociferanda animarit , ac praefati præfertim anathematis exclamationem, furgens in fuo Throno , & acclamans , confirmaverit.

uod anathematizarit omnem Orientalem Eccle(iam: Saltem ejus Patriarcham ac Primates Epi* fcopos. Quod ita fit palam prævaricatus fextum;

INicænum Canonem, fancientem quod Alexandrino Patriarchae nihil poteftatis fit in Orientalem Diœcefim. Haec calamitas duravit ab anno quadrageiìmo quarto ufque ad quadragefimum feptimum. Et certè affliéti Orientalium Epifcopi quò confugiffent ? Etenim Eutyches , quem Domnus Patriarcha potenter accufarat , ac ita fperarat compefcendum , plenè fe expurgavit apud San&tum Proclum , profeffum Theodori hoftem, atque ita ejus aures Orientalibus plenè claufit. Et omnis Regiæ civitatis Ecclefia oderat Theodorum . Tandem annus quadragefimus feptimus Sanétum Proclum evocavit ad meliorem vitam, 8: rejeélo Eutychete dedit illi Succefíorem San&tum Flavianum. Et huic non folus competitor Eutyches adverfabatur , fed etiam Diofcorus. Qptimus enim Flavianus Sanéti Cyrilli nepotes, à Diofcoro expilatos , & in Regia civitate mendicantes , ftatim cœpit eleemofynis adjuvare, atque ita iftum Pharaonem graviter offendit. Hinc auxilii fpem conceperunt Orientales Epifcopi , ipfum fperarunt etiam offenfum duobus iftis turbinibus, atque ita per Theodoretum confugerunt ad illum , & poftularunt duo: Defenfionem Orthodoxæ fidei , & obfervantiam Sacrofum Canonum. Defenfionem fidei contra Eutychetem & ejus Complices, quos jam olim Patriarcha Domnus ex firmis fundamentis accufaverat , & quos nunc adjuvabat Diofcorus; Canonum obfervantiam contra eundem Diofcorum , qui fextum Nicænum Canonem fpernens exercebat Tyrannidem in Orientalem Dioecefim . Et San&tus Flavianus admifit preces, & addixit patrocinium. Etenim Eutyches quotidie fiebat fufpe&ior ac manifeftior. Et Eufebii Doryleenfis Epifcopi adversùs eum clamores videntur tunc incepiffe. Certè San&i Flaviani contra eum Synodus eft ifto ipfo anno fa&ta, die fexto Idus Novembris. Novus igitur haerefiarcha, ad fuum Patriarcham non habens refugium, recurrit ad Magnum Leonem Pontificem , lamentans Neflorianam hærefim à quibufdam refufcitari : Et. refurgere . Ex his vides ipfum etiam adversùs primam Domni accufationem nullatenus tacuiffe. Et inter iftos Refufcitatores non fine fundamento numeravit Theodoretum . Hic namque Diodorum ac Theodorum pertinaciffimè defendebat , & San&ti Cyrilli contra ipforum dogmata libros refutaverat. Ita ipfe profitetur & gloriatur in fupra-addu&tis litteris ad IrenæumTyri Epifcopum : Et iftorum librorum fragmenta exftant in A&is quinti Concilii. Et contra iflos Errones tandem emanavit lex, qua Imperator Theodofius datam adversùs Neftorii Scripta legem extendit etiam ad Diodori ac Theodori Scripta, & ipfa ubicumque reperta juffit exuri . Lex exftat in quinto Concilio . Quæritur ejus tempus . Etenim adversùs Theodoretum exftant tria Regia Edi&a. Primum eft illud circumfcripti intra Cyrenfem civitatem exilii Commonitorium , quod Imperator Theodofius propria manu fubfcriptum

illi mifit per Rufum Comitem , & per Orientaíís militiae Magiftrum juffit mitti in executionem : 42uoniam ille illius civitatis Epifcopus affìduè congregat Synodor , turbatque ea res Ortbodoxor, da operam comgruenti moderatione ac prudemtia, ut is cyro fe contineat , mec ad aliam civitatem proficifcatur ; Videantur ejus litteræ ad Anatolium Patricium, ad Eutrechium Praefeélum , & ad alios . Iftas turbidas Synodos agitabat fub Domno Patriarcha pro Diofcoro ac Theodoro : Earum ipfe os & lingua. Ad Diofcorum Alexandriæ Patriarcham fcribit tunc fluxiffe feptimum Domni annum. Erat iftius faeculi annus quadragefimus feptimus. Ifte ipfe, quo Eutyches eum accufavit apud Leonem Pontificem . Epiftola enim ad Diofcorum videtur non nifi lapfo poft infli&um exilium anno fcripta. Ita Eutyches, qui apud San&um Flavianum nihil poterat, poterat multa apud Theodofium , & fperabat etiam poffe apud Romanam Ecclefiam. Aliud Edi&tum eft ejufdem Theodofii Sacra juffio , qua Diofcorum Patriarcham evocavit ad fecundam Ephefinam Synodum habens inter cætera : Theodoretum famâ Epifcopum Cyri civitatis , quem pridem juffimus fuæ foli vacare Ecclefiae , fancimus mom prius ad $an&am Synodum convenire , mif umiverfo $an&o placuerit comcilio & ipfum comcurrere , $* pariter intereffe. Eft data Confulatu Pofthumiani & Zenonis , eodem anno , quo San&ius Leo fuas ad Eutychem refcripfit. litteras, & quo San&tus Flavianus fuam adversùs eundem celebravit Synodum. Et quidem tertiò Calendas Aprilis. At verò hæc Epiftola data eft Calendis Junii , ifta verò Synodus coepit fextò Idus Novembris. Porrò iftud Ephefinum Concilum fuit indiélum ad retra&tandum illius Synodi de Eutychete Judicium. Hinc quæritur , quomodo illius indiétio poffit iftius celebrationem praeceffif, fe ad medium annum ? Quin & Ephefinum Latrocinium fcribitur A&um eodem anno, fextâ Idus Augufti . Tribus menfibus ante Sançti Flaviani Synodum. Eadem eft quæftio de Refcripto magni Leonis, Refpondeo effe mendum , Aliud nefcio. Tertium edi&um eft ejufdem Principis Sacra Juffio, qua Ephefini Latrocini A&a confirmans ftabilivit etiam Theodoreti degradationem, ac damnavit ejus Scripta . Nempe Scripta contra Capitula San&i Cyrilli. Juffio dari non potuit , nifi ad fequentem annum. Hinc igitur quæritur, quæ fit, quando data fit adversùm Theodoreti libros lex , quam laudat quinta Synodus ? Refpondeo effe eam ipfam, quæ confirmavit A&ta Ephefini Latrocinii. Utraque habet idem prooemium, & eundem ferè finem. Earum præcipua differentia eft, quod pofterior prætermittat illa, quae tangunt San&tum Flavianum, Domnum Antiochenum , aliofque latrocinaliter degradatos Epifcopos. Nefcio quis Theodoreti Adverfarius legem ita caftravit , & fabricavit quafi fingularem in Theodoretum, Et ne latrocinalis appareret , abfcidit illa , quæ erant in Domnum, ac praefèrtim in Sanétum fi-; l1I3

[ocr errors][ocr errors]

Plura iftiufmodi caduca contra Theodoretum , itemque contra Ibam argumenta habemus in quinto Concilio : Et tale palam eft Epiftola, quam deSan&i Cyrilli morte Theodoretus afferitur fcripfiffe ad Joannem Antiochiæ Epifcopum. Etenim Joannes triennio obiit ante Sanótum Cyrillum. Et talis forfitan futela eft etiam lex adversùs Theodorum. Etenim fi talis lex exftitiffet , quomodo Domnus Patriarcha, Ibas , Theodoretus , ac alii Orientales Epifcopi adversùs illam praefumpfiffent Theodorum defendere? Et Edeffeni Clerici adversùs Ibam adduxerunt omnia poffibilia : Et tamen de iftius legis prævaricatione penitus filuerunt. Et lex emanaffe dicitur ad San&ti Cyrilli non contra folum Theodorum , fed & contra Diodorum libros , & tamen de

*• illis non fancit æqualiter : Diodorum nominat ,

[ocr errors]

at filet de ejus libris. Hi prius comparent in fecunda Lege. Sunt & alia argumenta technae & artis . Certè credibilius eft , quod Joannes ac Domnus, Patriarchæ Antiocheni, eifque adhae. rentes per Orientem Epifcopi , folam Procli authoritatem , & folos Cyrilli libros, quibus dice batur anathema Theodoro, parum curaverint, ideoque perrexerint illum defendere. Eos lex omninò deterruiffet . Quidquid fit, omnia ab Ephefino Latrocinio ac Theodofii lege adversùs Theodovetum Decreta & A&ta circumduxerunt Magnus Papa Leo, Chalcedonenfis Synodus, ac Imperator Marcianus : Ejus & perfonam & Scripta reftituerunt in plenam libertatem. Marciani lex Theodoretum non dumtaxat Eufebio Doryleenfi , fed etiam San&to Flaviano adjungit, ipfumque appellat Religiofum Epifcopum. & concludit : Injuffa femtemtia mihi! obfit Theodoreto , qui eadem Tbeodofi lege continetur. Quoniam mom poffunt $acerdoter conftitutione dammari , quor Synodicum ornat de comfervata religione Decretum. Exinde cœpit non folius Theodoreti ac Ibae , fed etiam Diodori ac Theodori defenfio eße libera. Hinc enim fub Juftini primi Imperio Sergius Cyrenfis Epifcopus , ejufque Clerici fecerunt , quod Conftantinus Imperatoris Juftiniani Quaeftor dixit ad quintum Concilium : clerici veneramdae Ecelefae Cyri imaginem Tbeodoreti rbedae im. pofuerumt , & im praedi&am civitatem pfallentes imtroduxerunt , Sergius verò tumc civitati, Epifcopur colle&ionem celebravit Tbeodori , & Diodori , & Tbeodoreti , & Neftorii , tamquam umius 55 Martyrum. Addidit Sergium ea de caufa fuiffe degradatum , ac perpetuò eje&um . Utique non propter Theodorum , Diodorum, aut Theodoretum , fed quod ipfis Neftorium adjungeret, & venerandum juberet ut Martyrem. Quin immò etiam poft quintam Synodum fcripfit in illuftrium virorum catalogo nefcio cujus appendix ad San&ti Hildephonfi Toletani Archi-Epifcopi catalogum: Theodorur Mopfueffemae civitati, Epifcopus , ita clarè copiofeque fcientiae doârima refulffe refertur, ut praedicaretur, referre fas efi , mille volumimum $ummam im Graeco confcripffe ad. vcriùs omnium Haereticorum errores. Humc Acepba.

[ocr errors]

lorum Epifcopi, im præjudicium chalcedonenff, cowcilii, Juffimiano Principe compellente, damnare pof* mortem cum Iba & Theodoreto Epifcopi* cemfuerunt, dum comffat eum , laudabilium virorum teftimoniis , clariffimum Ecclefiae Do&orem fuiffe. Vixit ufque ad Imperium femioris Leomir. Quin immò jam fupra audivimus , quod Theodorus decem librorum millia ediderit. Attamen ufque ad Leonis imperium non protraxit vitam. Etenim obiit quinti faeculi anno vigefimo feptimo. Et certè Scriptor ifte eft non parum injurius in quintam Synodum. Interim fcripfit juxta antiquum fenfum Hifpaniae , quae iftam Synodum noluit admittere. Quam nos appellamus fextam , Hifpani appellant quintam . Haec funt alterius loci . Addo tamen Liberatum Diaconum , utpotè pertinacem Theodori patronum , in harum quaeftionum expofitione non parum cefpitare : Praefertim circa Decretorum , quæ à San&to Cyrillo ac à Sanéto Proclo procefferunt , tempus & ordinem. Et ipfe , & Hermianenfis Facundus, aliique trium Capitulorum adversùs quintam Synodum defenfores, difpenfatoria pro Theodoro Decreta voluerunt eße poftrema, & di&os Patres in iftis perftitiße. Graviffimè labuntur. Et ex hoc er• rore funt lapfi in alios. Res ita pependit ufque ad quintam Synodum.

[ocr errors][merged small]

Enientibus quibufdam, & qui praefentes fe fuiffe ipfo tempore in ipfa Thyanenfi Civitate, & haec vidifse confirmaverunt, cognovimus quia Firmus fubtrahens aliquos, qui erant de Provincia fua , cum multitudine venit fuper Deo Amiciffimum Eutherium , & quemdam ex Afsefsoribus ordinavit. Et quia Magnificentiffimus Comes Longras Ifauros ad auxilium San&tiffimi Epifcopi Eutherii deftinavit. Et portas quidem Civitatis ad eos, qui contra Epifcopum venerant, Civesclaudebant. Dum ergò ingreffi fuiffent univerfi , fupervenientes tenuerunt, inter quos & eum, qui ab eodem Firmo fuerat ordinatus . At verò ipfe , qui ordinatus eft, negavit Ordinationem fuam , dicens & contra voluntatem fe ordinatum fuiffe , & non acquieviffe, ita ut mox fe indueret Chlamydem, & in Theatrum vadens exfpe&aret ludos. Aliqui verò, qui cum ipfo erant, fugientes ad Nazianzum pervenerunt. Hæc agnofcens multo dolore atque anguftia fum repletus, cogitans Ecclefiarum, quæ ubique funt, perturbationem & procellam , folam & per omnia peffimam . Oret igitur San&itas tua, & Dominum deprecetur, ut extinguat hanc validiffimam tempeftatem â &c Ve

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »